m.st. Warszawa > Biuro Zamówień Publicznych > Karta zamówienia
ikona wyślijwyślij | ikona drukujdrukuj
Przetarg nieograniczony
- zamówienie sektorowe
Wartość zamówieniaPowyżej 428 000 EURO
Rodzaj zamówieniaDostawa
Data umieszczenia ogłoszenia na stronie Miasta 2021-05-12 , 07:46:03
I Zamawiający
ZamawiającyTramwaje Warszawskie Sp. z o.o.
- adresSiedmiogrodzka 20, 01-232 Warszawa, woj. mazowieckie
- telefon(0-22) 53-26-140
- faks(0-22) 532-61-17
- e-mailzampubl@tw.waw.pl
- adres internetowyhttp://www.tw.waw.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach proceduralnych Renata Duraj
- adresTramwaje Warszawskie Sp. z o.o., Tramwaje Warszawskie sp. z o.o. al. Pymasa Tysiącelcia 102, 01-424 Warszawa
- lokal112
- telefon(0-22) 532 62 30
- emailrduraj@tw.waw.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach merytorycznychRenata Duraj
- adresTramwaje Warszawskie Sp. z o.o., Tramwaje Warszawskie sp. z o.o. al. Pymasa Tysiącelcia 102, 01-424 Warszawa
- lokal112
- telefon(0-22) 532 62 30
- emailrduraj@tw.waw.pl
Adres, pod którym można uzyskać specyfikację istotnych warunków zamówieniaTramwaje Warszawskie Sp. z o.o., Tramwaje Warszawskie sp. z o.o. al. Pymasa Tysiącelcia 102, 01-424 Warszawa
- lokal112
Adres, na który należy przesyłać ofertyTramwaje Warszawskie Sp. z o.o., Biuro Zamówień Publicznych, 01-424 Warszawa, al. Prymasa Tysiąclecia 102, bud.2
- lokal105
II Przedmiot zamówienia
Nazwa zamówienia
Dostawa części zamiennych do przekładni napędowych i części sprzęgła elastycznego do tramwaju typu 120Na
Opis zamówienia
Dostawa części zamiennych do przekładni napędowych i części zamiennych sprzęgła elastycznego tramwaju typu 120Na. Producentem tramwajów typu 120NaJest firma Pojazdy Szynowe Pesa Bydgoszcz S.A. Zamawiający wskazał w opisie przedmiotu zamówienia oznaczenia katalogowe producenta tramwajów, tj. firmy Pojazdy Szynowe Pesa Bydgoszcz S.A. oraz producenta przekładni, tj. firmy Voith Turbo GmbH & Co. KG.
Miejsce wykonania robót budowlanych, usług lub miejsce dostawTramwaje Warszawskie sp. z o.o., Biuro Logistyki, magazyn nr 222, al. Prymasa Tysiąclecia 102, 01-424 Warszawa
Główny przedmiot (CPV)42.14.20.00-6
Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowejNie
Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowejNie
Czy Zamawiający zamierza zawrzeć umowę ramowąNie
Czy Zamawiający zamierza ustanowić Dynamiczny System ZakupówNie
Czy Zamawiający zamierza zastosować aukcję elektroniczną do wyboru najkorzystniejszej ofertyNie
Czas trwania zamówienia lub termin wykonania24 miesięcy/ące (licząc od daty udzielenia zamówienia)
III Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym, i technicznym
Wymagane wadium10000,00 zł.
Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne
Numeracja zgodna z numeracją w Ogłoszeniu o zamóweniu
1. Zamawiający nie określa warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności do prowadzenia działalności zawodowej.
2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie:
1) art. 108 ust. 1 ustawy z 11.9.2019 Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz.U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.), dalej jako „ustawa Pzp”, z wyjątkami określonymi w art. 393 ust. 4 ustawy Pzp;
2) art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp.
3. Do oferty należy dołączyć:
1) aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w formie jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia według rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2016/7 z dnia 5 stycznia 2016 r. ustanawiającego standardowy formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (Dz.U. UE L 3/16), dalej: „JEDZ”, w zakresie wskazanym przez Zamawiającego w SWZ stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu,
2) dokumenty określające uprawnienia przedstawicieli Wykonawcy do jego reprezentacji, jeśli nie wynikają one z zapisów we właściwym rejestrze – zgodnie z rozdz. I SWZ,
3) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – pełnomocnictwo do reprezentowania ich w postępowaniu.
4. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, JEDZ składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
5. Przed udzieleniem zamówienia Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 124 ustawy Pzp, wymienionych w sekcji VI.3.
6. Szczegółowe zasady składania dokumentów i oświadczeń zostały opisane w rozdziale I SWZ.
IV Kryteria oceny ofert i informacje administracyjne
Kryteria oceny ofert
Cena100 %
Warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz dodatkowych wyjaśnieńFormularz można odebrać do dnia 2021-06-09
Cena: 0.00 zł.
Adres internetowy, pod którym można pobrać siwz: https://tw.ezamawiajacy.pl/
Termin i miejsce składania ofertOferty należy składać do dnia 2021-06-09 godzina 11:00
Miejsce: patrz wyżej (adres, na który należy przesyłać oferty)
Termin związania ofertą60 dni od ostatecznego terminu składania ofert
Do dnia 2021-08-07
Data, godzina i miejsce otwarcia ofert2021-06-09, 12:00, https://tw.ezamawiajacy.pl/
V Inne informacje
Czy zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków UE?Nie
Projekt/program
1. Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 124 ust. 1 ustawy Pzp, tj.: w zakresie braku podstaw wykluczenia:
1) oświadczenia Wykonawcy w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowe;
2) odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;
3) oświadczenia Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, w zakresie odnoszącym się do podstaw wykluczenia z postępowania, wskazanych w art. 108 ust. 1 pkt 3–6 ustawy Pzp;
4) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie dotyczącym podstaw wykluczenia wskazanych w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 ustawy Pzp, sporządzonej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem (z wyjątkami określonymi w art. 393 ust. 4 ustawy Pzp);
5) jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w:
a) pkt 4 – składa informację z odpowiedniego rejestru takiego jak rejestr sądowy albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania – wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jego złożeniem (z wyjątkami określonymi w art. 393 ust. 4 ustawy Pzp);
b) pkt 2 – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem;
6) jeżeliw kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 5, lub gdy dokumenty te nie odnoszą się do wszystkich przypadków, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4, zastępuje się je odpowiednio w całości lub w części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy – wystawionym nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jego złożeniem.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających o udzielenie zamówienia:
1) JEDZ składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienia – dokument powinien potwierdzać brak podstaw wykluczenia.
2) dokumenty wymienione w pkt 1 ppkt 1–4 składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
3. W postępowaniu komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się drogą elektroniczną przy użyciu platformy.
Data zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub przekazania do UOPWE2021-05-04


© Urząd m.st. Warszawa  |  Webmaster |  Biuro Zamówień Publicznych  |