m.st. Warszawa > Biuro Zamówień Publicznych > Karta zamówienia
ikona wyślijwyślij | ikona drukujdrukuj
Tryb podstawowy
Wartość zamówieniaPoniżej 214 000 EURO
Rodzaj zamówieniaUsługa
Data umieszczenia ogłoszenia na stronie Miasta 2021-05-25 , 13:38:13
I Zamawiający
ZamawiającyMiasto Stołeczne Warszawa
- adresPl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa, woj. mazowieckie
- telefon(+48 22) 443-14-00
- faks(+48 22) 443-14-02
- e-mail
- adres internetowyhttp://www.um.warszawa.pl
Biuro Zamówień Publicznych
- adresNiecała 2, 00-098 Warszawa, woj. mazowieckie
- telefon(+48 22) 443-14-00
- faks(+48 22) 443-14-02
- e-mail
- adres internetowyhttp://www.um.warszawa.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach proceduralnych Sławomir Wyszyński
- adresBiuro Zamówień Publicznych, Niecała 2, 00-098 Warszawa
- lokal306
- telefon(0-22) 44 314 36
- emailswyszynski@um.warszawa.pl
Adres, pod którym można uzyskać specyfikację istotnych warunków zamówieniap. osoba upoważniona do kontaktów
Adres, na który należy przesyłać ofertyp. osoba upoważniona do kontaktów
II Przedmiot zamówienia
Nazwa zamówienia
Opracowanie wielobranżowe dokumentacji inwentaryzacji Osiedla Akademickiego "Przyjaźń" zlokalizowanego między ulicami Górczewska - Konarskiego - Powstańców Śląskich w Warszawie.
Opis zamówienia
1. Opracowanie wielobranżowej inwentaryzacji Osiedla Akademickiego „Przyjaźń” zlokalizowanego między ulicami Górczewska – Konarskiego – Powstańców Śląskich
w Warszawie.
2. Zakres opracowania będzie obejmował:
1) wykonanie mapy do celów projektowych terenu Osiedla Akademickiego „Przyjaźń” dla dokumentacji inwentaryzacji instalacji sanitarnych i instalacji elektroenergetycznych, obejmującej działki: nr 6/3; nr 3/30; nr 3/20; nr 3/21; nr 3/22; nr 3/23; nr 3/24; nr 3/25; nr 3/26; nr 3/27; nr 3/32; nr 6/7; nr 6/12; nr 6/6; nr 6/11; nr 6/9; nr 6/13; nr 6/8; nr 6/5; nr 6/10 z obrębu 6 - 11 – 11, w skali 1:500.
2) wykonanie dokumentacji inwentaryzacji architektoniczno – budowlanej, instalacji sanitarnej, elektrycznej i niskoprądowej obiektów (domy studenckie, budynki usługowe, budynki administracyjne, domy jednorodzinne), w formie rzutów i rozwinięcia instalacyjne, w skali 1:50,
3) wykonanie dokumentacji inwentaryzacji węzła cieplnego grupowego,
4) wykonanie dokumentacji inwentaryzacji terenów zielonych,
5) wykonanie dokumentacji inwentaryzacji drogowej.
3. Przedmiot zamówienia w zakresie szczegółowym określony został we wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 4 do SWZ.
Miejsce wykonania robót budowlanych, usług lub miejsce dostawWarszawa
Główny przedmiot (CPV)71.00.00.00-8
Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowejNie
Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowejNie
Czy Zamawiający zamierza zawrzeć umowę ramowąNie
Czy Zamawiający zamierza ustanowić Dynamiczny System ZakupówNie
Czy Zamawiający zamierza zastosować aukcję elektroniczną do wyboru najkorzystniejszej ofertyNie
Czas trwania zamówienia lub termin wykonania10 miesięcy/ące (licząc od daty udzielenia zamówienia)
III Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym, i technicznym
Wymagane wadium0,00 zł.
Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne
Za spełniających warunki udziału w postępowaniu Zamawiający uzna Wykonawców, którzy:
1. w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie, należycie zrealizowali lub realizują co
najmniej 2 usługi, polegające na opracowaniu wielobranżowej inwentaryzacji budynków, terenu,
sieci oraz wszystkich instalacji w tym sanitarnej, elektrycznej i niskoprądowej lub opracowanie
wielobranżowej dokumentacji projektowej, budynków o wartości każda nie mniejszej niż 200
000,00 zł brutto łącznie (branże) . W przypadku składania oferty przez Wykonawców
ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, wymagany warunek musi spełniać
przynajmniej jeden z nich.
