m.st. Warszawa > Biuro Zamówień Publicznych > Karta zamówienia
ikona wyślijwyślij | ikona drukujdrukuj
Zamówienie na usługi społeczne i inne szczególne usługi
Wartość zamówieniaPoniżej 750 000 EURO
Rodzaj zamówieniaUsługa
Data umieszczenia ogłoszenia na stronie Miasta 2021-07-12 , 15:25:21
I Zamawiający
ZamawiającyMiasto Stołeczne Warszawa
- adresPl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa, woj. mazowieckie
- telefon(+48 22) 443-14-00
- faks(+48 22) 443-14-02
- e-mail
- adres internetowyhttp://www.um.warszawa.pl
Biuro Zamówień Publicznych
- adresNiecała 2, 00-098 Warszawa, woj. mazowieckie
- telefon(+48 22) 443-14-00
- faks(+48 22) 443-14-02
- e-mail
- adres internetowyhttp://www.um.warszawa.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach proceduralnych Sławomir Wyszyński
- adresBiuro Zamówień Publicznych, Niecała 2, 00-098 Warszawa
- lokal306
- telefon(0-22) 44 314 36
- emailswyszynski@um.warszawa.pl
Adres, pod którym można uzyskać specyfikację istotnych warunków zamówieniap. osoba upoważniona do kontaktów
Adres, na który należy przesyłać wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniup. osoba upoważniona do kontaktów
II Przedmiot zamówienia
Nazwa zamówienia
Bieżąca obsługa prawna Biura Ładu Korporacyjnego
Opis zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest bieżąca obsługa prawna Biura Ładu Korporacyjnego.
Miejsce wykonania robót budowlanych, usług lub miejsce dostawWarszawa
Główny przedmiot (CPV)79.11.00.00-8
Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowejTak
Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowejNie
Czy Zamawiający zamierza zawrzeć umowę ramowąNie
Czy Zamawiający zamierza zastosować aukcję elektroniczną do wyboru najkorzystniejszej ofertyNie
Wartość lub zakres zamówienia (z uwzględnieniem wszystkich części i opcji, o ile dotyczy)756910,57

Nr
części
Nazwa częściWadium
części
16.1.1. Część 1: Przedmiotem zamówienia jest świadczenie pomocy prawnej na rzecz Biura Ła-du Korporacyjnego Urzędu m.st. Warszawy w obszarze wykonywania uprawnień, wyni-kających z praw majątkowych m.st. Warszawy, w zakresie praw z należących do m.st. Warszawy akcji i udziałów w spółkach, oraz prowadzenie spraw, w których m.st. War-szawa występuje jako ich następca prawny, a także wykonywania praw z udziałów i akcji w spółkach z udziałem m.st. Warszawy, w szczególności w zakresie: a) prywatyzacji, b) podwyższania i obniżania kapitału zakładowego spółek, c) restrukturyzacji organizacyjnej, d) informacji publicznej, e) prawa podatkowego prawa upadłościowego, prawa restrukturyzacyjnego oraz funk-cjonowania jednostki samorządu terytorialnego. Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia: W zakresie świadczenia pomocy prawnej Przyjmujący zlecenie będzie w szczególności: a) udzielał porad i konsultacji prawnych, a także opinii prawnych i wyjaśnień; b) uczestniczył, w miarę potrzeb, w spotkaniach z udziałem Dającego zlecenie; c) przygotowywał projekty: umów związanych z działalnością Biura Ładu Korporacyjne-go Urzędu m.st. Warszawy, dokumentów dotyczących spółek prawa handlowego z udziałem Dającego zlecenie; d) opracowywał i opiniował projekty aktów prawnych, w tym aktów normatywnych, de-cyzji administracyjnych, postanowień i innych aktów z zakresu administracji publicz-nej, związanych z działalnością Biura Ładu Korporacyjnego; e) weryfikował pod względem formalno-prawnym i parafował projekty pełnomocnictw i instrukcji na Zgromadzenia Wspólników/Walne Zgromadzenia; f) świadczył pomoc i doradzał w zakresie sprzedaży i umorzeń udziałów i akcji spółek oraz łączenia, restrukturyzacji, prywatyzacji, likwidacji spółek; g) doradzał w zakresie prawa podatkowego, w ramach realizowanych przedsięwzięć go-spodarczych; h) świadczył pomoc prawną w zakresie stosowania przepisów dotyczących informacji publicznej. Zamawiający opisane powyżej czynności uważać będzie za kluczowe do realizacji zamó-wienia w części 1. Zamawiający na podstawie art. 121 ustawy zastrzega obowiązek osobistego wykonania przez Wykonawcę zadań opisanych jako kluczowe, a wymienionych powyżej.0,00
