m.st. Warszawa > Biuro Zamówień Publicznych > Karta zamówienia
ikona wyślijwyślij | ikona drukujdrukuj
Tryb podstawowy
Wartość zamówieniaPoniżej 214 000 EURO
Rodzaj zamówieniaUsługa
Data umieszczenia ogłoszenia na stronie Miasta 2021-05-11 , 15:29:48
I Zamawiający
ZamawiającyStołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta
- adresSenatorska 29/31, 00-099 Warszawa, woj. mazowieckie
- telefon(0-22) 312-44-40
- faks(0-22) 312-44-90
- e-mailszrm@szrm.pl
- adres internetowyhttp://www.szrm.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach proceduralnych Agnieszka Luty
- adresStołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta, Senatorska 29/31, 00-099 Warszawa
- lokal4A
- telefon(0-22) 277 59 91
- emailaluty@szrm.pl
Adres, pod którym można uzyskać specyfikację istotnych warunków zamówieniap. osoba upoważniona do kontaktów
Adres, na który należy przesyłać ofertyp. osoba upoważniona do kontaktów
II Przedmiot zamówienia
Nazwa zamówienia
Opracowanie dokumentacji projektowej i przetargowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja budynku przy ul. Kasprzaka 22 na potrzeby Teatru Żydowskiego – prace przygotowawcze”
Opis zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest: opracowanie dokumentacji projektowej i przetargowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja budynku przy ul. Kasprzaka 22 na potrzeby Teatru Żydowskiego – prace przygotowawcze”.
Inwestycja obejmuje modernizację budynku znajdującego się przy ul. Kasprzaka 22 na działkach o nr ew. 13/1, 14
oraz 15 z obrębu 6-04-05, składającego się z dwóch części, które powstały odpowiednio w latach 50-tych oraz 70-tych XX wieku. Najstarsza, czterokondygnacyjna część, wybudowana został na planie litery „C”, wewnątrz której znajduje się jednokondygnacyjna scena teatralna z pomieszczeniami pomocniczymi. Drugą część stanowi trzykondygnacyjny budynek, wykonany na planie prostokąta, który zamyka pierwotną część od strony północnej.
2. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:
2.1. Wykonanie projektu koncepcyjnego wraz z pozyskaniem wszelkich niezbędnych materiałów wyjściowych do projektowania (w 3 egz.), w tym m.in.:
a) uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu/decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego,
b) wykonanie pełnej inwentaryzacji architektoniczno-budowlanej budynku, elementów zagospodarowania terenu oraz inwentaryzacji technologicznej poprzedzonej pozyskaniem zgody/decyzji MWKZ na prace
i studia architektoniczne w obiekcie,
c) wykonanie inwentaryzacji fotogrametrycznej (lub scanowanie 3D) elewacji budynku,
d) wykonanie dokumentacji badań podłoża gruntowego,
e) uzyskanie zgód, opinii, zaleceń od zarządców dróg w tym uzyskania opinii Biura Mobilności
i Transportu - jeżeli będzie wymagane,
f) pozyskanie Zaleceń konserwatorskich w trybie art. 27 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami dla modernizacji,
g) wykonanie ekspertyzy stanu technicznego konstrukcji i elementów budowlanych obiektu wraz z oceną stanu technicznego posadowienia budynku (odkrywki) i oceną podłoża gruntowego pod fundamentami,
h) wykonanie ekspertyzy mykologicznej obiektu – jeżeli będzie to konieczne,
i) wykonanie ekspertyzy bezpieczeństwa pożarowego obiektu pod kątem projektowanych zmian oraz niezgodności elementów budynku z obowiązującymi przepisami p.poż. oraz jej uzgodnienie
z Komendantem Wojewódzkim PSP (wraz z uzyskaniem zgody na wynikające z ekspertyz odstępstwa),
j) opinia w zakresie dojazdów pożarowych do budynku i dróg ewakuacyjnych – wraz z uzyskaniem w KW PSP odstępstw od warunków ochrony przeciwpożarowej w zakresie dróg i dojazdów – jeżeli będzie to konieczne;
k) opracowanie opinii i oceny energetycznej obiektu w tym audyt energetyczny pod względem wymagań izolacyjności cieplnej i innych wymagań związanych z oszczędnością energii, zalecenia i wytyczne do projektowania,
l) wykonanie kompleksowej ekspertyzy akustycznej wraz z wykonaniem modelu i operatu akustycznego głównej sali teatralnej (widowni i sceny) i sali kameralnej oraz wizualizację 3D,
m) wykonanie akustycznej oceny tła hałasu zewnętrznego na budynek,
n) inne niezbędne materiały, ekspertyzy, opinie do opracowania kompletnej dokumentacji projektowej.
