m.st. Warszawa > Biuro Zamówień Publicznych > Karta zamówienia
ikona wyślijwyślij | ikona drukujdrukuj
Tryb podstawowy
Wartość zamówieniaPoniżej 214 000 EURO
Rodzaj zamówieniaUsługa
Data umieszczenia ogłoszenia na stronie Miasta 2021-06-25 , 15:59:18
I Zamawiający
ZamawiającyMiasto Stołeczne Warszawa
- adresPl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa, woj. mazowieckie
- telefon(+48 22) 443-14-00
- faks(+48 22) 443-14-02
- e-mail
- adres internetowyhttp://www.um.warszawa.pl
Biuro Zamówień Publicznych
- adresNiecała 2, 00-098 Warszawa, woj. mazowieckie
- telefon(+48 22) 443-14-00
- faks(+48 22) 443-14-02
- e-mail
- adres internetowyhttp://www.um.warszawa.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach proceduralnych Grzegorz Piątkowski
- adresBiuro Zamówień Publicznych, Niecała 2, 00-098 Warszawa
- lokal311
- telefon(0-22) 443-14-19
- emailzamowieniabzp@um.warszawa.pl
Adres, pod którym można uzyskać specyfikację istotnych warunków zamówieniap. osoba upoważniona do kontaktów
Adres, na który należy przesyłać ofertyBiuro Zamówień Publicznych, https://zamowienia.um.warszawa.pl
- lokalhttps://zamowienia.um.warszawa.pl
II Przedmiot zamówienia
Nazwa zamówienia
Przeprowadzenie ewaluacji końcowej Warszawskiego Programu Działań na rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2010-2020
Opis zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na przeprowadzeniu ewaluacji końcowej Warszawskiego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2010-2020 w odniesieniu do działań realizowanych na terenie m.st. Warszawy za okres od 1 stycznia 2010 r. do 31 grudnia 2020 r.
2. Przedmiot zamówienia w zakresie szczegółowym określony został we Wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 6 do SWZ.

INFORMACJE DODATKOWE

1. Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z
postępowania w tym SWZ wraz z załącznikami można uzyskać pod
adresem http://ogloszeniabzp.um.warszawa.pl/wyszukiwarka.php oraz https://zamowienia.um.warszawa.pl
2. Zamawiający nie zamierza udzielić zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt. 7 ustawy.
3. Postępowanie prowadzone będzie w języku polskim
4. Szczegółowe warunki realizacji zamówienia zawarte zostały w ogłoszeniu opublikowanym w Biuletynie Zamówień Publicznych o numerze 2021/BZP 00095951/01 z dnia 2021-06-25
Miejsce wykonania robót budowlanych, usług lub miejsce dostawWarszawa
Główny przedmiot (CPV)79.41.90.00-4
Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowejNie
Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowejNie
Czy Zamawiający zamierza zawrzeć umowę ramowąNie
Czy Zamawiający zamierza ustanowić Dynamiczny System ZakupówNie
Czy Zamawiający zamierza zastosować aukcję elektroniczną do wyboru najkorzystniejszej ofertyNie
Czas trwania zamówienia lub termin wykonania56 dni (licząc od daty udzielenia zamówienia)
III Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym, i technicznym
Wymagane wadium0,00 zł.
Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne
1. Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie
2.1. Warunki udziału w postępowaniu: Tak
2.2. Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
Za spełniających warunki udziału w postępowaniu zamawiający uzna Wykonawców, którzy wykażą że:
1) w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie, należycie zrealizowali co najmniej 3 ewaluacje programów społecznych dot. pomocy społecznej, których łączna wartość wynosiła powyżej 40.000,00 zł brutto.

2) dysponują lub będą dysponować zespołem badawczym składającym się co najmniej z dwóch osób (kierownika zespołu oraz co najmniej jednego członka zespołu)

a) kierownik zespołu badawczego:
• posiada co najmniej 3 letnie doświadczenie w prowadzeniu badań społecznych lub ewaluacji;
• w okresie ostatnich 5 lat jako kierownik zespołu badawczego nadzorował realizację co najmniej 2 badań społecznych lub ewaluacji;
lub
• jest autorem lub współautorem, co najmniej 2 raportów z badań społecznych lub ewaluacji przeprowadzonych w okresie ostatnich 5 lat.

