m.st. Warszawa > Biuro Zamówień Publicznych > Karta zamówienia
ikona wyślijwyślij | ikona drukujdrukuj
Tryb podstawowy
Wartość zamówieniaPoniżej 214 000 EURO
Rodzaj zamówieniaUsługa
Data umieszczenia ogłoszenia na stronie Miasta 2021-08-17 , 15:42:34
I Zamawiający
ZamawiającyMiasto Stołeczne Warszawa
- adresPl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa, woj. mazowieckie
- telefon(+48 22) 443-14-00
- faks(+48 22) 443-14-02
- e-mail
- adres internetowyhttp://www.um.warszawa.pl
Biuro Zamówień Publicznych
- adresNiecała 2, 00-098 Warszawa, woj. mazowieckie
- telefon(+48 22) 443-14-00
- faks(+48 22) 443-14-02
- e-mail
- adres internetowyhttp://www.um.warszawa.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach proceduralnych Justyna Żywicka
- adresBiuro Zamówień Publicznych, Niecała 2, 00-098 Warszawa
- lokal302
- telefon(0-22) 443 14 39
- emailjzywicka@um.warszawa.pl
Adres, pod którym można uzyskać specyfikację istotnych warunków zamówieniap. osoba upoważniona do kontaktów
Adres, na który należy przesyłać ofertyp. osoba upoważniona do kontaktów
II Przedmiot zamówienia
Nazwa zamówienia
Produkcja spotów informacyjnych, edukacyjnych i wizerunkowych
Opis zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest produkcja spotów informacyjnych, edukacyjnych i wizerunkowych w zakresie:
Część 1 – polegająca na produkcji spotów informacyjnych, edukacyjnych i wizerunkowych publikowanych na miejskich kanałach w mediach społecznościowych (w tym: Facebook, Instagram,
You Tube, Twitter), miejskich stronach internetowych, w informacjach prasowych oraz na ekranach
w komunikacji miejskiej i innej przestrzeni reklamowej m.st. Warszawy;
Część 2 – polegająca na opracowaniu koncepcji i scenariusza wraz z wyprodukowaniem materiału filmowego o charakterze wizerunkowo – promocyjnym, dotyczącego m.st. Warszawy.
6.2. Przedmiot zamówienia w zakresie szczegółowym określony został w załącznikach do SWZ:
Załącznik nr 6 A do SWZ – wzór umowy do Części 1 wraz z opisem przedmiotu zamówienia, zwany dalej „wzorem umowy”;
Załącznik nr 6 B do SWZ – wzór umowy do Części 2 wraz z opisem przedmiotu zamówienia, zwany dalej „wzorem umowy”
Miejsce wykonania robót budowlanych, usług lub miejsce dostawWarszawa, województwo mazowieckie
Główny przedmiot (CPV)72.35.45.00-4
Dodatkowe przedmioty (CPV) 79.34.00.00-9


Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowejTak
Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowejNie
Czy Zamawiający zamierza zawrzeć umowę ramowąNie
Czy Zamawiający zamierza ustanowić Dynamiczny System ZakupówNie
Czy Zamawiający zamierza zastosować aukcję elektroniczną do wyboru najkorzystniejszej ofertyNie
Wartość lub zakres zamówienia (z uwzględnieniem wszystkich części i opcji, o ile dotyczy)302200,00

Nr
części
Nazwa częściWadium
części
Data
wykonania
Kryteria oceny ofert
1Część 1 - produkcja spotów informacyjnych, edukacyjnych i wizerunkowych publikowanych na miejskich kanałach w mediach społecznościowych0,00Zamówienie będzie realizowane: od dnia podpisania umowy do dnia 9 grudnia 2022 roku lub do wyczerpaPortfolio: 40%cena: 30%Koncepcja kreatywna i autorski scenariusz: 30%
2Część 2 - film o charakterze wizerunkowo – promocyjnym, dotyczący m.st. Warszawy0,00w okresie do trzech miesięcy od dnia podpisania umowyKoncepcja i wstępny Scenariusz Filmu: 70%cena: 30%
Razem 0,00

Czas trwania zamówienia lub termin wykonaniainny dla każdej części (p.tabela powyżej)
III Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym, i technicznym
Wymagane wadium0,00 zł.
Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne
I. Warunki udziału w postępowaniu
1. Zamawiający nie przewiduje fakultatywnych podstaw wykluczenia.
2. Za spełniających warunki udziału w postępowaniu Zamawiający uzna Wykonawcę, który wykaże, że:
2.1. W przypadku składania oferty na Część 1 zamówienia:
2.1.1. w okresie ostatnich czterech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie, należycie zrealizował lub realizuje (w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych):
a) co najmniej siedem zleceń polegających na realizacji spotów dla jednostek samorządowych, państwowych lub dla organizacji pożytku publicznego i opublikowanych w serwisach Facebook i/lub YouTube;
b) co najmniej trzy spoty* opisane w pkt. a), z których każdy osiągnął łącznie 2 mln wyświetleń na kanałach YouTube i/lub Facebook;
c) co najmniej siedem zleceń polegających na realizacji spotów z udziałem aktorów, w tym minimum dwa z udziałem dzieci i młodzieży do 16 roku życia;
d) wykaże zdobycie w ciągu ostatnich 7 lat (2015-2021) co najmniej czterech prestiżowych nagród branżowych za produkcję spotów opisanych w pkt. a). Przez prestiżowe nagrody branżowe należy rozumieć nagrody zdobyte w następujących konkursach:
• Konkurs Niezależnej Kreacji – Kreatura,
• Konkurs Klubu Twórców Reklamy KTR,
• Złote Spincze
• Papaya Young Directors
Uwagi:
Przez spot należy rozumieć film nie krótszy niż 30 sekund.
Wykonawca może wykazać wyłącznie usługi zrealizowane przez siebie. Wykonawca nie może posłużyć się doświadczeniem innych podmiotów .
Wykonawca w celu wykazania warunku może łączyć wymagania określone przez Zamawiającego (w pkt. a-d) w odniesieniu do jednego spotu.
2.1.2.dysponuje lub będzie dysponował następującymi osobami do realizacji zamówienia:
a) reżyserem, który posiada doświadczenie jako reżyser przy produkcji co najmniej pięciu spotów w ciągu ostatnich 4 lat (2018-2021);
b) scenarzystą, który posiada doświadczenie jako autor co najmniej pięciu spotów zrealizowanych w ciągu ostatnich 4 lat (2018-2021);
c) operatorem filmowym, który posiada doświadczenie jako operator filmowy przy produkcji co najmniej pięciu spotów zrealizowanych w ciągu ostatnich 4 lat (2018-2021);
d) wykwalifikowanym operatorem BSP – posiadającym certyfikat kompetencji pilota bezzałogowego statku powietrznego oraz ubezpieczenie OC.
Uwagi:
Przez spot należy rozumieć film nie krótszy niż 30 sekund.
Wykonawca może wykazać wyłącznie usługi zrealizowane przez siebie. Wykonawca nie może posłużyć się doświadczeniem innych podmiotów .
Wykonawca w celu wykazania warunku może łączyć funkcje określone przez Zamawiającego (w pkt a-d) w odniesieniu do jednej osoby.
2.2 W przypadku składania oferty na część 2 zamówienia:
2.2.1. w okresie ostatnich czterech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie, należycie zrealizował lub realizuje (w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych) co najmniej trzy usługi polegające na opracowaniu koncepcji i scenariusza wraz z wyprodukowaniem materiału filmowego o charakterze wizerunkowo – promocyjnym , a każda z tych usług była o wartości nie mniejszej niż 100 000,00 zł brutto.
Uwagi:
Wykonawca może wykazać wyłącznie usługi zrealizowane przez siebie. Wykonawca nie może posłużyć się doświadczeniem innych podmiotów.
W przypadku usług, które są w trakcie realizacji, Wykonawca musi wykazać, że do chwili składania ofert, wartość dotąd zrealizowanej usługi wynosi co najmniej 100 000,00 zł brutto.
II. Zawartość oferty, oświadczenia lub dokumenty wymagane w postępowaniu.
1.Złożenie oferty odbywa się poprzez:
a) wypełnienie zdefiniowanego przez Zamawiającego w systemie Formularza oferty – zakres danych wypełnianych przez Wykonawcę w systemie został określony w pkt. 23 i 26 SWZ;
b) załączenie do oferty w systemie oświadczenia Wykonawcy stanowiącego potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania (sporządzonego wg wzoru określonego w Załączniku nr 1 do SWZ),
c) załączenie do oferty w systemie oświadczenia Wykonawcy stanowiącego potwierdzenie, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu (sporządzonego wg wzoru określonego w Załączniku nr 2 do SWZ),
d) w przypadku, gdy Wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji innych Podmiotów, załączenie do oferty w systemie:
– oświadczeń, o których mowa w lit. b) i c) dotyczących każdego Podmiotu,
– zobowiązanie każdego Podmiotu udostępniającego zasoby potwierdzające, że stosunek łączący Wykonawcę z Podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz określające w szczególności:
• zakres dostępnych Wykonawcy zasobów Podmiotu udostępniającego zasoby;
• sposób i okres udostępnienia Wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów Podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia;
• czy i w jakim zakresie Podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą.
