m.st. Warszawa > Biuro Zamówień Publicznych > Karta zamówienia
ikona wyślijwyślij | ikona drukujdrukuj
Przetarg nieograniczony
Wartość zamówieniaPowyżej 214 000 EURO
Rodzaj zamówieniaUsługa
Data umieszczenia ogłoszenia na stronie Miasta 2021-08-18 , 09:38:07
I Zamawiający
ZamawiającyMiasto Stołeczne Warszawa
- adresPl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa, woj. mazowieckie
- telefon(+48 22) 443-14-00
- faks(+48 22) 443-14-02
- e-mail
- adres internetowyhttp://www.um.warszawa.pl
Biuro Zamówień Publicznych
- adresNiecała 2, 00-098 Warszawa, woj. mazowieckie
- telefon(+48 22) 443-14-00
- faks(+48 22) 443-14-02
- e-mail
- adres internetowyhttp://www.um.warszawa.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach proceduralnych Jolanta Kotowicz
- adresBiuro Zamówień Publicznych, Niecała 2, 00-098 Warszawa
- lokal302
- telefon(0-22) 443-14-13
- emailzamowieniabzp@um.warszawa.pl
Adres, pod którym można uzyskać specyfikację istotnych warunków zamówieniap. osoba upoważniona do kontaktów
Adres, na który należy przesyłać ofertyBiuro Zamówień Publicznych, https://zamowienia.um.warszawa.pl
- lokalhttps://zamowienia.um.warszawa.pl
II Przedmiot zamówienia
Nazwa zamówienia
Prowadzenie płatnych działań informacyjnych w mediach społecznościowych, w tym na platformach Facebook, Instagram i You Tube
Opis zamówienia
1.Przedmiotem zamówienia jest wykonanie przez Wykonawcę na zlecenie Zamawiającego usług w zakresie prowadzenia Płatnych działań informacyjnych w Mediach społecznościowych poprzez wykorzystanie następujących narzędzi:
a)Facebook Business Manager i Facebook Ad Account,
b)Google Ads ze skierowaniem na platformę YouTube.

2.Przedmiot zamówienia w zakresie szczegółowym określony został w Załącznik nr 1 do wzoru umowy „Opis przedmiotu zamówienia”.

3.Zamawiający informuje, iż kwota, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi 369 000,00 zł brutto.

4.Postępowanie prowadzone będzie w języku polskim
5.Zamawiający zamierza udzielić zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt. 7 ustawy do 50% wartości zamówienia podstawowego
6.Zamawiający przewiduje możliwość zastosowania do badania i oceny ofert „procedury odwróconej”, opisanej w art. 139 ustawy Pzp.
7.Zmiany umowy zostały określone we wzorze umowy
Miejsce wykonania robót budowlanych, usług lub miejsce dostawWarszawa
Główny przedmiot (CPV)79.34.00.00-5
Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowejNie
Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowejNie
Czy Zamawiający zamierza zawrzeć umowę ramowąNie
Czy Zamawiający zamierza ustanowić Dynamiczny System ZakupówNie
Czy Zamawiający zamierza zastosować aukcję elektroniczną do wyboru najkorzystniejszej ofertyNie
Czas trwania zamówienia lub termin wykonaniaData zakończenia: 2023-01-31
III Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym, i technicznym
Wymagane wadium0,00 zł.
Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne
III.1. Warunki udziału
III.1.1)
Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
III.1.2)
Sytuacja ekonomiczna i finansowa
III.1.3)
Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

1.wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z należytą starannością wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych należycie wykonuje co najmniej 4 usługi polegające na realizacji płatnych działań informacyjnych, edukacyjnych lub promocyjnych w mediach społecznościowych, w tym na kanałach Facebook oraz Instagram o wartości nie mniejszej niż 100 000,00 zł brutto każda, w tym co najmniej jedna usługa została zrealizowana lub jest realizowana dla jednostki samorządu terytorialnego.

W przypadku usługi, której realizacja nie została zakończona na dzień składania ofert, Wykonawca musi wykazać, że do chwili składania ofert, wartość zrealizowanej usługi wynosiła co najmniej 100 000,00 zł brutto i usługa musi być zgodna z wymaganiem określonym w pkt. 12.2.1. SWZ.

