m.st. Warszawa > Biuro Zamówień Publicznych > Karta zamówienia
ikona wyślijwyślij | ikona drukujdrukuj
Przetarg nieograniczony
Wartość zamówieniaPowyżej 214 000 EURO
Rodzaj zamówieniaUsługa
Data umieszczenia ogłoszenia na stronie Miasta 2021-08-11 , 11:37:14
I Zamawiający
ZamawiającyMiasto Stołeczne Warszawa
- adresPl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa, woj. mazowieckie
- telefon(+48 22) 443-14-00
- faks(+48 22) 443-14-02
- e-mail
- adres internetowyhttp://www.um.warszawa.pl
Biuro Zamówień Publicznych
- adresNiecała 2, 00-098 Warszawa, woj. mazowieckie
- telefon(+48 22) 443-14-00
- faks(+48 22) 443-14-02
- e-mail
- adres internetowyhttp://www.um.warszawa.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach proceduralnych Jolanta Kotowicz
- adresBiuro Zamówień Publicznych, Niecała 2, 00-098 Warszawa
- lokal302
- telefon(0-22) 443-14-13
- emailzamowieniabzp@um.warszawa.pl
Adres, pod którym można uzyskać specyfikację istotnych warunków zamówieniap. osoba upoważniona do kontaktów
Adres, na który należy przesyłać ofertyBiuro Zamówień Publicznych, https://zamowienia.um.warszawa.pl
- lokalhttps://zamowienia.um.warszawa.pl
II Przedmiot zamówienia
Nazwa zamówienia
Realizacja badań społecznych dotyczących różnych obszarów funkcjonowania m.st. Warszawy - transza II
Opis zamówienia
1.Przedmiotem zamówienia jest realizacja badań społecznych dotyczących różnych obszarów funkcjonowania m.st. Warszawy w tym:
a)realizacja badania dotyczącego segregowania odpadów w warszawskich gospodarstwach domowych,
b)realizacja badania warunków prowadzenia działalności gospodarczej w Warszawie

2.Przedmiot zamówienia w zakresie szczegółowym określony został w Załącznik nr 1 do SWZ „Opis przedmiotu zamówienia” dla Części 1 i Części 2.

3.Zamawiający informuje, iż kwota, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi 319 800,00 zł brutto w tym:
Część 1 – 73 800,00 zł brutto
Część 2 – 246 000,00 zł brutto

4.Postępowanie prowadzone będzie w języku polskim
5.Zamawiający nie zamierza udzielić zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt. 7 ustawy.
6.Zamawiający przewiduje możliwość zastosowania do badania i oceny ofert „procedury odwróconej”, opisanej w art. 139 ustawy Pzp.
7.Zmiany umowy zostały określone we wzorach umów dla każdej części

Miejsce wykonania robót budowlanych, usług lub miejsce dostawWarszawa
Główny przedmiot (CPV)79.32.00.00-3
Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowejTak
Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowejNie
Czy Zamawiający zamierza zawrzeć umowę ramowąNie
Czy Zamawiający zamierza ustanowić Dynamiczny System ZakupówNie
Czy Zamawiający zamierza zastosować aukcję elektroniczną do wyboru najkorzystniejszej ofertyNie
Wartość lub zakres zamówienia (z uwzględnieniem wszystkich części i opcji, o ile dotyczy)

Nr
części
Nazwa częściWadium
części
Data
wykonania
Kryteria oceny ofert
1Realizacja badania dotyczącego segregowania odpadów w warszawskich gospodarstwach domowych0,002 miesiące od dnia zawarcia umowycena: 60%Odsetek zrealizowanej próby badawczej stanowiący próbę kontrolną: 20%Przygotowanie raportu tabelarycznego: 10%Doświadczenie badacza ilościowego dedykowanego do realizacji zamówienia opisane w pkt 12.2.2.A. SWZ: 10%
2Realizacja badania warunków prowadzenia działalności gospodarczej w Warszawie0,005 miesięcy od dnia podpisania umowycena: 50%Odsetek zrealizowanej próby badawczej stanowiący próbę kontrolną: 20%Odsetek zrealizowanej próby zasadniczej: 20%Doświadczenie badacza ilościowego dedykowanego do realizacji zamówienia opisane w pkt 12.2.2.B. SWZ: 10%
Razem 0,00