e) w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, załączenie do oferty w systemie:
- oświadczeń, o których mowa w lit. b) i c) dotyczących każdego z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie,
- oświadczenia z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni Wykonawcy (w trybie art. 117 ust. 4 ustawy, sporządzonego wg wzoru określonego w Załączniku nr 3 do SWZ.
2. Załączenie do oferty w systemie następujących podmiotowych i przedmiotowych środków dowodowych oraz oświadczeń i dokumentów innych niż wymienionych wyżej:
2.1. Podmiotowe środki dowodowe
W niniejszym postępowaniu Zamawiający nie wymaga złożenia wraz z ofertą podmiotowych środków dowodowych.
2.2. Przedmiotowe środki dowodowe
2.2.1. W przypadku składania oferty na Część 1 zamówienia wymagane jest złożenie wraz z ofertą następujących przedmiotowych środków dowodowych:
a) Koncepcja kreatywna – dokument w formacie pdf. załączony do oferty. Koncepcja kreatywna polega na opisie pomysłu realizacji spotu w sposób odpowiadający na założenia briefu opisanego w przykładowym wzorze zlecenia stanowiącym Załącznik 6 A1 do SWZ – Przykładowy wzór zlecenia (założenia briefu), a przy tym realizuje cele przedmiotu zamówienia wskazane przez Zamawiającego w Opisie Przedmiotu Zamówienia (Załącznik nr 1 do wzoru umowy),
b) Autorski scenariusz – dokument w formacie pdf załączony do oferty. Dokument przedstawiający autorski scenariusz (wraz z opisem planów zdjęciowych, ich lokalizacji i ułożenia w czasie, scenografii, aktorów, itp.) odpowiadający na założenia briefu opisanego w przykładowym wzorze zlecenia stanowiącym Załącznik 6 A1 do SWZ – Przykładowy wzór zlecenia (założenia briefu), prezentuje koncepcję kreatywną spotu oraz realizuje cele przedmiotu zamówienia wskazane przez Zamawiającego w Opisie Przedmiotu Zamówienia (Załącznik nr 1 do wzoru umowy),
UWAGA: Przedmiotowe środki dowodowe wymienione w pkt, a) i b) służą Zamawiającemu do oceny oferty w kryterium pozacenowym „Koncepcja kreatywna i autorski scenariusz”.
c) Portfolio – dokument w formacie pdf załączony do oferty zawierający – listę linków
do spotów (maksymalnie 15) wraz z nazwą zlecającego usługę, datą wykonania i jeżeli film był publikowany w mediach społecznościowych, także z danymi dotyczącymi liczby wyświetleń na kanałach YouTube i/lub Facebook.
UWAGA
Przedmiotowe środki dowodowe wymienione w pkt, c) służą do oceny oferty w kryterium pozacenowym „Portfolio”
2.2.2. W przypadku składania oferty na Część 2 zamówienia wymagane jest złożenie wraz z ofertą następujących przedmiotowych środków dowodowych
a) Koncepcję kreatywną lub koncepcje kreatywne (tj. taką samą koncepcję dla obu scenariuszy lub oddzielną koncepcję dla każdego scenariusza) – dokument/dokumenty w formacie pdf załączony/e do oferty, opracowany/opracowane zgodnie z wytycznymi zawartymi w Opisie przedmiotu zamówienia (Załącznik nr 1 do wzoru umowy) oraz w Załączniku nr 1 do OPZ (Brief), ze wskazaniem ewentualnych inspiracji/przykładów przemawiających za daną koncepcją
b)Dwa wstępne Scenariusze wizerunkowego materiału filmowego - dokumenty w formacie pdf załączone do oferty, opracowane zgodnie z wytycznymi zawartymi w Opisie przedmiotu zamówienia (Załącznik nr 1 do wzoru umowy) oraz w Załączniku nr 1 do OPZ (Brief), uwzględniające koncepcję kreatywną.
