m.st. Warszawa > Biuro Zamówień Publicznych > Karta zamówienia
ikona wyślijwyślij | ikona drukujdrukuj
Tryb podstawowy
Wartość zamówieniaPoniżej 214 000 EURO
Rodzaj zamówieniaDostawa
Data umieszczenia ogłoszenia na stronie Miasta 2021-05-12 , 16:26:19
I Zamawiający
ZamawiającyMiejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w m.st. Warszawie Sp. z o.o.
- adresObozowa 43, 01-161 Warszawa, woj. mazowieckie
- telefon(0-22) 391 01 00
- faks(0-22) 391 02 96
- e-mail
- adres internetowyhttp://www.mpo.com.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach proceduralnych Katarzyna Dudek
- adresMiejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w m.st. Warszawie Sp. z o.o., Obozowa 43, 01-161 Warszawa
- lokal4
- telefon(0-22) 391 01 00
- emailbzp@mpo.com.pl
Adres, pod którym można uzyskać specyfikację istotnych warunków zamówieniap. osoba upoważniona do kontaktów
Adres, na który należy przesyłać ofertyp. osoba upoważniona do kontaktów
II Przedmiot zamówienia
Nazwa zamówienia
Zakup i dostawa 50 Mg koksu aktywnego formowanego, nr referencyjny DZA.ZOZ.27.19.2021.KD

Opis zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa 50 Mg koksu aktywnego formowanego dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania w m. st. Warszawie sp. z o.o. o parametrach podanych w charakterystyce koksu aktywnego formowanego, zgodnie z wymaganiami określonymi w SWZ.

Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie


UWAGA: Zmieniono treść ogłoszenia o zamówieniu. Zmiany zamieszczono na stronie:
https://mpowarszawa.ezamawiajacy.pl/pn/mpowarszawa/demand/notice/public/28386/details
Miejsce wykonania robót budowlanych, usług lub miejsce dostawMiejscem dostawy jest miejsce wskazane przez Zamawiającego (siedziba jednostki podległej Zamawiającemu: Zakład Zagospodarowania Odpadów „Gwarków”, ul. Zabraniecka 2, 03-872 Warszawa
Główny przedmiot (CPV)09.11.30.00-4
Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowejNie
Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowejNie
Czy Zamawiający zamierza zawrzeć umowę ramowąNie
Czy Zamawiający zamierza ustanowić Dynamiczny System ZakupówNie
Czy Zamawiający zamierza zastosować aukcję elektroniczną do wyboru najkorzystniejszej ofertyNie
Czas trwania zamówienia lub termin wykonaniaData rozpoczęcia: 2021-08-02, data zakończenia: 2021-10-29
III Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym, i technicznym
Wymagane wadium4700,00 zł.
Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne
1. Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie
2. Warunki udziału w postępowaniu: Tak
3. Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
Za spełniających warunki udziału w postępowaniu Zamawiający uzna Wykonawców, którzy wykażą, że w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie – należycie zrealizowali co najmniej jedną
dostawę polegającą na dostawie koksu aktywnego formowanego za kwotę minimum 250 000,00 zł brutto.Zamawiający nie dopuszcza sumowania dostaw w celu osiągnięcia wymaganego minimalnego progu wartościowego. W przypadku umów obejmujących większą liczbę dostaw Zamawiający wymaga, aby co najmniej jedna dostawa została należycie zrealizowana na kwotę minimum 250 000,00 zł brutto.
4. Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5. Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykaz dostaw wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te dostawy zostały wykonane należycie,przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy zostały wykonane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy. Wykaz powinien być zgodny z wymaganiami określonymi w pkt 6.2.2. SWZ i sporządzony wg wzoru określonego w
załączniku nr 3 do SWZ. Jeżeli Wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji dostaw wykonywanych wspólnie z innymi wykonawcami, wykaz o którym mowa powyżej dotyczy dostaw, w których wykonaniu Wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył.
6. Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:
Karta katalogowa oferowanego przedmiotu zamówienia potwierdzająca wymagane przez Zamawiającego parametry charakterystyki koksu aktywnego formowanego zawarte w opisie przedmiotu zamówienia.
7. Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak
8. Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:
Karta katalogowa oferowanego przedmiotu zamówienia potwierdzająca wymagane przez Zamawiającego parametry charakterystyki koksu aktywnego formowanego zawarte w opisie przedmiotu zamówienia.
9. Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:
Uwaga! Numeracja przeniesiona z SWZ: 7.1.Oświadczenia i dokumenty wymagane przez Zamawiającego do złożenia przez każdego Wykonawcę wraz z ofertą: 7.1.1. aktualne na dzień składania ofert oświadczenie Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o treści zgodnej z określoną we wzorze stanowiącym
załącznik nr 1 do SWZ; 7.1.2. dokument zawierający dane aktualne na dzień składania ofert potwierdzający, że oferta została podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy, w przypadku, gdy oferta została podpisana przez inną osobę niż umocowana w dokumencie rejestrowym Wykonawcy (np. pełnomocnictwo, umowa spółki cywilnej). 7.1.4. W przypadku, gdy Wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby - podpisane przez osoby uprawnione, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia
lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie,będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów. Powyższy dokument potwierdza, że stosunek łączący Wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz określa w szczególności: 7.1.4.1. zakres dostępnych wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby; 7.1.4.2. sposób i okres udostępnienia Wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia. 7.1.4. a) Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji
podmiotów udostępniających zasoby, przedstawia oświadczenie, o którym mowa w pkt. 7.1.1. SWZ podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby. Powyższe oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby należy złożyć w formie elektronicznej, lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym w zakresie w jakim potwierdza okoliczności, o których mowa w treści art. 273 ust. 1 ustawy. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w
jakim powołuje się na ich zasoby, warunki udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu, o którym mowa w pkt. 7.1.1. SWZ. 7.1.5. oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy wg wzoru określonego w załączniku nr 2 do SWZ.11.5. Oferta powinna składać się z: 11.5.1. wypełnionego Formularza elektronicznego dostępnego i generowanego poprzez Platformę; 11.5.2. wypełnionego Formularza „A” – wg wzoru określonego w Części III SWZ; 11.5.3. oryginału wadium – zgodnie z zapisami pkt. 10.4. SWZ; 11.5.4. w przypadku, gdy oferta zawiera tajemnicę przedsiębiorstwa – dowodów, o których mowa w pkt. 11.8.3. SWZ; 11.5.5. oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy wg wzoru określonego w załączniku nr 2 do SWZ; 11.5.6. oświadczeń i dokumentów wymienionych w pkt. 7.1. SWZ.
IV Kryteria oceny ofert i informacje administracyjne
Kryteria oceny ofert
Cena100 %
Warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz dodatkowych wyjaśnieńFormularz można odebrać do dnia 2021-05-21
Cena: 0,00 zł.

Adres internetowy, pod którym można pobrać siwz: https://mpowarszawa.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet
Termin i miejsce składania ofertOferty należy składać do dnia 2021-05-21 godzina 11:00
Miejsce: patrz wyżej (adres, na który należy przesyłać oferty)
Termin związania ofertą30 dni od ostatecznego terminu składania ofert
Do dnia 2021-06-19
Data, godzina i miejsce otwarcia ofert2021-05-21, 11:30, Siedziba Zamawiającego, ul. Obozowa 43, 01-161 Warszawa. Otwarcie ofert nastąpi poprzez odszyf. wczytanych na platformie ofert
V Inne informacje
Czy zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków UE?Nie
Projekt/program
Informacje dodatkowe:
Numeracja przeniesiona z Ogłoszenia o zamówieniu zamieszczonego w Biuletynie Zamówień Publicznych.
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania https://mpowarszawa.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://mpowarszawa.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Uwaga!
