m.st. Warszawa > Biuro Zamówień Publicznych > Karta zamówienia
ikona wyślijwyślij | ikona drukujdrukuj
Przetarg nieograniczony
- zamówienie sektorowe
Wartość zamówieniaPoniżej 428 000 EURO
Rodzaj zamówieniaDostawa
Data umieszczenia ogłoszenia na stronie Miasta 2021-05-12 , 13:55:37
I Zamawiający
ZamawiającyZarząd Transportu Miejskiego
- adresUl. Żelazna 61, 00-848 Warszawa, woj. mazowieckie
- telefon(0-22) 826-82-11 w.224
- faks(0-22) 826-70-06
- e-mail
- adres internetowyhttp://www.ztm.waw.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach proceduralnych Jakub Trębarczyk
- adresZarząd Transportu Miejskiego, Ul. Żelazna 61, 00-848 Warszawa
- lokal216
- telefon(0-22) 45 94 286
- emailj.trebarczyk@ztm.waw.pl
Adres, pod którym można uzyskać specyfikację istotnych warunków zamówieniap. osoba upoważniona do kontaktów
Adres, na który należy przesyłać ofertyp. osoba upoważniona do kontaktów
II Przedmiot zamówienia
Nazwa zamówienia
dostawa infrastruktury serwerowej
Opis zamówienia
W skład zamawianego sprzętu zwanego dalej Infrastruktura Serwerowa wchodzi: Jednostka serwerowa kompatybilna do posiadanej infrastruktury (konfiguracja podana poniżej w szczegółowej specyfikacji). Jednostka musi działać w trybie klastra z już posiadanym sprzętem i tworzyć jednolite rozwiązanie.Cztery kable optyczne z zintegrowanymi Transceiver 10Gb SFP+ (AOC) 20m do jednostki serwerowe, kompatybilny również z Switch-em Zamawiającego (HPE 5940 JH390A).Oprogramowanie wirtualizacji kompatybilne funkcjonalnie z posiadanym przez Zamawiającego. Więcej informacji poniżej w szczegółowej specyfikacji.Oprogramowanie niezbędne do prawidłowej pracy jednostki serwerowej (nie dotyczy oprogramowania wirtualizacji oraz systemów operacyjnych).Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do SWZ.
Miejsce wykonania robót budowlanych, usług lub miejsce dostawwarszawa
Główny przedmiot (CPV)48.82.00.00-2
Dodatkowe przedmioty (CPV) 48.80.00.00-6
48.00.00.00-8

Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowejNie
Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowejNie
Czy Zamawiający zamierza zawrzeć umowę ramowąNie
Czy Zamawiający zamierza ustanowić Dynamiczny System ZakupówNie
Czy Zamawiający zamierza zastosować aukcję elektroniczną do wyboru najkorzystniejszej ofertyTak
Czas trwania zamówienia lub termin wykonania35 dni (licząc od daty udzielenia zamówienia)
III Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym, i technicznym
Wymagane wadium10150,00 zł.
Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych, o których mowa w art. 7 pkt 15 oraz art. 91 ustawy Pzp. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych, o których mowa w art. 92 ustawy Pzp.Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art. 388O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 1) nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy Pzp, z wyłączeniem przypadku określonego w art. 108 ust. 1 pkt 1 lit. h ustawy Pzp, oraz w przypadku, o którym mowa w art. 108 ust. 1 pkt 2) ustawy Pzp, jeżeli osoba, o której mowa w tym przepisie została skazana za przestępstwo wymienione w art. 108 ust. 1 pkt 1 lit. h ustawy Pzp oraz nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie rozdziału IX SWZ.2) spełniają warunki udziału w postępowaniu w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej: Zamawiający uzna, że wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, jeżeli wykaże, że należycie wykonał w okresie 3 lat przed upływem terminu składania ofert – a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, przynajmniej 3 dostawy odpowiadające swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia o wartości nie mniejszej niż 100.000,00 zł. brutto (słownie złotych: sto tysięcy 00/100) każda i załączy dokumenty potwierdzające iż dostawy te zostały wykonane należycie.W postępowaniu wymagane jest wniesienie wadium w wysokości 10 150 PLN (słownie: dziesięć tysięcy sto pięćdziesiąt złotych 00/100). Kryteria oceny ofert – Cena oferty brutto – waga 100 %Zamawiający przewiduje wybór oferty najkorzystniejszej przy wykorzystaniu aukcji elektronicznej zgodnie z zapisami Rozdziału XVIIa SWZ. Aukcja elektroniczna. Kryterium licytowane: cena.Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.Szczegółowe warunki niniejszego postępowania zostały opisane w Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) wraz z załącznikami.
IV Kryteria oceny ofert i informacje administracyjne
Kryteria oceny ofert
Cena100 %
Warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz dodatkowych wyjaśnieńFormularz można odebrać do dnia 2021-05-25
Cena: 0,00 zł.

Adres internetowy, pod którym można pobrać siwz: https://ztmwaw.ezamawiajacy.pl/pn/ztmwaw/demand/notice/public/28356/details
Termin i miejsce składania ofertOferty należy składać do dnia 2021-05-25 godzina 11:30
Miejsce: patrz wyżej (adres, na który należy przesyłać oferty)
Termin związania ofertą60 dni od ostatecznego terminu składania ofert
Data, godzina i miejsce otwarcia ofert2021-05-25, 12:00, www.youtube.com/channel/UC3C74EMiriCJVIMoMTK03dw
V Inne informacje
Czy zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków UE?Nie


© Urząd m.st. Warszawa  |  Webmaster |  Biuro Zamówień Publicznych  |