m.st. Warszawa > Biuro Zamówień Publicznych > Karta zamówienia
ikona wyślijwyślij | ikona drukujdrukuj
Tryb podstawowy
Wartość zamówieniaPoniżej 214 000 EURO
Rodzaj zamówieniaUsługa
Data umieszczenia ogłoszenia na stronie Miasta 2021-07-06 , 10:11:01
I Zamawiający
ZamawiającyMiasto Stołeczne Warszawa
- adresPl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa, woj. mazowieckie
- telefon(+48 22) 443-14-00
- faks(+48 22) 443-14-02
- e-mail
- adres internetowyhttp://www.um.warszawa.pl
Biuro Zamówień Publicznych
- adresNiecała 2, 00-098 Warszawa, woj. mazowieckie
- telefon(+48 22) 443-14-00
- faks(+48 22) 443-14-02
- e-mail
- adres internetowyhttp://www.um.warszawa.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach proceduralnych Jolanta Kotowicz
- adresBiuro Zamówień Publicznych, Niecała 2, 00-098 Warszawa
- lokal302
- telefon(0-22) 443-14-13
- emailzamowieniabzp@um.warszawa.pl
Adres, pod którym można uzyskać specyfikację istotnych warunków zamówieniap. osoba upoważniona do kontaktów
Adres, na który należy przesyłać ofertyBiuro Zamówień Publicznych, https://zamowienia.um.warszawa.pl
- lokalhttps://zamowienia.um.warszawa.pl
II Przedmiot zamówienia
Nazwa zamówienia
Świadczenie usług społecznych na terenie Dzielnicy Wola m.st. Warszawy w formie 3 działań wspierających osoby z zaburzeniami psychicznymi- mieszkania chronionego, klubu weekendowego i kawiarenki internetowej
Opis zamówienia
1.Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług społecznych na terenie dzielnicy Wola m.st. Warszawy w formie 3 działań wspierających osoby z zaburzeniami psychicznymi – mieszkania chronionego, klubu weekendowego i kawiarenki internetowej.
2.Działania te realizowane są w celu utrzymania trwałości rezultatów projektu „Warszawski Zintegrowany System Leczenia i Wspierania Środowiskowego Osób z Zaburzeniami Psychicznymi – testowanie i wdrażanie”.
3.Grupę docelową stanowią pełnoletni mieszkańcy m.st. Warszawy z zaburzeniami psychicznymi

4. Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Tak

5. Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi
891 000,00 zł brutto.
6. Zamawiający nie zamierza udzielić zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt. 7 ustawy.
3. Postępowanie prowadzone będzie w języku polskim
Miejsce wykonania robót budowlanych, usług lub miejsce dostawWarszwwa
Główny przedmiot (CPV)85.00.00.00-9
Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowejNie
Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowejNie
Czy Zamawiający zamierza zawrzeć umowę ramowąNie
Czy Zamawiający zamierza ustanowić Dynamiczny System ZakupówNie
Czy Zamawiający zamierza zastosować aukcję elektroniczną do wyboru najkorzystniejszej ofertyNie
Czas trwania zamówienia lub termin wykonaniaData zakończenia: 2022-11-30
III Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym, i technicznym
Wymagane wadium0,00 zł.
Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne
1. Zamawiający nie przewiduje fakultatywnych podstaw wykluczenia.
2. Warunki udziału w postępowaniu: Tak
2.1) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
Zdolność techniczna i zawodowa
Za spełniających warunki udziału w postępowaniu Zamawiający uzna Wykonawcę, który wykaże, że:
1. w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie – należycie wykonał lub wykonuje co najmniej jedną usługę tj. zamieszkania całodobowego dla osób z niepełnosprawnością lub prowadził placówkę wsparcia dla osób z niepełnosprawnościami lub zajęcia klubowe lub inne usługi zbliżone do opisanych w pkt. 16 Opisu przedmiotu zamówienia nieprzerwanie przez co najmniej dwanaście miesięcy.

W przypadku usług, których realizacja nie została zakończona na dzień składania ofert, muszą one spełniać warunki, o których mowa powyżej, tj. usługa musi być realizowana nieprzerwanie przez 12 miesięcy i musi być zgodna z wymaganiem określonym w pkt. 12.2.1. SWZ.

