m.st. Warszawa > Biuro Zamówień Publicznych > Karta zamówienia
ikona wyślijwyślij | ikona drukujdrukuj
Tryb podstawowy
Wartość zamówieniaPoniżej 5 350 000 EURO
Rodzaj zamówieniaRobota budowlana
Data umieszczenia ogłoszenia na stronie Miasta 2021-05-12 , 14:42:53
I Zamawiający
ZamawiającyStołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA
- adresul. Rozbrat 26, 00-429 Warszawa, woj. mazowieckie
- telefon(0-22) 59 89 400
- faks(0-22) 59 89 403
- e-mailbiuro@aktywnawarszawa.waw.pl
- adres internetowyhttp://www.aktywnawarszawa.waw.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach proceduralnych Urszula Bontruk
- adresStołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA, ul. Rozbrat 26, 00-429 Warszawa
- lokal215
- telefon(0-22) 16 27 214
- emailubontruk@aktywnawarszawa.waw.pl
Adres, pod którym można uzyskać specyfikację istotnych warunków zamówieniaStołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA,
- lokalhttps://aktywnawarszawa.ezamawiajacy.pl
Adres, na który należy przesyłać ofertyStołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA,
- lokalhttps://aktywnawarszawa.ezamawiajacy.pl
II Przedmiot zamówienia
Nazwa zamówienia
Wykonanie elementów składowych sezonowego lodowiska, ich dostawa i montaż lodowiska na Rynku Starego Miasta w Warszawie w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja lodowiska na Rynku Starego Miasta" (kod zadania C/OM/VIII/P1/46)
(postępowanie nr ZP/TP1/RB/9/2021)
Opis zamówienia
3.1 Przedmiotem zamówienia jest wykonanie elementów składowych sezonowego lodowiska, ich dostawa i montaż lodowiska na Rynku Starego Miasta w Warszawie w roku 2021 oraz jego demontaż w roku 2022 po zakończeniu sezonu zimowego wraz z transportem do magazynu Zamawiającego zlokalizowanego na terenie Warszawy w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja lodowiska na Rynku Starego Miasta” (kod zadania C/OM/VIII/P1/46).
Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z Opisem przedmiotu zamówienia, dokumentacją projektową oraz Projektowanymi Postanowieniami Umowy, stanowiącymi odpowiednio Załącznik nr 1 i 2 do SWZ.
3.2 Zamawiający, ze względu na specyfikę zamówienia, zaleca aby wykonawcy dokonali oględzin obiektu przez złożeniem ofert w celu zapoznania się z warunkami wykonywania prac i realizacji transportu. Każdy z wykonawców ponosi pełną odpowiedzialność za skutki braku lub mylnego rozpoznania warunków realizacji niniejszego zamówienia.

3.2.1 Termin wizji lokalnej ustala się na dzień 19.05.2021 r. godz.: 10:00, zbiórka wykonawców odbędzie się w Ośrodku Stegny przy ul. Inspektowej 1 w Warszawie.
Miejsca wizji lokalnej:
- Plac wokół Pomnika Syrenki na Rynku Starego Miasta w Warszawie,
- Ośrodek Moczydło przy ul. Górczewskiej 69/73 w Warszawie,
- Ośrodek Stegny przy ul. Inspektowej 1 w Warszawie.

Przedstawiciele Wykonawców zainteresowani udziałem w wizji lokalnej zobowiązani są
w terminie do dnia 18.05.2021 r. do godz. 15:00, przesłać w formie elektronicznej na adres e-mail: zamowieniapubliczne@aktywnawarszawa.waw.pl zgłoszenie zawierające: imię i nazwisko osoby, nazwę firmy wraz z adresem.
Miejsce wykonania robót budowlanych, usług lub miejsce dostawRynek Starego Miasta w Warszawie
Główny przedmiot (CPV)45.21.22.23-5
Dodatkowe przedmioty (CPV)
45.21.22.11-8
45.33.12.31-4
Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowejNie
Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowejNie
Czy Zamawiający zamierza zawrzeć umowę ramowąNie
Czy Zamawiający zamierza ustanowić Dynamiczny System ZakupówNie
Czy Zamawiający zamierza zastosować aukcję elektroniczną do wyboru najkorzystniejszej ofertyNie
Czas trwania zamówienia lub termin wykonaniaData zakończenia: 2022-03-12
III Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym, i technicznym
Wymagane wadium0,00 zł.
Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne
W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy:
1. spełniają warunki udziału w postępowaniu, w zakresie:
a) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym – w celu stwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawca winien wykazać się posiadaniem odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej w zakresie art.109 ust.1 pkt4 ustawy

b) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów – Zamawiający nie określa w tym zakresie warunku;

c) sytuacji ekonomicznej lub finansowej – Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawcy wykażą, że są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę co najmniej 1 000 000,00 zł;

d) zdolności technicznej lub zawodowej – Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawcy wykażą, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie zrealizowali co najmniej 2 roboty polegające na budowie lodowisk o powierzchni płyty każdego lodowiska min. 500 m2, przy czym każda robota obejmowała swoim zakresem montaż instalacji mrożeniowej płyty lodowiska, opartej na technologii chłodzenia agregatem chłodniczym.

2. Z postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający wykluczy Wykonawcę, z zastrzeżeniem art.110 ust.2 ustawy PZP:
1) będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:
a) udziału w zorganizowanej grupie przestępczej albo związku mającym na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, o którym mowa w art. 258 Kodeksu karnego,
b) handlu ludźmi, o którym mowa w art. 189a Kodeksu karnego,
c) o którym mowa w art. 228–230a, art. 250a Kodeksu karnego lub w art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie,
d) finansowania przestępstwa o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 165a Kodeksu karnego, lub przestępstwo udaremniania lub utrudniania stwierdzenia przestępnego pochodzenia pieniędzy lub ukrywania ich pochodzenia, o którym mowa w art. 299 Kodeksu karnego,
e) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 Kodeksu karnego, lub mające na celu popełnienie tego przestępstwa,
f) pracy małoletnich cudzoziemców, powierzenia wykonywania pracy małoletniemu cudzoziemcowi, o którym mowa w art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769),
g) przeciwko obrotowi gospodarczemu, o których mowa w art. 296–307 Kodeksu karnego, przestępstwo oszustwa, o którym mowa w art. 286 Kodeksu karnego, przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, o których mowa w art. 270–277d Kodeksu karnego, lub przestępstwo skarbowe,
h) o którym mowa w art. 9 ust. 1 i 3 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – lub za odpowiedni czyn zabroniony określony w przepisach prawa obcego;
2) jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w pkt 1;
3) wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca odpowiednio przed upływem terminu do składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności;
4) wobec którego prawomocnie orzeczono zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne;
5) jeżeli zamawiający może stwierdzić, na podstawie wiarygodnych przesłanek, że wykonawca zawarł z innymi wykonawcami porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji, w szczególności jeżeli należąc do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, że przygotowali te oferty lub wnioski niezależnie od siebie;
6) jeżeli, w przypadkach, o których mowa w art. 85 ust. 1, doszło do zakłócenia konkurencji wynikającego z wcześniejszego zaangażowania tego wykonawcy lub podmiotu, który należy z wykonawcą do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
3. Wykonawca może zostać wykluczony przez Zamawiającego na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia.
4. Zamawiający przewiduje możliwość wykluczenia wykonawcy w oparciu o art. 109 ust. 1 pkt 4, 8, 9, 10 Ustawy.
IV Kryteria oceny ofert i informacje administracyjne
Kryteria oceny ofert
Cena60 %
Gwarancja40 %
Warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz dodatkowych wyjaśnieńFormularz można odebrać do dnia 2021-05-31
Cena: 0,00 zł.

Adres internetowy, pod którym można pobrać siwz: https://aktywnawarszawa.ezamawiajacy.pl
Termin i miejsce składania ofertOferty należy składać do dnia 2021-05-31 godzina 09:00
Miejsce: patrz wyżej (adres, na który należy przesyłać oferty)
Termin związania ofertą30 dni od ostatecznego terminu składania ofert
Do dnia 2021-06-29
Data, godzina i miejsce otwarcia ofert2021-05-31, 09:15, https://aktywnawarszawa.ezamawiajacy.pl
V Inne informacje
Czy zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków UE?Nie
Data zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub przekazania do UOPWE2021-05-12


© Urząd m.st. Warszawa  |  Webmaster |  Biuro Zamówień Publicznych  |