m.st. Warszawa > Biuro Zamówień Publicznych > Karta zamówienia
ikona wyślijwyślij | ikona drukujdrukuj
Przetarg nieograniczony
Wartość zamówieniaPowyżej 214 000 EURO
Rodzaj zamówieniaUsługa
Data umieszczenia ogłoszenia na stronie Miasta 2021-09-15 , 11:28:05
I Zamawiający
ZamawiającyMiasto Stołeczne Warszawa
- adresPl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa, woj. mazowieckie
- telefon(+48 22) 443-14-00
- faks(+48 22) 443-14-02
- e-mail
- adres internetowyhttp://www.um.warszawa.pl
Biuro Zamówień Publicznych
- adresNiecała 2, 00-098 Warszawa, woj. mazowieckie
- telefon(+48 22) 443-14-00
- faks(+48 22) 443-14-02
- e-mail
- adres internetowyhttp://www.um.warszawa.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach proceduralnych Jolanta Kotowicz
- adresBiuro Zamówień Publicznych, Niecała 2, 00-098 Warszawa
- lokal302
- telefon(0-22) 443-14-13
- emailzamowieniabzp@um.warszawa.pl
Adres, pod którym można uzyskać specyfikację istotnych warunków zamówieniap. osoba upoważniona do kontaktów
Adres, na który należy przesyłać ofertyBiuro Zamówień Publicznych, https://zamowienia.um.warszawa.pl
- lokalhttps://zamowienia.um.warszawa.pl
II Przedmiot zamówienia
Nazwa zamówienia
Utrzymanie i rozwój systemu MCK 19115
Opis zamówienia
1.Przedmiotem zamówienia jest utrzymanie i rozwijanie środowiska informatycznego realizującego usługi Miejskiego Centrum Kontaktu (MCK). System MCK Warszawa 19115 jest kluczowym elementem infrastruktury teleinformatycznej Urzędu m.st. Warszawa. Środowisko jest w znacznej mierze dostosowane, poprzez użycie dedykowanego oprogramowania, tworzącego unikalne funkcjonalności biznesowe.

2.Zamawiający zastrzega obowiązek osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych części zamówienia obejmujących:
- Wsparcie w utrzymaniu i rozwój komponentów: Contact Center i CRM, środowiska portalowego.
- Wsparcie w utrzymaniu i rozwój aplikacji mobilnej Warszawa 19115 dla platform: iOS, Android.

3.Zamawiający informuje, iż kwota, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi 6 300 000,00 zł brutto.

4.Postępowanie prowadzone będzie w języku polskim

5.Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt. 7 ustawy w wysokości 50% wartości zamówienia podstawowego przeznaczonego na rozbudowę środowiska informatycznego realizującego usługi MCK.

6.Zamawiający przewiduje możliwość zastosowania do badania i oceny ofert „procedury odwróconej”, opisanej w art. 139 ustawy Pzp.

7.Zmiany umowy zostały określone we wzorze umowy

8. Procedura przyspieszona
Skrócenie terminu składania ofert konieczne jest ze względu na zapewnienie ciągłości działania
kluczowych systemów informatycznych m.st. Warszawy. Ze względu na swój charakter, środowisko
MCK Warszawa19115 wraz z komponentami integracyjnymi pełnią funkcję strategiczną dla
funkcjonowania Warszawy, szczególnie w sytuacji panującej pandemii. Zapewnienie ciągłego dostępu
do informacji oraz możliwości zgłoszenia problemów, którymi powinny się zająć służby miejskie jest
koniecznością
Miejsce wykonania robót budowlanych, usług lub miejsce dostawWarszawa
Główny przedmiot (CPV)50.31.41.00-3
Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowejNie
Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowejNie
Czy Zamawiający zamierza zawrzeć umowę ramowąNie
Czy Zamawiający zamierza ustanowić Dynamiczny System ZakupówNie
Czy Zamawiający zamierza zastosować aukcję elektroniczną do wyboru najkorzystniejszej ofertyNie
Czas trwania zamówienia lub termin wykonania36 miesięcy/ące (licząc od daty udzielenia zamówienia)
III Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym, i technicznym
Wymagane wadium0,00 zł.
Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne
III.1. Warunki udziału
III.1.1)
Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
III.1.2)
Sytuacja ekonomiczna i finansowa
III.1.3)
Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Za spełniających warunki udziału w postępowaniu Zamawiający uzna Wykonawców, którzy łącznie wykażą, że:

1.w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzonej działalności jest krótszy, w tym okresie, należycie wykonali, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych należycie wykonują:

1.1.co najmniej dwie usługi wsparcia w utrzymaniu i rozwoju systemu przeznaczonego do obsługi zgłoszeń od mieszkańców lub klientów zewnętrznych, spełniającą łącznie poniższe warunki:
a)usługi dotyczą/ły systemu składającego się m.in. z komponentu CRM wdrożonego w oparciu o licencjonowane oprogramowanie Oracle Siebel Public Sector w wersji co najmniej 8.0 wykorzystującego jako interfejs użytkownika Siebel Open UI;

b)co najmniej jedna usługa dotyczy systemu obsługiwanego przez co najmniej 300 zarejestrowanych użytkowników, z których każdy posiada konto w Oracle Siebel Public Sector;

c)usługi są/były świadczona w trybie 24 godziny 7 dni w tygodniu, przez nieprzerwany okres co najmniej 24 miesięcy;

d)usługi dotyczyły systemu, którego końcowym użytkownikiem jest podmiot z sektora publicznego.

e)w ramach co najmniej jednej usługi Wykonawca dokonał podniesienia wersji oprogramowania Oracle Siebel Public Sector do wersji co najmniej 21.00 dla komponentu CRM

1.2.co najmniej jedną usługę wsparcia w utrzymaniu i rozwoju systemu przeznaczonego do obsługi zgłoszeń od mieszkańców lub klientów zewnętrznych, spełniającą łącznie poniższe warunki:

a)usługa dotyczy/ła systemu składającego się m.in. z komponentu Contact Center zbudowanego i wdrożonego w oparciu o licencjonowane oprogramowanie Genesys PureConnect w wersji 4.0;

b) usługa dotyczy/ła systemu obsługiwanego przez co najmniej 50 zarejestrowanych użytkowników, z których każdy posiada konto w Genesys PureConnect;

c)usługa była świadczona w trybie 24 godziny przez 7 dni w tygodniu, przez nieprzerwany okres 24 miesięcy;

d)usługa dotyczy/ła systemu, którego końcowym użytkownikiem jest podmiot z sektora publicznego.


1.3.co najmniej dwie usługi wsparcia w utrzymaniu i rozwoju dla portalu wdrożonego w oparciu o oprogramowanie Liferay Portal w wersji 6.1 lub wyższej, spełniające poniższe warunki:

a)co najmniej jedna usługa dotyczy/ła portalu ogólnie dostępnego w sieci Internet (tj. bez kontroli dostępu użytkowników np. logowania) przez okres co najmniej 6 miesięcy przed dniem składania ofert. (Wykonawca w formularzu JEDZ wskaże dokładne adresy, pod którym znajdują się wskazane funkcjonalności);

b)każda usługa posiada funkcjonalność bazy wiedzy oraz wyszukiwarki pełnotekstowej. (Wykonawca w formularzu JEDZ wskaże dokładne adresy, pod którym znajdują się wskazane funkcjonalności);

c)co najmniej jedna usługa dotyczyła portalu posiadającego funkcjonalności prezentacji zgłoszeń na mapie (Wykonawca w formularzu JEDZ wskaże dokładne adresy, pod którym znajdują się wskazane funkcjonalności);

d)każda z usług była świadczona w trybie 24 godziny przez 7 dni w tygodniu przez nieprzerwany okres co najmniej 6 miesięcy.

e)w ramach co najmniej jednej usługi Wykonawca dokonał podniesienia wersji oprogramowania portalu Liferay Portal do wersji co najmniej 7.3

f)co najmniej jedna usługa dotyczyła portalu, który został zintegrowany, za pośrednictwem funkcji integracyjnych API, z Platformą typu Internet of Things na potrzeby prezentacji na mapie danych pochodzących z czujników w trybie on-line.

1.4.co najmniej jedną usługę wsparcia w utrzymaniu i rozwoju dla aplikacji mobilnej spełniającą łącznie poniższe warunki:

a)usługa była świadczona w trybie 24 godziny przez 7 dni w tygodniu przez nieprzerwany okres, co najmniej 6 miesięcy;

b)usługa dotyczyła aplikacji mobilnej w wdrożonej w oparciu o React Native

c)usługa dotyczy/ła aplikacji wdrożonej dla dwóch platform: iOS w wersji co najmniej 10, Android w wersji co najmniej 5

d)usługa dotyczy/ła aplikacji dostępnej w sklepach: AppStore, GooglePlay przez okres co najmniej 6 miesięcy przed dniem składania ofert. (Wykonawca w formularzu JEDZ poda adres aplikacji w sklepach).

e)usługa dotyczy/ła aplikacji, której sumaryczna liczba pobrań w sklepach AppStore, GooglePlay wynosiła co najmniej 10 000, do dnia składnia ofert;

f)usługa dotyczyła aplikacji mobilnej, która posiadała funkcjonalności : wysyłania zgłoszeń do operatora, prezentacji zgłoszeń na mapie i prezentacji powiadomień wysyłanych w technologii PUSH;

g)usługa dotyczyła aplikacji mobilnej, która została zintegrowana z platformą typu Contact Center w sposób umożliwiający rejestrację zgłoszeń w bazach danych w/w platformy za pośrednictwem funkcji integracyjnych API (nie za pośrednictwem e-mail)