2. wykażą, że dysponują lub będą dysponowali osobami, które będą realizować przedmiot
zamówienia, posiadającymi co najmniej trzyletnie doświadczenie zawodowe, liczone od dnia
uzyskania uprawnień do wykonywania prac budowlanych, w tym winny to być co najmniej:
- 2 osoby posiadające uprawnienia bez ograniczeń w branży konstrukcyjno-budowlanej i
architektonicznej,
- 1 osoba posiadająca uprawnienia bez ograniczeń w branży sanitarnej,
- 1 osoba posiadająca uprawnienia bez ograniczeń w branży instalacji elektrycznych,
- 1 osoba posiadająca uprawnienia bez ograniczeń w branży drogowej
Oraz
- 1 osoba geodeta – posiadająca uprawnienia bez ograniczeń w branży geodezyjnej.
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu:
a) wykaz usług – przygotowany wg wzoru określonego w Załączniku nr 5 do SWZ na potwierdzenie
spełniania warunku określonego w pkt. 12.2.1. SWZ;
b) dowody, że wykazane w w/w wykazie usługi zostały wykonane należycie. Dowodami,
o których mowa powyżej są:
– referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz, którego usługi zostały
wykonane;
– oświadczenie Wykonawcy, jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca
nie jest w stanie uzyskać dokumentów. W takim przypadku należy uzasadnić brak możliwości
uzyskania dokumentów;
c) wykaz osób - wg wzoru określonego w Załączniku nr 6 do SIWZ, które będą uczestniczyć
w wykonywaniu zamówienia wraz z informacjami na temat posiadanego doświadczenia
i uprawnień niezbędnych do wykonania zamówienia oraz informacja o podstawie do dysponowania
tymi osobami na potwierdzenie spełniania warunku udziału
w postępowaniu określonego w pkt. 12.2.2. SIWZ.
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków
udziału w postępowaniu: W niniejszym postępowaniu Zamawiający nie wymaga złożenia wraz z ofertą podmiotowych środków dowodowych.
5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:
W niniejszym postępowaniu Zamawiający nie wymaga złożenia wraz z ofertą przedmiotowych
środków dowodowych.
5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie
5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:
a) oświadczenie Wykonawcy o podwykonawcach, ze wskazaniem części zamówienia, których
wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom z podaniem firm podwykonawców, o ile są
znane, lub informacji o samodzielnym wykonaniu zamówienia (sporządzonego wg wzoru
określonego w Załączniku nr 3 do SWZ);
b) w przypadku, gdy oferta została podpisana przez inną osobę niż umocowana
w dokumencie rejestrowym Wykonawcy, dokument (np. pełnomocnictwo) potwierdzający
umocowanie do reprezentowania Wykonawcy;
c) w przypadku, gdy oferta zawiera informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa –
dokument zawierający dowody, o których mowa w pkt. 18 SWZ.
IV Kryteria oceny ofert i informacje administracyjne
Kryteria oceny ofert
Cena60 %
Gwarancja40 %
Warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz dodatkowych wyjaśnieńFormularz można odebrać do dnia 2021-06-09
Cena: 0,00 zł.

Adres internetowy, pod którym można pobrać siwz: http://ogloszeniabzp.um.warszawa.pl/info.php?zamowienie=70484
Termin i miejsce składania ofertOferty należy składać do dnia 2021-06-09 godzina 12:00
Miejsce: patrz wyżej (adres, na który należy przesyłać oferty)
Termin związania ofertą30 dni od ostatecznego terminu składania ofert
Do dnia 2021-07-08
Data, godzina i miejsce otwarcia ofert2021-06-09, 12:15, https://zamowienia.um.warszawa.pl
V Inne informacje
Czy zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków UE?Nie
Data zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub przekazania do UOPWE2021-05-25


© Urząd m.st. Warszawa  |  Webmaster |  Biuro Zamówień Publicznych  |