m.st. Warszawa > Biuro Zamówień Publicznych > Karta zamówienia
ikona wyślijwyślij | ikona drukujdrukuj
Przetarg nieograniczony
Wartość zamówieniaPowyżej 214 000 EURO
Rodzaj zamówieniaUsługa
Data umieszczenia ogłoszenia na stronie Miasta 2021-07-21 , 09:35:28
I Zamawiający
ZamawiającyMiasto Stołeczne Warszawa
- adresPl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa, woj. mazowieckie
- telefon(+48 22) 443-14-00
- faks(+48 22) 443-14-02
- e-mail
- adres internetowyhttp://www.um.warszawa.pl
Biuro Zamówień Publicznych
- adresNiecała 2, 00-098 Warszawa, woj. mazowieckie
- telefon(+48 22) 443-14-00
- faks(+48 22) 443-14-02
- e-mail
- adres internetowyhttp://www.um.warszawa.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach proceduralnych Grzegorz Piątkowski
- adresBiuro Zamówień Publicznych, Niecała 2, 00-098 Warszawa
- lokal311
- telefon(0-22) 443-14-19
- emailzamowieniabzp@um.warszawa.pl
Adres, pod którym można uzyskać specyfikację istotnych warunków zamówieniap. osoba upoważniona do kontaktów
Adres, na który należy przesyłać ofertyBiuro Zamówień Publicznych, https://zamowienia.um.warszawa.pl
- lokalhttps://zamowienia.um.warszawa.pl
II Przedmiot zamówienia
Nazwa zamówienia
Sporządzenie Mapy akustycznej m.st. Warszawy
Opis zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest sporządzenie Mapy akustycznej m.st. Warszawy. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Wzór umowy z załącznikami, który stanowi Załącznik nr 3 do SWZ.

INFORMACJE DODATKOWE:
1. Numer postępowania: ZP/GP/271/III-73/21
2. Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony.
3. Oferta musi być sporządzona w języku polskim.
4. Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie.
5. Oferty należy przesłać drogą elektroniczną za pośrednictwem https://zamowienia.um.warszawa.pl

Miejsce wykonania robót budowlanych, usług lub miejsce dostawWarszawa
Główny przedmiot (CPV)71.35.40.00-4
Dodatkowe przedmioty (CPV) 90.74.22.00-2


Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowejNie
Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowejNie
Czy Zamawiający zamierza zawrzeć umowę ramowąNie
Czy Zamawiający zamierza ustanowić Dynamiczny System ZakupówNie
Czy Zamawiający zamierza zastosować aukcję elektroniczną do wyboru najkorzystniejszej ofertyNie
Czas trwania zamówienia lub termin wykonaniaData zakończenia: 2022-06-15
III Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym, i technicznym
Wymagane wadium0,00 zł.
Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne

III.1) Warunki udziału
III.1.1) Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków: Nie dotyczy.

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji: Nie dotyczy.

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Za spełniających warunki udziału w postępowaniu Zamawiający uzna Wykonawców, którzy wykażą że
1. dysponują lub będą dysponować zespołem osób, który zostanie skierowany do realizacji zamówienia, w skład którego wchodzą:
a) przynajmniej jedna osoba posiadająca doświadczenie w zakresie akustyki środowiska, która brała, udział w pracach związanych ze sporządzeniem co najmniej jednej mapy akustycznej,
b) przynajmniej jedna osoba posiadająca doświadczenie w koordynowaniu prac przy tworzeniu co najmniej jednej mapy akustycznej wykonanej zgodnie z wymaganiami Dyrektywy 2002/49/WE dla aglomeracji o liczbie mieszkańców powyżej 100 tys., jednocześnie dla co najmniej dwóch z czterech rodzajów źródeł hałasu (drogowego, szynowego, przemysłowego, lotniczego), z wykorzystaniem metod obliczeniowych i pomiarowych oraz w oparciu o przetwarzanie danych z wykorzystaniem technik GIS,
c) przynajmniej dwie osoby, które posiadają minimum 3 letnie doświadczenie w pomiarach hałasu środowiskowego,
d) przynajmniej jedna osoba wykonująca zawód urbanisty, spełniająca warunki określone w art. 5 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r., poz. 293, z późn. zm.) oraz posiadająca doświadczenie zawodowe polegające na wykonaniu, jako projektant w okresie ostatnich 3 lat, 1 uchwalonego i obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, sporządzonego dla wielofunkcyjnych przestrzeni w granicach miasta co najmniej 100 tysięcznego, w którym to według szacunku wizualnego występuje przewaga terenów z zakresu: mieszkalnictwa, usług, komunikacji,
e) przynajmniej jedna osoba posiadająca doświadczenie w zakresie akustyki środowiska, która brała udział w pracach związanych ze sporządzeniem co najmniej jednego programu ochrony środowiska przed hałasem, oraz/lub co najmniej 5 analiz akustycznych (raportów oddziaływania na środowisko i/lub analiz porealizacyjnych i/lub przeglądów ekologicznych) z zakresu hałasu drogowego i szynowego,
f) przynajmniej jedna osoba posiadająca doświadczenie w wykonaniu przynajmniej 3 prognoz oddziaływania na środowisko potwierdzone wykazem prac z referencjami, która będzie zaangażowana w opracowanie prognozy oddziaływania na środowisko,
g) przynajmniej jedna osoba posiadająca doświadczenie w wykonaniu modelu ruchu m.in. w oprogramowaniu VISUM na potrzeby realizacji analizy lub mapy akustycznej,
h) przynajmniej jedna osoba posiadająca doświadczenie w wykonaniu Numerycznego Modelu Terenu i modelu 3D budynków, potwierdzone wykazem prac z referencjami,