2.2. Wykonanie projektu budowlanego wielobranżowego na bazie uzgodnionej koncepcji
obejmującego między innymi:
a) projekt zagospodarowania terenu (w 4 egz. + 2 kserokopie zatwierdzonej dokumentacji) zawierający m.in.:
a) opracowanie mapy geodezyjnej do celów projektowania, wraz z naniesieniem granic własności działek,
b) usytuowanie obiektu, w tym sieci uzbrojenia terenu oraz urządzeń budowlanych sytuowanych poza obiektem budowlanym,
c) układ komunikacyjny i układ zieleni, ogrodzenia, dojścia, dojazdy itp.,
d) informacje o obszarze oddziaływania obiektu,
e) sposób odprowadzania lub oczyszczania ścieków,
f) system zagospodarowania wód opadowych,
b) projekt architektoniczno-budowlany (w 4 egz. + 2 kserokopie zatwierdzonej dokumentacji) zawierający m.in:
a) układ przestrzenny oraz formę architektoniczną,
b) charakterystyczne parametry techniczne dla budynku i instalacji,
c) charakterystykę ekologiczną,
d) informacje o obszarze oddziaływania obiektu,
e) uzyskanie aktualnych warunków technicznych przyłączenia budynku do miejskich sieci: energetycznej, cieplnej, wodociągowej, kanalizacyjnej sanitarnej i deszczowej, teletechnicznej i innych koniecznych,
f) sposób odprowadzenia i oczyszczania ścieków,
g) dokumentację geologiczno-inżynierską i informacje o sposobie posadowienia obiektu,
h) informację o wyposażeniu technicznym budynku w tym o projektowanym źródle ciepła do ogrzewania i przygotowania ciepłej wody użytkowej, z uwzględnieniem możliwości wykorzystania alternatywnych źródeł ciepła i oszacowaniem rocznego zapotrzebowania na energię użytkową,
i) opis dostępności dla osób niepełnosprawnych,
j) projekty instalacyjne - sanitarne, elektryczne, teletechniczne,
k) informację dotyczącą BIOZ,
l) projekt drogowy (wraz ze stałą i tymczasową organizacją ruchu i projektem dojazdu pożarowego),
c) projekt techniczny (w 5 egz.) zawierający:
a) architekturę zawierającą m.in. aranżację wnętrz; projekt wnętrz przestrzeni przeznaczonych dla publiczności, projekt pierwszego wyposażenia,
b) konstrukcję,
c) projektowane rozwiązania techniczne i materiałowe,
d) charakterystykę energetyczną budynku,
e) projekt technologii sceny – założenia ogólne z uwzględnieniem skoordynowania z pozostałymi elementami wyposażenia i konstrukcji budynku,
f) inne opracowania projektowe w tym między innymi:
- instalacje elektroenergetyczne,
- instalacje teletechniczne,
- instalacje wentylacji i klimatyzacji,
- instalacje grzewcze i chłodnicze,
- instalacje wodociągowe i kanalizacyjne,
- założenia do systemów automatycznej regulacji zużycia energii,
- instalacje piorunochronne,
- ochrony przeciwpożarowej,
g) przyłącza sanitarne (przebudowa istniejących przyłączy),
h) instalacja OZE (np. instalacja fotowoltaiczna lub inna),
i) warunki ochrony pożarowej i scenariusz pożarowy,
j) opracowanie ekspertyzy pożarowej – w przypadku konieczności jej wykonania wynikającej
z warunków ochrony pożarowej obiektu,
2.3. Wykonanie projektu wykonawczego wielobranżowego w oparciu o wcześniejsze opracowania w 5 egz., obejmującego m.in.:
1) architekturę - zawierającą m.in. projekt aranżacji i wystroju wnętrz wraz z zestawieniem pierwszego wyposażenia; projekt systemu informacji wizualnej; projekt wyposażenia technicznego sceny i widowni
w tym m.in. kurtyny i okotarowanie sceny (kulisy, paludamenty, horyzonty); projekt mebli w tym m.in. zabudowy stałe, lady, fotele teatralne.
2) konstrukcje,
3) projektowane rozwiązania techniczne i materiałowe,
4) specyfikacje techniczne wyposażenia stałego i ruchomego,
5) projekt wykonawczy technologii sceny. W ramach projektu technologii sceny należy wykonać dokumentacje w szczególności:
1. technologia sceniczna
2. mechanika sceny,
3. elektroakustyka,
4. oświetlenie sceny,
5. systemy multimedialne,
6. akustyka,
7. inne - w tym m.in.: system zabezpieczenia ppoż sceny i zaplecza scenicznego, dokumenty umożliwiające dopuszczenie przez UDT do użytkowania mechanicznych elementów wyposażenia sceny i zaplecza.
