m.st. Warszawa > Biuro Zamówień Publicznych > Karta zamówienia
ikona wyślijwyślij | ikona drukujdrukuj
Tryb podstawowy
Wartość zamówieniaPoniżej 214 000 EURO
Rodzaj zamówieniaDostawa
Data umieszczenia ogłoszenia na stronie Miasta 2021-05-12 , 12:26:42
I Zamawiający
ZamawiającyLasy Miejskie-Warszawa
- adresul. Korkowa 170 A, 04-549 Warszawa, woj. mazowieckie
- telefon(0-22) 612-25-60
- faks(0-22) 610-38-29
- e-mail
- adres internetowyhttp://www.lasymiejskie.waw.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach proceduralnych Anna Suska
- adresLasy Miejskie-Warszawa, ul. Korkowa 170 A, 04-549 Warszawa
- lokal205
- telefon(0-22) 612 25 60 w. 230
- emailsuska@lasymiejskie.waw.pl.
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach merytorycznychRobert Strąk
- adresLasy Miejskie-Warszawa, ul. Korkowa 170 A, 04-549 Warszawa
- lokalORZ
- telefon(0-22)6122560 w.203
- emailstrak@lasymiejskie.waw.pl
Adres, pod którym można uzyskać specyfikację istotnych warunków zamówieniap. osoba upoważniona do kontaktów
Adres, na który należy przesyłać ofertyp. osoba upoważniona do kontaktów
II Przedmiot zamówienia
Nazwa zamówienia
Zakup i dostawa samochodu specjalistycznego do obsługi akcji związanych z wkraczaniem dzikiej zwierzyny na tereny m.st. Warszawy
Opis zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa samochodu specjalistycznego do obsługi akcji związanych z wkraczaniem dzikiej zwierzyny na tereny m.st. Warszawy
Miejsce wykonania robót budowlanych, usług lub miejsce dostawdostarczenie przedmiotu umowy do siedziby Zamawiającego
Główny przedmiot (CPV)34.11.40.00-9
Dodatkowe przedmioty (CPV) 79.82.25.00-7
34.11.30.00-2

Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowejNie
Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowejNie
Czy Zamawiający zamierza zawrzeć umowę ramowąNie
Czy Zamawiający zamierza ustanowić Dynamiczny System ZakupówNie
Czy Zamawiający zamierza zastosować aukcję elektroniczną do wyboru najkorzystniejszej ofertyNie
Czas trwania zamówienia lub termin wykonaniaData zakończenia: 2021-12-10
III Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym, i technicznym
Wymagane wadium4000,00 zł.
Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne
1. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
zdolności technicznej lub zawodowej, tj.
Wykonawca musi wykazać, iż w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert,
a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał należycie dostawę fabrycznie nowego samochodu/ samochodów specjalistycznego wyposażonego w zabudowę, przy czym wartość samochodu z zabudową była nie niższa niż 400 000,00 złotych brutto, a prace te zostały wykonane w szczególności zgodnie z przepisami prawa, zasadami wiedzy technicznej oraz zachowaniem najwyższej staranności.
Uwaga:
jeżeli wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji prac wskazanych wyżej, wykonanych wspólnie z innymi wykonawcami, wykaz dotyczy prac, w których wykonaniu Wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył (a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również lub uczestniczy).
2. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia na zasadach określonych w art. 58 ustawy. Zgodnie z art. 117 ust. 1 ustawy, warunek określony w pkt 1 niniejszego Rozdziału może zostać spełniony przez jednego z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. W przypadku, o którym mowa w art. 117 ust. 3 ustawy wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które dostawy lub prace objęte przedmiotem zamówienia wykonają poszczególni wykonawcy.
3. Wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w odniesieniu do konkretnego zamówienia lub jego części, może polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych. W takim przypadku Wykonawca składa wraz z ofertą zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów.
4. Zamawiający odrzuci ofertę złożoną przez Wykonawcę niespełniającego warunków udziału w postępowaniu lub który nie złożył w przewidzianym terminie oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, lub podmiotowego środka dowodowego, potwierdzających brak podstaw wykluczenia lub spełnianie warunków udziału w postępowaniu, lub innych dokumentów lub oświadczeń.

IV Kryteria oceny ofert i informacje administracyjne
Kryteria oceny ofert
Cena70 %
Gwarancja producenta na wady materiałowe i produkcyjne samochodu na którym robiona będzie zabudowa10 %
Gwarancja na perforacje i powłoki lakiernicze (samochód z zabudową)10 %
Gwarancja na wyposażenie specjalistyczne opisane w pkt. X podpunkt 1-7 Specyfikacji technicznej 10 %
Warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz dodatkowych wyjaśnieńFormularz można odebrać do dnia 2021-05-20
Cena: 0.00 zł.
Adres internetowy, pod którym można pobrać siwz: www.lasymiejskie.waw.pl
Termin i miejsce składania ofertOferty należy składać do dnia 2021-05-20 godzina 08:00
Miejsce: patrz wyżej (adres, na który należy przesyłać oferty)
Termin związania ofertą30 dni od ostatecznego terminu składania ofert
Do dnia 2021-06-18
Data, godzina i miejsce otwarcia ofert2021-05-20, 08:30, w budynku Lasy Miejskie – Warszawa, ul. Korkowa 170A, 04-549 Warszawa
V Inne informacje
Czy zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków UE?Nie
Data zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub przekazania do UOPWE2021-05-12


© Urząd m.st. Warszawa  |  Webmaster |  Biuro Zamówień Publicznych  |