m.st. Warszawa > Biuro Zamówień Publicznych > Karta zamówienia
ikona wyślijwyślij | ikona drukujdrukuj
Tryb podstawowy
Wartość zamówieniaPoniżej 214 000 EURO
Rodzaj zamówieniaUsługa
Data umieszczenia ogłoszenia na stronie Miasta 2021-05-12 , 14:55:47
I Zamawiający
ZamawiającyZarząd Dróg Miejskich
- adresChmielna 120, 00-801 Warszawa, woj. mazowieckie
- telefon(0-22) 620-10-21
- faks(0-22) 620-91-71
- e-mailzzp@zdm.waw.pl
- adres internetowyhttp://www.zdm.waw.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach proceduralnych Magdalena Barwińska
- adresZarząd Dróg Miejskich, Chmielna 120, 00-801 Warszawa
- lokal108
- telefon(0-22) 558 94 94
- emailm.barwinska@zdm.waw.pl
Adres, pod którym można uzyskać specyfikację istotnych warunków zamówieniap. osoba upoważniona do kontaktów
Adres, na który należy przesyłać ofertyp. osoba upoważniona do kontaktów
II Przedmiot zamówienia
Nazwa zamówienia
Serwis 86 sztuk samoobsługowych stacji naprawy rowerów, 22 sztuk rowerów miejskich i 16 sztuk rowerów towarowych (w tym elektrycznych) oraz 4 sztuk hulajnóg elektrycznych
Opis zamówienia
Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy. Przedmiotem zamówienia są usługi polegające na: serwisie 86 sztuk samoobsługowych stacji naprawy rowerów, 22 sztuk rowerów miejskich i 16 sztuk rowerów towarowych (w tym elektrycznych) oraz 4 sztuk hulajnóg elektrycznych – zgodnie z OPZ
Miejsce wykonania robót budowlanych, usług lub miejsce dostawWarszawa
Główny przedmiot (CPV)34.00.00.00-7
Dodatkowe przedmioty (CPV) 50.00.00.00-5


Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowejNie
Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowejNie
Czy Zamawiający zamierza zawrzeć umowę ramowąNie
Czy Zamawiający zamierza ustanowić Dynamiczny System ZakupówNie
Czy Zamawiający zamierza zastosować aukcję elektroniczną do wyboru najkorzystniejszej ofertyNie
Czas trwania zamówienia lub termin wykonaniaData zakończenia: 2021-12-17
III Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym, i technicznym
Wymagane wadium2200,00 zł.
Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne
Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert (tj. przed upływem dnia i godziny wyznaczonej jako ostateczny termin składania ofert)
IV Kryteria oceny ofert i informacje administracyjne
Kryteria oceny ofert
Cena60 %
Zwiększenie ilości wymiany w samoobsługowych stacjach naprawy rowerów narzędzi jakościowo nie gorszych niż oryginalne (producenckie) w trakcie trwanie umowy 20 %
Zwiększenie liczby stacji przeznaczonych do prac renowacyjnych w ciągu trwania umowy 20 %
Warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz dodatkowych wyjaśnieńFormularz można odebrać do dnia 2021-05-21
Cena: 0.00 zł.
Adres internetowy, pod którym można pobrać siwz: https://zdm-waw.ezamawiajacy.pl/pn/zdm-waw/demand/notice/public/28375/details
Termin i miejsce składania ofertOferty należy składać do dnia 2021-05-21 godzina 10:00
Miejsce: patrz wyżej (adres, na który należy przesyłać oferty)
Termin związania ofertą30 dni od ostatecznego terminu składania ofert
Do dnia 2021-06-19
Data, godzina i miejsce otwarcia ofert2021-05-21, 10:30, https://zdm-waw.ezamawiajacy.pl z użyciem systemu teleinformatycznego
V Inne informacje
Czy zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków UE?Nie
Projekt/program
Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy.
Adres strony internetowej prowadzonego postępowania: https://zdm-waw.ezamawiajacy.pl/pn/zdm-waw/demand/notice/public/28375/details
Przedmiotem zamówienia są usługi polegające na: serwisie 86 sztuk samoobsługowych stacji naprawy rowerów, 22 sztuk rowerów miejskich i 16 sztuk rowerów towarowych (w tym elektrycznych) oraz 4 sztuk hulajnóg elektrycznych – zgodnie z OPZ
1. Warunki udziału w postępowaniu i podstawy wykluczenia
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1.1. nie podlegają wykluczeniu,
1.2. spełniają następujące warunki udziału w postępowaniu dotyczące:

1.2.1. sytuacji ekonomicznej lub finansowej tj.:

7.2.1.1 a) Wykonawca Wykonawca uzyskał średni przychód za ostatnie 3 lata obrotowe (na podstawie „rachunków zysku i strat” pozycja „przychód netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów” lub „przychód netto ze sprzedaży i zrównane z nimi”) w wysokości nie mniejszej niż:
100 000,00 zł (słownie: sto tysięcy 00/100 złotych)

b) Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem niniejszego zamówienia, na sumę gwarancyjną co najmniej:
50 000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy 00/100 złotych)

1.2.2. zdolności technicznej lub zawodowej, tj.:

a) Wykonawca nie wcześniej niż w okresie ostatnich trzech lat – przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności był krótszy, w tym okresie - wykonał (w przypadku usług lub dostaw okresowych lub ciągłych również wykonuje) następujące zamówienia:
1) w ramach jednej umowy prace związane z utrzymaniem, eksploatacją, serwisem i montażem samoobsługowych stacji naprawy rowerów (usługa obejmująca serwis min. 30 stacji) - potwierdzone referencjami
2) w ramach jednej umowy usługę serwisu floty rowerów (min. 15 szt.) i/lub prowadzi stacjonarny serwis naprawy rowerów - potwierdzone referencjami.

b) Wykonawca dysponuje następującymi urządzeniami technicznymi oraz środkami organizacyjno – technicznymi zastosowanymi przez Wykonawcę w celu zapewnienia jakości / zapleczem naukowo badawczym posiadanym przez wykonawcę – które będzie pozostawało w dyspozycji wykonawcy:
Lp. – urządzenie i środki – deklaracja.
1. Pojazd niezbędny do przewożenia samoobsługowych stacji naprawy rowerów, oraz rowerów miejskich i towarowych
2. Pojazd do przewożenia części i narzędzi niezbędnych do utrzymania stacji przy miesięcznych serwisach
3. Warsztat rowerowy z miejscem do przechowywania na czas serwisu rowerów miejskich jak i towarowych

W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z Wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
W przypadku, gdzie Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni Wykonawcy.
1.3. Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, który nie potwierdzi spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz nie wykaże braku podstaw do wykluczenia z postępowania. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę w przypadku spełnienia wobec niego przesłanek określonych w art. 108 ust. 1 Ustawy Pzp. Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, który nie potwierdzi spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz nie wykaże braku podstaw do wykluczenia z postępowania. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę w przypadku spełnienia wobec niego przesłanek określonych w art. 108 ust. 1 oraz art. 109 ust. 1 pkt 4, 5, 7, 8, 10 Ustawy Pzp.

2. Opis sposobu przygotowania ofert – zgodnie z zapisami SWZ, w tym:
2.1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Oferta musi być sporządzona w języku polskim i złożona pod rygorem nieważności w formie elektronicznej lub postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub osobistym.
2.2. Ofertę należy złożyć na Platformie pod adresem: https://zdm-waw.ezamawiajacy.pl .