Numeracja przeniesiona z SWZ. 5. Sposób porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami. 5.1. Postępowanie prowadzone jest w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy pod adresem: https://mpowarszawa.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet. 5.2. Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w tym wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje, przekazywane są w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy. 5.3. Dokumentacja postępowania została opublikowana na Platformie. Wszelkie informacje dotyczące niniejszego postępowania (przewidziane ustawą) będą udostępnianie na Platformie. W celu zapoznania się z dokumentacją postępowania: 5.3.1. przed upływem terminu składania ofert Wykonawca w menu po lewej stronie wybiera zakładkę „Lista Przetargów Pzp”, następnie zakładkę „Aktualne”, wyszukuje przedmiotowe postępowanie i klika w wybrany link, przechodząc do obszaru postępowania. 5.3.2. po upływie terminu składania ofert Wykonawca w menu po lewej stronie wybiera zakładkę „Lista Przetargów Pzp”, następnie odpowiednią zakładkę, wyszukuje przedmiotowe postępowanie i klika w wybrany link, przechodząc do obszaru postępowania. 5.4. Zamawiający określa instrukcję korzystania z Platformy: 5.4.1. Przed upływem terminu składania ofert Wykonawca może zadawać pytania do treści SWZ za pośrednictwem Platformy poprzez funkcjonalność „ZADAJ PYTANIE” (opcja ta nie wymaga logowania się do Platformy) lub po przystąpieniu do postępowania poprzez funkcjonalność „PRZYSTĄP DO POSTĘPOWANIA” i po zalogowaniu się przez Wykonawcę na konto użytkownika, w zakładce Korespondencja”. Odpowiedź na pytanie zostanie udzielona do wiadomości publicznej na Platformie oraz będzie widoczna dla zalogowanych Wykonawców, którzy przystąpili do postępowania w zakładce „Korespondencja”. 5.4.2. Po przystąpieniu do postępowania Platforma przekieruje Wykonawcę na stronę logowania się. W celu zalogowania się należy podać dane użytkownika: e-mail oraz hasło. 5.4.3. W przypadku, gdy Wykonawca nie posiada konta użytkownika, wypełnia formularz rejestracyjny dostępny po kliknięciu funkcjonalności „Załóż konto za darmo”. Następnie Wykonawca postępuje zgodnie ze wskazówkami Marketplanet OnePlace, które otrzyma na wskazany w formularzu rejestracyjnym adres e-mail. 5.4.3.1. Wykonawca zakłada konto wykonując kroki procesu rejestracyjnego; podaje adres e-mail, ustanawia hasło, następnie powtarza hasło, wpisuje kod z obrazka, akceptuje regulamin („Regulaminu korzystania z Marketplanet OnePlace”), klika polecenie „zarejestruj się”. 5.4.3.2. Rejestracja Wykonawcy trwa maksymalnie do 2 dni roboczych. W związku z tym Zamawiający zaleca Wykonawcom uwzględnienie czasu niezbędnego na rejestrację w procesie złożenia Oferty w postaci elektronicznej. Wykonawca wraz z potwierdzeniem złożenia wniosku rejestracyjnego otrzyma informacje, o możliwości przyspieszenia procedury założenia konta, wówczas należy skontaktować się pod numerem telefonu podanym w ww. potwierdzeniu. 5.4.3.3. Założenie konta BASIC wystarczającego do korzystania z Platformy jest bezpłatne. 5.4.4. Po upływie terminu składania ofert, wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje są przekazywane między Zamawiającym a Wykonawcą w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy, po zalogowaniu się przez Wykonawcę na konto użytkownika, w zakładce „Korespondencja”. 5.4.5. W związku z postanowieniami 5.4.4. wszyscy Wykonawcy, w celu bezproblemowej komunikacji z Zamawiającym na Platformie powinni przed upływem terminu składania ofert przystąpić do postępowania na Platformie poprzez funkcjonalność „Przystąp do postępowania” oraz posiadać założone konto w aplikacji Marketplanet OnePlace. Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej. Uwaga! Numeracja przeniesiona z SWZ: 5.4.6. Szczegółowe informacje dotyczące korzystania z Platformy, proces zakładania konta i logowania się zostały
zawarte w instrukcji udostępnionej przez Zamawiającego na Platformie w zakładce: „Regulacje i procedury procesu zakupowego”. 5.5. W celu bezproblemowej pracy z Platformą, Wykonawca powinien posiadać co najmniej: 5.5.1. stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s; 5.5.2. komputer klasy PC lub MAC, o następującej
konfiguracji oraz uprawnienia do instalacji oprogramowania potrzebnego do obsługi podpisu elektronicznego: pamięć min 2GB Ram, procesor Intel IV 2GHZ, jeden z systemów operacyjnych – MS Windows 7, Mac Os x 10.4, Linux, lub ich nowsze wersje; 5.5.3. włączoną obsługę JavaScript;5.5.4. zainstalowany program AcrobatReader lub inny obsługujący pliki w
formacie .pdf.; 5.5.5. zainstalowaną przeglądarkę internetową obsługującą TLS 1.2, najlepiej w najnowszej wersji - Mozilla FireFox, Google Chrome, Internet Explorer, Safari, Microsoft Edge w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10.0. W przypadku konieczności złożenia podpisu Przeglądarka Microsoft Edge jest nierekomendowana, ze względu na ograniczenia techniczne ze złożeniem podpisu elektronicznego występujące, dla tej przeglądarki. 5.6. W przypadku problemów technicznych dotyczących pracy Platformy można się kontaktować z serwisem dostępnym codziennie od poniedziałku do piątku (z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) w godzinach od 9:00 do 17:00 pod: numerem telefonu: +48 (22) 257-22-23,
adresem e-mail: oneplace@marketplanet.pl. 5.7. Dopuszczalny format kwalifikowanego podpisu elektronicznego: - dokumenty w formacie „pdf” zaleca się podpisywać formatem PAdES, - dokumenty w formacie innym niż „pdf” zaleca się podpisywać formatem XAdES, - jeżeli w wyniku podpisywania kwalifikowanym podpisem elektronicznym pliku w formacie innym niż „pdf"
zostanie utworzony dodatkowy plik z podpisem, Wykonawca jest zobowiązany przekazać Zamawiającemu oba pliki (plik podpisywany i plik z podpisem), Zamawiający zaleca, aby kwalifikowany podpis elektroniczny, którym posługuje się Wykonawca był podpisem wydanym na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, bądź innych krajów należących do Unii Europejskiej. 5.8.
