m.st. Warszawa > Biuro Zamówień Publicznych > Karta zamówienia
ikona wyślijwyślij | ikona drukujdrukuj
Tryb podstawowy
Wartość zamówieniaPoniżej 214 000 EURO
Rodzaj zamówieniaDostawa
Data umieszczenia ogłoszenia na stronie Miasta 2021-08-24 , 09:01:28
I Zamawiający
ZamawiającyMiasto Stołeczne Warszawa
- adresPl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa, woj. mazowieckie
- telefon(+48 22) 443-14-00
- faks(+48 22) 443-14-02
- e-mail
- adres internetowyhttp://www.um.warszawa.pl
Biuro Zamówień Publicznych
- adresNiecała 2, 00-098 Warszawa, woj. mazowieckie
- telefon(+48 22) 443-14-00
- faks(+48 22) 443-14-02
- e-mail
- adres internetowyhttp://www.um.warszawa.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach proceduralnych Sławomir Wyszyński
- adresBiuro Zamówień Publicznych, Niecała 2, 00-098 Warszawa
- lokal306
- telefon(0-22) 44 314 36
- emailswyszynski@um.warszawa.pl
Adres, pod którym można uzyskać specyfikację istotnych warunków zamówieniap. osoba upoważniona do kontaktów
Adres, na który należy przesyłać ofertyp. osoba upoważniona do kontaktów
II Przedmiot zamówienia
Nazwa zamówienia
Zakup usługi najmu urządzeń kopertujących wraz z ich serwisem w okresie procesu wysyłania decyzji ws. podatku od nieruchomości na potrzeby Centrum Obsługi Podatnika w 2022 r.
Opis zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest zakup usługi najmu urządzeń kopertujących wraz z ich serwisem w okresie realizacji procesu wysyłania decyzji ws. podatku od nieruchomości na potrzeby Centrum Obsługi Podatnika w 2022 r.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (OPZ) zawiera Załącznik nr 2 do umowy, której wzór stanowi Załącznik nr 4 do SWZ.
Miejsce wykonania robót budowlanych, usług lub miejsce dostawWarszawa
Główny przedmiot (CPV)30.13.00.00-9
Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowejNie
Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowejNie
Czy Zamawiający zamierza zawrzeć umowę ramowąNie
Czy Zamawiający zamierza ustanowić Dynamiczny System ZakupówNie
Czy Zamawiający zamierza zastosować aukcję elektroniczną do wyboru najkorzystniejszej ofertyNie
Czas trwania zamówienia lub termin wykonania12 miesięcy/ące (licząc od daty udzielenia zamówienia)
III Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym, i technicznym
Wymagane wadium0,00 zł.
Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne
12.2. Warunki udziału w postępowaniu:
Za spełniających warunki udziału w postępowaniu Zamawiający uzna Wykonawców, którzy:
12.2.1. wykażą, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzonej działalności jest krótszy, w tym okresie należycie zrealizowali co najmniej 2 zamówienia w zakresie najmu lub dostawy oraz serwisowania sprzętu kopertującego o szybkości pozwalającej zakopertować w ciągu 8 godzin pracy min. 8000 szt. przesyłek kilkukartkowych, pakowanych z wykorzystaniem kodów OMR.
Wykonawca, który w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert świadczył lub nadal świadczy ww. dostawę na rzecz Zamawiającego nie musi przedstawiać referencji dla tej dostawy, pod warunkiem, że spełnia ona warunki uczestnictwa w postępowaniu oraz zostanie wpisania do wykazu (Załącznik nr 5 do SWZ) wraz z numerem i datą zawarcia umowy z Zamawiającym oraz informacją o nazwie biura, którego przedstawiciel zawierał umowę. W takim przypadku Zamawiający potwierdzi ww. referencje we właściwej komórce Zamawiającego.
14.1. Złożenie oferty odbywa się poprzez:
a) wypełnienie zdefiniowanego przez Zamawiającego w systemie Formularza oferty – zakres danych wypełnianych przez Wykonawcę w systemie został określony w pkt. 22 i 24 SWZ;
b) załączenie do oferty w systemie oświadczenia Wykonawcy stanowiącego potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania (sporządzonego wg wzoru określonego w Załączniku nr 1 do SWZ),
c) załączenie do oferty w systemie oświadczenia Wykonawcy stanowiącego potwierdzenie, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu (sporządzonego wg wzoru określonego w Załączniku nr 2 do SWZ),
d) w przypadku, gdy Wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji innych Podmiotów, za-łączenie do oferty w systemie:
– oświadczeń, o których mowa w lit. b) i c) dotyczących każdego Podmiotu,
– zobowiązanie każdego Podmiotu do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Zobowiązanie powinno zawierać infor-macje dotyczące w szczególności:
• zakresu dostępnych Wykonawcy zasobów innego Podmiotu;
• sposobu wykorzystania zasobów innego Podmiotu przez Wykonawcę przy wyko-naniu zamówienia;
• zakresu i okresu udziału innego Podmiotu przy wykonywaniu zamówienia;
• czy Podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do wa-runków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodo-wych lub doświadczenia, zrealizuje usługi, których wskazane zdolności dotyczą (czy będzie brał udział w wykonaniu zamówienia);

