m.st. Warszawa > Biuro Zamówień Publicznych > Karta zamówienia
ikona wyślijwyślij | ikona drukujdrukuj
Tryb podstawowy
Wartość zamówieniaPoniżej 5 350 000 EURO
Rodzaj zamówieniaRobota budowlana
Data umieszczenia ogłoszenia na stronie Miasta 2021-05-11 , 20:41:07
I Zamawiający
ZamawiającyDzielnica Praga Północ m.st. Warszawy
- adresKłopotowskiego 15, 03-708 Warszawa, woj. mazowieckie
- telefon(0-22) 443 80 48
- faks(0-22) 443 81 86
- e-mailppn.zampubl@um.warszawa.pl
- adres internetowyhttp://www.praga-pn.waw.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach proceduralnych Wojciech Małachowski
- adresDzielnica Praga Północ m.st. Warszawy, Kłopotowskiego 15, 03-708 Warszawa
- lokal531
- telefon(0-22)443 80 49
- emailwmalachowski@um.warszawa.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach merytorycznychDorota Lachowicz
- adresDzielnica Praga Północ m.st. Warszawy, Kłopotowskiego 15, 03-708 Warszawa
- lokal501
- telefon(0-22)4438007
- email
Adres, pod którym można uzyskać specyfikację istotnych warunków zamówieniap. osoba upoważniona do kontaktów
Adres, na który należy przesyłać ofertyp. osoba upoważniona do kontaktów
II Przedmiot zamówienia
Nazwa zamówienia
Dostosowanie do przepisów p.poż budynku Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Burdzińskiego 4 w Warszawie.
Opis zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest: Dostosowanie do przepisów ppoż. budynku Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Burdzińskiego 4 w warszawie w ramach zadania pn.: „Modernizacja budynku Liceum Ogólnokształcące im. R. Barbosy w Zespole Szkół Nr 73 przy ul. Burdzińskiego”. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, opis wymagań zamawiającego w zakresie realizacji i odbioru określają:- Opis przedmiotu zamówienia – załącznik nr 4 do SWZ, - Projektowane postanowienia umowy – załącznik nr 5 do SWZ.- Projekt budowlany – załącznik nr 6 do SWZ, - STWIOR – załącznik nr 7 do SWZ,

ZMIANY UMOWY:
Zgodnie z § 14 zmiany umowy:1. Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania zmiany Umowy w przypadku zaistnienia poniższych okoliczności:1) Zmiana terminu wykonania Umowy możliwa będzie w przypadku gdy: a) przyczyny, z powodu których będzie niemożliwe dotrzymanie terminu zakończenia robót będą następstwem okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający, w szczególności będą następstwem nieterminowego przekazania terenu budowy przez Zamawiającego, ograniczenia w dostępie do terenu objętego robotami, konieczności zmian Dokumentacji - w zakresie, w jakim ww. okoliczności miały lub będą mogły mieć wpływ na dotrzymanie terminu zakończenia robót, b) wystąpienia awarii na terenie budowy, za którą Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności, skutkującej koniecznością wstrzymania wykonania robót budowlanych przez Wykonawcę, c) wystąpienia okoliczności siły wyższej (np.: huragan, powódź, warunki atmosferyczne uniemożliwiające prowadzenie jakichkolwiek robót z zachowaniem wymogów technologicznych, bunty, niepokoje, strajki, okupacje budowy przez osoby trzecie nie związane z Wykonawcą itp.) niezależnych od Wykonawcy, uniemożliwiających wykonanie przedmiotu Umowy w terminie określonym w Umowie, d) działania lub zaniechania osób trzecich (np.: organów administracji publicznej i innych podmiotów uczestniczących w procedurze opiniowania i uchwalania, realizacji, odbioru itp.), które nie wynikają z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, e) wstrzymania wykonania Umowy przez Zamawiającego z przyczyn nieleżących po stronie Wykonawcy, o ile takie działanie powoduje, że nie jest możliwe wykonanie Umowy w terminie określonym w Umowie. W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych powyżej termin zakończenia Umowy może ulec zmianie, o ile zostaną wskazane okoliczności, które wpłynęły na termin wykonania Umowy przez Wykonawcę i uniemożliwiły Wykonawcy terminową realizację przedmiotu Umowy. 2. Zmiana umowy może nastąpić wyłącznie w formie pisemnego aneksu do Umowy pod rygorem nieważności.