2. dysponuje lub będzie dysponował łącznie zespołem składającym się co najmniej z 10 osób (dla każdego działania Wykonawca musi wskazać inne osoby) wyznaczonych do realizacji usługi w formie 3 działań wspierających osoby z zaburzeniami psychicznymi, które muszą
posiadać poniższe kwalifikacje:

2.1. Mieszkanie chronione

a) Koordynator:
• posiada dyplom ukończenia studiów magisterskich na kierunku społecznym (psychologia, socjologia, praca socjalna, polityka społeczna, pedagogika);
• co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego związanego z pracą z osobami z doświadczeniem kryzysu psychicznego;
• co najmniej 1 rok doświadczenia w roli opiekuna/koordynatora działań na rzecz osób chorujących psychicznie (np. prowadzenia klubu, mieszkania chronionego lub innych o charakterze opiekuńczym, społecznym lub leczniczym);

b) Terapeuta
• posiada dyplom ukończenia studiów magisterskich na kierunku społecznym (psychologia,socjologia, praca socjalna, polityka społeczna, pedagogika);
• co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego związanego z pracą z osobami z doświadczeniem kryzysu psychicznego;

c) Psycholog
• co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego związanego z pracą z dorosłymi osobami z doświadczeniem kryzysu psychicznego;
• doświadczenie zawodowe na stanowisku psychologa w mieszkaniu chronionym;
• co najmniej 50h doświadczenia w prowadzeniu zajęć grupowych, warsztatów, szkoleń zdobytego na przestrzeni ostatnich 5 lat.

d) Pracownik socjalny:
• posiada kwalifikacje zgodne z ustawą z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (tekst. Jedn. Dz.U. z dnia 30 stycznia 2015r., poz. 163, z późn,. zm.);
• dyplom ukończenia studiów wyższych na kierunku praca socjalna;
• co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego związanego z pracą na stanowisku pracownika socjalnego;
• doświadczenia w pracy z osobami doświadczającymi kryzysu psychicznego.

e) Superwizor:
• Posiada dyplom ukończenia studiów na kierunku psychologia lub lekarskim (specjalizacja z psychiatrii);
• certyfikat superwizora, ewentualnie w trakcie uzyskania certyfikatu superwizora (np. Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, Towarzystwa Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej, Instytutu Analizy Grupowej Rasztów;
• co najmniej 2 letnie doświadczenie w prowadzeniu i superwizowaniu grup psychoterapeutycznych.
Uwaga: Zamawiający dopuszcza możliwość łączenia stanowiska koordynatora z innymi funkcjami.

2.2. Klub weekendowy

a) Koordynator:
• dyplom ukończenia studiów na kierunku społecznym (pedagogika, psychologia, nauki społeczne);
• co najmniej 1 rok doświadczenia w organizacji pracy klubów weekendowych, dziennych klubów, warsztatów terapii zajęciowej lub grup wsparcia;
• co najmniej 1,5 roku doświadczenia zawodowego związanego z pracą z osobami z doświadczeniem kryzysu psychicznego;

b) Prowadzący-terapeuta:
• dyplom ukończenia studiów na kierunku społecznym (pedagogika, psychologia, nauki społeczne;
• co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego związanego z pracą z osobami z doświadczeniem kryzysu psychicznego;
• co najmniej 50 godzin doświadczenia w prowadzeniu warsztatów i szkoleń dla osób z doświadczeniem kryzysu psychicznego (w ciągu ostatnich 5 lat).
Uwaga: Zamawiający dopuszcza możliwość łączenia stanowiska koordynatora z innymi funkcjami.