Czas trwania zamówienia lub termin wykonaniainny dla każdej części (p.tabela powyżej)
III Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym, i technicznym
Wymagane wadium0,00 zł.
Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne
III.1. Warunki udziału
III.1.1)
Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
III.1.2)
Sytuacja ekonomiczna i finansowa
III.1.3)
Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

CZĘŚĆ 1
1A. wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat, przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzonej działalności jest krótszy, w tym okresie, wykonał łącznie co najmniej 5 badań, dla przynajmniej 4 różnych zleceniodawców, w tym:
a)co najmniej 1 badanie zrealizowane techniką wywiadów telefonicznych wspomaganych komputerowo (CATI) na próbie gospodarstw domowych. Liczba wywiadów efektywnych przeprowadzonych w ramach badania musi być nie mniejsza niż 200;
b)co najmniej 4 badania społeczne zrealizowane techniką wywiadów telefonicznych wspomaganych komputerowo (CATI) na kwotowej, reprezentatywnej próbie osób. Liczba zrealizowanych wywiadów efektywnych w ramach każdego z badań musi być nie mniejsza niż 1000;
Badania wskazane w lit. a) i b) nie mogą się powtarzać w ramach Części 1.

2A. wykaże, że dysponuje badaczem ilościowym dedykowanym do realizacji zamówienia, który posiada tytuł co najmniej magistra z zakresu socjologii lub psychologii, a także przez ostatnie co najmniej 5 lata pracował jako badacz ilościowy, który w tym czasie:
-opracowywał kwestionariusze wywiadów telefonicznych wspomaganych komputerowo (CATI),
-zajmował się ilościową analizą danych z wykorzystaniem aplikacji SPSS,
-przeprowadzał kontrolę spójności logicznej zbiorów zapisywanych w formacie SPSS,
-opracowywał raporty badawcze (tj. opracowania opisujące rezultaty badań i analiz, przygotowywane dla podmiotu zlecającego badanie).

CZĘŚĆ 2
1B. wykaże, że w okresie ostatnich 4 lat, przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzonej działalności jest krótszy, w tym okresie, wykonał łącznie co najmniej 3 badania dla 3 różnych zleceniodawców, w tym:
a)co najmniej 1 badanie zrealizowane techniką CAPI na próbie losowej. Wartość realizacji badania musi być nie mniejsza niż 180 000 tys. zł brutto. W przypadku zamówienia przeprowadzonego mieszanymi technikami, należy podać koszt modułu realizowanego techniką CAPI.
b)co najmniej 2 badania realizowane techniką CAPI na próbie przedsiębiorstw. Liczba zrealizowanych wywiadów efektywnych w ramach każdego z badań musi być nie mniejsza niż 500.
Badania wskazane w lit. a) i b) nie mogą się powtarzać w ramach Części 2.

2B. wykaże, że dysponuje badaczem ilościowym dedykowanym do pracy przy realizacji zamówienia, który posiada tytuł co najmniej magistra socjologii lub psychologii, a także przez ostatnie co najmniej 5 lat pracował jako badacz ilościowy, który w tym czasie:
-opracowywał kwestionariusze wywiadów realizowanych techniką CAPI,
-zajmował się ilościową analizą danych z wykorzystaniem aplikacji SPSS,
-przeprowadzał kontrolę spójności logicznej zbiorów zapisywanych w formacie SPSS,
-opracowywał raporty badawcze (tj. opracowania opisujące rezultaty badań i analiz, przygotowywane dla podmiotu zlecającego badanie).