UWAGA. Projekty branżowe dla wszystkich branż technologii sceny muszą być kompletne. Projekty powinny zawierać elementy powiązane z konkretnym wskazaniem punktów styku w dokumentacjach innych branż, między innymi: wskazanie źródła zasilania systemów na projektach instalacji elektrycznej systemów, wskazanie obciążeń od urządzeń i potwierdzenie ich w dokumentacji branży konstrukcyjnej. Dla wszystkich systemów należy przewidzieć sieć strukturalną połączoną redundantnie. Wszelkie połączenia i przyłącza sieciowe należy zaprojektować z nadmiarowością, pozwalającą na późniejszą rozbudowę lub podłączenie dodatkowych urządzeń,
6) branżowe opracowania projektowe w tym między innymi:
a) instalacje elektryczne, w tym :
- wewnętrzne linie zasilające,
- instalacja oświetlenia ogólnego i dedykowanego (banery, podświetlenia itp.),
- instalacja oświetlenia awaryjnego ewakuacyjnego w systemie centralnego monitorowania,
- instalacja oświetlenia terenu ze sterowaniem,
- instalacja oświetlenia scenicznego,
- instalacja gniazd wtykowych ogólnego przeznaczenia,
- instalacja gniazd wtykowych dedykowanych dla sieci komputerowej,
- system podtrzymania napięcia UPS dla wybranych obwodów,
- instalacja połączeń wyrównawczych,
- instalacja odgromowa,
- instalacja siłowa,
- instalacja przeciwprzepięciowa,
- aktualizacja bilansu mocy wykonana w oparciu o tzw. „motorlistę”,
- instalacja tras kablowych ogólnych i dedykowanych (skoordynowana międzybranżowo),
- rozdzielni/rozdzielnic głównych z PWP, tablice rozdzielcze piętrowe i technologiczne,
- instalacja zasilająca wszystkie urządzenia i systemy wynikające z projektów branżowych,
b) instalacje teletechniczne, w tym:
- projekt przyłącza teletechnicznego do serwerowni, dimerownii i amplifikatornii dedykowanej wyłącznie dla teatru,
- sieć strukturalna LAN (wraz z niezbędnymi urządzeniami i instalacjami telefonicznymi)
z infrastrukturą dla realizacji sieci WiFi oraz integracja z instalacjami istniejącymi,
- system telewizji CCTV (monitoring IP),
- instalacja wideodomofonowa z funkcją Kontroli Dostępu do obiektu, oraz instalacja SSWiN,
- systemy bezpieczeństwa z zakresu ochrony ppoż. wynikające z warunków ppoż. obiektu oraz ewentualnych pozyskanych odstępstw (w tym m.in. system SAP, system SSP, system SUG, system DSO, sterowanie klapami i drzwiami pożarowymi, instalacja pomiaru CO i LPG (jeżeli będzie konieczna), system oddymiania klatek schodowych),
- instalacja przyzywowa w toaletach dla niepełnosprawnych,
- sieć Wi-Fi, światłowody, system okablowani strukturalnego, system parkingowy,
System SSWiN, systemy teatralne, system inspicjencki,
- instalacje AV w wyznaczonych pomieszczeniach,
- projekt instalacji BMS budynku,
- system video-streamingu; system video-projekcji,
c) instalacje sanitarne, w tym:
- instalacja ogrzewania i ciepła technologicznego wraz z węzłem cieplnym, z określeniem zapotrzebowania ciepła na cele grzewcze i wentylacyjne,
- instalacja wod-kan z bilansami mocy, w tym:
• instalacja wody użytkowej (zimnej, ciepłej z cyrkulacją),
• instalacje wodne ppoż.,
• kanalizacji sanitarnej (w tym biały montaż i wyposażenie łazienek w tym dla niepełnosprawnych),
• kanalizacji deszczowej i technologicznej,
• instalacja wentylacji mechanicznej z chłodzeniem i klimatyzacji,
• instalacja chłodu na potrzeby wentylacji z bilansem mocy,
• instalacja gaszenia gazem,
• automatyka systemów,
• zastosowanie systemów odzysku ciepła i pozyskiwania ciepła ze źródeł odnawialnych,
d) przyłącza sanitarne (przebudowa istniejących przyłączy):
- przyłącze wodociągowe,
- przyłącze sieci cieplnej,
- przyłącze kanalizacji ściekowej,
- system zagospodarowania wód opadowych,
e) instalacja OZE,
f) warunki ochrony pożarowej (m.in. schemat planu ewakuacji, scenariusz pożarowy wraz
z matrycą sterowań),
2.4. Przedmiary robót – w 5 egz.,
2.5. Kosztorysy inwestorskie – w 3 egz.,
2.6. Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót (STWiOR) do każdego projektu wykonawczego
w 5 egz.,
2.7. Szacunkowa wycena pierwszego wyposażenia (obejmująca m.in. aranżację i wystrój wnętrz, system informacji wizualnej, wyposażenie techniczne sceny i widowni, meble) – w 3 egz.,
2.8. Nadzór autorski – nad realizacją robót budowlanych i wyposażenia objętych dokumentacją projektową
i przetargową.
