m.st. Warszawa > Biuro Zamówień Publicznych > Karta zamówienia
ikona wyślijwyślij | ikona drukujdrukuj
Zamówienie na usługi społeczne i inne szczególne usługi
Wartość zamówieniaWYBIERZ
Rodzaj zamówieniaUsługa
Data umieszczenia ogłoszenia na stronie Miasta 2021-06-21 , 11:30:56
I Zamawiający
ZamawiającyMiasto Stołeczne Warszawa
- adresPl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa, woj. mazowieckie
- telefon(+48 22) 443-14-00
- faks(+48 22) 443-14-02
- e-mail
- adres internetowyhttp://www.um.warszawa.pl
Biuro Zamówień Publicznych
- adresNiecała 2, 00-098 Warszawa, woj. mazowieckie
- telefon(+48 22) 443-14-00
- faks(+48 22) 443-14-02
- e-mail
- adres internetowyhttp://www.um.warszawa.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach proceduralnych Jolanta Kotowicz
- adresBiuro Zamówień Publicznych, Niecała 2, 00-098 Warszawa
- lokal302
- telefon(0-22) 443-14-13
- emailzamowieniabzp@um.warszawa.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach merytorycznychJolanta Kotowicz
- adresBiuro Zamówień Publicznych, Niecała 2, 00-098 Warszawa
- lokal302
- telefon(0-22) 443-14-13
- emailzamowieniabzp@um.warszawa.pl
Adres, pod którym można uzyskać specyfikację istotnych warunków zamówieniaBiuro Zamówień Publicznych, https://zamowienia.um.warszawa.pl
- lokalhttps://zamowienia.um.warszawa.pl
Adres, na który należy przesyłać wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniuBiuro Zamówień Publicznych, https://zamowienia.um.warszawa.pl
- lokalhttps://zamowienia.um.warszawa.pl
II Przedmiot zamówienia
Nazwa zamówienia
Świadczenie na rzecz Zamawiającego usług pocztowych polegających na przyjmowaniu, przemieszczaniu i doręczaniu rejestrowanych oraz nierejestrowanych ekonomicznych
i priorytetowych przesyłek pocztowych, w obrocie krajowym i zagranicznym, a także ich ewentualnych zwrotów do Zamawiającego po wyczerpaniu możliwości doręczenia

Opis zamówienia
1.Przedmiotem zamówienia jest świadczenie na rzecz Zamawiającego usług pocztowych polegających na przyjmowaniu, przemieszczaniu i doręczaniu rejestrowanych oraz nierejestrowanych ekonomicznych i priorytetowych przesyłek pocztowych, w obrocie krajowym i zagranicznym, a także ich ewentualnych zwrotach do Zamawiającego po wyczerpaniu możliwości doręczenia. W przypadku, gdy Wykonawca nie jest operatorem wyznaczonym jest on zobowiązany do nadawania przesyłek terminowych u operatora wyznaczonego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz.U. z 2020 r. poz. 1041).

2.Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest na podstawie przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 ze zm.), zwanej dalej ustawą, dotyczących zamówień na usługi społeczne i inne szczególne usługi zgodnie z art. 359 pkt. 1 ustawy w trybie przetargu nieograniczonego.

3.Zamawiający informuje, iż kwota, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi
24 380 000,00 zł brutto

4. Postępowanie prowadzone będzie w języku polskim
5. Zamawiający przewiduje możliwość zastosowania do badania i oceny ofert „procedury odwróconej”,
8. Zmiany umowy zostały określone we wzorze umowy i SWZ
Miejsce wykonania robót budowlanych, usług lub miejsce dostawWarszawa
Główny przedmiot (CPV)64.11.00.00-0
Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowejNie
Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowejNie
Czy Zamawiający zamierza zawrzeć umowę ramowąNie
Czy Zamawiający zamierza zastosować aukcję elektroniczną do wyboru najkorzystniejszej ofertyNie
Czas trwania zamówienia lub termin wykonania25 miesięcy/ące (licząc od daty udzielenia zamówienia)
III Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym, i technicznym
Wymagane wadium0,00 zł.
Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne
III.1)Warunki udziału
III.1.1)
Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Za spełniającego warunki udziału w postępowaniu zamawiający uzna wykonawcę, który:
1. posiadają aktualny wpis do rejestru operatorów pocztowych prowadzonego przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej

III.1.2)
Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
2. wykażą, że w okresie ostatnich trzech lat, przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzonej działalności jest krótszy, w tym okresie, należycie wykonali (a w przypadku świadczeń ciągłych również wykonują) co najmniej dwie usługi polegające na świadczeniu rejestrowanych usług pocztowych o wartości nie mniejszej niż 4 000 000 PLN brutto każda.
W przypadku usług, których realizacja nie została zakończona na dzień składania ofert, muszą one spełniać
warunki, o których mowa powyżej, a wartość brutto części usługi zrealizowanej do upływu terminu składania ofert musi być zgodna z wymaganiem określonym w pkt 12.2.2 SWZ.

III.2.Informacje dodatkowe
1. Zawartość oferty, oświadczenia lub dokumenty wymagane w postępowaniu
Ofertę składa się w systemie dostępnym pod adresem wskazanym w pkt 1 SWZ, w terminie wskazanym w pkt 28 SWZ.
1.1. złożenie oferty odbywa się poprzez:
a) wypełnienie zdefiniowanego przez zamawiającego w systemie Formularza oferty – zakres danych wypełnianych przez wykonawcę w systemie został określony w pkt 23 i 25 SWZ;
b) załączenie do oferty w systemie oświadczenia w postaci Jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (JEDZ) – zakres danych wypełnianych przez wykonawcę jest możliwy do pobrania z systemu w sposób określony w Instrukcji, o której mowa w pkt 5.2 SWZ. Szczegółowe zasady wypełniania JEDZ zostały określone w pkt 15 SWZ;
c) w przypadku gdy wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji innych Podmiotów, załączenie do oferty w systemie:
— oświadczenia (JEDZ), o których mowa w lit. b dotyczącego każdego podmiotu,
— zobowiązanie każdego podmiotu udostępniającego zasoby potwierdzające, że stosunek łączący wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz określające w szczególności:
• zakres dostępnych wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby,
• sposób i okres udostępnienia wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia,
• czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotycz;
d) w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, załączenie do oferty w systemie:
— oświadczenia (JEDZ), o których mowa w lit. b dotyczącego każdego z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie,
— oświadczenia, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy (sporządzonego wg wzoru określonego w załączniku nr 3 do SWZ);
e) załączenie do oferty w systemie Formularza cenowego, wypełnionego zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 1 do SWZ.
1.2. Załączenie do oferty w systemie następujących podmiotowych i przedmiotowych środków dowodowych oraz oświadczeń i dokumentów innych niż wymienionych wyżej:
1.2.1. Podmiotowe środki dowodowe
W niniejszym postępowaniu zamawiający wymaga złożenia wraz z ofertą podmiotowych środków dowodowych, tj.:
1.2.1.1. podmiotowe środki dowodowe potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu:
a) zaświadczenie o wpisie do rejestru operatorów pocztowych prowadzonego przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej;
b) dowody, że wykazane w formularzu JEDZ usługi zostały wykonane należycie. Dowodami, o których mowa powyżej są:
— referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz, którego usługi zostały wykonane,
— oświadczenie wykonawcy, jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać dokumentów. W takim przypadku należy uzasadnić brak możliwości uzyskania dokumentów.
W przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
IV Kryteria oceny ofert i informacje administracyjne
Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
Kryteria oceny ofert
Cena90 %
Liczba oddawczych placówek pocztowych na terenie m.st. Warszawy10 %
Warunki uzyskania dokumentacji postępowaniaFormularz można odebrać do dnia 2021-07-07
Cena: 0.00 zł.
Adres internetowy, pod którym można pobrać siwz: http://ogloszeniabzp.um.warszawa.pl/info.php?zamowienie=70704
Termin i miejsce składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniuOferty/wnioski należy składać do dnia 2021-07-07 godzina 10:00
Miejsce: patrz wyżej (adres, na który należy przesyłać wnioski)
Data, godzina i miejsce otwarcia ofert (jesli dotyczy)2021-07-07, 10:15, https://zamowienia.um.warszawa.pl
V Inne informacje
Czy zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków UE?Nie
Data zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub przekazania do UOPWE2021-06-16


© Urząd m.st. Warszawa  |  Webmaster |  Biuro Zamówień Publicznych  |