m.st. Warszawa > Biuro Zamówień Publicznych > Karta zamówienia
ikona wyślijwyślij | ikona drukujdrukuj
Przetarg nieograniczony
Wartość zamówieniaPowyżej 214 000 EURO
Rodzaj zamówieniaUsługa
Data umieszczenia ogłoszenia na stronie Miasta 2021-07-14 , 10:24:26
I Zamawiający
ZamawiającyMiasto Stołeczne Warszawa
- adresPl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa, woj. mazowieckie
- telefon(+48 22) 443-14-00
- faks(+48 22) 443-14-02
- e-mail
- adres internetowyhttp://www.um.warszawa.pl
Biuro Zamówień Publicznych
- adresNiecała 2, 00-098 Warszawa, woj. mazowieckie
- telefon(+48 22) 443-14-00
- faks(+48 22) 443-14-02
- e-mail
- adres internetowyhttp://www.um.warszawa.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach proceduralnych Grzegorz Piątkowski
- adresBiuro Zamówień Publicznych, Niecała 2, 00-098 Warszawa
- lokal311
- telefon(0-22) 443-14-19
- emailzamowieniabzp@um.warszawa.pl
Adres, pod którym można uzyskać specyfikację istotnych warunków zamówieniap. osoba upoważniona do kontaktów
Adres, na który należy przesyłać ofertyBiuro Zamówień Publicznych, https://zamowienia.um.warszawa.pl
- lokalhttps://zamowienia.um.warszawa.pl
II Przedmiot zamówienia
Nazwa zamówienia
Zawarcie umowy ramowej na świadczenie usług z zakresu zapewnienia zasobów ludzkich z branży IT
Opis zamówienia
1. Postępowanie prowadzone jest w celu zawarcia umowy ramowej, określającej warunki dotyczące zamówień publicznych, jakie mogą zostać udzielone w okresie obowiązywania umowy ramowej, których przedmiotem jest świadczenie usług z zakresu zapewnienia zasobów ludzkich z branży IT.
Ramowy zakres usług, które Zamawiający przewiduje nabyć po podpisaniu umowy, został wskazany w opisie przedmiotu zamówienia (OPZ), stanowiącym Załącznik nr 1 do umowy ramowej, której wzór stanowi Załącznik nr 3 do SWZ.
2. Przedmiot zamówienia podzielony jest na 2 części (grupy):
— część 1: grupa programistów, analityków, Project Managers,
— część 2: grupa architektów.

Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części.

3. Zamawiający będzie udzielać Wykonawcy zamówień wykonawczych do umowy na podstawie art. 314 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp.
_____________________

INFORMACJE DODATKOWE:
1. Numer postępowania: ZP/GP/271/III-41/21
2. Rodzaj procedury: Procedura otwarta.
Zamówienie obejmuje zawarcie umowy ramowej z kilkoma wykonawcami.
Szacowana maksymalna liczba uczestników planowanej umowy ramowej: 10
3. Oferta musi być sporządzona w języku polskim.
4. Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie.
5. Oferty należy przesłać drogą elektroniczną za pośrednictwem https://zamowienia.um.warszawa.pl


Miejsce wykonania robót budowlanych, usług lub miejsce dostawWarszawa
Główny przedmiot (CPV)72.00.00.00-5
Dodatkowe przedmioty (CPV) 79.62.00.00-6


Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowejTak
Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowejNie
Czy Zamawiający zamierza zawrzeć umowę ramowąTak
Czy Zamawiający zamierza ustanowić Dynamiczny System ZakupówNie
Czy Zamawiający zamierza zastosować aukcję elektroniczną do wyboru najkorzystniejszej ofertyNie
Wartość lub zakres zamówienia (z uwzględnieniem wszystkich części i opcji, o ile dotyczy)

Nr
części
Nazwa częściWadium
części
1Część I (grupa programistów, analityków, Project Managers)20000,00
2Części II (grupa architektów)4000,00
Razem 24000,00

Czas trwania zamówienia lub termin wykonania36 miesięcy/ące (licząc od daty udzielenia zamówienia)
III Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym, i technicznym
Wymagane wadium24000,00 zł.
Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne
III.1) Warunki udziału
III.1.1) Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:
Nie dotyczy.