III.2. Informacje dodatkowe:
Złożenie oferty odbywa się poprzez:
a) wypełnienie zdefiniowanego przez zamawiającego w systemie Formularza oferty
b) załączenie do oferty w systemie oświadczenia w postaci Jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (JEDZ)
c) w przypadku gdy wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, załączenie do oferty w systemie:
- oświadczenia (JEDZ), o których mowa w lit. b dotyczącego każdego podmiotu,
- zobowiązanie każdego Podmiotu udostępniającego zasoby potwierdzające, że stosunek łączący wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz określające w szczególności:
• zakres dostępnych wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby,
• sposób i okres udostępnienia wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu
udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia,
• czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą;
d) w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, załączenie do oferty w systemie:
— oświadczenia (JEDZ), o których mowa w lit. b dotyczącego każdego z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie,
— oświadczenia z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy
2. Załączenie do oferty w systemie następujących podmiotowych i przedmiotowych środków
dowodowych oraz oświadczeń i dokumentów innych niż wymienionych wyżej:
2.1. podmiotowe środki dowodowe
W niniejszym postępowaniu zamawiający nie wymaga złożenia wraz z ofertą podmiotowych środków dowodowych
2.2. Przedmiotowe środki dowodowe
W niniejszym postępowaniu zamawiający wymaga złożenia wraz z ofertą przedmiotowych środków dowodowych, tj.:
Część 1
a) Aktualny Certyfikat Jakości PKJPA w dziedzinie badań realizowanych techniką ankieterskich wywiadów telefonicznych z systemowym wspomaganiem komputerowym (CATI) przyznany przez Organizację Firm Badania Opinii i Rynku lub inny równoważny dokument regulujący jakość usług badawczych, np. ESOMAR Corporate Membership Certificate lub ISO20252. Zamawiający nie dopuszcza innych certyfikatów ISO niż ISO20252. W przypadku oferty wspólnej zasada ta dotyczy każdego z Wykonawców.
Część 2
b) Aktualny Certyfikat Jakości PKJPA w dziedzinie badań realizowanych techniką ankieterskich wywiadów osobistych ze wspomaganiem komputerowym CAPI przyznany przez Organizację Firm Badania Opinii i Rynku lub inny równoważny dokument regulujący jakość usług badawczych, np. ESOMAR Corporate Membership Certificate lub ISO20252. Zamawiający nie dopuszcza innych certyfikatów ISO niż ISO20252. W przypadku oferty wspólnej zasada ta dotyczy każdego z Wykonawców.
Aktualne Certyfikaty Jakości PKJPA dla każdej części podlegają uzupełnieniu.
3. Zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w
wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni od otrzymania wezwania, aktualnych na dzień złożenia, podmiotowych środków dowodowych, o których mowa poniżej.

3.1. Podmiotowe środki dowodowe potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu:
a) dowody, że wykazane w oświadczeniu JEDZ usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie.
Dowodami, o których mowa powyżej są:
- referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz, którego usługi zostały
wykonane,
- oświadczenie wykonawcy, jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać dokumentów. W takim przypadku należy uzasadnić brak możliwości uzyskania dokumentów.
W przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;

3.2. podmiotowe środki dowodowe potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania:
a) informacje z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 ustawy, sporządzone nie wcześniej niż 6 miesięcy przed ich złożeniem;
b) w przypadku gdy wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów:
- informacje, o których mowa w lit. a dotyczące każdego podmiotu;
c) w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców:
- informacje, o których mowa w lit. a dotyczące każdego wykonawcy;
d) oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty,
oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej


IV Kryteria oceny ofert i informacje administracyjne
Kryteria oceny ofertOkreślone osobno dla każdej części (patrz wyżej)
Warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz dodatkowych wyjaśnieńFormularz można odebrać do dnia 2021-09-09
Cena: 0.00 zł.
Adres internetowy, pod którym można pobrać siwz: http://ogloszeniabzp.um.warszawa.pl/info.php?zamowienie=71143
Termin i miejsce składania ofertOferty należy składać do dnia 2021-09-09 godzina 10:00
Miejsce: patrz wyżej (adres, na który należy przesyłać oferty)
Termin związania ofertą90 dni od ostatecznego terminu składania ofert
Do dnia 2021-12-07
Data, godzina i miejsce otwarcia ofert2021-09-09, 10:15, https://zamowienia.um.warszawa.pl
V Inne informacje
Czy zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków UE?Nie
Data zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub przekazania do UOPWE2021-08-06


© Urząd m.st. Warszawa  |  Webmaster |  Biuro Zamówień Publicznych  |