2.9. Dokumentację projektową i przetargową należy wykonać w formie:
1) papierowej w ilości jw.
2) elektronicznej po 2 egz. na nośniku elektronicznym, w tym:
a) materiały wyjściowe do projektowania oraz koncepcja: w formacie (*.doc) lub (*.rtf) oraz (*.pdf) rysunki w formacie (*.dwg/*.dxt) i (*.dxf) oraz (*.pdf),
b) projekt budowlany, projekty wykonawcze w formacie (*.dwg/*.dxt) i (*.dxf) w układzie zgodnym
z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 15.10.2012 r. w sprawie państwowego systemu odniesień przestrzennych (Dz. U. z 2012 r. poz. 1247) oraz (*.pdf), dla tekstu (*.pdf) i (*.doc),
c) przedmiary robót, kosztorysy inwestorskie w formacie (*.ath) oraz (*.pdf),
d) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót (STWiOR), Szacunkowa wycena pierwszego wyposażenia w formacie (*.doc) lub (*.rtf) oraz (*.pdf).
3) Załączniki formalno-prawne w tym: decyzje, opinie, ekspertyzy, pozwolenia i uzgodnienia Wykonawca przekaże w oryginałach i na nośniku elektronicznym w formacie (*.pdf).

Wykonawca przekaże Zamawiającemu formę elektroniczną dokumentów objętych przedmiotem zamówienia (zeskanowana dokumentacja projektowa w jednym pliku), która będzie zgodna z formą papierową
ww. opracowań, tj. forma elektroniczna w formacie (*.pdf) będzie zawierać wszelkie podpisy i pieczątki, naniesione na papierze, w trakcie dokonywanych ustaleń i uzgodnień. Wersja elektroniczna projektu budowlanego w formacie zamkniętym (*.pdf) zostanie dostarczona po uzyskaniu decyzji o pozwoleniu na budowę.
2.10. UWAGA: Dokumentację projektową i przetargową należy wykonać z uwzględnieniem rozwiązań, wytycznych zapewniających dostęp oraz możliwość użytkowania przez osoby o ograniczonej mobilności i percepcji do wszystkich podstawowych funkcji obiektu i jego otoczenia, zgodnie z definicją „projektowania uniwersalnego”* oraz z uwzględnieniem treści dokumentów:
a) Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz.U.2019 poz. 1696);
b) Zarządzenie Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy nr 1682/2017 z dnia 23 października 2017 r.
w sprawie tworzenia na terenie miasta stołecznego Warszawy dostępnej przestrzeni, w tym infrastruktury dla pieszych ze szczególnym uwzględnieniem osób o ograniczonej mobilności i percepcji.
https://bip.warszawa.pl/NR/exeres/35F7C1FA-D5E7-48B0-9A82-E34F3C0ED8AA,frameless.htm;
c) „Standardy dostępności budynków dla osób z niepełnosprawnościami” - uwzględniając koncepcję uniwersalnego projektowania – poradnik. Wydany przez Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa, jako kodeks dobrych praktyk. Warszawa. Data wydania 11.2017.
https://www.gov.pl/documents/33377/436740/Standardy_Dostepnosci.pdf
oraz dodatkowo rekomendowanym opracowaniem:
d) „Włącznik projektowanie bez barier”. Kamil Kowalski, Fundacja Integracja. Warszawa. Data wydania 11.2017.
http://www.integracja.org/wp-content/uploads/2017/12/W%C5%82%C4%85cznik-projketowanie-bez-barier.pdf
* Projektowanie uniwersalne – oznacza projektowanie produktów, środowiska, programów i usług w taki sposób, by były użyteczne dla wszystkich, w możliwie największym stopniu, bez potrzeby adaptacji lub specjalistycznego projektowania. „Uniwersalne projektowanie” nie wyklucza pomocy technicznych dla szczególnych grup osób niepełnosprawnych, jeżeli jest to potrzebne. Konwencja o prawach osób niepełnosprawnych, sporządzona
w Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006 r. (Dz. U. 2012, poz. 1169 z dnia 25 października 2012 r.).

