m.st. Warszawa > Biuro Zamówień Publicznych > Karta zamówienia
ikona wyślijwyślij | ikona drukujdrukuj
Tryb podstawowy
Wartość zamówieniaPoniżej 750 000 EURO
Rodzaj zamówieniaUsługa
Data umieszczenia ogłoszenia na stronie Miasta 2021-09-24 , 16:42:33
I Zamawiający
ZamawiającyMiasto Stołeczne Warszawa
- adresPl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa, woj. mazowieckie
- telefon(+48 22) 443-14-00
- faks(+48 22) 443-14-02
- e-mail
- adres internetowyhttp://www.um.warszawa.pl
Biuro Zamówień Publicznych
- adresNiecała 2, 00-098 Warszawa, woj. mazowieckie
- telefon(+48 22) 443-14-00
- faks(+48 22) 443-14-02
- e-mail
- adres internetowyhttp://www.um.warszawa.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach proceduralnych Justyna Żywicka
- adresBiuro Zamówień Publicznych, Niecała 2, 00-098 Warszawa
- lokal302
- telefon(0-22) 443 14 39
- emailjzywicka@um.warszawa.pl
Adres, pod którym można uzyskać specyfikację istotnych warunków zamówieniap. osoba upoważniona do kontaktów
Adres, na który należy przesyłać ofertyp. osoba upoważniona do kontaktów
II Przedmiot zamówienia
Nazwa zamówienia
Usługa polegająca na opracowaniu szczegółowych planów realizacji spotów filmowych wraz z ich realizacją, produkcją i postprodukcją
Opis zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na opracowaniu szczegółowych planów realizacji spotów filmowych wraz z ich realizacją, produkcją i postprodukcją do wykorzystania w kampaniach: kampaniach promujących równe traktowanie, kampaniach promujących wolontariat, kampaniach promujących konsultacje społeczne. Zamówienie podzielone jest na 3 części:
Część 1 - Spoty na potrzeby kampanii promujących równe traktowanie:
Przedmiotem Części 1 jest usługa polegająca na opracowaniu szczegółowych planów realizacji spotów filmowych wraz z ich realizacją, produkcją i postprodukcją na potrzeby kampanii promujących równe traktowanie, publikowanych na miejskich kanałach w mediach społecznościowych ( w tym: Facebook, Instagram, YouTube, Twitter), miejskich stronach internetowych, w informacjach prasowych oraz na ekranach w komunikacji miejskiej i innej przestrzeni reklamowej m.st. Warszawy.
Zamówienie obejmuje wykonanie:
• spotów kampanii dotyczącej dyskryminacji – serii pięciu spotów, w tym czterech 20 sekundowych oraz jednego będącego kompilacją pozostałych, długości do 1 minuty, stanowiącej kompilację spotów 20 sekundowych, jak również wykonanie na planie filmowym zdjęć aktorów z ujęć filmowych i przekazanie Zamawiającemu prawa do 3 zdjęć każdego z bohaterów do wykorzystania w kampanii;
• spotów kampanii dotyczącej różnorodności społecznej Warszawy – dwóch spotów – jednego minutowego i jednego 20 sekundowego, jak również wykonanie i przekazanie 12 zdjęć aktorów z ujęć filmowych na potrzeby ww. kampanii.
Część 2 - Spoty na potrzeby kampanii promujących wolontariat:
Przedmiotem Części 2 jest usługa polegająca na opracowaniu szczegółowych planów realizacji spotów filmowych wraz z ich realizacją, produkcją i postprodukcją na potrzeby kampanii promujących wolontariat, publikowanych na miejskich kanałach w mediach społecznościowych ( w tym: Facebook, Instagram, YouTube, Twitter), miejskich stronach internetowych, w informacjach prasowych oraz na ekranach w komunikacji miejskiej i innej przestrzeni reklamowej m.st. Warszawy.
Zamówienie obejmuje wykonanie 3 spotów, każdy ze spotów powinien trwać około 2 minut.
Część 3 - Spoty na potrzeby kampanii promujących konsultacje społeczne:
Przedmiotem Części 3 jest usługa polegająca na opracowaniu szczegółowych planów realizacji spotów filmowych wraz z ich realizacją, produkcją i postprodukcją na potrzeby kampanii promujących konsultacje społeczne, publikowanych na miejskich kanałach w mediach społecznościowych ( w tym: Facebook, Instagram, YouTube, Twitter), miejskich stronach internetowych, w informacjach prasowych oraz na ekranach w komunikacji miejskiej i innej przestrzeni reklamowej m.st. Warszawy.
