m.st. Warszawa > Biuro Zamówień Publicznych > Karta zamówienia
ikona wyślijwyślij | ikona drukujdrukuj
Tryb podstawowy
Wartość zamówieniaPoniżej 214 000 EURO
Rodzaj zamówieniaDostawa
Data umieszczenia ogłoszenia na stronie Miasta 2021-06-28 , 12:55:10
I Zamawiający
ZamawiającyMiasto Stołeczne Warszawa
- adresPl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa, woj. mazowieckie
- telefon(+48 22) 443-14-00
- faks(+48 22) 443-14-02
- e-mail
- adres internetowyhttp://www.um.warszawa.pl
Biuro Zamówień Publicznych
- adresNiecała 2, 00-098 Warszawa, woj. mazowieckie
- telefon(+48 22) 443-14-00
- faks(+48 22) 443-14-02
- e-mail
- adres internetowyhttp://www.um.warszawa.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach proceduralnych Agata Cendrowska
- adresBiuro Zamówień Publicznych, Niecała 2, 00-098 Warszawa
- lokal306
- telefon(0-22) 443-14-16
- emailzamowieniabzp@um.warszawa.pl
Adres, pod którym można uzyskać specyfikację istotnych warunków zamówieniap. osoba upoważniona do kontaktów
Adres, na który należy przesyłać ofertyp. osoba upoważniona do kontaktów
II Przedmiot zamówienia
Nazwa zamówienia
Wymiana elementów eksploatacyjnych w systemie zasilania UPS zainstalowanym w budynku Urzędu m.st. Warszawy przy ul. Młynarskiej 43/45 w Warszawie
Opis zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest wymiana elementów eksploatacyjnych w systemie zasilania UPS zainstalowanym w budynku Urzędu m.st. Warszawy przy ul. Młynarskiej 43/45 w Warszawie.
2. Przedmiot zamówienia w zakresie szczegółowym określony został we wzorze umowy określonym w Załączniku nr 4 do SWZ.
3. Zamawiający informuje, iż kwota, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi 319.800,00 zł brutto.
4. Zamawiający nie zamierza udzielić zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt. 8 ustawy.
5. Postępowanie prowadzone będzie w języku polskim.
6. Numer postępowania: ZP/AC/271/II-69/21

Miejsce wykonania robót budowlanych, usług lub miejsce dostawWarszawa
Główny przedmiot (CPV)32.42.00.00-3
Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowejNie
Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowejNie
Czy Zamawiający zamierza zawrzeć umowę ramowąNie
Czy Zamawiający zamierza ustanowić Dynamiczny System ZakupówNie
Czy Zamawiający zamierza zastosować aukcję elektroniczną do wyboru najkorzystniejszej ofertyNie
Czas trwania zamówienia lub termin wykonania90 dni (licząc od daty udzielenia zamówienia)
III Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym, i technicznym
Wymagane wadium0,00 zł.
Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne
III. 1. Warunki udziału w postępowaniu:
Zdolność techniczna i zawodowa
Za spełniających warunki udziału w postępowaniu Zamawiający uzna Wykonawców, którzy wykażą że:
1. w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzonej działalności jest krótszy, w tym okresie, terminowo i zgodnie z warunkami zamówienia zrealizowali co najmniej 2 (dwa) zamówienia, których przedmiotem były dostawy wraz z wymianą elementów eksploatacyjnych, wykonywanie przeglądów urządzeń identycznych lub zbliżonych parametrami (tożsamych) do urządzeń zawartych w opisie przedmiotu zamówienia, o wartości nie mniejszej niż 50 000,00 zł brutto każda.
Uwaga: W przypadku zamówień, które są w trakcie realizacji, Wykonawca musi wykazać, że do chwili składania ofert, wartość zrealizowanego zamówienia wyniosła co najmniej 50 000,00 zł brutto;

2. dysponują osobami zdolnymi do realizacji zamówienia, w tym co najmniej:
a) dwiema osobami do wykonywania czynności serwisowych, z których każda posiada:
- uprawnienia SEP E;
b) jedną osobą przewidzianą do nadzorowania prac w ramach realizacji zamówienia, posiada-ącą uprawnienia SEP D (dopuszcza się łączenie funkcji z ppkt. a) i b).
Zmiana osób dedykowanych do realizacji zamówienia podczas realizacji przedmiotu zamówienia w terminie jego wykonywania, możliwa będzie wyłącznie za zgodą Zamawiającego. Nowe osoby muszą posiadać nie mniejsze kwalifikacje niż te, które zostały określone przez Zamawiającego w SWZ.

III.2. Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
III.3. Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu:
a) wykaz dostaw – przygotowany wg wzoru określonego w Załączniku nr 5 do SWZ na potwierdzenie spełniania warunków określonych w pkt. 12.2.1. SWZ;
b) dowody, że wykazane w w/w wykazie dostawy zostały wykonane należycie. Dowodami, o których mowa powyżej są:
– referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz, którego zamówienia zostały wykonane;
– oświadczenie Wykonawcy, jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać dokumentów.
W takim przypadku należy uzasadnić brak możliwości uzyskania dokumentów;
c) wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego – przygotowanego wg wzoru określonego w Załączniku nr 6 do SWZ, na potwierdzenie spełniania warunku określonego w pkt 12.2.2. SWZ.

III.4. Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:
a) w przypadku, gdy Wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji innych Podmiotów, załączenie do oferty w systemie:
– oświadczeń, o których mowa w lit. b) i c) dotyczących każdego Podmiotu,
– zobowiązanie każdego Podmiotu do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.
Zobowiązanie powinno zawierać informacje dotyczące w szczególności:
• zakresu dostępnych Wykonawcy zasobów innego Podmiotu;
• sposobu wykorzystania zasobów innego Podmiotu przez Wykonawcę przy wykonaniu zamówienia;
• zakresu i okresu udziału innego Podmiotu przy wykonywaniu zamówienia;
• czy Podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje usługi, których wskazane zdolności dotyczą (czy będzie brał udział w wykonaniu zamówienia);
b) w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, załączenie do oferty w systemie – oświadczeń, oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu, spełnianiu warunków udziału w postępowaniu dotyczących każdego Podmiotu;
– oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy;
c) w przypadku, gdy oferta została podpisana przez inną osobę niż umocowana w dokumencie rejestrowym Wykonawcy, dokument (np.pełnomocnictwo) potwierdzający umocowanie do reprezentowania Wykonawcy;
d) w przypadku, gdy oferta zawiera informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa – dokument zawierający dowody, o których mowa w pkt. 18 SWZ.
IV Kryteria oceny ofert i informacje administracyjne
Kryteria oceny ofert
Cena100 %
Warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz dodatkowych wyjaśnieńFormularz można odebrać do dnia 2021-07-06
Cena: 0,00 zł.

Adres internetowy, pod którym można pobrać siwz: http://ogloszeniabzp.um.warszawa.pl/info.php?zamowienie=70774
Termin i miejsce składania ofertOferty należy składać do dnia 2021-07-06 godzina 11:30
Miejsce: patrz wyżej (adres, na który należy przesyłać oferty)
Termin związania ofertą30 dni od ostatecznego terminu składania ofert
Do dnia 2021-08-04
Data, godzina i miejsce otwarcia ofert2021-07-06, 12:00, https://zamowienia.um.warszawa.pl
V Inne informacje
Czy zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków UE?Nie
Data zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub przekazania do UOPWE2021-06-28


© Urząd m.st. Warszawa  |  Webmaster |  Biuro Zamówień Publicznych  |