Miejsce wykonania robót budowlanych, usług lub miejsce dostawWarszawa,Dzielnica Praga-Północ
Główny przedmiot (CPV)45.00.00.00-7
Dodatkowe przedmioty (CPV) 45.31.00.00-3
45.33.20.00-3
45.40.00.00-1
45.45.30.00-7
Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowejNie
Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowejNie
Czy Zamawiający zamierza zawrzeć umowę ramowąNie
Czy Zamawiający zamierza ustanowić Dynamiczny System ZakupówNie
Czy Zamawiający zamierza zastosować aukcję elektroniczną do wyboru najkorzystniejszej ofertyNie
Czas trwania zamówienia lub termin wykonania3 miesięcy/ące (licząc od daty udzielenia zamówienia)
III Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym, i technicznym
Wymagane wadium10000,00 zł.
Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne
UWAGA!: Poniższa numeracja przeniesiona została z ogłoszenia o zamówieniu opublikowanym w BZP:2021/BZP 00051626/01


SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://zamowienia.um.warszawa.pl
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://zamowienia.um.warszawa.pl
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Niezbędne wymagania sprzętowo- aplikacyjne, które musi spełniać komputer Wykonawcy • Stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s na komputer;• komputer PC/MAC z aktualnym systemem operacyjnym wspieranym przez producenta;• Zainstalowana przeglądarka wspierana przez producenta: MS Internet Explorer, Firefox, Google Chrome lub MS Edge;• Zainstalowany program Acrobat Reader lub inny obsługujący pliki w formacie .pdf;Dopuszczalne wielkości i formaty przesyłanych danych • Wielkość pojedynczego pliku zamieszczanego w systemie nieprzekraczająca 100 MB;• Dopuszczalne formaty plików: txt, rtf, pdf ,xps, odt, ods, odp, doc, xls, ppt, docx, xlsx, pptx, csv, jpg, jpeg, tif, tiff, geotiff, png, svg, wav, mp3, avi, mpg, mpeg, mp4, m4a, mpeg4, ogg, ogv, zip, tar, gz, gzip, 7z, html, xhtml, css, xml, xsd, gml, rng, xsl, xslt, TSL, XMLsig, XAdES, CAdES, ASIC, XMLenc
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Określone w Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ).
3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Określone w Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ).