e) w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, załączenie do oferty w systemie
– oświadczeń, o których mowa w lit. b) i c) dotyczących każdego Podmiotu,
– oświadczenia z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wyko-nają poszczególni Wykonawcy (sporządzonego wg wzoru określonego w Załączniku nr 6 do SWZ.

14.2. Załączenie do oferty w systemie następujących podmiotowych i przedmiotowych środków dowodowych oraz oświadczeń i dokumentów innych niż wymienionych wyżej:
14.2.1. Podmiotowe środki dowodowe
Do oferty należy dołączyć:
a) wykaz usług – przygotowany wg wzoru określonego w Załączniku nr 5 do SWZ na potwierdzenie spełniania warunku określonego w pkt. 12.2.1. SWZ;
b) dowody, że wykazane w w/w wykazie usługi zostały wykonane należycie. Dowodami,
o których mowa powyżej są:
– referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz, którego usługi zostały wykonane;
– oświadczenie Wykonawcy, jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać dokumentów. W takim przypadku należy uzasadnić brak możliwości uzyskania dokumentów.
14.2.2. Przedmiotowe środki dowodowe
W niniejszym postępowaniu Zamawiający nie wymaga złożenia wraz z ofertą przedmiotowych środków dowodowych
14.2.3. Inne oświadczenia lub dokumenty
a) oświadczenie Wykonawcy o podwykonawcach, ze wskazaniem części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom z podaniem firm podwykonawców, o ile są znane, lub informacji o samodzielnym wykonaniu zamówienia (sporządzonego wg wzoru określonego w Załączniku nr 3 do SWZ);
b) w przypadku, gdy oferta została podpisana przez inną osobę niż umocowana
w dokumencie rejestrowym Wykonawcy, dokument (np. pełnomocnictwo) potwierdzający umocowanie do reprezentowania Wykonawcy;
c) w przypadku, gdy oferta zawiera informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa – dokument zawierający dowody, o których mowa w pkt. 18 SWZ.
IV Kryteria oceny ofert i informacje administracyjne
Kryteria oceny ofert
Cena100 %
Warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz dodatkowych wyjaśnieńFormularz można odebrać do dnia 2021-09-02
Cena: 0,00 zł.

Adres internetowy, pod którym można pobrać siwz: http://ogloszeniabzp.um.warszawa.pl/info.php?zamowienie=71305
Termin i miejsce składania ofertOferty należy składać do dnia 2021-09-02 godzina 12:00
Miejsce: patrz wyżej (adres, na który należy przesyłać oferty)
Termin związania ofertą30 dni od ostatecznego terminu składania ofert
Do dnia 2021-10-01
Data, godzina i miejsce otwarcia ofert2021-09-02, 12:15, https://zamowienia.um.warszawa.pl
V Inne informacje
Czy zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków UE?Nie
Data zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub przekazania do UOPWE2021-08-24


© Urząd m.st. Warszawa  |  Webmaster |  Biuro Zamówień Publicznych  |