m.st. Warszawa > Biuro Zamówień Publicznych > Karta zamówienia
ikona wyślijwyślij | ikona drukujdrukuj
Tryb podstawowy
Wartość zamówieniaPoniżej 214 000 EURO
Rodzaj zamówieniaUsługa
Data umieszczenia ogłoszenia na stronie Miasta 2021-05-17 , 16:01:58
I Zamawiający
ZamawiającyMiasto Stołeczne Warszawa
- adresPl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa, woj. mazowieckie
- telefon(+48 22) 443-14-00
- faks(+48 22) 443-14-02
- e-mail
- adres internetowyhttp://www.um.warszawa.pl
Biuro Zamówień Publicznych
- adresNiecała 2, 00-098 Warszawa, woj. mazowieckie
- telefon(+48 22) 443-14-00
- faks(+48 22) 443-14-02
- e-mail
- adres internetowyhttp://www.um.warszawa.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach proceduralnych Sławomir Wyszyński
- adresBiuro Zamówień Publicznych, Niecała 2, 00-098 Warszawa
- lokal306
- telefon(0-22) 44 314 36
- emailswyszynski@um.warszawa.pl
Adres, pod którym można uzyskać specyfikację istotnych warunków zamówieniap. osoba upoważniona do kontaktów
Adres, na który należy przesyłać ofertyp. osoba upoważniona do kontaktów
II Przedmiot zamówienia
Nazwa zamówienia
Wsparcie systemu provisioningu telefonii IP TiM firmy Aspiria Informations Technologie.
Opis zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest:
a) zapewnienie wsparcia serwisowego Producenta Oprogramowania dotychczas posiadanych Licencji Oprogramowania Systemu Zarządzania Telefonią TiM 7 Zamawiającego, zgodnie z poniższą tabelą na poziomie TiM Maintenance Major,
b) świadczenie wsparcia eksperckiego, w wymiarze nieprzekraczającym 250 godzin w okresie obowiązywania umowy zgodnie z ofertą na warunkach określonych we umowie.
Miejsce wykonania robót budowlanych, usług lub miejsce dostawWarszawa
Główny przedmiot (CPV)72.25.00.00-2
Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowejNie
Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowejNie
Czy Zamawiający zamierza zawrzeć umowę ramowąNie
Czy Zamawiający zamierza ustanowić Dynamiczny System ZakupówNie
Czy Zamawiający zamierza zastosować aukcję elektroniczną do wyboru najkorzystniejszej ofertyNie
Czas trwania zamówienia lub termin wykonania12 miesięcy/ące (licząc od daty udzielenia zamówienia)
III Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym, i technicznym
Wymagane wadium0,00 zł.
Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne
Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
Za spełniających warunki udziału w postępowaniu Zamawiający uzna Wykonawców, którzy:1. w
okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy, to w tym okresie, należycie zrealizowali lub reali-zują co najmniej 2
usługi dot. rozwiązań provisioningu telefonii IP TiM firmy Aspiria GmbH, o wartości każda nie
mniejszej niż 150 000,00 zł brutto. W przypadku składania oferty przez Wykonawców
ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, wymagany warunek musi spełniać
przynajmniej jeden z nich.W przypadku usług, które są w trakcie realizacji, Wykonawca musi
wykazać, że do chwili składania ofert, wartość zrealizowanych usług wyniosła co najmniej 150 000,00 zł brutto.2. wykażą, że dysponują lub będą dysponować co najmniej jedną osobą
posiadającą aktualną certyfikację co najmniej CCNP Collaboration oraz aktualną certyfikację co
najmniej TiM Certified Specialist.
Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu:
W niniejszym postępowaniu Zamawiający nie określa podmiotowych środków dowodowych
potwierdzających brak podstaw do wykluczenia składanych na wezwanie.
Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków
udziału w postępowaniu: a) wykaz usług – przygotowany wg wzoru określonego w Załączniku nr 5 do
SWZ na potwierdzenie spełniania warunku określonego w pkt. 12.2.1. SWZ;
b) dowody, że wykazane w w/w wykazie usługi zostały wykonane należycie. Dowodami, o których mowa powyżej są:
– referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz, którego usługi zostały wykonane;
– oświadczenie Wykonawcy, jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca
nie jest w stanie uzyskać dokumentów. W takim przypadku należy uzasadnić brak możliwości
uzyskania dokumentów;
c) wykaz osób - wg wzoru określonego w Załączniku nr 6 do SWZ, które będą
uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z informacjami na temat posiadanego doświadczenia i
uprawnień niezbędnych do wykonania zamówienia oraz informacja o podstawie do dysponowania tymi osobami na potwierdzenie spełniania warunku udziału w postępowaniu określonego w pkt. 12.2.2. SWZ.
Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:
W niniejszym postępowaniu Zamawiający nie wymaga złożenia wraz z ofertą przedmiotowych
środków dowodowych.
Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie
Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:
a) oświadczenie Wykonawcy o podwykonawcach, ze wskazaniem części zamówienia, których
wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom z podaniem firm podwykonawców, o ile są
znane, lub informacji o samodzielnym wykonaniu zamówienia (sporządzonego wg wzoru
określonego w Załączniku nr 3 do SWZ);
b) w przypadku, gdy oferta została podpisana przez inną osobę niż umocowana w dokumencie rejestrowym Wykonawcy, dokument (np. pełnomocnictwo) potwierdzający umocowanie do reprezentowania Wykonawcy;
c) w przypadku, gdy oferta zawiera informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa – dokument zawierający dowody, o których mowa w pkt. 18 SWZ.
IV Kryteria oceny ofert i informacje administracyjne
Kryteria oceny ofert
Cena100 %
Warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz dodatkowych wyjaśnieńFormularz można odebrać do dnia 2021-05-26
Cena: 0,00 zł.

Adres internetowy, pod którym można pobrać siwz: http://ogloszeniabzp.um.warszawa.pl/info.php?zamowienie=70420
Termin i miejsce składania ofertOferty należy składać do dnia 2021-05-26 godzina 12:00
Miejsce: patrz wyżej (adres, na który należy przesyłać oferty)
Termin związania ofertą30 dni od ostatecznego terminu składania ofert
Do dnia 2021-06-24
Data, godzina i miejsce otwarcia ofert2021-05-26, 12:15, https://zamowienia.um.warszawa.pl
V Inne informacje
Czy zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków UE?Nie
Data zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub przekazania do UOPWE2021-05-17


© Urząd m.st. Warszawa  |  Webmaster |  Biuro Zamówień Publicznych  |