3. Szczegółowy zakres Przedmiotu Zamówienia określają nw. dokumenty:
1) Koncepcja architektoniczna,
2) Koncepcja technologii sceny,
3) Program funkcjonalno-użytkowy,
4) Materiały zawarte w opracowaniu: Uwagi techniczne dotyczące oceny technicznej budynku biurowego typu „LIPSK”,
5) Materiały zawarte w opracowaniu: Ekspertyza stanu ochrony przeciwpożarowej – styczeń 2020,
6) Wymagania Zamawiającego.

Uwaga!
Zamawiający zakłada zaprojektowanie modernizacji istniejącego budynku typu Lipsk w sposób umożliwiający spełnienie programu przewidzianego w tych opracowaniach na potrzeby Teatru Żydowskiego (rodzaje pomieszczeń, ich funkcja oraz wymagania techniczne), przy zachowaniu bryły budynku z wykorzystaniem istniejących elementów konstrukcji.
IV. Termin wykonania zamówienia.
1. Rozpoczęcie: niezwłocznie od dnia zawarcia umowy,
2. Zakończenie: w terminie do dnia 15 listopada 2023 r., w tym:
2.1. zakończenie wykonania dokumentacji projektowej i przetargowej – w terminie 10 miesięcy od dnia zawarcia umowy, w tym:
a) opracowanie projektu koncepcyjnego wraz z uzyskaniem materiałów wyjściowych – w terminie 4 miesięcy od dnia zawarcia umowy,
b) projekt zagospodarowania terenu oraz projekt architektoniczno-budowlany – w terminie 5 miesięcy od dnia zawarcia umowy,
c) projekt techniczny – w terminie 8 miesięcy od dnia zawarcia umowy,
d) projekt wykonawczy, STWiOR, przedmiary robót, kosztorysy inwestorskie, szacunkowa wycena pierwszego wyposażenia – w terminie 10 miesięcy od dnia zawarcia umowy.
2.2. zakończenie nadzorów autorskich – termin zakończenia nadzorów autorskich będzie określony aneksem do umowy w terminie do dnia 15 listopada 2023 r. w dostosowaniu do potrzeb wynikających z realizacji robót budowlanych i będzie wynosił nie mniej niż 24 miesięcy i nie więcej niż 36 miesięcy.
Miejsce wykonania robót budowlanych, usług lub miejsce dostawWarszawa
Główny przedmiot (CPV)71.20.00.00-0
Dodatkowe przedmioty (CPV) 71.30.00.00-1
71.31.32.00-7
71.31.81.00-1
71.32.00.00-7
Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowejNie
Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowejNie
Czy Zamawiający zamierza zawrzeć umowę ramowąNie
Czy Zamawiający zamierza ustanowić Dynamiczny System ZakupówNie
Czy Zamawiający zamierza zastosować aukcję elektroniczną do wyboru najkorzystniejszej ofertyNie
Czas trwania zamówienia lub termin wykonaniaData zakończenia: 2023-11-15
III Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym, i technicznym
Wymagane wadium12000,00 zł.
Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne
Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy oraz informacje o formalności niezbędne do oceny czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne zostały wskazane w treści SWZ
IV Kryteria oceny ofert i informacje administracyjne
Kryteria oceny ofert
Cena60 %
Okres rękojmi40 %
Warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz dodatkowych wyjaśnieńFormularz można odebrać do dnia 2021-06-01
Cena: 0,00 zł.

Adres internetowy, pod którym można pobrać siwz: https://szrm.ezamawiajacy.pl
Termin i miejsce składania ofertOferty należy składać do dnia 2021-06-01 godzina 10:00
Miejsce: patrz wyżej (adres, na który należy przesyłać oferty)
Termin związania ofertą30 dni od ostatecznego terminu składania ofert
Data, godzina i miejsce otwarcia ofert2021-06-01, 11:00, Otwarcie ofert nastąpi na platformie zakupowej: https://szrm.ezamawiajacy.pl
V Inne informacje
Czy zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków UE?Nie
Data zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub przekazania do UOPWE2021-05-11


© Urząd m.st. Warszawa  |  Webmaster |  Biuro Zamówień Publicznych  |