2.3. Do oferty należy dołączyć m.in.:
1. w odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. W takim przypadku, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy,
2. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, składa, wraz z ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów.
3. Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, przedstawia, wraz z oświadczeniem, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, także oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby.
4.Jeżeli osoba/osoby podpisująca/e ofertę działa/ją na podstawie pełnomocnictwa -pełnomocnictwo obejmujące uprawnienie do podpisania oferty. Do pełnomocnictwa należy załączyć dokumenty potwierdzające, że osoba udzielająca pełnomocnictwa była upoważniona do reprezentowania Wykonawcy w dacie udzielania pełnomocnictwa (co można wykazać w szczególności przez załączenie odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego).
5. Wykonawcy składający ofertę wspólną - dokument (lub dokumenty) zawierający ustanowienie pełnomocnika. Do dokumentu (lub dokumentów) zawierającego ustanowienie pełnomocnika należy załączyć dokumenty potwierdzające, że osoba udzielająca pełnomocnictwa była upoważniona do reprezentowania Wykonawców w dacie udzielania pełnomocnictwa (co można wykazać w szczególności przez załączenie odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego) w postaci elektronicznej.
6. Formularz cenowy - w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym,

2.4. Oświadczenia oraz oferta wraz z załącznikami musi być podpisana przez Wykonawcę (z zastrzeżeniem odrębnych postanowień, w tym wskazanych w pkt 2.5.). Zamawiający wymaga, aby ofertę podpisano zgodnie z zasadami reprezentacji wskazanymi we właściwym rejestrze lub ewidencji działalności gospodarczej. Jeżeli osoba/osoby podpisująca ofertę działa na podstawie pełnomocnictwa, to pełnomocnictwo to musi obejmować uprawnienie do podpisania oferty. Pełnomocnictwo musi zostać złożone wraz z ofertą w oddzielnym pliku w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
Do pełnomocnictwa należy załączyć dokumenty potwierdzające, że osoba udzielająca pełnomocnictwa była upoważniona do reprezentowania Wykonawcy w dacie udzielania pełnomocnictwa (co można wykazać w szczególności przez załączenie odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego) w postaci elektronicznej.

2.5. Zasady składania oferty przez podmioty występujące wspólnie:
Wymagane oświadczenie wskazane w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp powinno być złożone przez każdego Wykonawcę wspólnie ubiegającego się o zamówienie. Należy je przesłać zgodnie z zasadami określonymi w pkt 8.10 SWZ. Oświadczenie to ma potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.
Wykonawcy składający ofertę wspólną zobowiązani są do ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu oraz do zawarcia umowy w sprawie zamówienia. Dokument (lub dokumenty) zawierający ustanowienie pełnomocnika musi zawierać w szczególności: wskazanie postępowania o zamówienie publiczne, którego dotyczy, Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, wskazanie ustanowionego pełnomocnika i zakres jego umocowania. Dokument (lub dokumenty) zawierający ustanowienie pełnomocnika musi być podpisany w imieniu wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli, wymienione we właściwym rejestrze lub ewidencji Wykonawców. Ustanowienie przedmiotowego pełnomocnika może zostać zawarte w umowie o współdziałaniu złożonej wraz z ofertą. Dokument (lub dokumenty) zawierający ustanowienie pełnomocnika musi zostać złożony wraz z ofertą w oddzielnym pliku, w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
Do dokumentu (lub dokumentów) zawierającego ustanowienie pełnomocnika należy załączyć dokumenty potwierdzające, że osoba udzielająca pełnomocnictwa była upoważniona do reprezentowania Wykonawców w dacie udzielania pełnomocnictwa (co można wykazać w szczególności przez załączenie odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego) w postaci elektronicznej.
Wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z pełnomocnikiem.
Wypełniając formularz oferty, jak również inne dokumenty, powołując się na Wykonawcę, w miejscu np. nazwa i adres Wykonawcy, należy wpisać dane dotyczące Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, a nie pełnomocnika tych Wykonawców.

2.6. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, o których mowa w pkt 10 SWZ, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu, składa także oświadczenie wskazane w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp dotyczące tych podmiotów.