2.2.dysponują lub będą dysponować co najmniej 7 (siedmioma) osobami wyznaczonymi do wykonania zamówienia, w tym:

a)co najmniej trzema polskojęzycznymi osobami, z których każda posiada certyfikat Siebel Consultant Certified Expert lub Siebel Certified Consultant;

b)co najmniej trzema polskojęzycznymi osobami, z których każda posiada certyfikat Interactive Intelligence Certified Engineer (ICCE);

c)co najmniej jednym polskojęzycznym kierownikiem projektu, który posiada certyfikat Prince 2 co najmniej na poziomie Fundation;

III.2. Informacje dodatkowe:
Złożenie oferty odbywa się poprzez:
a) wypełnienie zdefiniowanego przez zamawiającego w systemie Formularza oferty;
b) załączenie do oferty w systemie oświadczenia w postaci Jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (JEDZ)
c) w przypadku gdy wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, załączenie do oferty w systemie:
— oświadczenia (JEDZ), o których mowa w lit. b dotyczącego każdego podmiotu,
— zobowiązanie każdego Podmiotu udostępniającego zasoby potwierdzające, że stosunek łączący wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz określające w szczególności:
• zakres dostępnych wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby,
• sposób i okres udostępnienia wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia,
• czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą;
d) w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, załączenie do oferty w systemie:
–oświadczenia (JEDZ), o których mowa w lit. b) dotyczącego każdego z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie,
- oświadczenia z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni Wykonawcy
3.Załączenie do oferty w systemie następujących podmiotowych i przedmiotowych środków dowodowych oraz oświadczeń i dokumentów innych niż wymienionych wyżej:
3.1. Podmiotowe środki dowodowe
W niniejszym postępowaniu zamawiający wymaga złożenia wraz z ofertą podmiotowych środków dowodowych tj.:
Wykazu kwalifikacji zawodowych i doświadczenia osób wyznaczonych do realizacji zamówienia wskazanych do realizacji zamówienia w pkt. 12.2.2. lit. a, b, c SWZ do pozacenowego kryterium oceny ofert, określonego w pkt. 26.2. SWZ o treści zgodnej z Załącznikiem nr 2 do SWZ.
Dokument nie podlega uzupełnieniu
3.2. Przedmiotowe środki dowodowe
W niniejszym postępowaniu zamawiający nie wymaga złożenia wraz z ofertą przedmiotowych środków dowodowych.
4. Zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w
wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni od otrzymania wezwania, aktualnych na dzień złożenia, podmiotowych środków dowodowych, o których mowa poniżej.
4.1. Podmiotowe środki dowodowe potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu:
a) dowody, że wykazane w oświadczeniu JEDZ usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie.
Dowodami, o których mowa powyżej są:
— referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz, którego usługi zostały
wykonane,
- oświadczenie wykonawcy, jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca
nie jest w stanie uzyskać dokumentów. W takim przypadku należy uzasadnić brak możliwości uzyskania dokumentów.
W przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne
dokumenty potwierdzające ich należyte wykonanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące
przed upływem terminu składania ofert;
4.2. Podmiotowe środki dowodowe potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania:
a) informacje z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 ustawy, sporządzone nie wcześniej niż 6 miesięcy przed ich złożeniem;
b) w przypadku gdy wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów:
— informacje, o których mowa w lit. a dotyczące każdego podmiotu;
c) w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców:
informacje, o których mowa w lit. a dotyczące każdego wykonawcy;
d) oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej

IV Kryteria oceny ofert i informacje administracyjne
Kryteria oceny ofert
Cena60 %
Kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia40 %
Warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz dodatkowych wyjaśnieńFormularz można odebrać do dnia 2021-10-01
Cena: 0,00 zł.

Adres internetowy, pod którym można pobrać siwz: http://ogloszeniabzp.um.warszawa.pl/info.php?zamowienie=71489
Termin i miejsce składania ofertOferty należy składać do dnia 2021-10-01 godzina 10:00
Miejsce: patrz wyżej (adres, na który należy przesyłać oferty)
Termin związania ofertą90 dni od ostatecznego terminu składania ofert
Do dnia 2021-12-29
Data, godzina i miejsce otwarcia ofert2021-10-01, 10:15, https://zamowienia.um.warszawa.pl
V Inne informacje
Czy zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków UE?Nie
Data zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub przekazania do UOPWE2021-09-10


© Urząd m.st. Warszawa  |  Webmaster |  Biuro Zamówień Publicznych  |