m.st. Warszawa > Biuro Zamówień Publicznych > Karta zamówienia
ikona wyślijwyślij | ikona drukujdrukuj
Tryb podstawowy
Wartość zamówieniaPoniżej 214 000 EURO
Rodzaj zamówieniaUsługa
Data umieszczenia ogłoszenia na stronie Miasta 2021-08-19 , 12:01:05
I Zamawiający
ZamawiającyMiasto Stołeczne Warszawa
- adresPl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa, woj. mazowieckie
- telefon(+48 22) 443-14-00
- faks(+48 22) 443-14-02
- e-mail
- adres internetowyhttp://www.um.warszawa.pl
Biuro Zamówień Publicznych
- adresNiecała 2, 00-098 Warszawa, woj. mazowieckie
- telefon(+48 22) 443-14-00
- faks(+48 22) 443-14-02
- e-mail
- adres internetowyhttp://www.um.warszawa.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach proceduralnych Ewa Mścichowska
- adresBiuro Zamówień Publicznych, Niecała 2, 00-098 Warszawa
- lokal306
- telefon(0-22) 443-14-07
- emailzamowieniabzp@um.warszawa.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach merytorycznychEwa Mścichowska
- adresBiuro Zamówień Publicznych, Niecała 2, 00-098 Warszawa
- lokal306
- telefon(0-22) 443-14-07
- emailzamowieniabzp@um.warszawa.pl
Adres, pod którym można uzyskać specyfikację istotnych warunków zamówieniaBiuro Zamówień Publicznych, https://zamowienia.um.warszawa.pl
- lokalhttps://zamowienia.um.warszawa.pl
Adres, na który należy przesyłać ofertyBiuro Zamówień Publicznych, https://zamowienia.um.warszawa.pl
- lokalhttps://zamowienia.um.warszawa.pl
II Przedmiot zamówienia
Nazwa zamówienia
Świadczenie usług cateringowych na rzecz Urzędu m.st. Warszawy
Opis zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług cateringowych na rzecz Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy. Usługi cateringowe będą miały miejsce podczas uroczystości, konferencji, seminariów i spotkań organizowanych przez biura Urzędu m.st. Warszawy.
Miejsce wykonania robót budowlanych, usług lub miejsce dostawWarszawa
Główny przedmiot (CPV)55.30.00.00-3
Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowejNie
Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowejNie
Czy Zamawiający zamierza zawrzeć umowę ramowąNie
Czy Zamawiający zamierza ustanowić Dynamiczny System ZakupówNie
Czy Zamawiający zamierza zastosować aukcję elektroniczną do wyboru najkorzystniejszej ofertyNie
Czas trwania zamówienia lub termin wykonania12 miesięcy/ące (licząc od daty udzielenia zamówienia)
III Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym, i technicznym
Wymagane wadium0,00 zł.
Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne
1. Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
Za spełniających warunki udziału w postępowaniu zamawiający uzna Wykonawców, którzy:
1). posiadają aktualne zezwolenie na prowadzenie działalności gastronomicznej - zaświadczenie o wpisie do rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz Decyzję Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego.
2) w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie, należycie wykonali co najmniej jedną usługę polegającą na sukcesywnym świadczeniu usług cateringowych przez okres co naj-mniej 6 miesięcy dla jednego Zleceniodawcy, o wartości co najmniej 250 000,00 zł. brutto, w ramach której:
a) co najmniej 3 razy przygotowano, dostarczono i podano posiłek o charakterze uroczyste-go przyjęcia (np.: uroczystego lunchu, kolacji, bankietu) dla co najmniej 200 osób każde, oraz
b) co najmniej 10 razy przygotowano, dostarczono i podano poczęstunek składający się minimum z ciepłych i zimnych napojów oraz kanapek lub lunchu dla co najmniej 50 osób każdy.
W przypadku usługi, która jest w trakcie realizacji, Wykonawca musi wykazać, że do dnia składania ofert - od co najmniej 6 miesięcy sukcesywnie świadczy usługę cateringową, spełniającą ww. określone przez Zamawiającego wymogi oraz, że została one zrealizowana na kwotę co najmniej 250 000,00 zł brutto.
3). w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres pro-wadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie, należycie wykonali co najmniej 3 usługi,
z których każda polegała na przygotowaniu i podawaniu posiłków dla minimum 200 osób,
o wartości co najmniej 15 000,00 zł brutto każda. Każda z usług musi być świadczona dla innego Zamawiającego.
4). dysponuje zespołem co najmniej 2 osób zdolnych do wykonania zamówienia, w tym:
a) Kucharzem, ze stażem pracy co najmniej 4 lata, który będzie wykonywał czynności związane z przygotowywaniem potraw,
b) Koordynatorem, który będzie dostępny dla Zamawiającego w godzinach pracy Urzędu m.st. Warszawy tj. 8.00 – 16.00 oraz będzie wykonywał czynności dot. ustalenia logistyki zamówienia, w tym:
• omówienie szczegółów z Zamawiającym,
• ustalenie szczegółów wykonawczych z kuchnią,
• umówienie transportu cateringu;
c) technologiem żywności / żywienia*, który będzie wykonywać czynności związane z:
• planowaniem potraw i układaniem jadłospisów zgodnie z zasadami racjonalnego żywienia,
• oceną jakości żywności oraz jej przechowywania,
• organizacją produkcji gastronomicznej.
* Dopuszcza się zatrudnianie technika żywienia i usług gastronomicznych