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
Na podstawie art. 112 ustawy Pzp, zamawiający określa warunek/warunki udziału w postępowaniu dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej, poprzez określenie minimalnych wymagań dotyczących: 1. doświadczenia Wykonawcy.2. osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia, umożliwiające realizację zamówienia na odpowiednim poziomie jakości. Ad. 1 Minimalne wymagania dotyczące doświadczenia Wykonawcy: Zamawiający uzna, że Wykonawca posiada doświadczenie niezbędne do realizacji zamówienia jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał w sposób należyty 1 umowę polegającą na wykonaniu instalacji p.poż o wartości nie mniejszej niż 70 000,00 zł brutto lub obejmującą swoim zakresem wykonanie instalacji p.poż, z tym zastrzeżeniem, że w takim przypadku, wartość robót polegających na wykonaniu instalacji p.poż nie może być mniejsza niż 70 000,00 zł brutto. Ad.2 Minimalne wymagania dotyczące osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia, umożliwiające realizację zamówienia na odpowiednim poziomie jakości. Zamawiający uzna, że Wykonawca skieruje do realizacji zamówienia osoby gwarantujące realizację zamówienia na odpowiednim poziomie jakości jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje osobami, które będą uczestniczyły w realizacji zamówienia, które posiadają uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalnościach:
a) konstrukcyjno- budowlanej – kierownik budowy - 1 osoba;
b) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych – kierownik robót - 1 osoba
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Oświadczenie o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Ustawy, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego ( Załącznik nr 10 do SWZ).Oświadczenie składa: - Wykonawca, - każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (jeśli dotyczy), - podmiot udostępniający zasoby (jeśli dotyczy).
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: a) wykaz robót budowlanych - wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty; -> wykaz robót stanowi załącznik nr 12 do SWZ, b) wykaz osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami; – wykaz osób stanowi załącznik nr 11 do SWZ.
5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:
1) W przypadku gdy wykonawca polega na potencjale podmiotu trzeciego, do oferty należy załączyć - Zobowiązanie podmiotu trzeciego. Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdza, że stosunek łączący wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz określa w szczególności:- zakres dostępnych wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby;- sposób i okres udostępnienia wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia;- czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą.2) W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, do oferty należy załączyć:1) Oświadczenie z art. 117 ust. 4 ustawy Pzp (załącznik nr 3 do SWZ). Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane do realizacji których te zdolności są wymagane. W niniejszym postępowaniu, wykonanie instalacji p.poż może być realizowane wyłącznie przez tego spośród wykonawców, którzy posiadają do tego stosowne doświadczenie weryfikowane w ramach warunku dotyczącego doświadczenia wykonawcy. W związku z powyższym, wykonawcy są zobowiązani dołączyć do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy.Wymagana forma:Oświadczenie przekazuje się w postaci elektronicznej i opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.W przypadku gdy oświadczenie zostało sporządzone jako dokument w postaci papierowej i opatrzone własnoręcznym podpisem, przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, poświadczającym zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej.Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej, dokonuje wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia lub notariusz.3) Pełnomocnictwo. a) Gdy umocowanie osoby składającej ofertę nie wynika z dokumentów rejestrowych, wykonawca, który składa ofertę za pośrednictwem pełnomocnika, powinien dołączyć do oferty dokument pełnomocnictwa obejmujący swym zakresem umocowanie do złożenia oferty lub do złożenia oferty i podpisania umowy. b) W przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia wykonawcy zobowiązani są do ustanowienia pełnomocnika. Dokument pełnomocnictwa, z treści którego będzie wynikało umocowanie do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia tych wykonawców należy załączyć do oferty. Pełnomocnictwo powinno powinno zawierać w szczególności wskazanie:- postępowania o zamówienie publiczne, którego dotyczy,- wszystkich wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia wymienionych z nazwy z określeniem adresu siedziby,- ustanowionego pełnomocnika oraz zakresu jego umocowania. c) Jeżeli w imieniu podmiotu udostępniającego zasoby na zasadach określonych w art. 118 ustawy Pzp, działa osoba, której umocowanie do jego reprezentowania nie wynika z dokumentów, rejestrowych, należy dołączyć pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania podmiotu udostępniającego zasoby.
IV Kryteria oceny ofert i informacje administracyjne
Kryteria oceny ofert
Cena60 %
Warunki Gwarancji 40 %
Warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz dodatkowych wyjaśnieńFormularz można odebrać do dnia 2021-06-07
Cena: 0,00 zł.

Adres internetowy, pod którym można pobrać siwz: https://zamowienia.um.warszawa.pl
Termin i miejsce składania ofertOferty należy składać do dnia 2021-06-07 godzina 12:00
Miejsce: patrz wyżej (adres, na który należy przesyłać oferty)
Termin związania ofertą29 dni od ostatecznego terminu składania ofert
Do dnia 2021-06-25
Data, godzina i miejsce otwarcia ofert2021-06-07, 12:30, Platforma zakupowa Zamawiającego dostępna pod adresem: https://zamowienia.um.warszawa.pl
V Inne informacje
Czy zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków UE?Nie
Data zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub przekazania do UOPWE2020-05-11


© Urząd m.st. Warszawa  |  Webmaster |  Biuro Zamówień Publicznych  |