m.st. Warszawa > Biuro Zamówień Publicznych > Karta zamówienia
ikona wyślijwyślij | ikona drukujdrukuj
Przetarg nieograniczony
Wartość zamówieniaPowyżej 214 000 EURO
Rodzaj zamówieniaUsługa
Data umieszczenia ogłoszenia na stronie Miasta 2021-09-08 , 11:30:39
I Zamawiający
ZamawiającyMiasto Stołeczne Warszawa
- adresPl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa, woj. mazowieckie
- telefon(+48 22) 443-14-00
- faks(+48 22) 443-14-02
- e-mail
- adres internetowyhttp://www.um.warszawa.pl
Biuro Zamówień Publicznych
- adresNiecała 2, 00-098 Warszawa, woj. mazowieckie
- telefon(+48 22) 443-14-00
- faks(+48 22) 443-14-02
- e-mail
- adres internetowyhttp://www.um.warszawa.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach proceduralnych Justyna Żywicka
- adresBiuro Zamówień Publicznych, Niecała 2, 00-098 Warszawa
- lokal302
- telefon(0-22) 443 14 39
- emailjzywicka@um.warszawa.pl
Adres, pod którym można uzyskać specyfikację istotnych warunków zamówieniap. osoba upoważniona do kontaktów
Adres, na który należy przesyłać ofertyp. osoba upoważniona do kontaktów
II Przedmiot zamówienia
Nazwa zamówienia
Sporządzanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego: rejon ulicy Chłopickiego, rejon Jeziorka Czerniakowskiego, rejonu centrum lokalnego osiedla Zielona w Dzielnicy Wesoła, rejonu cmentarza przy ul. Gościniec w Dzielnicy Wesoła
Opis zamówienia
6.1. Przedmiotem zamówienia jest sporządzenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego (w skrócie określanych w dalszej części SWZ: „mpzp”). Zamówienie podzielone jest na dwie części:
Część 1: sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu ulicy Chłopickiego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. 2021 poz. 741 z późn.zm) oraz stosownymi przepisami wykonawczymi, jak również zgodnie z treścią uchwały nr XXXII/749/2012 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 23 lutego 2012 r. Granice obszaru określa § 1 ust. 1 ww. uchwały. Obszar objęty planem położony jest w Dzielnicy Praga Południe m. st. Warszawy. Przedmiot zamówienia stanowi teren o powierzchni około 102 ha. Teren objęty projektem uchwały to obszar
o pozytywnych walorach krajobrazowych, który podlega jednostkowym przekształceniom oraz posiada nieuregulowany w pełni system komunikacyjny. Podstawowym zadaniem planu będzie ochrona analizowanego terenu przed szeroko rozumianą dewastacją architektoniczną, urbanistyczną i krajobrazową. W związku z tym, że na analizowanym obszarze występuje liczna, wartościowa zabudowa, celowe jest wprowadzenie ochrony jej walorów oraz unormowanie zasad kształtowania nowych obiektów wznoszonych w jej sąsiedztwie. Podobnej ochronie powinien także podlegać układ urbanistyczny, w którym zachowane jest stopniowanie wysokości oraz intensywne wykorzystanie zieleni w przestrzeniach publicznych. W zakresie rozwoju przestrzennego przyszły plan miejscowy powinien wskazać możliwości przekształceń w obrębie zabudowy usługowo-przemysłowej oraz możliwość włączenia w zintegrowaną strukturę północno-zachodniego fragmentu analizowanego terenu.
Część 2: sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu cmentarza przy ulicy Gościniec w Dzielnicy Wesoła, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2021 poz. 741 z późn.zm.) oraz stosownymi przepisami wykonawczymi, jak również zgodnie z treścią uchwały nr XLIV/1358/2021 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 18 lutego 2021 r. Granice obszaru określa § 1 ust. 1
ww. uchwały. Obszar objęty planem położony jest w Dzielnicy Wesoła m. st. Warszawy. Przedmiot zamówienia stanowi teren o powierzchni około 30 ha i obejmuje teren istniejącego cmentarza oraz tereny wokół znajdujące się w strefach ograniczeń, wynikających z przepisów odrębnych, dotyczących planowanego poszerzenia funkcjonującego cmentarza. Przystąpienie do sporządzenia planu ma na celu powiększenie cmentarza, a tym samym zwiększenie powierzchni przeznaczonej dla miejsc grzebalnych, obecnie zbyt małej dla potrzeb Dzielnicy Wesoła. Uchwała jest zgodna z intencją Zarządu oraz Rady Dzielnicy, która przedstawiła pozytywne stanowisko w tej sprawie. Dla części przedmiotowego obszaru, na południe od Traktu Brzeskiego sporządzany był projekt planu obszaru Starej Miłosnej Południe część IV. Uchwałą Nr XXXVII/1148/2020 Rady m.st. Warszawy z dnia 24 września 2020 roku odstąpiono od jego sporządzania.
