m.st. Warszawa > Biuro Zamówień Publicznych > Karta zamówienia
ikona wyślijwyślij | ikona drukujdrukuj
Przetarg nieograniczony
Wartość zamówieniaPowyżej 214 000 EURO
Rodzaj zamówieniaUsługa
Data umieszczenia ogłoszenia na stronie Miasta 2021-05-12 , 10:00:59
I Zamawiający
ZamawiającyZarząd Oczyszczania Miasta
- adresAl. Jerozolimskie 11/19, 00-508 Warszawa, woj. mazowieckie
- telefon(0-22) 277 04 70
- faks(0-22) 628-26-74
- e-mailprzetargi@zom.waw.pl
- adres internetowyhttp://www.zom.waw.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach proceduralnych Andrzej Steć
- adresZarząd Oczyszczania Miasta, Al. Jerozolimskie 11/19, 00-508 Warszawa
- lokal301
- telefon(0-22) 277-04-06
- emailstec@zom.waw.pl
Adres, pod którym można uzyskać specyfikację istotnych warunków zamówieniap. osoba upoważniona do kontaktów
Adres, na który należy przesyłać ofertyp. osoba upoważniona do kontaktów
II Przedmiot zamówienia
Nazwa zamówienia
Ręczne oczyszczanie na terenie m.st. Warszawy
Opis zamówienia
2. Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie na terenie m.st. Warszawy następujących prac:
1) zimowe oczyszczanie chodników i miejsc parkingowych,
2) letnie oczyszczanie chodników i miejsc parkingowych,
3) zimowe oczyszczanie przystanków,
4) letnie oczyszczanie przystanków,
5) zbieranie zanieczyszczeń z głównych ciągów komunikacyjnych,
6) doraźne oczyszczanie,
7) interwencyjne oczyszczanie,
8) doraźne odśnieżanie wraz z posypaniem wskazanych powierzchni,
9) wywóz śniegu uprzątniętego z chodników i innych elementów drogi,
10) wywóz zanieczyszczeń.

3. Przedmiot zamówienia podzielony jest na 13 części:
1) Część 1 - Rejon I, Dzielnica Białołęka;
2) Część 2 - Rejon II, Dzielnica Targówek, Rembertów, Wesoła;
3) Część 3 - Rejon III, Dzielnica Praga Północ;
4) Część 4 - Rejon IV, Dzielnica Praga Południe, Wawer;
5) Część 5 - Rejon V, Dzielnica Bielany;
6) Część 6 - Rejon VI, Dzielnica Żoliborz;
7) Część 7 - Rejon VII, Dzielnica Wola, Bemowo;
8) Część 8 - Rejon VIII, Dzielnica Śródmieście Północne;
9) Część 9 - Rejon IX, Dzielnica Śródmieście Południowe;
10) Część 10 - Rejon X, Dzielnica Ochota, Ursus, Włochy;
11) Część 11 – Rejon XI, Dzielnica Mokotów Górny;
12) Część 12 – Rejon XII, Dzielnica Mokotów Dolny, Wilanów;
13) Część 13 – Rejon XIII, Dzielnica Ursynów;

4. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych. Wykonawca może złożyć ofertę na wszystkie części zamówienia.
5. Zamawiający wymaga, zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę pracowników w oparciu o umowę o pracę, do realizacji prac:
1) zimowego oczyszczania w wariancie AL (określonych w części II ust. 3 pkt. 3.2 załącznika nr 2 do wzoru umowy) tj.
Przy braku opadów śniegu oraz zjawisk atmosferycznych powodujących śliskość zimową /gołoledź, szadź, marznąca mżawka/ wykonanie niżej wymienionych prac na terenach określonych w załączniku nr 1 do umowy:
a) dokładne oczyszczenie terenów określonych w pkt 1A i pkt 2 załącznika nr 1 do umowy
z wszelkich zanieczyszczeń /papiery, niedopałki, folia, piasek, liście, przerosty traw, szkło, itp./ wraz z przykrawężnikiem,
b) dokładne oczyszczenie terenów określonych w pkt 3 załącznika nr 1 do umowy z wszelkich zanieczyszczeń /papiery, niedopałki, folia, piasek, liście, przerosty traw, szkło, itp./ wraz z przykrawężnikiem z uwzględnieniem oczyszczenia korytek oraz wlotów studzienek kanalizacyjnych stanowiących elementy odwodnienia nawierzchni jezdni i chodników (o ile powyższe elementy infrastruktury drogowej występują w świetle przystanku),
c) dodatkowo w przypadku przystanków (pozycja określona w pkt 3 załącznika nr 1
do umowy):
 zerwanie i usunięcie naklejek i ogłoszeń ze słupków i wiat przystankowych,
 usunięcie kurzu oraz innych zabrudzeń z ławek przystankowych,
 usunięcie nieczystości, liści, gałęzi itp. z powierzchni dachów wiat przystankowych.
d) utrzymywanie czystości na uformowanych pryzmach śniegu /w przypadku ich występowania/ tzn. usunięcie zanieczyszczeń typu niedopałki, butelki, papiery itp. oraz ich przewietrzanie (poprzez nakłuwanie pryzm ostrym narzędziem),
e) bieżący wywóz i unieszkodliwienie zebranych zanieczyszczeń.
2) letniego oczyszczania (określonych w części III ust. 3 pkt. 3.3 załącznika nr 2 do wzoru umowy) polegających na:
a) oczyszczeniu terenów określonych w pkt 1B i pkt 2 załącznika nr 1 do umowy z wszelkich zanieczyszczeń w tym przerostów traw i chwastów, zalegającej ziemi, piasku, śmieci, papierów, kartonów, ulotek szkła i innych zanieczyszczeń łącznie z odcięciem brzegów trawnika,
b) oczyszczeniu terenów określonych w pkt 3 załącznika nr 1 do umowy z wszelkich zanieczyszczeń w tym przerostów traw i chwastów, zalegającej ziemi, piasku, śmieci, papierów, kartonów, ulotek, szkła i innych zanieczyszczeń łącznie z odcięciem brzegów trawnika oraz oczyszczeniu korytek i wlotów studzienek kanalizacyjnych stanowiących elementy odwodnienia nawierzchni jezdni i chodników (o ile powyższe elementy infrastruktury drogowej występują w świetle przystanku),
c) oczyszczanie cykliczne musi gwarantować uzyskanie efektu dokładnie oczyszczonej nawierzchni całego terenu objętego oczyszczaniem,
d) w przypadku przystanków:
 usunięciu nieczystości, liści, gałęzi itp. z powierzchni dachów wiat przystankowych,
 zerwaniu i usunięciu naklejek i ogłoszeń ze słupków i wiat przystankowych,
 usunięciu zabrudzeń z ławek,
e) wywozie i unieszkodliwieniu zebranych zanieczyszczeń.
Szczegółowe warunki związane z zatrudnieniem pracowników w oparciu o umowę o pracę określa załącznik nr 4
do wzoru umowy.
6. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienia na zasadach i warunkach opisanych we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 3 do SWZ.
7. Wykaz terenów objętych pracami oczyszczania określa załącznik nr 1 do wzoru umowy.
8. Szczegółowy opis przedmiotu oraz standardy jakościowe istotnych cech przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 2 do wzoru umowy.
9. Formularz „Ceny jednostkowe” stanowi załącznik nr 1a do SWZ.
10. Kosztorysy stanowią załączniki 1/I – 1/XIII do SWZ
11. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
12. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp polegających na powtórzeniu usług stanowiących przedmiot zamówienia:
 w przypadku wyczerpania się kwoty określonej w § 5 ust. 1 wzoru umowy,
 w przypadku wygaśnięcia czasu obowiązywania umowy ,
 na terenach, które nie są objęte umową.


UWAGA! Wprowadzono zmiany w treści ogłoszenia oraz SWZ. Zmiany zostały zamieszczone na stronie Zarządu, link do zmian http://zom.waw.pl/zamowienia-publiczne/aktualne-postepowania/163
Miejsce wykonania robót budowlanych, usług lub miejsce dostawWarszawa
Główny przedmiot (CPV)90.62.00.00-9
Dodatkowe przedmioty (CPV) 90.61.00.00-0


Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowejTak
Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowejNie
Czy Zamawiający zamierza zawrzeć umowę ramowąNie
Czy Zamawiający zamierza ustanowić Dynamiczny System ZakupówNie
Czy Zamawiający zamierza zastosować aukcję elektroniczną do wyboru najkorzystniejszej ofertyTak
Wartość lub zakres zamówienia (z uwzględnieniem wszystkich części i opcji, o ile dotyczy)