26.1.2. Część 2: Przedmiotem zamówienia jest bieżąca obsługa prawna Biura Ładu Korporacyj-nego Urzędu m.st. Warszawy w obszarze wykonywania uprawnień, wynikających z praw majątkowych m.st. Warszawy, w zakresie praw z należących do m.st. Warszawy akcji i udziałów w spółkach oraz prowadzenie spraw, w których m.st. Warszawa występuje ja-ko ich następca prawny, a także wykonywania praw z udziałów i akcji w spółkach z udzia-łem m.st. Warszawy, w zakresie: a) prywatyzacji, b) podwyższania i obniżania kapitału zakładowego spółek, c) restrukturyzacji organizacyjnej, d) postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, e) informacji publicznej, jak również zastępstwo procesowe Zamawiającego na podstawie odrębnych pełnomoc-nictw. Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia: W ramach świadczenia obsługi prawnej Przyjmujący zlecenie będzie w szczególności: a) udzielał porad i konsultacji prawnych, a także opinii prawnych i wyjaśnień w spra-wach dotyczących spółek z udziałem m.st. Warszawy i innych związanych z pracą Urzędu, a zleconych do realizacji przez Biuro Ładu Korporacyjnego; b) na bieżąco monitorował obowiązujący stan prawny, w zakresie działalności Biura Ła-du Korporacyjnego i nadzorowanych podmiotów oraz niezwłocznie informował Dy-rektora Biura Ładu Korporacyjnego o wszelkich jego zmianach; c) uczestniczył, w miarę potrzeb, w spotkaniach z udziałem Dającego zlecenie; d) na podstawie pełnomocnictwa szczególnego wykonywał zastępstwo procesowe za Dającego zlecenie oraz występował w charakterze pełnomocnika przed organami orzekającymi; e) udzielał pomocy prawnej w opracowaniu i opiniowaniu projektów: umów związanych z działalnością Biura Ładu Korporacyjnego, umów i statutów spółek prawa handlowe-go z udziałem Dającego zlecenie, protokołów Zgromadzeń Wspólników i Walnych Zgromadzeń spółek prawa handlowego z udziałem Dającego zlecenie oraz ich uchwał; f) opracowywał i opiniował projekty aktów prawnych, w tym aktów normatywnych, de-cyzji administracyjnych, postanowień i innych aktów z zakresu administracji publicz-nej, związanych z działalnością Biura Ładu Korporacyjnego; g) weryfikował oraz opiniował dokumentację przetargową lub udzielał doradztwa w za-kresie jej sporządzania, pod kątem zgodności z prawem zamówień publicznych; h) doradzał w zakresie zawarcia, rozwiązania lub wypowiedzenia umów; i) weryfikował pod względem formalno-prawnym i parafował projekty pełnomocnictw i instrukcji na Zgromadzenia Wspólników/Walne Zgromadzenia oraz projekty wystą-pień/pism przygotowywanych przez Biuro Ładu Korporacyjnego. Zamawiający opisane powyżej czynności uważać będzie za kluczowe do realizacji zamówie-nia w części 2. Zamawiający na podstawie art. 121 ustawy zastrzega obowiązek osobistego wykonania przez Wykonawcę zadań opisanych jako kluczowe, a wymienionych powyżej.0,00
Razem 0,00

Czas trwania zamówienia lub termin wykonaniaData zakończenia: 2021-12-15
III Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym, i technicznym
Wymagane wadium0,00 zł.
Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
Zamawiający uzna Wykonawców, którzy:
1. Dla części 1: w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, zrealizował lub realizuje usługę lub
usługi prawne dla jednostek admin. rządowej lub samorządowej, które były/są świadczone przez
okres co najmniej 36 m. łącznie dla wszystkich odb. i polegały na pomocy prawnej w obszarze
wyk. Upr. z akcji i udziałów nad spółkami handl. należącymi do tej jedn. rządowej lub
samorządowej, , w co najmniej trzech niżej wymienionych obszarach:
- prywatyzacji spółek,
- podwyższania lub obniżania kapitału zakładowego spółek,
- łączenia lub likwidacji spółek,,
- prawa podatkowego.