Miejsce wykonania robót budowlanych, usług lub miejsce dostawWarszawa, województwo mazowieckie
Główny przedmiot (CPV)71.40.00.00-2
Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowejTak
Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowejNie
Czy Zamawiający zamierza zawrzeć umowę ramowąNie
Czy Zamawiający zamierza ustanowić Dynamiczny System ZakupówNie
Czy Zamawiający zamierza zastosować aukcję elektroniczną do wyboru najkorzystniejszej ofertyNie
Wartość lub zakres zamówienia (z uwzględnieniem wszystkich części i opcji, o ile dotyczy)358000

Nr
części
Nazwa częściWadium
części
1Część 1 – Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu ulicy Chłopickiego7200,00
2Część 2- sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu cmentarza przy ulicy Gościniec w Dzielnicy Wesoła 3500,00
Razem 10700,00

Czas trwania zamówienia lub termin wykonania31 miesięcy/ące (licząc od daty udzielenia zamówienia)
III Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym, i technicznym
Wymagane wadium10700,00 zł.
Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne
I. Zamawiający formułuje w niniejszym postępowaniu warunki w zakresie zdolności technicznej i zawodwej, które musi spełniać Wykonawca.
Poniższe warunki są takie same dla każdej części zamówienia
Za spełniających warunki udziału w postępowaniu Zamawiający uzna Wykonawców, którzy wykażą że:
1. należycie wykonali w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzonej działalności jest krótszy, w tym okresie usługę obejmującą co najmniej jeden uchwalony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, spełniający następujące wymagania:
• sporządzony według procedur i problematyk określonych w ustawie z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2021 poz. 741.), w granicach miasta o liczbie ludności co najmniej 50 000 mieszkańców,
• w którym to według szacunku wizualnego występuje przewaga terenów z zakresu: usług, mieszkalnictwa, komunikacji,
• mający w swojej procedurze przeprowadzone dodatkowe konsultacje społeczne (poza wskazanymi obligatoryjnie w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym);
2. dysponują lub będą dysponować kadrą do realizacji zamówienia:
1) jedną osobą posiadającą kwalifikacje do pełnienia funkcji głównego projektanta planu, spełniającą jeden z warunków określony w art. 5 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2021 poz. 741 .), która w okresie 5 lat przed upływem terminu składania ofert w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia, wykonała z należytą starannością samodzielnie lub w zespole: jako główny projektant planu, lub jako projektant planu z zakresu planowania przestrzennego (urbanistyka, architektura), co najmniej jeden uchwalony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego:
• sporządzony według procedur i problematyk określonych w ustawie z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2021 poz. 741), w granicach miasta o liczbie ludności co najmniej 50 000 mieszkańców,
• w którym to według szacunku wizualnego występuje przewaga terenów z zakresu: usług, mieszkalnictwa, komunikacji,
• mający w swojej procedurze przeprowadzone dodatkowe konsultacje społeczne (poza wskazanymi obligatoryjnie w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym);
2) jedną osobą posiadającą kwalifikacje do opracowywania prognozy oddziaływania
na środowisko – co najmniej dwie prognozy oddziaływania na środowisko, określone w art. 74 a ust. 2 i potwierdzone oświadczeniem, o którym mowa w art. 51 ust. 2 pkt 1) lit. f) Ustawy
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2020 poz. 283) stanowiącym załącznik do sporządzonej prognozy oddziaływania na środowisko;
3) jedną osobą posiadającą kwalifikacje do opracowania prognozy skutków finansowych – rzeczoznawcą majątkowym wpisanym do centralnego rejestru rzeczoznawców majątkowych, zgodnie z ustawą z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2020 poz. 1990);
4) jedną osobą posiadającą kwalifikacje do opracowania projektu z dziedziny układów komunikacyjnych;
5) jedną osobą posiadającą kwalifikacje do opracowania projektu z dziedziny systemów infrastruktury technicznej;
W przypadku występowania Konsorcjum Wykonawca ma obowiązek wskazania osoby, która będzie pełniła funkcję Głównego Projektanta planu.