Nr
części
Nazwa częściWadium
części
1część I53000,00
2Część II72000,00
3Część III69000,00
4Część IV117000,00
5Część V 57000,00
6Część VI 49000,00
7Część VII160000,00
8Część VIII174000,00
9Część IX90000,00
10Część X110000,00
11Część XI75000,00
12Część XII62000,00
13Część XIII80000,00
Razem 1168000,00

Czas trwania zamówienia lub termin wykonaniaData rozpoczęcia: 2021-10-01, data zakończenia: 2022-09-30
III Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym, i technicznym
Wymagane wadium1168000,00 zł.
Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne
V. Podstawy wykluczenia

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie:
art. 108 ust. 1 i 2 ustawy Pzp, z zastrzeżeniem art. 110 ust. 2 ustawy Pzp.

VI. Warunki udziału w postępowaniu
Zamawiający nie stawia warunków udziału w postępowaniu.

VII. Wykaz podmiotowych środków dowodowych
1. Do oferty każdy wykonawca musi dołączyć oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania - JEDZ, zgodnie z załącznikiem nr 2 do SWZ, aktualne na dzień składania ofert w zakresie wskazanym przez Zamawiającego.
a) JEDZ stanowi dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia w postępowaniu, na dzień składania ofert oraz stanowi dowód tymczasowo zastępujący wymagane przez Zamawiającego podmiotowe środki dowodowe, wskazane w ust. 3.
b) instrukcja wypełniania JEDZ dostępna jest na stronie internetowej Urzędu Zamówień Publicznych:
https://www.uzp.gov.pl/ data/assets/pdf_file/0026/45557/Jednolity- Europejski-Dokument-Zamowienia-instrukcja-2021.01.20.pdf
2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie, o niepodleganiu wykluczeniu – JEDZ składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie to ma potwierdzać brak podstaw wykluczenia.
3. Zgodnie z art. 126 ust. 1 ustawy Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia, następujących podmiotowych środków dowodowych:
1) Informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie:
a) art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 Ustawy,
b) art. 108 ust. 1 pkt 4 Ustawy, dotyczącej orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka karnego,
– sporządzonej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem;
2) Oświadczenia wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 Ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej.
3) Oświadczenia wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy (JEDZ), w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego, o których mowa w:
a) art. 108 ust. 1 pkt 3 Ustawy,
b) art. 108 ust. 1 pkt 4 Ustawy, dotyczących orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka zapobiegawczego,
c) art. 108 ust. 1 pkt 5 Ustawy, dotyczących zawarcia z innymi wykonawcami porozumienia mającego na celu zakłócenie konkurencji,
d) art. 108 ust. 1 pkt 6 Ustawy,
4) Informacji z Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych, w zakresie art. 108 ust. 2 ustawy, sporządzonej nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem.
4. Dokumenty składane w przypadku wykonawców mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami RP.
1) Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast:
a) informacji z Krajowego Rejestru Karnego, o której mowa w ust. 3 pkt 1) – składa informację z odpowiedniego rejestru, takiego jak rejestr sądowy, albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, w zakresie, o którym mowa w ust. 3 pkt 1), sporządzonej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem;
b) informacji z Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych, o której mowa w pkt. 4 – składa informację z odpowiedniego rejestru zawierającego informacje o jego beneficjentach rzeczywistych albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, określający jego beneficjentów rzeczywistych;
2) Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 1) lub gdy dokumenty te nie odnoszą się do wszystkich przypadków, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 ustawy, zastępuje się je odpowiednio w całości lub w części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy. Dokument musi zostać sporządzony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jego złożeniem.
5. Informacja dla Wykonawców, którzy będą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
W przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie:
1) Wykonawcy zobowiązani są do ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego;
2) do pliku zawierającego ofertę należy dołączyć plik zawierający pełnomocnictwo pełnomocnika, o którym mowa w pkt 1);
3) pełnomocnictwo, składane jest w postaci dokumentu elektronicznego podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osoby uprawnione do reprezentowania wykonawców.