3. Wykaz wymaganych oświadczeń lub dokumentów, w tym podmiotowych i przedmiotowych środków dowodowych
1.1. Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia
w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od wezwania, aktualnych na dzień złożenia, podmiotowych środków dowodowych, które potwierdzają okoliczności spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia, tj.:

1.1.1. w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:
1.1.1.1. dokumentów potwierdzających, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia ze wskazaniem sumy gwarancyjnej tego ubezpieczenia (zawierających potwierdzenie zapłaty ubezpieczenia);

1.1.1.2. wykazu usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane - załącznik nr 2 („Doświadczenie Wykonawcy”). Do powyższego wykazu powinny być dołączone dowody określające, czy wymienione w wykazie usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń ciągłych lub okresowych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
1.1.1.3. części sprawozdania finansowego (rachunek zysków i strat), w przypadku gdy sporządzenie sprawozdania wymagane jest przepisami prawa kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, a jeżeli podlega ono badaniu przez biegłego rewidenta zgodnie z przepisami o rachunkowości, również z opinią o części badanego sprawozdania, a w przypadku wykonawców niezobowiązanych do sporządzania sprawozdania finansowego, innych dokumentów określających obroty oraz aktywa i zobowiązania – za ostatnie trzy lata obrotowe, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – za ten okres. Z załączonej części sprawozdania finansowego powinno wynikać, że sprawozdanie spełnia wymogi art. 52 ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, tj. że sprawozdanie finansowe zostało podpisane - z podaniem zarazem daty podpisu – przez osobę, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych, i kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy – przez wszystkich członków tego organu. W przypadku odmowy podpisu wymagane jest załączenie pisemnego uzasadnienia dołączonego do sprawozdania finansowego. W przypadku Wykonawców niezobowiązanych do sporządzania sprawozdania finansowego Zamawiający, za „ inne dokumenty” uzna m.in. deklarację podatkowa PIT złożoną w Urzędzie Skarbowym
1.1.1.4 opisu urządzeń technicznych oraz środków organizacyjno-technicznych stosowanych przez Wykonawcę w celu zapewnienia jakości oraz opisu zaplecza naukowo-badawczego Wykonawcy – załącznik nr 3 (Wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych).


1.1.2. w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia:

w niniejszym postępowaniu Zamawiający nie określa podmiotowych środków dowodowych potwierdzających brak podstaw do wykluczenia składanych na wezwanie.