Część 1: sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu ulicy Chłopickiego:
Za spełniających warunki udziału w postępowaniu Zamawiający uzna Wykonawców, którzy wykażą że:
1. należycie wykonali w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzonej działalności jest krótszy, w tym okresie usługę obejmującą co najmniej jeden uchwalony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, spełniający następujące wymagania:
• sporządzony według procedur i problematyk określonych w ustawie z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2021 poz. 741.), w granicach miasta o liczbie ludności co najmniej 50 000 mieszkańców,
• w którym to według szacunku wizualnego występuje przewaga terenów z zakresu: usług, mieszkalnictwa, komunikacji,
• mający w swojej procedurze przeprowadzone dodatkowe konsultacje społeczne (poza wskazanymi obligatoryjnie w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym);
2. dysponują lub będą dysponować kadrą do realizacji zamówienia:
1) jedną osobą posiadającą kwalifikacje do pełnienia funkcji głównego projektanta planu, spełniającą jeden z warunków określony w art. 5 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2021 poz. 741 .), która w okresie 5 lat przed upływem terminu składania ofert w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia, wykonała z należytą starannością samodzielnie lub w zespole: jako główny projektant planu, lub jako projektant planu z zakresu planowania przestrzennego (urbanistyka, architektura), co najmniej jeden uchwalony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego:
• sporządzony według procedur i problematyk określonych w ustawie z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2021 poz. 741), w granicach miasta o liczbie ludności co najmniej 50 000 mieszkańców,
• w którym to według szacunku wizualnego występuje przewaga terenów z zakresu: usług, mieszkalnictwa, komunikacji,
• mający w swojej procedurze przeprowadzone dodatkowe konsultacje społeczne (poza wskazanymi obligatoryjnie w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym);
2) jedną osobą posiadającą kwalifikacje do opracowywania prognozy oddziaływania
na środowisko – co najmniej dwie prognozy oddziaływania na środowisko, określone w art. 74 a ust. 2 i potwierdzone oświadczeniem, o którym mowa w art. 51 ust. 2 pkt 1) lit. f) Ustawy
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2020 poz. 283) stanowiącym załącznik do sporządzonej prognozy oddziaływania na środowisko;
3) jedną osobą posiadającą kwalifikacje do opracowania prognozy skutków finansowych – rzeczoznawcą majątkowym wpisanym do centralnego rejestru rzeczoznawców majątkowych, zgodnie z ustawą z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2020 poz. 1990);
4) jedną osobą posiadającą kwalifikacje do opracowania projektu z dziedziny układów komunikacyjnych;
5) jedną osobą posiadającą kwalifikacje do opracowania projektu z dziedziny systemów infrastruktury technicznej;
W przypadku występowania Konsorcjum Wykonawca ma obowiązek wskazania osoby, która będzie pełniła funkcję Głównego Projektanta planu.
II. Dodatkowe informacje.
1. Złożenie oferty odbywa się poprzez:
a) wypełnienie zdefiniowanego przez Zamawiającego w systemie Formularza oferty – zakres danych wypełnianych przez Wykonawcę w systemie został określony w pkt 23. i 25. SWZ;
b) załączenie do oferty w systemie oświadczenia w postaci Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (JEDZ) – zakres danych wypełnianych przez Wykonawcę jest możliwy do pobrania z systemu w sposób określony w Instrukcji, o której mowa w pkt. 5.2 SWZ. Szczegółowe zasady wypełniania JEDZ zostały określone w pkt. 15 SWZ;
c) w przypadku, gdy Wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, załączenie do oferty w systemie:
– oświadczenia (JEDZ), o którym mowa w lit. b), dotyczącego każdego podmiotu,
– zobowiązania każdego podmiotu udostępniającego zasoby potwierdzającego,
że stosunek łączący Wykonawcę z podmiotem udostępniającym zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz określające w szczególności:
• zakres dostępnych Wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby;
• sposób i okres udostępnienia Wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia;
• czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą;
d) w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, załączenie
do oferty w systemie:
– oświadczenia (JEDZ), o którym mowa w lit. b), dotyczącego każdego z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie,
– oświadczenia z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni Wykonawcy (sporządzonego wg wzoru określonego w Załączniku nr 3
do SWZ).
2. Załączenie do oferty w systemie następujących podmiotowych i przedmiotowych środków dowodowych oraz oświadczeń i dokumentów innych niż wymienionych wyżej:
a) Podmiotowe środki dowodowe
W niniejszym postępowaniu Zamawiający nie wymaga złożenia wraz z ofertą podmiotowych środków dowodowych.
b) Przedmiotowe środki dowodowe
Wymagane jest złożenie wraz z ofertą następujących przedmiotowych środków dowodowych:
1) „Doświadczenie głównego projektanta planu”- dokument złożony zgodnie z zasadami określonymi we wzorze stanowiącym Załącznik nr 4 do SWZ
Uwaga: Podmiotowy środek dowodowy wymieniony w ppkt. 1) służy do oceny oferty w kryterium pozacenowym: „Doświadczenie głównego projektanta planu”. Dokument nie podlega uzupełnieniu.
