m.st. Warszawa > Biuro Zamówień Publicznych > Karta zamówienia
ikona wyślijwyślij | ikona drukujdrukuj
Przetarg nieograniczony
- zamówienie sektorowe
Wartość zamówieniaPoniżej 5 350 000 EURO
Rodzaj zamówieniaRobota budowlana
Data umieszczenia ogłoszenia na stronie Miasta 2021-05-12 , 15:25:27
I Zamawiający
ZamawiającyZarząd Transportu Miejskiego
- adresUl. Żelazna 61, 00-848 Warszawa, woj. mazowieckie
- telefon(0-22) 826-82-11 w.224
- faks(0-22) 826-70-06
- e-mail
- adres internetowyhttp://www.ztm.waw.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach proceduralnych Jakub Trębarczyk
- adresZarząd Transportu Miejskiego, Ul. Żelazna 61, 00-848 Warszawa
- lokal216
- telefon(0-22) 45 94 286
- emailj.trebarczyk@ztm.waw.pl
Adres, pod którym można uzyskać specyfikację istotnych warunków zamówieniap. osoba upoważniona do kontaktów
Adres, na który należy przesyłać ofertyp. osoba upoważniona do kontaktów
II Przedmiot zamówienia
Nazwa zamówienia
wykonanie remontu przepompowni nr 634/A na stacji A10 Pole Mokotowskie oraz przepompowni nr 633 na stacji A15 Ratusz Arsenał I linii metra w Warszawie
Opis zamówienia
wspólny słownik zamówień (CPV) - 45332400-7 Roboty instalacyjne w zakresie urządzeń sanitarnych43134100-2 Pompy zatapialne45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych45450000-6 Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe1. Przedmiotem Zamówienia jest wykonanie remontu przepompowni nr 634/A na stacji A10 Pole Mokotowskie oraz przepompowni nr 633 na stacji A15 Ratusz Arsenał I linii metra w Warszawie 2. Przedmiot Zamówienia należy wykonać w oparciu i zgodnie z Dokumentacją Projektową stanowiącą załącznik nr 1A do SWZ, zgodnie z Opisem Przedmiotu Zamówienia, stanowiącym załącznik nr 1 do SWZ, z uwzględnieniem wszystkich warunków wskazanych w SWZ.
Miejsce wykonania robót budowlanych, usług lub miejsce dostawwarszawa
Główny przedmiot (CPV)45.33.24.00-7
Dodatkowe przedmioty (CPV) 43.13.41.00-2
45.31.12.00-2
45.45.00.00-6
Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowejNie
Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowejNie
Czy Zamawiający zamierza zawrzeć umowę ramowąNie
Czy Zamawiający zamierza ustanowić Dynamiczny System ZakupówNie
Czy Zamawiający zamierza zastosować aukcję elektroniczną do wyboru najkorzystniejszej ofertyNie
Czas trwania zamówienia lub termin wykonania4 miesięcy/ące (licząc od daty udzielenia zamówienia)
III Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym, i technicznym
Wymagane wadium6550,00 zł.
Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne
Wykonawca przed złożeniem oferty zobowiązany jest do uczestniczenia w wizji lokalnej, która odbędzie się w dniu 20 maja 2021 r. (czwartek) – spotkanie o godzinie 10.00 na stacji Pole Mokotowskie na peronie od strony południowej.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 1) nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy Pzp, z wyłączeniem przypadku określonego w art. 108 ust. 1 pkt 1 lit. h ustawy Pzp, oraz w przypadku, o którym mowa w art. 108 ust. 1 pkt 2) ustawy Pzp, jeżeli osoba, o której mowa w tym przepisie została skazana za przestępstwo wymienione w art. 108 ust. 1 pkt 1 lit. h ustawy Pzp oraz nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 1,4,8,9,10 ustawy Pzp z zastrzeżeniem art. 109 ust 3; 2) spełniają warunki udziału w postępowaniu w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej. Wykonawca spełni te warunki jeżeli: a. wykonał w okresie ostatnich w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert przynajmniej 1 remont przepompowni w obiekcie pracującym w ruchu ciągłym, takim np. jak: metro, port lotniczy, dworzec kolejowy, za kwotę nie mniejszą niż 180 000, 00 PLN brutto (sto osiemdziesiąt tysięcy złotych) oraz załączy dokumenty potwierdzające, że roboty te zostały wykonane należycie.b. dysponuje osobami, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadającą następujące kwalifikacje i doświadczenie:• przynamniej 1 osoba z uprawnieniami do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci o napięciu powyżej 1 kV w zakresie montażu i kontrolno – pomiarowym, potwierdzone odpowiednim świadectwem kwalifikacyjnym,• przynamniej 1 osoba z uprawnieniami do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci o napięciu powyżej 1 kV w zakresie dozoru, potwierdzone odpowiednim świadectwem kwalifikacyjnym,• przynajmniej 1 osoba z uprawnieniami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń, uprawniającymi do kierowania robotami budowlanymi.• przynajmniej 1 osoba z uprawnieniami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń, uprawniającymi do kierowania robotami budowlanymi.W postępowaniu wymagane jest wniesienie wadium w wysokości 6 550,00 PLN (słownie: sześć tysięcy pięćset pięćdziesiąt złotych).Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, będzie zobowiązany, najpóźniej w dniu zawarcia Umowy, do dostarczenia Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii polisy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej na kwotę nie mniejszą niż 200 000,00 zł (słownie: dwieście tysięcy złotych), w zakresie prowadzonej działalności związanej z Przedmiotem Zamówienia. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, zobowiązany będzie do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy dotyczącej realizacji zamówienia, najpóźniej w dniu jej zawarcia, w wysokości 5 % ceny całkowitej brutto podanej w ofercie Szczegóły zamówienia zostały opisane w Specyfikacji warunków zamówienia
IV Kryteria oceny ofert i informacje administracyjne
Kryteria oceny ofert
Cena100 %
Warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz dodatkowych wyjaśnieńFormularz można odebrać do dnia 2021-06-07
Cena: 0,00 zł.

Adres internetowy, pod którym można pobrać siwz: https://ztmwaw.ezamawiajacy.pl/pn/ztmwaw/demand/notice/public/28298/details
Termin i miejsce składania ofertOferty należy składać do dnia 2021-06-07 godzina 12:30
Miejsce: patrz wyżej (adres, na który należy przesyłać oferty)
Termin związania ofertą90 dni od ostatecznego terminu składania ofert
Data, godzina i miejsce otwarcia ofert2021-06-07, 13:00, www.youtube.com/channel/UC3C74EMiriCJVIMoMTK03dw
V Inne informacje
Czy zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków UE?Nie


© Urząd m.st. Warszawa  |  Webmaster |  Biuro Zamówień Publicznych  |