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Nie dotyczy.

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Część I (grupa programistów, analityków, Project Managers):
Za spełniających warunki udziału w postępowaniu Zamawiający uzna Wykonawców, którzy wykażą że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, należycie wykonali, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych należycie wykonują:
a) co najmniej trzy usługi polegające na zapewnieniu zasobów ludzkich w branży IT tj. wynajem Konsultantów świadczących usługi informatyczne – z których każda obejmowała przynajmniej jedną ze specjalności: programista, analityk, Project Manager i których łączna wartość wynosiła nie mniej niż 450 000,00 PLN brutto; lub
b) co najmniej 2 usługi polegające na wdrożeniu systemu informatycznego, w którego realizację zaangażowane były zasoby ludzkie branży IT Wykonawcy, w co najmniej następujących specjalnościach: programista i analityk lub programista i Project Manager, a wartość każdej z tych usług wynosiła co najmniej 50 000,00 PLN brutto; lub
c) co najmniej jedną usługę określoną w punkcie a) o wartości minimum 150 000,00 PLN brutto oraz co najmniej jedną usługę określoną w punkcie b).
Przez jedną usługę Zamawiający rozumie usługę wykonaną w ramach jednej umowy. W przypadku wykazania się przez Wykonawcę doświadczeniem w zakresie usługi wykonywanej (będącej w trakcie realizacji), Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli do upływu terminu składania ofert część usługi określonej w pkt a) została wykonana na kwotę co najmniej 150 000,00 PLN brutto, a w pkt b) na kwotę co najmniej 50 000 PLN brutto.
Części II (grupa architektów):
Za spełniających warunki udziału w postępowaniu Zamawiający uzna Wykonawców, którzy wykażą że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, należycie wykonali, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych należycie wykonują:
a) co najmniej trzy usługi polegające na zapewnieniu zasobów ludzkich w branży IT tj. wynajem Konsultantów świadczących usługi informatyczne – z których każda obejmowała co najmniej specjalność architekta i których łączna wartość wynosiła nie mniej niż 400 000,00 zł brutto; lub
b) co najmniej 2 usługi polegające na wdrożeniu systemu informatycznego, w którego realizację zaangażowane były zasoby ludzkie branży IT Wykonawcy w specjalności architekta, a wartość każdej z tych usług wynosiła co najmniej 35 000,00 PLN brutto; lub
c) co najmniej jedną usługę określoną w punkcie a) o wartości minimum 100 000,00 PLN brutto oraz co najmniej jedną usługę określoną w punkcie b).
Przez jedną usługę Zamawiający rozumie usługę wykonaną w ramach jednej umowy. W przypadku wykazania się przez Wykonawcę doświadczeniem w zakresie usługi wykonywanej (będącej w trakcie realizacji), Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli do upływu terminu składania ofert część usługi określonej w pkt a) została wykonana na kwotę co najmniej 100 000,00 PLN brutto, a w pkt b) na kwotę co najmniej 50 000,00 PLN brutto.

III.2) Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2) Warunki realizacji umowy:
Projektowane postanowienia umowy ramowej, które zostaną wprowadzone do jej treści, zostały określone w załączniku nr 3 do SWZ – Wzór umowy ramowej (z załącznikami).