Dopuszczalny format podpisu osobistego: - dokumenty w formacie „pdf” lub „xml” zaleca się podpisywać podpisem wewnętrznym (otoczonym), - dokumenty w formacie innym niż „pdf” zaleca się podpisywać podpisem zewnętrznym lub otaczającym. 5.9. Dopuszczalny format podpisu zaufanego: wielkość dokumentów nie może przekraczać 10 MB, dostępny format podpisu „xml”. 5.10. Obsługiwane przez Platformę formaty przesyłanych danych tj. plików o
wielkości do 100 MB w formatach: txt, rtf, pdf, xps, odt, ods, odp, doc, xls, ppt, docx, xlsx, pptx,csv, jpg, jpeg, tif, tiff, geotiff, png, svg, wav, mp3, avi, mpg, mpeg, mp4, m4a, mpeg4, ogg, ogv,zip, tar, gz, gzip, 7z, html, xhtml, css, xml, xsd, gml, rng, xsl, xslt, TSL, XMLsig, XAdES, PAdES,CAdES, ASIC, XMLenc, ath i prd. 5.11. Informacje na temat kodowania i czasu odbioru danych:5.11.1. Każdy plik załączony i zapisany przez Wykonawcę na Platformie, widoczny jest w Systemie jako zaszyfrowany. Możliwość otworzenia pliku dostępna jest dopiero po automatycznym odszyfrowaniu przez Zamawiającego po upływie terminu składania ofert. 5.11.2. Oznaczenie czasu odbioru danych przez Platformę stanowi przypiętą do dokumentu elektronicznego datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss), znajdującą się po lewej stronie dokumentu w kolumnie „Data” - czas lokalny serwera synchronizowany odpowiednim źródłem czasu. 5.11.3. Format kodowania treści w obrębie platformy - UTF8. 5.11.4. Cała komunikacja pomiędzy użytkownikiem Systemu a serwerem jest wykonywana przy użyciu bezpiecznego protokołu HTTPS (szyfrowanie TLS).
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu: polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Uwaga! Numeracja przeniesiona z SWZ. 28.2. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dn. 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że: 28.2.1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w m. st. Warszawie sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Obozowej 43; 28.2.2.
kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Miejskim Przedsiębiorstwie Oczyszczania w m.st. Warszawie sp. z o.o.: iodo@mpo.com.pl; 28.2.3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na
podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na „Zakup i dostawę 50 Mg koksu aktywnego formowanego” (nr postępowania: DZA.ZOZ.27.19.2021.KD) prowadzonym w trybie podstawowym;28.2.4. odbiorcami Pani/Pana danych
osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 ust. 1 ustawy oraz art. 74 ust. 1 ustawy; 28.2.5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia
postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;28.2.6. obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w
przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp; 28.2.7. w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;28.2.8. posiada Pani/Pan: − na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; − na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych; − na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO; − prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; 28.2.9. nie przysługuje Pani/Panu: − w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; − prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; − na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 28.3. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą upoważnieni pracownicy Miejskiego Przedsiębiorstwa
Oczyszczania w m. st. Warszawie sp. z o.o. oraz spółki Otwarty Rynek Elektroniczny S.A. z siedzibą w Warszawie (02-672) przy ul. Domaniewskiej 49, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000041441, REGON: 017282436, NIP: 526-25-35-153, jako właściciel Platformy Zakupowej, na której Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w m. st. Warszawie sp. z o.o. prowadzi postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, działającą pod adresem: − https://mpowarszawa.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet. 29.4. Wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 29.5. W trakcie oraz po zakończeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w przypadku gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 RODO, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, Zamawiający
może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających w szczególności na celu sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia.