Zamawiający dopuszcza możliwość wykazania się osobą lub osobami, które spełniają wiele ww. warunków łącznie, za wyjątkiem łączenia stanowiska kucharza ze stanowiskiem koordynatora.

2.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

3.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: W niniejszym postępowaniu Zamawiający nie określa podmiotowych środków dowodowych potwierdzających brak podstaw do wykluczenia składanych na wezwanie.

4.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: a) wykazy usług
b) dowody, że wykazane w w/w wykazach usługi zostały wykonane należycie. Dowodami, o których mowa powyżej są:– referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz, którego usługi zostały wykonane;– oświadczenie Wykonawcy, jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać dokumentów. W takim przypadku należy uzasadnić brak możliwości uzyskania dokumentów; c) wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego; d) potwierdzona za zgodność z oryginałem kopia aktualnego zaświadczenia o wpisie do rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz Decyzję Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego.

5.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:
W niniejszym postępowaniu Zamawiający nie wymaga złożenia wraz z ofertą przedmiotowych środków dowodowych

6.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

7.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:
a) w przypadku, gdy Wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji innych Podmiotów - zobowiązanie każdego Podmiotu udostępniającego zasoby potwierdzające, że stosunek łączący Wykonawcę z Podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów,
b) oświadczenie Wykonawcy o podwykonawcach, ze wskazaniem części zamówienia których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom z podaniem firm podwykonawców, o ile są znane, lub informacji o samodzielnym wykonaniu zamówienia,
c) w przypadku, gdy oferta została podpisana przez inną osobę niż umocowana w dokumencie rejestrowym Wykonawcy, dokument (np. pełnomocnictwo) potwierdzający umocowanie do reprezentowania Wykonawcy;
d) w przypadku, gdy oferta zawiera informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa – dokument zawierający dowody, o których mowa w pkt. 18 SWZ. e) w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni Wykonawcy (w trybie art. 117 ust. 4 ustawy)
f) Formularz Cenowy

INFORMACJE DODATKOWE:
1. Zamawiający nie zamierza udzielić zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt. 7 ustawy.
2. Numer referencyjny: ZP/EM/271/II-90/21
3. Oferta musi zostać sporządzona w języku polskim.
4. Warunki zmian umowy zostały określone we wzorze umowy stanowiącym załącznik do SWZ.
5. Zamawiający informuje, iż kwota, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi 700 000,00 zł brutto.
6. Szczegółowe warunki realizacji zamówienia zawarte zostały w ogłoszeniu opublikowanym w Biuletynie Zamówień Publicznych o numerze 2021/BZP 00153907/01 z dnia 2021-08-19
IV Kryteria oceny ofert i informacje administracyjne
Kryteria oceny ofert
Cena60 %
Doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia: Staż pracy na stanowisku kucharza25 %
Doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia: Staż pracy na stanowisku koordynatora15 %
Warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz dodatkowych wyjaśnieńFormularz można odebrać do dnia 2021-08-30
Cena: 0,00 zł.

Adres internetowy, pod którym można pobrać siwz: http://ogloszeniabzp.um.warszawa.pl/info.php?zamowienie=71272
Termin i miejsce składania ofertOferty należy składać do dnia 2021-08-30 godzina 11:00
Miejsce: patrz wyżej (adres, na który należy przesyłać oferty)
Termin związania ofertą30 dni od ostatecznego terminu składania ofert
Do dnia 2021-09-28
Data, godzina i miejsce otwarcia ofert2021-08-30, 11:30, https://zamowienia.um.warszawa.pl
V Inne informacje
Czy zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków UE?Nie
Data zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub przekazania do UOPWE2021-08-19


© Urząd m.st. Warszawa  |  Webmaster |  Biuro Zamówień Publicznych  |