2. Oświadczą, że w trakcie realizacji przedmiotowego zamówienia będą dysponować:
a) licencją oprogramowania do obliczeń i modelowania hałasu środowiskowego, które realizuje algorytmy zalecane Dyrektywą 2002/49/WE Parlamentu Europejskiego oraz Rady Unii Europejskiej z dnia 25 czerwca 2002 r. odnoszącą się do oceny i zarządzania poziomem hałasu w środowisku.
b) akredytowanym laboratorium w rozumieniu ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2019 r., poz. 155) zapewniającym wykonanie pomiarów hałasu w środowisku w zakresie następujących źródeł hałasu: hałasu pochodzącego od dróg, linii kolejowych, linii tramwajowych, lotnisk, zakładów przemysłowych, zgodnie z art. 147a ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r., poz. 1219, z późn. zm.).
III.2) Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2) Warunki realizacji umowy:
Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną wprowadzone do jej treści, zostały określone w Załączniku nr 3 do SWZ – Wzór umowy.

III.3) Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia:
Obowiązek podania imion i nazwisk oraz kwalifikacji zawodowych pracowników wyznaczonych do wykonania zamówienia

III.4) Informacje dodatkowe:

1. Złożenie oferty odbywa się poprzez:
a) wypełnienie zdefiniowanego przez Zamawiającego w systemie formularza oferty – zakres danych wypełnianych przez Wykonawcę w systemie został określony w pkt 23 i 25 SWZ;
b) załączenie do oferty w systemie oświadczenia w postaci jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (JEDZ) – zakres danych wypełnianych przez Wykonawcę jest możliwy do pobrania z systemu w sposób określony w instrukcji, o której mowa w pkt 5.2 SWZ. Szczegółowe zasady wypełniania JEDZ zostały określone w pkt 15 SWZ;
c) w przypadku, gdy Wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, załączenie do oferty w systemie:
— oświadczenia (JEDZ), o którym mowa w lit. b, dotyczącego każdego podmiotu,
— zobowiązania każdego podmiotu udostępniającego zasoby potwierdzającego, że stosunek łączący Wykonawcę z podmiotem udostępniającym zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz określającego w szczególności:
• zakres dostępnych Wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby,
• sposób i okres udostępnienia Wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia,
• czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą;
d) w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, załączenie do oferty w systemie:
— oświadczenia (JEDZ), o którym mowa w lit. b, dotyczącego każdego z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie,
— oświadczenia z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni Wykonawcy (sporządzonego wg wzoru określonego w Załączniku nr 2 do SWZ).

2. Załączenie do oferty w systemie następujących podmiotowych i przedmiotowych środków dowodowych oraz oświadczeń i dokumentów innych niż wymienionych wyżej:

2.1. Podmiotowe środki dowodowe
W niniejszym postępowaniu Zamawiający nie wymaga złożenia wraz z ofertą podmiotowych środków dowodowych.

2.2. Przedmiotowe środki dowodowe
W niniejszym postępowaniu Zamawiający nie wymaga złożenia wraz z ofertą przedmiotowych środków dowodowych.

2.3. Inne oświadczenia lub dokumenty:
a) W przypadku gdy oferta została podpisana przez inną osobę niż umocowana w dokumencie rejestrowym Wykonawcy – dokument (np. pełnomocnictwo) potwierdzający umocowanie do reprezentowania Wykonawcy;
b) W przypadku, gdy oferta zawiera informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa – dokument zawierający dowody, o których mowa w pkt 19. SWZ.

3. Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia
w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni od otrzymania wezwania, aktualnych na dzień złożenia, podmiotowych środków dowodowych, o których mowa poniżej.
13.1. Podmiotowe środki dowodowe potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu:
Zamawiający nie wymaga przedkładania dodatkowych podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia. Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu na podstawie informacji zawartych w JEDZ.
3.2. Podmiotowe środki dowodowe potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania:
a) informacje z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 ustawy, sporządzone nie wcześniej niż 6 miesięcy przed ich złożeniem;
b) w przypadku, gdy Wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów:
- informacje, o których mowa w lit. a), dotyczące każdego podmiotu,
c) w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców:
- informacje, o których mowa w lit. a), dotyczące każdego Wykonawcy,
d) oświadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2021 r. poz. 275), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej, sporządzone wg wzoru określonego w Załączniku nr 1 do SWZ.

IV Kryteria oceny ofert i informacje administracyjne
Kryteria oceny ofert
Cena80 %
Wykonanie 24 godzinnych pomiarów hałasu20 %
Warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz dodatkowych wyjaśnieńFormularz można odebrać do dnia 2021-08-16
Cena: 0.00 zł.
Adres internetowy, pod którym można pobrać siwz: http://ogloszeniabzp.um.warszawa.pl/info.php?zamowienie=70965
Termin i miejsce składania ofertOferty należy składać do dnia 2021-08-16 godzina 12:00
Miejsce: patrz wyżej (adres, na który należy przesyłać oferty)
Termin związania ofertą89 dni od ostatecznego terminu składania ofert
Do dnia 2021-11-13
Data, godzina i miejsce otwarcia ofert2021-08-16, 12:30, https://zamowienia.um.warszawa.pl
V Inne informacje
Czy zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków UE?Nie
Data zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub przekazania do UOPWE2021-07-16


© Urząd m.st. Warszawa  |  Webmaster |  Biuro Zamówień Publicznych  |