Zamówienie obejmuje wykonanie 4 spotów.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określony został we wzorach umów stanowiących załączniki do niniejszej SWZ – odpowiednie dla danej części:
• Załącznik nr 6A do SWZ stanowiący wzór umowy dla Części 1;
• Załącznik nr 6B do SWZ stanowiący wzór umowy dla Części 2;
• Załącznik nr 6C do SWZ stanowiący wzór umowy dla Części 3;
łącznie zwane w dalszej części SWZ „wzorami umów”
Miejsce wykonania robót budowlanych, usług lub miejsce dostawWarszawa, województwo mazowieckie
Główny przedmiot (CPV)79.34.00.00-9
Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowejTak
Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowejNie
Czy Zamawiający zamierza zawrzeć umowę ramowąNie
Czy Zamawiający zamierza ustanowić Dynamiczny System ZakupówNie
Czy Zamawiający zamierza zastosować aukcję elektroniczną do wyboru najkorzystniejszej ofertyNie
Wartość lub zakres zamówienia (z uwzględnieniem wszystkich części i opcji, o ile dotyczy)360000

Nr
części
Nazwa częściWadium
części
Data
wykonania
1Część 1 - Spoty na potrzeby kampanii promujących równe traktowanie0,005 tygodni od dnia podpisania umowy
2Spoty na potrzeby kampanii promujących wolontariat0,005 tygodni od dnia podpisania umowy
3Część 3 - Spoty na potrzeby kampanii promujących konsultacje społeczne0,005 tygodni od dnia podpisania umowy
Razem 0,00

Czas trwania zamówienia lub termin wykonaniainny dla każdej części (p.tabela powyżej)
III Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym, i technicznym
Wymagane wadium0,00 zł.
Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne
I.Warunki udziału w postępowaniu
1.Kryteria dopuszczenia Wykonawców do ubiegania się o udzielenie zamówienia
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1)nie podlegają wykluczeniu,
2)spełniają warunki udziału w postępowaniu.
1.1. Podstawy wykluczenia
Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawców, w stosunku do których zachodzą przesłanki wykluczenia wskazane w art. 108 ust. 1 ustawy.
1.2. Warunki udziału w postępowaniu.
UWAGA: Warunki udziału w postępowaniu, określone poniżej są jednakowe dla każdej części zamówienia. Wykonawca wykazuje poniżej opisane warunki niezależnie od liczby części na które składa ofertę.
Za spełniających warunki udziału w postępowaniu Zamawiający uzna Wykonawcę, który wykaże, że
1.2.1. w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie, należycie zrealizował lub realizuje (w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych):
a)co najmniej dwa zlecenia polegające na realizacji spotów wykorzystywanych w kampaniach społecznych, emitowanych w serwisach Facebook i/lub YouTube, z których każdy osiągnął łącznie 2 mln wyświetleń na kanałach YouTube i/lub Facebook;
b)co najmniej trzy zlecenia polegające na realizacji spotów z udziałem aktorów, w tym minimum dwa z udziałem dzieci i młodzieży do 16 roku życia;
c)wykaże zdobycie w ciągu ostatnich 7 lat (2015-2021) co najmniej trzech prestiżowych nagród branżowych za produkcję spotów. Przez prestiżowe nagrody branżowe należy rozumieć nagrody zdobyte w następujących konkursach:
•Konkurs Niezależnej Kreacji – Kreatura,
•Konkurs Klubu Twórców Reklamy KTR,
•Złote Spinacze,
•Papaya Young Directors.
1.2.2. dysponuje lub będzie dysponował następującymi osobami do realizacji zamówienia:
a)reżyserem, który posiada doświadczenie jako reżyser przy produkcji co najmniej trzech spotów w ciągu ostatnich 3 lat;
b)scenarzystą, który posiada doświadczenie jako autor co najmniej trzech spotów zrealizowanych w ciągu ostatnich 3 lat;
c)operatorem filmowym, który posiada doświadczenie jako operator filmowy przy produkcji co najmniej trzech spotów zrealizowanych w ciągu ostatnich 3 lat;
Uwagi: Przez spot należy rozumieć film nie krótszy niż 20 sekund. Wykonawca może wykazać wyłącznie usługi zrealizowane przez siebie. Wykonawca nie może posłużyć się doświadczeniem innych podmiotów.