1. Informacje dotyczące wadium: Wykonawca zobowiązany jest, przed upływem terminu składania ofert, wnieść wadium w kwocie: 4 700,00 zł. Wadium może być wnoszone w następujących formach: 1) pieniądzu; 2) gwarancjach bankowych; 3) gwarancjach ubezpieczeniowych; 4) poręczeniach udzielanych
przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2019 r., poz. 310, 836 i 1572).
2. Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak
3. Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
Uwaga! Numeracja przeniesiona z SWZ: 9.1. Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie Ogłoszenie nr 2021/BZP 00052815 z dnia 2021-05-12
2021-05-12 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Dostawy zamówienia (konsorcja i spółki cywilne) ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 9.2. Oryginał pełnomocnictwa opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym, podpisem osobistym lub kopia potwierdzona notarialnie
opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym notariusza powinien być załączony do oferty i zawierać w szczególności wskazanie postępowania, którego dotyczy i zakresu umocowania pełnomocnika. 9.3. Podpisy na pełnomocnictwie muszą być złożone przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli wymienione we właściwym rejestrze lub ewidencji Wykonawców. W przypadku, gdy upoważnienie osób podpisujących pełnomocnictwa nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą Wykonawca udowodni upoważnienie tych osób w szczególności przedstawiając stosowne pełnomocnictwa. Dokument pełnomocnictwa winien zostać złożony w sposób określony w pkt. 11 SWZ. 9.4. W przypadku Wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia (spółki cywilne/konsorcja), żaden z nich nie może podlegać wykluczeniu z powodu niespełniania warunków, o których mowa w art. 108 ust. 1 ustawy. 9.5. Każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (każdy członek konsorcjum/wspólnik spółki cywilnej) składających ofertę wspólną musi wykazać brak podstaw do wykluczenia, o których mowa w art. 108 ust. 1 ustawy oraz spełnienie warunków udziału w postępowaniu, w tym celu każdy z członków konsorcjum/ wspólnik spółki cywilnej wypełnia oświadczenie – wg wzoru określonego w załączniku nr 1 do SWZ. 9.6. Oświadczenia lub formularze sporządzone zgodnie z załączonymi do SWZ wzorami, w tym dokumenty, o których mowa w pkt. 7.2.1.1. SWZ składa i podpisuje w imieniu wszystkich Wykonawców Pełnomocnik lub wszyscy Wykonawcy wpisując w miejscu przeznaczonym na podanie nazwy i adresu Wykonawcy, nazwy i adresy wszystkich Wykonawców składających ofertę wspólną. 9.7. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunek
określony w pkt. 6.2.2. SWZ musi być spełniony co najmniej przez jednego z nich. 9.8. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonują wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą. Podpis i poświadczenie za zgodność z oryginałem muszą być złożone za pomocą kwalifikowanego podpisu elektronicznego, podpisu zaufanego lub podpisu osobistego. 9.9. W
przypadku, gdy spełnienie warunku opisanego w pkt. 6.2.2. SWZ wykonawcy wykazują poprzez poleganie na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają dostawy, do realizacji których te zdolności są wymagane, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia oświadczają (oświadczenie składane na podstawie art. 117 ust. 4 ustawy, wg wzoru, który stanowi załącznik nr 2 do SWZ) które dostawy wykonają poszczególni wykonawcy.

4. Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie
Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
5. Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
6. Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
Zamawiający dopuszcza możliwość dokonywania zmian umowy, zgodnie z art. 455 ust. 1 i 2 ustawy, wszelkich zmian dopuszczalnych z mocy prawa i nie wymagających ich przewidzenia w SWZ, a także zmian których zakres, charakter i warunki wprowadzenia przewidziano we wzorze umowy – Części V SWZ – Projektowane postanowienia umowy. Zmiany w umowie mogą być
dokonywane w przypadkach określonych we wzorze umowy – Części V SWZ – Projektowane postanowienia umowy.
7.Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie
Data zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub przekazania do UOPWE2021-05-12


© Urząd m.st. Warszawa  |  Webmaster |  Biuro Zamówień Publicznych  |