m.st. Warszawa > Biuro Zamówień Publicznych > Karta zamówienia
ikona wyślijwyślij | ikona drukujdrukuj
Przetarg nieograniczony
Wartość zamówieniaPowyżej 214 000 EURO
Rodzaj zamówieniaDostawa
Data umieszczenia ogłoszenia na stronie Miasta 2021-05-12 , 13:18:04
I Zamawiający
ZamawiającyZakład Remontów i Konserwacji Dróg
- adresPlac Czerwca 1976 r. Nr 1, 02-495 Warszawa, woj. mazowieckie
- telefon(0-22) 39-73-905
- faks(0-22) 39-73-906
- e-mailkancelaria@zrikd.waw.pl
- adres internetowyhttp://www.zrikd.waw.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach proceduralnych Anna Piętosa
- adresZakład Remontów i Konserwacji Dróg, Plac Czerwca 1976 r. Nr 1, 02-495 Warszawa
- lokal29
- telefon(0-22) 397-39-16
- emailapietosa@zrikd.waw.pl
Adres, pod którym można uzyskać specyfikację istotnych warunków zamówieniap. osoba upoważniona do kontaktów
Adres, na który należy przesyłać ofertyp. osoba upoważniona do kontaktów
II Przedmiot zamówienia
Nazwa zamówienia
Dostawa betonu towarowego i betonu szybkosprawnego
Opis zamówienia
Przedmiotem zamówienia są dostawy betonu towarowego, betonu szybkosprawnego, piasku stabilizowanego P 100, podsypki cementowo-piaskowej 1:4, podbudowy z kruszywa naturalnego stabilizowanego cementem (RM= 0,5-1,5, Rm=1,5 – 2,5 MPa,RM=2,5 – 5 MPa), dodatku wydłużającego wiązanie betonu, w szacunkowych ilościach wskazanych w OPZ
Miejsce wykonania robót budowlanych, usług lub miejsce dostawm.st. Warszawa
Główny przedmiot (CPV)44.11.40.00-2
Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowejNie
Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowejNie
Czy Zamawiający zamierza zawrzeć umowę ramowąTak
Czy Zamawiający zamierza ustanowić Dynamiczny System ZakupówNie
Czy Zamawiający zamierza zastosować aukcję elektroniczną do wyboru najkorzystniejszej ofertyNie
Czas trwania zamówienia lub termin wykonaniaData zakończenia: 2021-12-31
III Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym, i technicznym
Wymagane wadium0,00 zł.
Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne
Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dysponował dwoma węzłami betoniarskimi zlokalizowanymi po obu stronach Wisły na terenie m.st. Warszawy lub w odległości do 10 km od granic m.st. Warszawy. Pod pojęciem dysponowania Zamawiający rozumie posiadanie zarówno własnych węzłów betoniarskich jak i dostęp do węzłów betoniarskich innych producentów.
IV Kryteria oceny ofert i informacje administracyjne
Kryteria oceny ofert
Cena100 %
Warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz dodatkowych wyjaśnieńFormularz można odebrać do dnia 2021-06-07
Cena: 0.00 zł.
Adres internetowy, pod którym można pobrać siwz: https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/c7ee17d9-1b55-4f0c-80b9-510395416be1
Termin i miejsce składania ofertOferty należy składać do dnia 2021-06-07 godzina 11:00
Miejsce: patrz wyżej (adres, na który należy przesyłać oferty)
Termin związania ofertą60 dni od ostatecznego terminu składania ofert
Do dnia 2021-08-05
Data, godzina i miejsce otwarcia ofert2021-06-07, 11:30, siedziba zamawiającego - pok 29
V Inne informacje
Czy zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków UE?Nie
Data zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub przekazania do UOPWE2021-05-07


© Urząd m.st. Warszawa  |  Webmaster |  Biuro Zamówień Publicznych  |