m.st. Warszawa > Biuro Zamówień Publicznych > Karta zamówienia
ikona wyślijwyślij | ikona drukujdrukuj
Przetarg nieograniczony
Wartość zamówieniaPoniżej 5 350 000 EURO
Rodzaj zamówieniaRobota budowlana
Data umieszczenia ogłoszenia na stronie Miasta 2021-05-11 , 15:29:21
I Zamawiający
ZamawiającyZakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy
- adresSzwoleżerów 5, 00-464 Warszawa, woj. mazowieckie
- telefon(0-22) 336-61-58
- faks(0-22) 336-61-92
- e-mail
- adres internetowyhttp://www.zgn.waw.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach proceduralnych Monika Rucińska
- adresZakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy, Szwoleżerów 5, 00-464 Warszawa
- lokal103
- telefon(0-22) 336-61-38
- emailrucinska.monika@zgn.waw.pl
Adres, pod którym można uzyskać specyfikację istotnych warunków zamówieniap. osoba upoważniona do kontaktów
Adres, na który należy przesyłać ofertyp. osoba upoważniona do kontaktów
II Przedmiot zamówienia
Nazwa zamówienia
Zagospodarowanie terenu między budynkami M.Anielewicza 7,9,11 Pawia 4,6 Karmelicka 16 L.Zamenhofa 7 w Warszawie – realizacja projektu „Zielone podwórko dla wszystkich – integracja sąsiedzka i międzypokoleniowa” – budżet partycypacyjny
Opis zamówienia
Zadanie polega na demontażu istniejących nawierzchni asfaltowych oraz z kostki brukowej i zagospodarowaniu terenu podwórka między budynkami Anielewicza 7,9,11, Pawia 4,6, Karmelicka 16, Zamenhofa 7 poprzez budowę nowych nawierzchni z częścią rekreacyjną i nowymi nasadzeniami zieleni. Planowane jest wykonanie części rekreacyjnej dla dzieci i mieszkańców z elementami małej architektury (ławki, trejaże, bujaki linowe, tor przeszkód, mostek, beczka, stolik do gry w szachy), terenu zielenią zgodnie z załączonym projektem tj. posadzenie drzew, krzewów, bylin, roślin cebulowych, założenie trawników, dowóz ziemi oraz nowych nawierzchni z kostki brukowej wraz z podbudową. Na terenie podwórka zostanie także wykonane nowe oświetlenie poprzez montaż lamp parkowych (ogrodowych).
Miejsce wykonania robót budowlanych, usług lub miejsce dostawteren m.st. W-wy
Główny przedmiot (CPV)45.00.00.00-7
Dodatkowe przedmioty (CPV) 45.31.00.00-3
45.20.00.00-9
45.23.00.00-8
45.23.14.00-9
Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowejNie
Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowejNie
Czy Zamawiający zamierza zawrzeć umowę ramowąNie
Czy Zamawiający zamierza ustanowić Dynamiczny System ZakupówNie
Czy Zamawiający zamierza zastosować aukcję elektroniczną do wyboru najkorzystniejszej ofertyNie
Czas trwania zamówienia lub termin wykonania126 dni (licząc od daty udzielenia zamówienia)
III Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym, i technicznym
Wymagane wadium0,00 zł.
Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne
1.W celu wstępnej oceny spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia, należy przedłożyć:
1)aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie wskazanym w załączniku nr 2 do SWZ. Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
2)W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oświadczenie, o którym mowa w pkt. 1 składa każdy z wykonawców. Oświadczenie te ma potwierdzać spełnienie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw do wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnienie warunków w postępowaniu, brak podstaw do wykluczenia.
3)Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, przedstawia, wraz z oświadczeniem o którym mowa w pkt. 1, także oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby.
2.Zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów:
1)wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, 2 zamówienia polegające na wykonaniu robót budowlanych i zagospodarowania ogólnodostępnych miejskich terenów zieleni o min. powierzchni 1000 m2 (w tym m.in. posadzenie drzew, krzewów, zakładanie trawników) terenu o złożoności zbliżonej do przedmiotu zamówienia i o wartości brutto po min 300 000 zł. każde zamówienie wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane wraz z załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty;
2)wykaz osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do ich dysponowania, tj.:
a)która będzie pełnić funkcję kierownika robót, posiadająca uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej oraz będącą członkiem Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa;
b)która posiada zaświadczenie kwalifikacyjne Grupy 1 uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na nap.znam. do 1kV na stanowisku „Dozoru”;
c)która będzie pełnić rolę kierownika robót ogrodniczych posiadająca wykształcenie wyższe kierunkowe w tym zakresie (architektura krajobrazu lub ogrodnictwo) oraz posiada min. 2 letnie doświadczenie zawodowe w nadzorowaniu robót ogrodniczych;
3)dokumenty potwierdzające, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 500 000 zł.;
4)oświadczenie informujące Zamawiającego, że oświadczenie złożone na załączniku nr 2 do SWZ jest aktualne na dzień składania ww. dokumentów.
3.Jeżeli wykonawca nie złoży oświadczenia, o którym mowa w pkt. 1, oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 57 ustawy pzp, lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez zamawiającego wątpliwości, zamawiający wezwie do ich złożenia, uzupełnienia, poprawienia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlegałaby odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.
IV Kryteria oceny ofert i informacje administracyjne
Kryteria oceny ofert
Cena60 %
Okres udzielonej rękojmi40 %
Warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz dodatkowych wyjaśnieńFormularz można odebrać do dnia 2021-05-26
Cena: 0.00 zł.
Adres internetowy, pod którym można pobrać siwz: https://platforma.eb2b.com.pl
Termin i miejsce składania ofertOferty należy składać do dnia 2021-05-26 godzina 10:00
Miejsce: patrz wyżej (adres, na który należy przesyłać oferty)
Termin związania ofertą30 dni od ostatecznego terminu składania ofert
Do dnia 2021-06-24
Data, godzina i miejsce otwarcia ofert2021-05-26, 12:00, https://platforma.eb2b.com.pl
V Inne informacje
Czy zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków UE?Nie
Data zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub przekazania do UOPWE2021-05-11


© Urząd m.st. Warszawa  |  Webmaster |  Biuro Zamówień Publicznych  |