Dla części 2: w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia dział. jest krótszy – w tym okresie, zrealizował lub realizuje usługę lub usługi
prawne dla jednostek admin. rządowej lub samorządowej, które były/są świadczone przez okres
co najmniej 36 m. łącznie dla wszystkich odbiorców i polegały na pomocy prawnej w obszarze
wyk. uprawnień z akcji i udziałów nad spółkami handl., należącymi do tej jedn. rządowej lub
samorządowej, co najmniej w trzech następujących obszarach:
- podwyższania lub obniżania kapitału zakład. spółek,
- wnoszenia dopłat do spółek,
- łączenia lub likwidacji spółek należących do jednostek samorządu terytorialnego,
- kształtowania wynagrodzeń w spółkach należących do jednostek samorządu terytorialnego.
Dla części 3: w okresie ostatnich dwóch lat przed wszczęciem postęp., a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, zrealizował lub realizuje usługę lub usługi
prawne dla jednostek adm. rządowej lub samorządowej, które były/są świadczone przez okres
co najmniej 6 m. łącznie dla wszystkich odb., polegające na:
a. świadczeniu w sposób ciągły usług prawnych na rzecz jednostki admin. rządowej lub
samorządu terytorialnego w zakresie wykon. uprawnień z akcji i udziałów nad spółkami handl.,
należącymi bądź do jedn. samorządu terytorialnego, bądź bezpośrednio lub pośrednio do
Skarbu Państwa,
b. świadczeniu usług prawnych, których przedmiotem było świadczenie pomocy prawnej w co
najmniej dwóch różnych postęp. kontrolnych prowadzonych przez naczelne organy kontroli
państwowej,
2. Dla części 1: dysponuje co najmniej ośmioma osobami posiadającymi upr. do wykonywania
zawodu adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego, w tym:
a) co najmniej trzema osobami posiadającymi od co najmniej 15 lat każda, uprawnienia do
wykon. zaw. adwokata lub radcy prawnego, doradcy podatkowego,
b) co najmniej jedną osobą posiadającą dośw. zawodowe polegające na zrealizowaniu lub
realizowaniu co najmniej pięciu usług polegających na doradztwie prawnym w zakresie
wykonywania upr. z akcji i udziałów nad jednoosobowymi spółkami samorządu terytorialnego
prowadzącymi dział. leczniczą,
c) co najmniej jedną osobą posiadającą dośw. zawodowe polegające na zrealizowaniu lub
realizowaniu co najmniej trzech usług polegających na doradztwie prawnym w zakresie
czynności związanych z wyk. uprawnień z akcji i udziałów nad spółkami handl., w których
udziały/akcje posiadały jednostki admin. rządowej lub samorządowej, co najmniej w
następujących obszarach: prywatyzacji spółek, podwyższania lub obniżania kapitału zakł.
spółek, łączenia lub likwidacji spółek, w tym co najmniej jednej jednoosobowej spółki należącej
do jednostki samorządu terytorialnego.
d) co najmniej jedną osobą posiadającą doświadczenie zawodowe w doradztwie prawnym,
polegające na zrealizowaniu lub realizowaniu co najmniej trzech usług doradztwa prawnego w
co najmniej dwóch spółkach realizujących zadania własne gminy, w których w każdej
zatrudnienie wynosi powyżej 1000 osób,
e) co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia doradcy podatkowego i dośw. zawodowe
polegające na zrealizowaniu lub realizowaniu co najmniej trzech usług z zakresu prawa podatkowego dla co najmniej trzech spółek realizujących zadania własne gminy,
f) co najmniej jedną osobą posiadającą doświadczenie zawodowe polegające na zrealizowaniu
lub realizowaniu co najmniej dwóch usług polegających na doradztwie prawnym w zakresie
wykonywania uprawnień z akcji i udziałów nad co najmniej dwoma spółkami realizującymi
zadania własne gminy,
Dla części 2: dysponuje jedną osobą posiadającą od co najmniej 15 lat uprawnienia do
wykonywania zawodu adwokata lub radcy prawnego, która w okresie ostatnich trzech lat przed
upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym
okresie, zrealizowała lub realizuje:
a) co najmniej jedną usługę rozumianą jako zlecenie ciągłe polegającą na świadczeniu przez
okres co najmniej 36 miesięcy pomocy prawnej w procesie realizacji umów prywatyzacyjnych;
b) co najmniej jedną usługę rozumianą jako zlecenie ciągłe polegającą na świadczeniu przez
okres co najmniej 36 miesięcy pomocy prawnej w obszarze wykonywania uprawnień z akcji i udziałów w spółkach jednoosobowych samorządu terytorialnego prowadzących działalność leczniczą,
c) co najmniej jedną usługę rozumianą jako zlecenie ciągłe polegającą na świadczeniu przez
okres co najmniej 36 miesięcy pomocy prawnej w zakresie informacji publicznej,
d) co najmniej jedną usługę rozumianą jako zlecenie ciągłe polegającą na świadczeniu przez
okres co najmniej 36 miesięcy doradztwa prawnego przy prowadzeniu postępowań o udzielenie
zamówienia publicznego.