UWAGA
Przedmiotowe środki dowodowe wymienione w pkt, a) i b) służą do oceny oferty w kryterium pozacenowym „Koncepcja i wstępny scenariusz wizerunkowego materiału filmowego”.
Przedmiotowe środki dowodowe wymienione w pkt. 2.2. (14.2.2.1 i 14.2.2.2 SWZ służą do oceny ofert i nie podlegają uzupełnieniu w niniejszym postępowaniu. Oferta Wykonawcy, który nie załączy przedmiotowych środków dowodowych w zakresie opisanym w pkt. 2.2. (14.2.2 SWZ)
(w odniesieniu do części na którą składa ofertę) zostanie odrzucona.

3.Inne oświadczenia lub dokumenty
a) oświadczenie Wykonawcy o podwykonawcach, ze wskazaniem części zamówienia których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom z podaniem firm podwykonawców,
o ile są znane, lub informacji o samodzielnym wykonaniu zamówienia (sporządzonego wg wzoru określonego w Załączniku nr 3 do SWZ);
b)w przypadku, gdy oferta została podpisana przez inną osobę niż umocowana w dokumencie rejestrowym Wykonawcy, dokument (np. pełnomocnictwo) potwierdzający umocowanie do reprezentowania Wykonawcy;
c)w przypadku, gdy oferta zawiera informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa – dokument zawierający dowody, o których mowa w pkt. 18 SWZ.
4. Wykaz podmiotowych środków dowodowych, jakie na wezwanie Zamawiającego mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw do wykluczenia z postępowania.
Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od otrzymania wezwania, aktualnych na dzień złożenia, podmiotowych środków dowodowych, o których mowa poniżej:
4.1.Podmiotowe środki dowodowe potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu
a) wykaz usług – przygotowany wg wzoru określonego w Załącznikach do SWZ w odniesieniu do części na które składana jest oferta:
•Załączniku nr 5 A do SWZ w przypadku składania oferty na część 1 zamówienia na potwierdzenie spełniania warunku udziału w postępowaniu w pkt. 12.2.1.1. SWZ.

•Załączniku nr 5 B do SWZ w przypadku składania oferty na część 2 zamówienia na potwierdzenie spełniania warunku udziału w postępowaniu określonego w pkt. 12.2.2.1. SWZ.
b)dowody, że wykazane w w/w wykazie usługi zostały wykonane należycie. Dowodami, o których mowa powyżej są:
– referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz, którego usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane;
– w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy;
– oświadczenie Wykonawcy, jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać dokumentów. W takim przypadku należy uzasadnić brak możliwości uzyskania dokumentów;
c) wykaz osób – przygotowany wg wzoru określonego w Załączniku nr 7 do SWZ w przypadku składania oferty na Część 1 zamówienia na potwierdzenie spełniania warunku udziału w postepowaniu określonego w pkt. 12.2.1.2. SWZ.
Dokumenty wskazane w lit. a), b), c) podlegają uzupełnieniu.
4.2. Podmiotowe środki dowodowe potwierdzające brak podstaw do wykluczenia
z postępowania:
W niniejszym postępowaniu Zamawiający nie określa podmiotowych środków dowodowych potwierdzających brak podstaw do wykluczenia składanych na wezwanie.
IV Kryteria oceny ofert i informacje administracyjne
Kryteria oceny ofertOkreślone osobno dla każdej części (patrz wyżej)
Warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz dodatkowych wyjaśnieńFormularz można odebrać do dnia 2021-08-25
Cena: 0.00 zł.
Adres internetowy, pod którym można pobrać siwz: http://ogloszeniabzp.um.warszawa.pl/info.php?zamowienie=71246
Termin i miejsce składania ofertOferty należy składać do dnia 2021-08-25 godzina 10:00
Miejsce: patrz wyżej (adres, na który należy przesyłać oferty)
Termin związania ofertą30 dni od ostatecznego terminu składania ofert
Do dnia 2021-09-23
Data, godzina i miejsce otwarcia ofert2021-08-25, 10:15, https://zamowienia.um.warszawa.pl
V Inne informacje
Czy zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków UE?Nie
Data zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub przekazania do UOPWE2021-08-17


© Urząd m.st. Warszawa  |  Webmaster |  Biuro Zamówień Publicznych  |