4. Zmiana Umowy
1. Zmiany Umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem nieważności, chyba że w umowie wskazano inaczej.
2. Zamawiający przewiduje zmiany postanowień Umowy w poniżej opisanym zakresie i przypadkach oraz zgodnie z warunkami ich wprowadzenia opisanymi poniżej:
terminu realizacji Umowy/terminów umownych w przypadku zaistnienia następujących okoliczności:
w następstwie wykraczających poza terminy określone w k.p.a. procedur administracyjnych oraz innych terminów formalno-prawnych urzędowych mających wpływ na termin realizacji umowy, o ile ich przyczyną nie są zaniedbania lub zaniechania Wykonawcy,
w razie konieczności podjęcia działań zmierzających do ograniczenia skutków zdarzenia losowego wywołanego przez czynniki zewnętrzne, którego nie można było przewidzieć z pewnością, szczególnie zagrażające bezpośrednio życiu lub zdrowiu ludzi lub grożącego powstaniem znacznej szkody, na które strony nie mają wpływu i przed którymi nie mogły się zabezpieczyć, które uniemożliwiły wykonanie Umowy w dotychczas ustalonym terminie/terminach umownych,
zmian obowiązujących przepisów prawa wpływających na termin wykonania Przedmiotu Umowy, w tym w szczególności nałożenia na Wykonawcę obowiązku uzyskania dodatkowych decyzji administracyjnych, uzgodnień, zezwoleń, ekspertyz lub innych aktów administracyjnych niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy, których uzyskanie nie było konieczne na etapie składania ofert,
wystąpienia osób trzecich z roszczeniami lub ujawnienia się roszczeń osób trzecich, które uniemożliwiają dalsze wykonywanie przedmiotu Umowy, w szczególności uzyskanie odpowiednich decyzji administracyjnych, uzgodnień, zezwoleń, ekspertyz lub innych aktów administracyjnych niezbędnych do wykonania Przedmiotu Umowy,
wszczęcia przez jakikolwiek podmiot postępowania sądowego lub administracyjnego uniemożliwiającego wykonanie przedmiotu Umowy przez Wykonawcę, w szczególności wstrzymujące możliwość uzyskania odpowiednich decyzji administracyjnych, uzgodnień, zezwoleń, ekspertyz lub innych aktów administracyjnych niezbędnych do wykonania Przedmiotu Umowy,
konieczność uzyskania wyroku sądu lub innego orzeczenia sądu albo organu administracji publicznej, którego uzyskanie nie było przewidziane w OPZ (ani w żadnym innym dokumencie stanowiącym element dokumentacji postępowania o udzielenie zamówienia publicznego), a jest niezbędne celem wykonania obowiązków Wykonawcy wynikających z Umowy,
zmiany OPZ w trakcie realizacji Umowy, co nastąpiło na podstawie pkt. 2 poniżej, co uniemożliwia realizację przez Wykonawcę obowiązków wynikających z Umowy,
– termin wykonania Umowy/terminów umownych może ulec zmianie o czas, o jaki wyżej wskazane okoliczności wpłynęły na te terminy przez Wykonawcę, to jest uniemożliwiły Wykonawcy terminową realizację Przedmiotu Umowy;
2) zakresu Przedmiotu Umowy w przypadku zaistnienia następujących okoliczności:
wystąpienia nieprzewidzianych w dokumentacji postępowania o udzielenie zamówienia publicznego okoliczności powodujących konieczność zmiany OPZ, w tym w szczególności, jeżeli informacje wynikające z OPZ okażą się nieprawidłowe, co spowoduje konieczność zmiany OPZ w zakresie cech, funkcjonalności lub innych wymagań Zamawiającego odnoszących się do przedmiotu Umowy, a także zmian rozwiązań, technologicznych lub materiałowych
– wystąpienie ww. okoliczności uprawnia strony Umowy do zmiany Umowy w zakresie, w jakim informacje znajdujące się w dokumentacji postępowania okażą się niezgodne z zastanym stanem rzeczywistym,
b) decyzji i wytycznych organów administracji publicznej lub samorządowej, w szczególności Biura Polityki Mobilności i Transportu Urzędu m.st. Warszawy, które mają wpływ na sposób wykonania lub zakres przedmiotu Umowy, które nie były przewidziane w pierwotnym OPZ lub postanowieniach Umowy, a ich wprowadzenie jest zasadne ze względu na przedmiot Umowy,
c) ograniczenia przez m.st. Warszawa środków budżetowych przeznaczonych na realizację Umowy,
d) zmian obowiązujących przepisów prawa, które weszły w życie po terminie składania ofert, powodujących konieczność zmiany zakresu Przedmiotu Umowy,
e) rozwoju technicznego, technologicznego lub w zakresie materiałów, a wprowadzenie zmiany spowoduje, że wykonanie przedmiotu Umowy będzie przewidywać najbardziej aktualne lub odpowiednie rozwiązanie techniczne, technologiczne lub w zakresie stosowanych materiałów,
f) zaprzestania korzystania z rozwiązań, materiałów lub technologii (w tym m.in. wycofania ich z produkcji) przewidzianej w OPZ lub Umowie i zastąpienie dotychczasowych postanowień w tym zakresie aktualnie stosowanymi rozwiązaniami, materiałami lub technologiami,
- wystąpienie powyższych okoliczności, o których mowa w ppkt. a – f, umożliwia stronom zmianę Umowy poprzez zmianę OPZ, w tym przede wszystkim poprzez wprowadzenie nowych lub innych rozwiązań technicznych, technologicznych, jakie mają być zastosowane w realizacji przedmiotu Umowy, albo zmiany materiałów oczekiwanych dotychczas przez Zamawiającego, pod warunkiem, że wprowadzane zmiany nie zmieniają przeznaczenia przedmiotu Umowy oraz ogólnego charakteru Umowy, a przy tym są niezbędne do realizacji celu Umowy, co strony umowy są w stanie wykazać, w szczególności przedstawiając odpowiednie dokumenty, w tym decyzje odpowiednich organów administracji publicznej lub samorządowej, w szczególności Biura Polityki Mobilności i Transportu Urzędu m.st. Warszawy;
sposobu rozliczeń Umowy, terminu rozliczeń Umowy w przypadku zaistnienia następujących okoliczności;
ograniczenia przez m.st. Warszawa środków budżetowych przeznaczonych na realizację Umowy,
zmiany OPZ w trakcie realizacji Umowy, co nastąpiło na podstawie pkt. 2 powyżej,
zmiany terminów na podstawie pkt. 1 powyżej,
- odpowiednio do tego jak okoliczności te mają wpływ na sposób rozliczeń Umowy lub termin rozliczeń Umowy;
4) osób skierowanych do realizacji zamówienia w odniesieniu do osób wskazanych przez Wykonawcę na etapie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w sytuacji, gdy zmiana będzie polegać na zastąpieniu dotychczasowej osoby inną osobą, która będzie posiadać doświadczenie potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu przez Wykonawcę, lub gdy Wykonawca otrzymałby w ramach kryterium oceny ofert „Doświadczenie kadry wykonawcy” co najmniej tyle samo punktów za doświadczenie i kwalifikacje zastępującej osoby, co osoby wskazanej w ofercie .