2.wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował co najmniej dwoma osobami posiadającymi następujące doświadczenie:

a)koordynator projektu, który w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert pełnił funkcję koordynatora przy realizacji co najmniej 4 usług polegających na prowadzeniu płatnych działań informacyjnych, edukacyjnych lub promocyjnych w mediach społecznościowych, w tym na kanałach Facebook oraz Instagram, o wartości co najmniej 100 000,00 zł brutto każda oraz przynajmniej jedna z usług była realizowana na zlecenie jednostki samorządu terytorialnego,
b)specjalista ds. mediów społecznościowych, który w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert pełnił funkcję specjalisty ds. mediów społecznościowych, (tj. osoby odpowiedzialnej za prowadzenie płatnych działań i zarządzanie aktywnościami na kanałach Facebook i Instagram) przy realizacji co najmniej 3 usług o wartości co najmniej 100 000,00 zł brutto każda oraz przynajmniej jedna usługa była realizowana na zlecenie jednostki samorządu terytorialnego

III.2. Informacje dodatkowe:
Złożenie oferty odbywa się poprzez:
a) wypełnienie zdefiniowanego przez zamawiającego w systemie Formularza oferty
b) załączenie do oferty w systemie oświadczenia w postaci Jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (JEDZ)
c) w przypadku gdy wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, załączenie do oferty w systemie:
- oświadczenia (JEDZ), o których mowa w lit. b dotyczącego każdego podmiotu,
- zobowiązanie każdego Podmiotu udostępniającego zasoby potwierdzające, że stosunek łączący wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz określające w szczególności:
• zakres dostępnych wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby,
• sposób i okres udostępnienia wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu
udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia,
• czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą;
d) w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, załączenie do oferty w systemie:
— oświadczenia (JEDZ), o których mowa w lit. b dotyczącego każdego z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie,
— oświadczenia z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy

2. Załączenie do oferty w systemie następujących podmiotowych i przedmiotowych środków
dowodowych oraz oświadczeń i dokumentów innych niż wymienionych wyżej:
2.1. podmiotowe środki dowodowe
W niniejszym postępowaniu zamawiający nie wymaga złożenia wraz z ofertą podmiotowych środków dowodowych

2.2. Przedmiotowe środki dowodowe
W niniejszym postępowaniu zamawiający wymaga złożenia wraz z ofertą przedmiotowych środków dowodowych, tj.:
a)Koncepcji strategicznej prowadzenia płatnych działań informacyjnych w mediach społecznościowych do pozacenowego kryterium oceny ofert.
Dokument nie podlega uzupełnieniu

3. Zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni od otrzymania wezwania, aktualnych na dzień złożenia, podmiotowych środków dowodowych, o których mowa poniżej.
3.1. Podmiotowe środki dowodowe potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu:
a) dowody, że wykazane w oświadczeniu JEDZ usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie.
Dowodami, o których mowa powyżej są:
- referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz, którego usługi zostały
wykonane,
- oświadczenie wykonawcy, jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać dokumentów. W takim przypadku należy uzasadnić brak możliwości uzyskania dokumentów.
W przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;

3.2. podmiotowe środki dowodowe potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania:
a) informacje z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 ustawy, sporządzone nie wcześniej niż 6 miesięcy przed ich złożeniem;
b) w przypadku gdy wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów:
- informacje, o których mowa w lit. a dotyczące każdego podmiotu;
c) w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców:
- informacje, o których mowa w lit. a dotyczące każdego wykonawcy;
d) oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej


IV Kryteria oceny ofert i informacje administracyjne
Kryteria oceny ofert
Cena35 %
Koncepcja strategiczna prowadzenia płatnych działań informacyjnych w mediach społecznościowych65 %
Warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz dodatkowych wyjaśnieńFormularz można odebrać do dnia 2021-09-15
Cena: 0.00 zł.
Adres internetowy, pod którym można pobrać siwz: http://ogloszeniabzp.um.warszawa.pl/info.php?zamowienie=71199
Termin i miejsce składania ofertOferty należy składać do dnia 2021-09-15 godzina 10:00
Miejsce: patrz wyżej (adres, na który należy przesyłać oferty)
Termin związania ofertą90 dni od ostatecznego terminu składania ofert
Do dnia 2021-12-13
Data, godzina i miejsce otwarcia ofert2021-09-15, 10:15, https://zamowienia.um.warszawa.pl
V Inne informacje
Czy zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków UE?Nie
Data zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub przekazania do UOPWE2021-08-12


© Urząd m.st. Warszawa  |  Webmaster |  Biuro Zamówień Publicznych  |