m.st. Warszawa > Biuro Zamówień Publicznych > Karta zamówienia
ikona wyślijwyślij | ikona drukujdrukuj
Tryb podstawowy
Wartość zamówieniaPoniżej 214 000 EURO
Rodzaj zamówieniaUsługa
Data umieszczenia ogłoszenia na stronie Miasta 2021-08-20 , 12:34:04
I Zamawiający
ZamawiającyMiasto Stołeczne Warszawa
- adresPl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa, woj. mazowieckie
- telefon(+48 22) 443-14-00
- faks(+48 22) 443-14-02
- e-mail
- adres internetowyhttp://www.um.warszawa.pl
Biuro Zamówień Publicznych
- adresNiecała 2, 00-098 Warszawa, woj. mazowieckie
- telefon(+48 22) 443-14-00
- faks(+48 22) 443-14-02
- e-mail
- adres internetowyhttp://www.um.warszawa.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach proceduralnych Ewa Mścichowska
- adresBiuro Zamówień Publicznych, Niecała 2, 00-098 Warszawa
- lokal306
- telefon(0-22) 443-14-07
- emailzamowieniabzp@um.warszawa.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach merytorycznychEwa Mścichowska
- adresBiuro Zamówień Publicznych, Niecała 2, 00-098 Warszawa
- lokal306
- telefon(0-22) 443-14-07
- emailzamowieniabzp@um.warszawa.pl
Adres, pod którym można uzyskać specyfikację istotnych warunków zamówieniaBiuro Zamówień Publicznych, https://zamowienia.um.warszawa.pl
- lokalhttps://zamowienia.um.warszawa.pl
Adres, na który należy przesyłać ofertyBiuro Zamówień Publicznych, https://zamowienia.um.warszawa.pl
- lokalhttps://zamowienia.um.warszawa.pl
II Przedmiot zamówienia
Nazwa zamówienia
Aktualizacja oraz ustalenie terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi oraz terenów na których ruchy te występują na obszarze m.st. Warszawy oraz prowadzenie obserwacji ww. terenów metodą wizji w terenie oraz metodą monitoringu w kolejnych latach 2021 - 2023
Opis zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest aktualizacja oraz ustalenie terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi oraz terenów na których ruchy te występują na obszarze m.st. Warszawy oraz prowadzenie obserwacji ww. terenów metodą wizji w terenie oraz metodą monitoringu w kolejnych latach 2021 - 2023.
Miejsce wykonania robót budowlanych, usług lub miejsce dostawWarszawa
Główny przedmiot (CPV)90.71.15.00-9
Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowejNie
Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowejNie
Czy Zamawiający zamierza zawrzeć umowę ramowąNie
Czy Zamawiający zamierza ustanowić Dynamiczny System ZakupówNie
Czy Zamawiający zamierza zastosować aukcję elektroniczną do wyboru najkorzystniejszej ofertyNie
Czas trwania zamówienia lub termin wykonania26 miesięcy/ące (licząc od daty udzielenia zamówienia)
III Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym, i technicznym
Wymagane wadium0,00 zł.
Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne
1. Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
Za spełniających warunki udziału w postępowaniu zamawiający uzna Wykonawców, którzy wykażą, że:

1.1.w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie, należycie wykonali:
1) co najmniej jedną usługę, która łącznie zawierała następujące elementy:
a) obserwację metodą monitoringu terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi oraz terenów, na których występują te ruchy, o których mowa w art. 110a ustawy dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, przy czym monitoring:
 dotyczył zabudowanej skarpy,
 obejmował łączną powierzchnię nie mniejszą niż 600 000 m2 i ilość punktów pomiarowych (w tym reperów i inklinometrów) nie mniejszą niż 260,
 prowadzony był metodami geodezyjnymi w co najmniej trzech cyklach pomiarowych, tj. polegał na wykonywaniu geodezyjnych pomiarów przemieszczeń górotworu i obiektów stałych metodami klasycznymi;
b) przetwarzanie danych, uzyskanych z monitoringu geodezyjnego, w relacyjnej bazie danych i ich interpretacja w odniesieniu do budowy geologicznej i stateczności skarp na terenach zagrożonych ruchami masowymi ziemi, w rozumieniu art. 3 pkt 32a ww. ustawy.