Zamawiający wymaga aby usługa była realizowana przez jedną osobę, która musi spełniać
wszystkie w/w warunki łącznie.
Dla części 3: dysponuje jedną osobą posiadającą min. od dwóch lat uprawnienia do
wykonywania zawodu adwokata lub radcy prawnego oraz co najmniej do końca 2022 r. poświadczenia
bezpieczeństwa potwierdzającego rękojmię zachowania tajemnicy w zakresie
dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą TAJNE/NATO SECRET.
Zamawiający wymaga aby usługa była realizowana przez jedną osobę, która musi spełniać
wszystkie w/w warunki łącznie.
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu:
a) wykaz usług – przygotowany wg wzoru określonego w Załączniku nr 5A do SWZ dla
części 1, Załączniku nr 5B dla części 2, Załączniku nr 5C dla części 3 na potwierdzenie spełniania
warunku określonego w pkt. 12.2.1. SWZ;
b) dowody, że wykazane w w/w wykazie usługi zostały wykonane należycie. Dowodami,
o których mowa powyżej są:
– referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz, którego usługi zostały
wykonane;
– oświadczenie Wykonawcy, jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca
nie jest w stanie uzyskać dokumentów. W takim przypadku należy uzasadnić brak możliwości
uzyskania dokumentów;
c) wykaz osób - wg wzoru określonego w Załączniku nr 6 do SWZ odpowiednio tabele dla
części 1, części 2, części 3, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z informacjami
na temat posiadanego doświadczenia i uprawnień niezbędnych do wykonania zamówienia oraz
informacja o podstawie do dysponowania tymi osobami na potwierdzenie spełniania warunku udziału
w postępowaniu określonego w pkt. 12.2.2. SWZ.;
Dokumenty wskazane w lit. a), b), c) podlegają uzupełnieniu.
d) wykaz osób - wg wzoru określonego w Załączniku nr 8 do SWZ odpowiednio tabele dla
części 1, części 2, części 3, tych samych osób wykazanych w załączniku nr 6 do SWZ, które będą
uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia do pozacenowego kryterium oceny ofert, określonego w pkt.
25.2.1. SWZ dla części 1, w pkt. 25.2.2. SWZ dla części 2, w pkt. 25.2.3 SWZ dla części 3.
Dokument nie podlega uzupełnieniu.
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków
udziału w postępowaniu: Opisane w pkt. 12.2 SWZ.
5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:
W niniejszym postępowaniu Zamawiający nie wymaga złożenia wraz z ofertą przedmiotowych
środków dowodowych.
5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie
5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:
a) oświadczenie Wykonawcy o podwykonawcach, ze wskazaniem części zamówienia, których
wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom z podaniem firm podwykonawców, o ile są
znane, lub informacji o samodzielnym wykonaniu zamówienia (sporządzonego wg wzoru
określonego w Załączniku nr 4 do SWZ);
b) w przypadku, gdy oferta została podpisana przez inną osobę niż umocowana
w dokumencie rejestrowym Wykonawcy, dokument (np. pełnomocnictwo) potwierdzający
umocowanie do reprezentowania Wykonawcy;
c) w przypadku, gdy oferta zawiera informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa –
dokument zawierający dowody, o których mowa w pkt. 18 SWZ.


Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówienia, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt. 7 ustawy do wysokości 50% wartości zamówienia podstawowego danej części
IV Kryteria oceny ofert i informacje administracyjne
Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
Kryteria oceny ofert
Cena60 %
Doświadczenie Przyjmującego zlecenie 40 %
Warunki uzyskania dokumentacji postępowaniaFormularz można odebrać do dnia 2021-07-20
Cena: 0,00 zł.

Adres internetowy, pod którym można pobrać siwz: http://ogloszeniabzp.um.warszawa.pl/info.php?zamowienie=70908
Termin i miejsce składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniuOferty/wnioski należy składać do dnia 2021-07-20 godzina 12:00
Miejsce: patrz wyżej (adres, na który należy przesyłać wnioski)
Data, godzina i miejsce otwarcia ofert (jesli dotyczy)2021-07-20, 12:15, https://zamowienia.um.warszawa.pl
V Inne informacje
Czy zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków UE?Nie
Data zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub przekazania do UOPWE2021-07-12


© Urząd m.st. Warszawa  |  Webmaster |  Biuro Zamówień Publicznych  |