3. Jeżeli zmiany, o których mowa w ust. 2, mają wpływ na wysokość wynagrodzenia, o którym mowa w § 3 ust. 1 Umowy, dopuszczalna jest zmiana wynagrodzenia w zakresie, w jakim zmiany te mają wpływ na wysokość wynagrodzenia Wykonawcy, z zastrzeżeniem, że wysokość wynagrodzenia nie przekroczy 15 % pierwotnej wartości Umowy.
4. Inicjatorem zmian może być Zamawiający lub Wykonawca poprzez wystąpienie w formie pisemnej lub elektronicznej w okresie obowiązywania Umowy zawierające opis proponowanych zmian i ich uzasadnienie.
5. Strona występująca o zmianę postanowień Umowy zobowiązana jest do udokumentowania zaistnienia okoliczności, o których mowa w ust. 2 i 3 niniejszego paragrafu. Wniosek o zmianę postanowień Umowy musi być wyrażony na piśmie.
6. Warunkiem wprowadzenia zmian zawartej Umowy jest sporządzenie podpisanego przez Strony Protokołu zmiany Umowy określającego przyczyny zmiany oraz potwierdzającego wystąpienie co najmniej jednej z okoliczności wymienionych w niniejszym paragrafie. Protokół zmiany Umowy będzie załącznikiem do aneksu do Umowy.
7. Zmiany umowy mogą być dokonane również w wypadku zaistnienia okoliczności wskazanych w art. 455 ust. 1 pkt 2-4 i ust. 2 ustawy Pzp.

5. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych w rozumieniu art. 92 ust. 1 Ustawy Pzp.
6. Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7,8 Ustawy Pzp.
7. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
8. Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane.
9. Przedmiot zamówienia nie został podzielony na części.

10. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować będzie następujące kryteria oceny ofert: cena ofertowa brutto 60%, Zwiększenie ilości wymiany w samoobsługowych stacjach naprawy rowerów narzędzi jakościowo nie gorszych niż oryginalne (producenckie) w trakcie trwanie umowy – 20%, Zwiększenie liczby stacji przeznaczonych do prac renowacyjnych w ciągu trwania umowy – 20%
Data zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub przekazania do UOPWE2021-05-12


© Urząd m.st. Warszawa  |  Webmaster |  Biuro Zamówień Publicznych  |