2) co najmniej dwie dokumentacje geologiczno – inżynierskie lub geotechniczne, które obejmowały ocenę ilościową i jakościową stateczności zabudowanych skarp/zboczy.
1.2. dysponują zespołem co najmniej 4 osób zdolnych do realizacji zamówienia, posiadających następujące minimalne kwalifikacje:
1) co najmniej jedna osoba legitymująca się uprawnieniami w dziedzinie geodezji i kartografii, w zakresie geodezyjnych pomiarów sytuacyjno-wysokościowych, realizacyjnych i inwentaryzacyjnych,
2) co najmniej jedna osoba legitymująca się uprawnieniami w dziedzinie geodezji i kartografii, w zakresie geodezyjnej obsługi inwestycji,
wydanymi na podstawie art. 45 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne;
3) co najmniej dwie osoby, z których każda posiada kwalifikacje do wykonywania, dozorowania i kierowania pracami geologicznymi kategorii VI, VII lub VIII, wydanymi na podstawie ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze.


2.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

3.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: W niniejszym postępowaniu Zamawiający nie określa podmiotowych środków dowodowych potwierdzających brak podstaw do wykluczenia składanych na wezwanie.

4.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: a) wykazy usług
b) dowody, że wykazane w w/w wykazach usługi zostały wykonane należycie. Dowodami, o których mowa powyżej są:– referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz, którego usługi zostały wykonane;– oświadczenie Wykonawcy, jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać dokumentów. W takim przypadku należy uzasadnić brak możliwości uzyskania dokumentów; c) wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego;

5.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:
W niniejszym postępowaniu Zamawiający nie wymaga złożenia wraz z ofertą przedmiotowych środków dowodowych

6.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

7.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:
a) w przypadku, gdy Wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji innych Podmiotów - zobowiązanie każdego Podmiotu udostępniającego zasoby potwierdzające, że stosunek łączący Wykonawcę z Podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów,
b) oświadczenie Wykonawcy o podwykonawcach, ze wskazaniem części zamówienia których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom z podaniem firm podwykonawców, o ile są znane, lub informacji o samodzielnym wykonaniu zamówienia,
c) w przypadku, gdy oferta została podpisana przez inną osobę niż umocowana w dokumencie rejestrowym Wykonawcy, dokument (np. pełnomocnictwo) potwierdzający umocowanie do reprezentowania Wykonawcy;
d) w przypadku, gdy oferta zawiera informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa – dokument zawierający dowody, o których mowa w pkt. 18 SWZ. e) w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni Wykonawcy (w trybie art. 117 ust. 4 ustawy)

INFORMACJE DODATKOWE:
1. Zamawiający nie zamierza udzielić zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt. 7 ustawy.
2. Numer referencyjny: ZP/EM/271/II-99/21
3. Oferta musi zostać sporządzona w języku polskim.
4. Warunki zmian umowy zostały określone we wzorze umowy stanowiącym załącznik do SWZ.
5. Zamawiający informuje, iż kwota, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi 750 000,00 zł brutto.
6. Zamawiający wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
Wykonawca, przed podpisaniem umowy, zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy, w wysokości 2% ceny ofertowej brutto.
7. Szczegółowe warunki realizacji zamówienia zawarte zostały w ogłoszeniu opublikowanym w Biuletynie Zamówień Publicznych o numerze 2021/BZP 00155366/01 z dnia 2021-08-20.
IV Kryteria oceny ofert i informacje administracyjne
Kryteria oceny ofert
Cena100 %
Warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz dodatkowych wyjaśnieńFormularz można odebrać do dnia 2021-09-01
Cena: 0,00 zł.

Adres internetowy, pod którym można pobrać siwz: http://ogloszeniabzp.um.warszawa.pl/info.php?zamowienie=71289
Termin i miejsce składania ofertOferty należy składać do dnia 2021-09-01 godzina 12:00
Miejsce: patrz wyżej (adres, na który należy przesyłać oferty)
Termin związania ofertą30 dni od ostatecznego terminu składania ofert
Do dnia 2021-09-30
Data, godzina i miejsce otwarcia ofert2021-09-01, 12:30, https://zamowienia.um.warszawa.pl
V Inne informacje
Czy zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków UE?Nie
Data zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub przekazania do UOPWE2021-08-20


© Urząd m.st. Warszawa  |  Webmaster |  Biuro Zamówień Publicznych  |