m.st. Warszawa > Biuro Zamówień Publicznych > Karta zamówienia
ikona wyślijwyślij | ikona drukujdrukuj
Przetarg nieograniczony
Wartość zamówieniaPoniżej 214 000 EURO
Rodzaj zamówieniaDostawa
Data umieszczenia ogłoszenia na stronie Miasta 2021-05-12 , 14:29:24
I Zamawiający
ZamawiającyStołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA
- adresul. Rozbrat 26, 00-429 Warszawa, woj. mazowieckie
- telefon(0-22) 59 89 400
- faks(0-22) 59 89 403
- e-mailbiuro@aktywnawarszawa.waw.pl
- adres internetowyhttp://www.aktywnawarszawa.waw.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach proceduralnych Aleksandra Dmochowska
- adresStołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA, ul. Rozbrat 26, 00-429 Warszawa
- lokal215
- telefon(0-22) 162 72 34
- emailadmochowska@aktywnawarszawa.waw.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach merytorycznychMarta Woźniak
- adresStołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA, ul. Rozbrat 26, 00-429 Warszawa
- lokal213A
- telefon(0-22)16 27 223
- emailmwozniak@aktywnawarszawa.waw.pl
Adres, pod którym można uzyskać specyfikację istotnych warunków zamówieniaStołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA,
- lokalhttps://aktywnawarszawa.ezamawiajacy.pl
Adres, na który należy przesyłać ofertyStołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA,
- lokalhttps://aktywnawarszawa.ezamawiajacy.pl
II Przedmiot zamówienia
Nazwa zamówienia
Zakup wraz z dostawą sprzętu komputerowego i oprogramowania na potrzeby Stołecznego Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA (postępowanie nr ZP/TP1/D/7/2021)
Opis zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa fabrycznie nowego sprzętu komputerowego, oprogramowania oraz innych komponentów do Stołecznego Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA, przy ul. Rozbrat 26 w Warszawie.
Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z Opisem przedmiotu zamówienia oraz Projektowanymi Postanowieniami Umowy, stanowiącymi odpowiednio Załącznik nr 1 i 2 do SWZ
Miejsce wykonania robót budowlanych, usług lub miejsce dostawMiasto Stołeczne Warszawa – Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA Jednostka Budżetowa
Główny przedmiot (CPV)30.20.00.00-1
Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowejNie
Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowejNie
Czy Zamawiający zamierza zawrzeć umowę ramowąNie
Czy Zamawiający zamierza ustanowić Dynamiczny System ZakupówNie
Czy Zamawiający zamierza zastosować aukcję elektroniczną do wyboru najkorzystniejszej ofertyTak
Czas trwania zamówienia lub termin wykonania14 dni (licząc od daty udzielenia zamówienia)
III Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym, i technicznym
Wymagane wadium0,00 zł.
Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne
W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, w zakresie:
a) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym – w celu stwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawca winien wykazać się posiadaniem odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub Centralnej Ewidencji i Informacji
o Działalności Gospodarczej w zakresie art.109 ust.1 pkt.4 ustawy
b) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów – Zamawiający nie określa w tym zakresie warunku;
c) sytuacji ekonomicznej lub finansowej – Zamawiający nie określa w tym zakresie warunku;
d) zdolności technicznej lub zawodowej – Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy –
w tym okresie, należycie wykonał lub wykonuje co najmniej 1 umowę (zamówienie) obejmujące realizację dostawy sprzętu komputerowego o wartości dostawy sprzętu komputerowego co najmniej 50 000,00 zł brutto. Przez sprzęt komputerowy Zamawiający rozumie stacje robocze, monitory komputerowe, laptopy, serwery, macierze, urządzenia wielofunkcyjne. W przypadku dostawy wykonywanej wskazaną wartość należy odnieść do wykonanej części zamówienia.
Zamawiający przewiduje możliwość wykluczenia wykonawcy w oparciu o art. 109 ust. 1 pkt 4, 8, 9, 10 Ustawy
IV Kryteria oceny ofert i informacje administracyjne
Kryteria oceny ofert
Cena60 %
okres gwarancji20 %
zainstalowana pamięć RAM 20 %
Warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz dodatkowych wyjaśnieńFormularz można odebrać do dnia 2021-05-24
Cena: 0,00 zł.

Adres internetowy, pod którym można pobrać siwz: www.aktywnawarszawa.waw.pl
Termin i miejsce składania ofertOferty należy składać do dnia 2021-05-24 godzina 10:00
Miejsce: patrz wyżej (adres, na który należy przesyłać oferty)
Termin związania ofertą30 dni od ostatecznego terminu składania ofert
Do dnia 2021-06-18
Data, godzina i miejsce otwarcia ofert2021-05-24, 10:15, niejawne
V Inne informacje
Czy zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków UE?Nie
Data zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub przekazania do UOPWE2021-05-12


© Urząd m.st. Warszawa  |  Webmaster |  Biuro Zamówień Publicznych  |