II. Informacje dodatkowe.
1. Zawartość oferty oświadczenia lub dokumenty wymagane w postępowaniu
1.1.Złożenie oferty odbywa się poprzez:
a) wypełnienie zdefiniowanego przez Zamawiającego w systemie Formularza oferty – zakres danych wypełnianych przez Wykonawcę w systemie został określony w pkt. 22 i 25 SWZ;
b)załączenie do oferty w systemie oświadczenia Wykonawcy stanowiącego potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania (sporządzonego wg wzoru określonego w Załączniku nr 1 do SWZ),
c)załączenie do oferty w systemie oświadczenia Wykonawcy stanowiącego potwierdzenie, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu (sporządzonego wg wzoru określonego w Załączniku nr 2 do SWZ),
d) w przypadku, gdy Wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji innych Podmiotów, załączenie do oferty w systemie:
–oświadczeń, o których mowa w lit. b) i c) dotyczących każdego Podmiotu,
–zobowiązanie każdego Podmiotu udostępniającego zasoby potwierdzające, że stosunek łączący Wykonawcę z Podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz określające w szczególności:
•zakres dostępnych Wykonawcy zasobów Podmiotu udostępniającego zasoby;
•sposób i okres udostępnienia Wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów Podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia;
•czy i w jakim zakresie Podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą.
e)w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, załączenie do oferty w systemie:
- oświadczeń, o których mowa w lit. b) i c) dotyczących każdego z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie,
- oświadczenia z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni Wykonawcy (w trybie art. 117 ust. 4 ustawy, sporządzonego wg wzoru określonego w Załączniku nr 3 do SWZ.
1.2.Załączenie do oferty w systemie następujących podmiotowych i przedmiotowych środków dowodowych oraz oświadczeń i dokumentów innych niż wymienionych wyżej:
1.2.1.Podmiotowe środki dowodowe
W niniejszym postępowaniu Zamawiający nie wymaga złożenia wraz z ofertą podmiotowych środków dowodowych.
1.2.2. Przedmiotowe środki dowodowe
1.2.2.1.Zamawiający wymaga złożenia wraz z ofertą następujących przedmiotowych środków dowodowych:
a)Koncepcja kreatywna – dokument w formacie pdf. załączony do oferty. Koncepcja kreatywna polega na opisie pomysłu realizacji spotu w sposób odpowiadający na założenia i realizujący cele określone w Opisie Przedmiotu Zamówienia stanowiącym Załącznik nr 1do wzorów umów.
b)Autorski scenariusz – dokument w formacie pdf załączony do oferty. Dokument przedstawiający autorski scenariusz (wraz z opisem planów zdjęciowych, ich lokalizacji i ułożenia w czasie, scenografii, aktorów, itp.) odpowiadający na założenia i realizujący cele określone w Opisie Przedmiotu Zamówienia stanowiącym Załącznik nr 1 do wzorów umów UWAGA: Przedmiotowe środki dowodowe wymienione w pkt, a) i b) służą Zamawiającemu do oceny oferty w kryterium pozacenowym „Koncepcja kreatywna i autorski scenariusz”. W przypadku składania oferty na więcej niż jedną część dokumenty powyższe Wykonawca zobowiązany jest załączyć oddzielnie do każdej części na którą składa ofertę opracowane adekwatnie do wymogów określonych dla danej części.
c)Portfolio – dokument w formacie pdf załączony do oferty zawierający – listę linków do spotów (maksymalnie 10) wraz z nazwą zlecającego usługę, datą wykonania i jeżeli film był publikowany w mediach społecznościowych, także z danymi dotyczącymi liczby wyświetleń na kanałach YouTube i/lub Facebook.
UWAGA: Przedmiotowy środek dowodowy wymieniony w pkt, c) służy do oceny oferty w kryterium pozacenowym „Portfolio”. W przypadku składania oferty na więcej niż jedną część Wykonawca załącza jeden dokument „Portfolio” odpowiadający wymaganiom określonym w pkt. c.