VIII. Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których Zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami, oraz informacje o wymaganiach technicznych i organizacyjnych sporządzania, wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej
1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl, ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal lub poczty elektronicznej przetargi@zom.waw.pl.
2. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do formularzy: „Formularz do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” oraz do „Formularza do komunikacji”.
3. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z systemu miniPortal oraz Warunkach korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP).
4. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy: „Formularz złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” i „Formularza do komunikacji” wynosi 150 MB.
5. Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP.
6. Zamawiający przekazuje link do postępowania na stronie internetowej Zamawiającego. Dane postępowanie można wyszukać również na Liście wszystkich postępowań w miniPortalu klikając wcześniej opcję „Dla Wykonawców” lub ze strony głównej z zakładki Postępowania.
7. Dokumenty elektroniczne, składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem „Formularza do komunikacji” jako załączniki. Zamawiający dopuszcza również możliwość składania dokumentów elektronicznych za pomocą poczty elektronicznej, na adres email przetargi@zom.waw.pl. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych musi być zgody z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie oraz rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy.
5. Oferta musi zawierać następujące oświadczenia i dokumenty:
1) wypełniony formularz ofertowy o treści zgodnej z określoną we wzorze stanowiącym załącznik nr 1 do SWZ;
2) wypełniony formularz „Cen jednostkowych” – załącznik 1a do SWZ;
3) wypełniony „Kosztorys” o treści zgodnej z określoną we wzorze stanowiącym załącznik nr 1/I -1/XIII, w zależności od części na jakie składana jest oferta;
4) oświadczenie własne wykonawcy „Jednolity Europejski Dokument Zamówienia” o treści zgodnej z załącznikiem nr 2 do SWZ,
W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu składa każdy z wykonawców;
5) potwierdzenie wniesienia wadium;
6) pełnomocnictwo upoważniające do złożenia oferty, o ile ofertę składa pełnomocnik;
7) pełnomocnictwo dla pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - dotyczy ofert składanych przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

XXI. Ochrona danych osobowych
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1 z późn. zm.), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że:
1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Zarząd Oczyszczania Miasta
z siedzibą w Warszawie adres: Al. Jerozolimskie 11/19, 00-508 Warszawa, (nr tel. (22) 277 04 00, e-mail: zom@zom.waw.pl).
2. Administrator wyznaczył Inspektora ochrony danych z którym można skontaktować się: tel. 22 277 04 26, email: iod@zom.waw.pl lub osobiście w pok. 310;
3. Państwa dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego nr ZOM/KP/ 18 /21 pod nazwą „Ręczne oczyszczanie na terenie m.st. Warszawy” prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego;
4. Odbiorcami Państwa danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy Pzp.
5. Państwa dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy oraz okres zgodny z przepisami o archiwizacji dokumentów;
6. Obowiązek podania przez Państwa danych osobowych bezpośrednio Państwa dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
7. W odniesieniu do Państwa danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
8. Posiadają Państwo:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Państwa dotyczących;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania lub uzupełnienie Państwa danych osobowych ;
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ;
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy RODO;
9. Nie przysługuje Państwu:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
10. Jednocześnie Zamawiający przypomina o ciążącym na Pani/Panu obowiązku informacyjnym wynikającym z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane przekazane zostaną Zamawiającemu w związku z prowadzonym postępowaniem i które Zamawiający pośrednio pozyska od wykonawcy biorącego udział w postępowaniu, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z wyłączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO.
IV Kryteria oceny ofert i informacje administracyjne
Kryteria oceny ofert
Cena100 %
Warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz dodatkowych wyjaśnieńFormularz można odebrać do dnia 2021-06-29
Cena: 0,00 zł.

Adres internetowy, pod którym można pobrać siwz: http://www.zom.waw.pl
Termin i miejsce składania ofertOferty należy składać do dnia 2021-06-29 godzina 09:00
Miejsce: patrz wyżej (adres, na który należy przesyłać oferty)
Termin związania ofertą120 dni od ostatecznego terminu składania ofert
Do dnia 2021-10-06
Data, godzina i miejsce otwarcia ofert2021-06-29, 10:00, otwarcie niejawne
V Inne informacje
Czy zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków UE?Nie
Data zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub przekazania do UOPWE2021-05-12


© Urząd m.st. Warszawa  |  Webmaster |  Biuro Zamówień Publicznych  |