m.st. Warszawa > Biuro Zamówień Publicznych > Karta zamówienia
ikona wyślijwyślij | ikona drukujdrukuj
Tryb podstawowy
Wartość zamówieniaPoniżej 214 000 EURO
Rodzaj zamówieniaUsługa
Data umieszczenia ogłoszenia na stronie Miasta 2021-06-25 , 11:33:31
I Zamawiający
ZamawiającyMiasto Stołeczne Warszawa
- adresPl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa, woj. mazowieckie
- telefon(+48 22) 443-14-00
- faks(+48 22) 443-14-02
- adres internetowyhttp://www.um.warszawa.pl
Biuro Zamówień Publicznych
- adresNiecała 2, 00-098 Warszawa, woj. mazowieckie
- telefon(+48 22) 443-14-00
- faks(+48 22) 443-14-02
- adres internetowyhttp://www.um.warszawa.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach proceduralnych Laura Kinsner
- adresBiuro Zamówień Publicznych, Niecała 2, 00-098 Warszawa
- lokal311
- telefon(022) 443-14-17
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach merytorycznychLaura Kinsner
- adresBiuro Zamówień Publicznych, Niecała 2, 00-098 Warszawa
- lokal311
- telefon(022) 443-14-17
Adres, pod którym można uzyskać specyfikację istotnych warunków zamówieniaBiuro Zamówień Publicznych, https://zamowienia.um.warszawa.pl
- lokalhttps://zamowienia.um.warszawa.pl
Adres, na który należy przesyłać ofertyBiuro Zamówień Publicznych, https://zamowienia.um.warszawa.pl
- lokalhttps://zamowienia.um.warszawa.pl
II Przedmiot zamówienia
Nazwa zamówienia
System Wspomagania Audytu
Opis zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest wdrożenie do Urzędu m.st. Warszawy systemu informatycznego, który będzie wspierał proces realizacji zadań audytowych oraz jego zintegrowanie z innymi systemami informatycznymi używanymi w Urzędzie.
2. W ramach realizacji zamówienia Zamawiający przewiduje możliwość kilkukrotnego skorzystania z prawa opcji, polegającego na zwiększeniu zakresu świadczenia przez Wykonawcę usług utrzymania i rozwoju Systemu, o których mowa w § 5 pkt. 4, § 6 pkt. 1-3 wzoru umowy oraz w OPZ, o:
a) dodatkowy czas świadczenia usługi utrzymania Systemu - od 1 miesiąca do maksymalnie 15 miesięcy
b) dodatkowe maksymalnie 145 godziny rozwojowe Systemu.

3. Przedmiot zamówienia w zakresie szczegółowym określony został we wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 8 do SWZ

4. Umowa zostaje zawarta na okres 12 miesięcy od dnia jej podpisania, z tym zastrzeżeniem, że w razie skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji, Umowa będzie obowiązywała przez okres maksymalnie 27 miesięcy od dnia zawarcia umowy, zgodnie z terminem określonym przez Zamawiającego na podstawie § 3 ust. 3 lit. a) wzoru umowy.

5. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt. 7 ustawy do wartości 45 000,00 zł netto.
Miejsce wykonania robót budowlanych, usług lub miejsce dostawWarszawa
Główny przedmiot (CPV)72.00.00.00-5
Dodatkowe przedmioty (CPV) 48.31.10.00-1
48.22.40.00-4

Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowejNie
Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowejNie
Czy Zamawiający zamierza zawrzeć umowę ramowąNie
Czy Zamawiający zamierza ustanowić Dynamiczny System ZakupówNie
Czy Zamawiający zamierza zastosować aukcję elektroniczną do wyboru najkorzystniejszej ofertyNie
Czas trwania zamówienia lub termin wykonania27 miesięcy/ące (licząc od daty udzielenia zamówienia)
III Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym, i technicznym
Wymagane wadium0,00 zł.
Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne
Za spełniających warunki udziału w postępowaniu Zamawiający uzna Wykonawcę, który:
1. w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzonej działalności jest krótszy, w tym okresie, należycie wykonali, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych należycie wykonują minimum dwie usługi polegające na zaprojektowaniu, wdrożeniu i serwisowaniu systemu informatycznego wspierającego kompleksową realizację zadań audytowych i/lub kontroli wewnętrznych/zewnętrznych (w tym m.in.: planowania, przygotowania, realizacji, nadzoru, monitoringu, dokumentowania i sprawozdawczości) w dużej organizacji, w której liczba użytkowników wynosiła minimum 200, dostosowanego do wyświetlania na ekranach o różnych wielkościach z naciskiem na responsywność, wydajność i ergonomię użytkowania.
Przy czym Zamawiający wymaga, aby każda z wykazywanych usług miała wartość nie mniejszą niż 200 000,00 zł brutto (słownie: dwieście tysięcy złotych).
2. dysponują lub będą dysponować zespołem osób, które zostaną skierowane do realizacji Zamówienia, przy czym dla każdej w wymienionych ról w podpunktach od 12.2.2.1 do 12.2.2.3 należy wykazać wymaganą liczbę osób spełniających kryteria i osoby wykazane w celu spełnienia kryteriów dla jednej z ról nie mogą być wykazane w celu spełnienia kryteriów dla żadnej innej roli, przy czym do wykazywanego stażu pracy nie można zaliczyć jednocześnie czasu pełnienia przez daną osobę danej roli w kilku różnych projektach w tym samym czasie (staż pełnienia danej roli nie może być dłuższy niż czas, w którym pełnił tę rolę, bez względu na liczbę projektów, w których brał udział).
2.1. Kierownik Projektu
Wymagana liczba osób w roli Kierownika Projektu: 1 osoba.
Wymagane doświadczenie i kompetencje osoby, która będzie pełniła w projekcie rolę Kierownika Projektu:
a) staż pracy na stanowisku Kierownika Projektu co najmniej 3 lata,
b) doświadczenie w kierowaniu (na stanowisku Kierownika Projektu) w okresie ostatnich 3 lat przynajmniej dwoma projektami informatycznymi polegającymi na budowie i wdrożeniu systemów teleinformatycznych, działających w oparciu o centralną bazę danych i działających z poziomu przeglądarki internetowej w sieci Internet, przy czym co najmniej jeden z tych projektów musi obejmować wdrożenie systemu informatycznego wspomagającego realizację zadań audytowych, działającego z poziomu przeglądarki internetowej w sieci Internet, a wartość co najmniej jednego zamówienia wynosiła co najmniej 150 000,00 zł brutto.
2.2. Analityk biznesowy
Wymagana liczba osób w roli Analityka biznesowego: nie mniej niż 1 osoba.
Wymagane doświadczenie i kompetencje osoby, która będzie pełniła w projekcie rolę Analityka:
a) staż pracy na stanowisku Analityka biznesowego co najmniej 3 lata,
b) udział w roli analityka w realizacji co najmniej 2 zamówień, których część polegała na wykonaniu analizy wymagań i dotyczyła systemu teleinformatycznego, którego funkcjonalność była dostępna za pośrednictwem przeglądarki internetowej w sieci Internet i obejmowała funkcje automatyzacji procesów, uporządkowania, sformalizowania oraz zestandaryzowania sposobu przeprowadzania zadań audytowych, przy czym wartość każdego z zamówień wynosiła co najmniej 150 000 zł brutto.
2.3. Projektant interfejsu użytkownika (UI/UX designer)
Wymagana liczba osób w roli Projektant interfejsu użytkownika (UI/UX designer): nie mniej niż 1 osoba.
Wymagane doświadczenie i kompetencje osoby, która będzie pełniła w projekcie rolę Projektant interfejsu użytkownika (UI/UX designer):
a) w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert brał udział w realizacji co najmniej dwóch projektach (zakończonych i odebranych przez Zamawiającego) polegających na zaprojektowaniu i wdrożeniu systemu informatycznego dostępnego za pośrednictwem przeglądarki internetowej w sieci Internet, w ramach których łącznie:
• odpowiadał za zbadanie i weryfikację potrzeb i oczekiwań klienta związanych z koncepcją wdrożenia/rozbudowy systemu informatycznego wraz z propozycjami rozwiązań,
• odpowiadał za wdrożenie tych rozwiązań/wymagań.
przy czym wartość każdego z zamówień na określone wyżej projekty wynosiła co najmniej 150 000 zł brutto
IV Kryteria oceny ofert i informacje administracyjne
Kryteria oceny ofert
Cena60 %
Cena brutto za realizację usług świadczonych w ramach prawa opcji10 %
certyfikaty20 %
Specjalista ds. zadań audytowych10 %
Warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz dodatkowych wyjaśnieńFormularz można odebrać do dnia 2021-07-12
Cena: 0.00 zł.
Adres internetowy, pod którym można pobrać siwz: http://ogloszeniabzp.um.warszawa.pl/info.php?zamowienie=70760
Termin i miejsce składania ofertOferty należy składać do dnia 2021-07-12 godzina 13:00
Miejsce: patrz wyżej (adres, na który należy przesyłać oferty)
Termin związania ofertą29 dni od ostatecznego terminu składania ofert
Do dnia 2021-08-10
Data, godzina i miejsce otwarcia ofert2021-07-12, 13:05, https://zamowienia.um.warszawa.pl
V Inne informacje
Czy zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków UE?Nie
Data zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub przekazania do UOPWE2021-06-25


© Urząd m.st. Warszawa  |  Webmaster |  Biuro Zamówień Publicznych  |