III.3) Informacje dodatkowe:

1. Złożenie oferty odbywa się poprzez:
a) wypełnienie zdefiniowanego przez zamawiającego w systemie formularza oferty – zakres danych wypełnianych przez wykonawcę w systemie został określony w pkt 23 i 25 SWZ;
b) załączenie do oferty w systemie oświadczenia w postaci Jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (JEDZ) – zakres danych wypełnianych przez wykonawcę jest możliwy do pobrania z systemu w sposób
Określony w instrukcji, o której mowa w pkt 5.2 SWZ. Szczegółowe zasady wypełniania JEDZ zostały określone w pkt 15 SWZ;
c) w przypadku gdy wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, załączenie do oferty w systemie:
— oświadczenia (JEDZ), o którym mowa w lit. b, dotyczącego każdego podmiotu,
— zobowiązania każdego podmiotu udostępniającego zasoby potwierdzającego, że stosunek łączący wykonawcę z podmiotem udostępniającym zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz określającego w szczególności:
• zakres dostępnych wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby,
• sposób i okres udostępnienia wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia,
• czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą;
d) w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, załączenie do oferty w systemie:
— oświadczenia (JEDZ), o którym mowa w lit. b, dotyczącego każdego z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie,
— oświadczenia z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy (sporządzonego wg wzoru określonego w załączniku nr 2 do SWZ).
2. Załączenie do oferty w systemie następujących podmiotowych i przedmiotowych środków dowodowych oraz oświadczeń i dokumentów innych niż wymienionych wyżej:
2.1. Podmiotowe środki dowodowe
W niniejszym postępowaniu zamawiający nie wymaga złożenia wraz z ofertą podmiotowych środków dowodowych.
2.2. Przedmiotowe środki dowodowe
W niniejszym postępowaniu Zamawiający nie wymaga złożenia przedmiotowych środków dowodowych.
2.3. Inne oświadczenia lub dokumenty:
a) w przypadku gdy oferta została podpisana przez inną osobę niż umocowana w dokumencie rejestrowym wykonawcy – dokument (np. pełnomocnictwo) potwierdzający umocowanie do reprezentowania wykonawcy;
b) w przypadku, gdy oferta zawiera informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa – dokument zawierający dowody, o których mowa w pkt 19. SWZ.
3. Zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni od otrzymania wezwania, aktualnych na dzień złożenia, podmiotowych środków dowodowych, o których mowa poniżej.
13.1. Podmiotowe środki dowodowe potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu:
a) dowody, że wykazane w oświadczeniu JEDZ usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie. Dowodami, o których mowa powyżej są:
— referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz, którego usługi zostały wykonane,
— oświadczenie wykonawcy, jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać dokumentów. W takim przypadku należy uzasadnić brak możliwości uzyskania dokumentów.
W przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych – referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
3.2. Podmiotowe środki dowodowe potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania:
a) informacje z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 ustawy, sporządzone nie wcześniej niż 6 miesięcy przed ich złożeniem;
b) w przypadku gdy wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów:
— informacje, o których mowa w lit. a), dotyczące każdego podmiotu.
c) w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców:
— informacje, o których mowa w lit. a), dotyczące każdego wykonawcy.
d) oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. z 2021 r. poz. 275), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej, sporządzone wg wzoru określonego w załączniku nr 1 do SWZ.IV Kryteria oceny ofert i informacje administracyjne
Kryteria oceny ofert
Cena40 %
Dostępność Konsultantów60 %
Warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz dodatkowych wyjaśnieńFormularz można odebrać do dnia 2021-08-19
Cena: 0,00 zł.

Adres internetowy, pod którym można pobrać siwz: http://ogloszeniabzp.um.warszawa.pl/info.php?zamowienie=70927
Termin i miejsce składania ofertOferty należy składać do dnia 2021-08-19 godzina 12:00
Miejsce: patrz wyżej (adres, na który należy przesyłać oferty)
Termin związania ofertą89 dni od ostatecznego terminu składania ofert
Do dnia 2021-11-16
Data, godzina i miejsce otwarcia ofert2021-08-19, 12:30, https://zamowienia.um.warszawa.pl
V Inne informacje
Czy zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków UE?Nie
Data zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub przekazania do UOPWE2021-07-09


© Urząd m.st. Warszawa  |  Webmaster |  Biuro Zamówień Publicznych  |