Jeżeli Wykonawca nie załączy dokumentu otrzyma 0 pkt za kryterium Doświadczenie głównego projektanta planu
3. Inne oświadczenia lub dokumenty:
a) w przypadku gdy oferta została podpisana przez inną osobę niż umocowana
w dokumencie rejestrowym Wykonawcy – dokument (np. pełnomocnictwo) potwierdzający umocowanie do reprezentowania Wykonawcy;
b) w przypadku, gdy oferta zawiera informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa – dokument zawierający dowody, o których mowa w pkt 19. SWZ.
4. Wykaz podmiotowych środków dowodowych, jakie na wezwanie Zamawiającego mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw do wykluczenia z postępowania.
Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia
w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni od otrzymania wezwania, aktualnych na dzień złożenia, podmiotowych środków dowodowych, o których mowa poniżej.
a) Podmiotowe środki dowodowe potwierdzające spełnianie warunków udziału
w postępowaniu:
a) dowody, że wykazane w oświadczeniu JEDZ usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie. Dowodami, o których mowa powyżej są:
– referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz, którego usługi zostały wykonane;
– oświadczenie Wykonawcy, jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać dokumentów. W takim przypadku należy uzasadnić brak możliwości uzyskania dokumentów.
W przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych – referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
Uwaga: Wykonawca, który w oświadczeniu JEDZ wykaże usługę zrealizowaną/realizowaną na rzecz Zamawiającego nie musi przedstawiać referencji dla tej usługi, pod warunkiem, że zostanie wpisana w formularzu JEDZ z podaniem numeru i daty zawarcia umowy
z Zamawiającym oraz informacją o nazwie biura, którego przedstawiciel zawierał umowę.
W takim przypadku Zamawiający potwierdzi należyte wykonanie usługi we właściwej komórce Zamawiającego.
b) Podmiotowe środki dowodowe potwierdzające brak podstaw do wykluczenia
z postępowania:
a) informacje z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 ustawy, sporządzone nie wcześniej niż 6 miesięcy przed ich złożeniem;
b) w przypadku, gdy Wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów:
- informacje, o których mowa w lit. a), dotyczące każdego podmiotu,
c) w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców:
- informacje, o których mowa w lit. a), dotyczące każdego Wykonawcy,
d) oświadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2021 r. poz. 275), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej, sporządzone wg wzoru określonego w Załączniku nr 2 do SWZ.
5. Zamówienia powtarzane: Zamawiający zamierza udzielić zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt. 7 ustawy do wysokości 50 % wartości zamówienia.
6. Wykonawca zobowiązany jest, przed upływem terminu składania ofert, wnieść wadium w kwocie:
a) Część 1 zamówienia: 7 200,00 zł,
b) Część 2 zamówienia: 3 500,00 zł,
Warunki dotyczące wadium szczegółowo określa SWZ.
7. Wykonawca zagraniczny
Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast podmiotowych środków dowodowych wymienionych w 14.3.2. lit. a) SWZ , składa informacje określone w par. 4 Rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz. U. z 2020r, poz. 2415).
IV Kryteria oceny ofert i informacje administracyjne
Kryteria oceny ofert
Cena50 %
Termin realizacji10 %
Doświadczenie głównego projektanta planu40 %
Warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz dodatkowych wyjaśnieńFormularz można odebrać do dnia 2021-10-08
Cena: 0,00 zł.

Adres internetowy, pod którym można pobrać siwz: http://ogloszeniabzp.um.warszawa.pl/info.php?zamowienie=71424
Termin i miejsce składania ofertOferty należy składać do dnia 2021-10-08 godzina 10:00
Miejsce: patrz wyżej (adres, na który należy przesyłać oferty)
Termin związania ofertą90 dni od ostatecznego terminu składania ofert
Data, godzina i miejsce otwarcia ofert2021-10-08, 10:15, https://zamowienia.um.warszawa.pl
V Inne informacje
Czy zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków UE?Nie
Data zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub przekazania do UOPWE2021-09-03


© Urząd m.st. Warszawa  |  Webmaster |  Biuro Zamówień Publicznych  |