m.st. Warszawa > Biuro Zamówień Publicznych > Karta zamówienia
ikona wyślijwyślij | ikona drukujdrukuj
Przetarg nieograniczony
- zamówienie sektorowe
Wartość zamówieniaPowyżej 428 000 EURO
Rodzaj zamówieniaDostawa
Data umieszczenia ogłoszenia na stronie Miasta 2021-05-11 , 20:41:20
I Zamawiający
ZamawiającyTramwaje Warszawskie Sp. z o.o.
- adresSiedmiogrodzka 20, 01-232 Warszawa, woj. mazowieckie
- telefon(0-22) 53-26-140
- faks(0-22) 532-61-17
- adres internetowyhttp://www.tw.waw.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach proceduralnych Agnieszka Melak
- adresTramwaje Warszawskie Sp. z o.o., Tramwaje Warszawskie Sp. z o.o. al. Prymasa Tysiącelcia 102, 01-424 Warszwa bud nr 2
- lokal111
- telefon(0-22) 532 61 81
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach merytorycznychAgnieszka Melak
- adresTramwaje Warszawskie Sp. z o.o., Tramwaje Warszawskie Sp. z o.o. al. Prymasa Tysiącelcia 102, 01-424 Warszwa bud nr 2
- lokal111
- telefon(0-22) 532 61 81
Adres, pod którym można uzyskać specyfikację istotnych warunków zamówieniaTramwaje Warszawskie Sp. z o.o., Biuro Zamówień Publicznych, 01-424 Warszawa, al. Prymasa Tysiąclecia 102, bud.2
- lokal105
Adres, na który należy przesyłać ofertyTramwaje Warszawskie Sp. z o.o., Biuro Zamówień Publicznych, 01-424 Warszawa, al. Prymasa Tysiąclecia 102, bud.2
- lokal105
II Przedmiot zamówienia
Nazwa zamówienia
Dostawa elementów nawierzchni torowej (5 części)
Opis zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest dostawa elementów nawierzchni torowej (5 części), tj.:
— część nr 1: dostawa zwrotnic tramwajowych prostych (równoległych),
— część nr 2: dostawa zwrotnic tramwajowych z półzwrotnicami wraz z krzyżownicami,
— część nr 3: dostawa zwrotnic tramwajowych,
— część nr 4: dostawa iglic do zwrotnic tramwajowych – części zamiennych do zwrotnic tramwajowych
produkcji Vossloh Cogifer Polska Sp. z o.o.,
— część nr 5: dostawa przyrządów wyrównawczych do zastosowania w bezpodsypkowej konstrukcji torowiska.
Przedmiot zamówienia dla każdej części został określony szczegółowo w SWZ
Miejsce wykonania robót budowlanych, usług lub miejsce dostawWarszawa
Główny przedmiot (CPV)34.94.62.20-
Dodatkowe przedmioty (CPV) 34.94.13.00-


Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowejTak
Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowejNie
Czy Zamawiający zamierza zawrzeć umowę ramowąNie
Czy Zamawiający zamierza ustanowić Dynamiczny System ZakupówNie
Czy Zamawiający zamierza zastosować aukcję elektroniczną do wyboru najkorzystniejszej ofertyNie
Wartość lub zakres zamówienia (z uwzględnieniem wszystkich części i opcji, o ile dotyczy)

Nr
części
Nazwa częściWadium
części
1Dostawa zwrotnic tramwajowych prostych (równoległych)18000,00
2Dostawa zwrotnic tramwajowych z półzwrotnicami wraz z krzyżownicami14000,00
3Dostawa zwrotnic tramwajowych24000,00
4Dostawa iglic do zwrotnic tramwajowych – części zamiennych do zwrotnic tramwajowych produkcji Vossloh Cogifer Polska sp. z o.o13000,00
5Dostawa przyrządów wyrównawczych do zastosowania w bezpodsypkowej konstrukcji torowiska1000,00
Razem 70000,00

Czas trwania zamówienia lub termin wykonania60 dni (licząc od daty udzielenia zamówienia)
III Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym, i technicznym
Wymagane wadium70000,00 zł.
Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne
UWAGA: Przyjęta numeracja jest zgodna z numeracją w Ogłoszeniu o zamówieniu- zamówienie sektorowe nr 2021/S 091-236854 opublikowanym w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej


Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.1) Warunki udziału
III.1.1) Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru
zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:
1. Zamawiający nie określa warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności do prowadzenia
działalności zawodowej.
2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie:
1) art. 108 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2019
r. poz. 2019 z późn. zm.), dalej jako „ustawa Pzp”, z wyjątkiem określonym w art. 393 ust. 4 ustawy Pzp,
2) art. 109 ust. 1 pkt. 4 ustawy Pzp.
3. Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć:
1) aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (dalej jako JEDZ), tymczasowo zastępujące wymagane przez Zamawiającego podmiotowe środki dowodowe,
2) dokumenty określające uprawnienia przedstawicieli Wykonawcy do jego reprezentacji, jeśli nie wynikają one z zapisów we właściwym rejestrze – zgodnie z zapisami SWZ,
3) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – pełnomocnictwo
do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania w
postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
4. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, JEDZ składa każdy z
Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
5. Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia następujących podmiotowych środków dowodowych potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 124 ustawy Pzp, tj.:
1) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2, 4 ustawy Pzp, z wyjątkiem określonym w art. 393 ust. 4 ustawy Pzp, sporządzonej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem,
2) odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji,
3) oświadczenia Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania, o których mowa w:
a) art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp,
b) art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy, dotyczących orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka zapobiegawczego ustawy Pzp,
c) art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, dotyczących zawarcia z innymi Wykonawcami porozumienia mającego na celu zakłócenie konkurencji ustawy Pzp,
d) art. 108 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp,
4) oświadczenia Wykonawcy w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z 16.2.2007 o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. z 2019 r. poz. 369), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy
kapitałowej.
6. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia dokumenty wymienione w
pkt 5 ppkt 1–4 składa każdy z Wykonawców.
7. Uzupełnienie dotyczące Wykonawcy mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej znajduje się w sekcji VI.3 niniejszego ogłoszenia.
8. Szczegółowe zasady składania dokumentów i oświadczeń zostały określone w SWZ.

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiający nie określa warunków udziału w postępowaniu dotyczących sytuacji ekonomicznej i finansowej.
III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiający nie określa warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej i kwalifikacji zawodowej.

VI.3) Informacje dodatkowe:
I. Uzupełnienie informacji z sekcji II.1.5):
Bieżące zamówienie jest częścią zamówienia udzielanego w częściach, całkowita wartość całego zamówienia wynosi 4 525 550,00 PLN.
II. Uzupełnienie informacji z sekcji III.1.1):
9. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:
1) zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 5 ppkt 1 składa informację z odpowiedniego rejestru, takiego jak rejestr sądowy, albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy
organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, w
zakresie określonym w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2, 4 ustawy Pzp – wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jego złożeniem;
2) zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 5 ppkt 2 składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju,
w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z
podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem;
3) jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów,
o których mowa w ppkt 1 lub gdy dokumenty te nie odnoszą się do wszystkich przypadków, o których mowa
w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4, zastępuje się je odpowiednio w całości lub w części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji,
lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą,
złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub
gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy – wystawione nie
wcześniej niż 6 miesięcy przed ich złożeniem.
III. W postępowaniu komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się drogą elektroniczną przy
użyciu platformy.
IV Kryteria oceny ofert i informacje administracyjne
Kryteria oceny ofert
Cena100 %
Warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz dodatkowych wyjaśnieńFormularz można odebrać do dnia 2021-06-17
Cena: 0,00 zł.

Adres internetowy, pod którym można pobrać siwz: https://tw.ezamawiajacy.pl/
Termin i miejsce składania ofertOferty należy składać do dnia 2021-06-17 godzina 10:00
Miejsce: patrz wyżej (adres, na który należy przesyłać oferty)
Termin związania ofertą60 dni od ostatecznego terminu składania ofert
Data, godzina i miejsce otwarcia ofert2021-06-17, 10:30, https://tw.ezamawiajacy.pl/
V Inne informacje
Czy zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków UE?Nie
Data zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub przekazania do UOPWE2021-05-06


© Urząd m.st. Warszawa  |  Webmaster |  Biuro Zamówień Publicznych  |