2.3. Kawiarenka internetowa

a) Psycholog:
• Posiada dyplom ukończenia studiów na kierunku społecznym (pedagogika, psychologia, nauki społeczne);
• co najmniej pół roku doświadczenia zawodowego związanego z pracą z osobami z doświadczeniem kryzysu psychicznego;
• co najmniej 20 godzin doświadczenia w prowadzeniu warsztatów i szkoleń dla osób z doświadczeniem kryzysu psychicznego (w ciągu ostatnich 5 lat)
• dobra znajomość pakietów biurowych m.in. Microsoft Office;
• dobra znajomość systemu operacyjnego Windows.

b) Terapeuta:
• Posiada dyplom ukończenia studiów magisterskich na kierunku społecznym (psychologia, socjologia, praca socjalna, polityka społeczna, pedagogika);
• co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego związanego z pracą z osobami z doświadczeniem kryzysu psychicznego;
• dobra znajomość pakietów biurowych m.in. Microsoft Office;
• dobra znajomość systemu operacyjnego Windows.

c) Informatyk:
• wykształcenie co najmniej średnie techniczne – Technik Informatyk, lub student co najmniej 2 roku kierunku informatyka;
. bardzo dobra znajomość pakietów biurowych m.in. Microsoft Office;
• bardzo dobra znajomość praktyk z zakresu bezpieczeństwa w Internecie;
• bardzo dobra znajomość systemu operacyjnego Windows

3. Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
4. Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu:
W niniejszym postępowaniu Zamawiający nie określa podmiotowych środków dowodowych potwierdzających brak podstaw do wykluczenia składanych na wezwanie.

5. Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: W niniejszym postępowaniu
Zamawiający wymaga złożenia wraz z ofertą podmiotowych środków dowodowych tj.:

a)wykaz usług – przygotowany wg wzoru określonego w Załączniku nr 7 do SWZ na potwierdzenie spełniania warunku udziału w postępowaniu określonego w pkt. 12.2.1. SWZ.
b)dowody, że wykazane w w/w wykazie usługi zostały wykonane należycie. Dowodami,
o których mowa powyżej są:
–referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz, którego usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane;
–w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy;
–oświadczenie Wykonawcy, jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać dokumentów. W takim przypadku należy uzasadnić brak możliwości uzyskania dokumentów;

c)wykaz osób – przygotowany wg. wzoru określonego w Załączniku nr 8 do SWZ na potwierdzenie spełniania warunku udziału w postępowaniu określonego w pkt. 12.2.2. SWZ.

6. Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:
Podmiotowe środki dowodowe składane wraz z ofertą:
Wykaz dodatkowych osób przeznaczonych do realizacji zamówienia do pozacenowego kryterium oceny ofert, określonego w pkt. 25.2. SWZ o treści zgodnej z Załącznikiem nr 9 do SWZ.

7. Inne oświadczenia i dokumenty
a) w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, załączenie do oferty w systemie
– oświadczeń o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania dotyczących każdego Podmiotu
– oświadczenia z którego wynika, które dostawy, usługi lub roboty budowlane wykonają poszczególni Wykonawcy
b) oświadczenie Wykonawcy o podwykonawcach, ze wskazaniem części zamówienia których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom z podaniem firm
podwykonawców, o ile są znane, lub informacji o samodzielnym wykonaniu zamówienia
c) w przypadku, gdy oferta została podpisana przez inną osobę niż umocowana w dokumencie rejestrowym Wykonawcy, dokument (np. pełnomocnictwo) potwierdzający umocowanie do reprezentowania Wykonawcy;
d) w przypadku, gdy oferta zawiera informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa – dokument zawierający dowody, o których mowa w pkt. 18 SWZ
IV Kryteria oceny ofert i informacje administracyjne
Kryteria oceny ofert
Cena60 %
Dodatkowa liczba osób przewidzianych do realizacji zamówienia40 %
Warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz dodatkowych wyjaśnieńFormularz można odebrać do dnia 2021-07-14
Cena: 0,00 zł.

Adres internetowy, pod którym można pobrać siwz: http://ogloszeniabzp.um.warszawa.pl/info.php?zamowienie=70848
Termin i miejsce składania ofertOferty należy składać do dnia 2021-07-14 godzina 10:00
Miejsce: patrz wyżej (adres, na który należy przesyłać oferty)
Termin związania ofertą30 dni od ostatecznego terminu składania ofert
Do dnia 2021-08-12
Data, godzina i miejsce otwarcia ofert2021-07-14, 10:15, https://zamowienia.um.warszawa.pl
V Inne informacje
Czy zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków UE?Nie
Data zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub przekazania do UOPWE2021-07-06


© Urząd m.st. Warszawa  |  Webmaster |  Biuro Zamówień Publicznych  |