Przedmiotowe środki dowodowe wymienione w pkt. 14.2.2.1 służą do oceny ofert i nie podlegają uzupełnieniu w niniejszym postępowaniu. Oferta Wykonawcy, który nie załączy przedmiotowych środków dowodowych wymienionych w pkt. 14.2.2. SWZ zostanie odrzucona.
1.2.3. Inne oświadczenia lub dokumenty
a) oświadczenie Wykonawcy o podwykonawcach, ze wskazaniem części zamówienia których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom z podaniem firm podwykonawców,
o ile są znane, lub informacji o samodzielnym wykonaniu zamówienia (sporządzonego wg wzoru określonego w Załączniku nr 4 do SWZ);
b) w przypadku, gdy oferta została podpisana przez inną osobę niż umocowana
w dokumencie rejestrowym Wykonawcy, dokument (np. pełnomocnictwo) potwierdzający umocowanie do reprezentowania Wykonawcy;
c) w przypadku, gdy oferta zawiera informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa – dokument zawierający dowody, o których mowa w pkt. 18 SWZ.
1.3. Wykaz podmiotowych środków dowodowych, jakie na wezwanie Zamawiającego mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu
i braku podstaw do wykluczenia z postępowania.
Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od otrzymania wezwania, aktualnych na dzień złożenia, podmiotowych środków dowodowych, o których mowa poniżej:
1.3.1. Podmiotowe środki dowodowe potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
a) wykaz usług – przygotowany wg wzoru określonego w Załączniku 5 do SWZ na potwierdzenie spełnienia warunku udziału w postępowaniu określonego w pkt. 12.2.1.
b) dowody, że wykazane w w/w wykazie usługi zostały wykonane należycie. Dowodami,
o których mowa powyżej są:
– referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz, którego usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane;
–w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy;
– oświadczenie Wykonawcy, jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać dokumentów. W takim przypadku należy uzasadnić brak możliwości uzyskania dokumentów;
c)wykaz osób – przygotowany wg wzoru określonego w Załączniku nr 7 do SWZ na potwierdzenie spełniania warunku udziału w postepowaniu określonego w pkt. 12.2.2. SWZ.
Uwaga: Dokumenty wskazane w lit. a), b), c) podlegają uzupełnieniu.
Wykonawca składa jeden wykaz usług (określony w lit. a) odpowiadający wymaganiom określonym w pkt.12.1.1. SWZ i jeden wykaz osób (określony w lit. c) odpowiadający wymaganiom określonym w pkt. 12.2.2. SWZ. niezależnie od liczby części na które składa ofertę.
1.3.2. Podmiotowe środki dowodowe potwierdzające brak podstaw do wykluczenia
z postępowania: W niniejszym postępowaniu Zamawiający nie określa podmiotowych środków dowodowych potwierdzających brak podstaw do wykluczenia składanych na wezwanie.
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania w tym SWZ wraz z załącznikami można uzyskać również pod adresem (http://ogloszeniabzp.um.warszawa.pl/wyszukiwarka.php).
III. Wykonawca zagraniczny
Wykonawca zagraniczny składa dokumenty zgodnie z zapisami pkt. 13 i pkt. 14 SWZ, a w szczególności z zapisem pkt. 14.2.3. lit. b) dla potwierdzenia, iż oferta została podpisana przez osobę/y uprawnioną/e do reprezentowania Wykonawcy
IV Kryteria oceny ofert i informacje administracyjne
Kryteria oceny ofert
Cena30 %
Koncepcja kreatywna i autorski scenariusz50 %
Portfolio20 %
Warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz dodatkowych wyjaśnieńFormularz można odebrać do dnia 2021-10-06
Cena: 0,00 zł.

Adres internetowy, pod którym można pobrać siwz: http://ogloszeniabzp.um.warszawa.pl/info.php?zamowienie=71557
Termin i miejsce składania ofertOferty należy składać do dnia 2021-10-06 godzina 10:00
Miejsce: patrz wyżej (adres, na który należy przesyłać oferty)
Termin związania ofertą30 dni od ostatecznego terminu składania ofert
Do dnia 2021-11-04
Data, godzina i miejsce otwarcia ofert2021-10-06, 10:15, https://zamowienia.um.warszawa.pl
V Inne informacje
Czy zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków UE?Nie
Data zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub przekazania do UOPWE2021-09-24


© Urząd m.st. Warszawa  |  Webmaster |  Biuro Zamówień Publicznych  |