b) co najmniej jedna osoba z członków zespołu - posiada co najmniej 2-letnie doświadczenie w prowadzeniu badań społecznych lub ewaluacji potwierdzone udziałem w co najmniej jednym badaniu społecznym lub ewaluacji
3. Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
4. Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: W niniejszym postępowaniu Zamawiający nie określa podmiotowych środków dowodowych potwierdzających brak podstaw do wykluczenia składanych na wezwanie.
5. Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu:
a) wykaz usług – przygotowany wg wzoru określonego w Załączniku nr 4 do SWZ, na potwierdzenie spełniania warunku określonego w pkt. 12.2.1. SWZ.
b) dowody, że wykazane w w/w wykazie usługi zostały wykonane należycie. Dowodami,
o których mowa powyżej są:
– referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz, którego usługi zostały wykonane;
– oświadczenie Wykonawcy, jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać dokumentów. W takim przypadku należy uzasadnić brak możliwości uzyskania dokumentów;
c) wykaz osób, wyznaczonych do realizacji zamówienia – przygotowanego wg wzoru określonego w Załączniku nr 5 do SWZ, na potwierdzenie spełniania warunku określonego w pkt 12.2.2. SWZ.
6. Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:
• Proponowana metodyka badania - do pozacenowego kryterium oceny ofert, która podlegać będzie ocenie wg zasad określonych w pkt 25.2. SWZ,
7. Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie
7. Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:
1) Złożenie oferty odbywa się poprzez:
a) wypełnienie zdefiniowanego przez Zamawiającego w systemie Formularza oferty – zakres danych wypełnianych przez Wykonawcę w systemie został określony w pkt. 23 SWZ;
b) załączenie do oferty w systemie oświadczenia Wykonawcy stanowiącego potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania (sporządzonego wg wzoru określonego w Załączniku nr 1 do SWZ),
c) załączenie do oferty w systemie oświadczenia Wykonawcy stanowiącego potwierdzenie, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu (sporządzonego wg wzoru określonego w Załączniku nr 2 do SWZ),
d) w przypadku, gdy Wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji innych Podmiotów, załączenie do oferty w systemie:
– oświadczeń, o których mowa w lit. b) i c) dotyczących każdego Podmiotu,
– zobowiązanie każdego Podmiotu do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Zobowiązanie powinno zawierać informacje dotyczące w szczególności:
• zakresu dostępnych Wykonawcy zasobów innego Podmiotu;
• sposobu wykorzystania zasobów innego Podmiotu przez Wykonawcę przy wykonaniu zamówienia;
• zakresu i okresu udziału innego Podmiotu przy wykonywaniu zamówienia;
• czy Podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje usługi, których wskazane zdolności dotyczą (czy będzie brał udział w wykonaniu zamówienia);
e) w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez
Wykonawców, załączenie do oferty w systemie – oświadczeń, oświadczenie o niepodleganiu
wykluczeniu, spełnianiu warunków udziału w postępowaniu dotyczących każdego Podmiotu;
– oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni Wykonawcy;
f) w przypadku, gdy oferta została podpisana przez inną osobę niż umocowana w dokumencie rejestrowym Wykonawcy, dokument (np. pełnomocnictwo) potwierdzający umocowanie do reprezentowania Wykonawcy;
g) w przypadku, gdy oferta zawiera informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa – dokument zawierający dowody, o których mowa w pkt. 18 SWZ.

2) Podmiotowe środki dowodowe
• Wykaz osób wyznaczonych do realizacji zamówienia”, wg wzoru określonego w Załączniku nr 5 do SWZ, jeżeli Wykonawca ubiega się o punkty w kryterium „Doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia”, określonym w pkt w pkt. 25.3 SWZ;
3) Przedmiotowe środki dowodowe
• Proponowana metodyka badania - do pozacenowego kryterium oceny ofert, która podlegać będzie ocenie wg zasad określonych w pkt 25.2. SWZ
IV Kryteria oceny ofert i informacje administracyjne
Kryteria oceny ofert
Cena40 %
Proponowana metodyka badania25 %
Doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia35 %
Warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz dodatkowych wyjaśnieńFormularz można odebrać do dnia 2021-07-05
Cena: 0.00 zł.
Adres internetowy, pod którym można pobrać siwz: http://ogloszeniabzp.um.warszawa.pl/info.php?zamowienie=70773
Termin i miejsce składania ofertOferty należy składać do dnia 2021-07-05 godzina 12:00
Miejsce: patrz wyżej (adres, na który należy przesyłać oferty)
Termin związania ofertą29 dni od ostatecznego terminu składania ofert
Do dnia 2021-08-03
Data, godzina i miejsce otwarcia ofert2021-07-05, 12:30, https://zamowienia.um.warszawa.pl
V Inne informacje
Czy zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków UE?Nie
Data zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub przekazania do UOPWE2021-06-25


© Urząd m.st. Warszawa  |  Webmaster |  Biuro Zamówień Publicznych  |