m.st. Warszawa > Biuro Zamówień Publicznych > Karta zamówienia
ikona wyślijwyślij | ikona drukujdrukuj
Przetarg nieograniczony
Wartość zamówieniaPowyżej 214 000 EURO
Rodzaj zamówieniaDostawa
Data umieszczenia ogłoszenia na stronie Miasta 2021-09-27 , 09:55:43
I Zamawiający
ZamawiającyMiasto Stołeczne Warszawa
- adresPl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa, woj. mazowieckie
- telefon(+48 22) 443-14-00
- faks(+48 22) 443-14-02
- e-mail
- adres internetowyhttp://www.um.warszawa.pl
Biuro Zamówień Publicznych
- adresNiecała 2, 00-098 Warszawa, woj. mazowieckie
- telefon(+48 22) 443-14-00
- faks(+48 22) 443-14-02
- e-mail
- adres internetowyhttp://www.um.warszawa.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach proceduralnych Sławomir Wyszyński
- adresBiuro Zamówień Publicznych, Niecała 2, 00-098 Warszawa
- lokal306
- telefon(0-22) 44 314 36
- emailswyszynski@um.warszawa.pl
Adres, pod którym można uzyskać specyfikację istotnych warunków zamówieniap. osoba upoważniona do kontaktów
Adres, na który należy przesyłać ofertyp. osoba upoważniona do kontaktów
II Przedmiot zamówienia
Nazwa zamówienia
Sprzedaż, dostarczanie i dystrybucja karmy dla kotów wolno żyjących z terenu m.st. Warszawy w celu ich dokarmiania.
Opis zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż, dostarczanie i dystrybucja karmy dla kotów wolno żyjących z terenu m.st. Warszawy w celu ich dokarmiania. Przedmiot zamówienia podzielony jest na 2 części:
Część 1 – dostarczenie i dystrybucja (tj. wydawanie) karmy społecznym opiekunom przez Wykonawcę w dzielnicach Bemowo, Białołęka, Bielany, Mokotów, Ochota, Praga-Południe, Śródmieście, Targówek, Ursus, Ursynów, Wesoła, Wilanów, Włochy, Wola, Żoliborz (punkt),
Część 2 – dostarczenie (wraz z rozładunkiem i wniesieniem) karmy przez Wykonawcę do pomieszczeń Urzędów Dzielnic: Praga-Północ, Rembertów, Wawer (magazyn).
Miejsce wykonania robót budowlanych, usług lub miejsce dostawWarszawa
Główny przedmiot (CPV)15.71.30.00-9
Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowejTak
Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowejNie
Czy Zamawiający zamierza zawrzeć umowę ramowąNie
Czy Zamawiający zamierza ustanowić Dynamiczny System ZakupówNie
Czy Zamawiający zamierza zastosować aukcję elektroniczną do wyboru najkorzystniejszej ofertyNie
Wartość lub zakres zamówienia (z uwzględnieniem wszystkich części i opcji, o ile dotyczy)3222222,22

Nr
części
Nazwa częściWadium
części
1Część 1 – dostarczenie i dystrybucja (tj. wydawanie) karmy społecznym opiekunom przez Wykonawcę w dzielnicach Bemowo, Białołęka, Bielany, Mokotów, Ochota, Praga-Południe, Śródmieście, Targówek, Ursus, Ursynów, Wesoła, Wilanów, Włochy, Wola, Żoliborz (punkt), Część 2 – dostarczenie (wraz z rozładunkiem i wniesieniem) karmy przez Wykonawcę do pomieszczeń Urzędów Dzielnic: Praga-Północ, Rembertów, Wawer (magazyn).0,00
2Część 2 – dostarczenie (wraz z rozładunkiem i wniesieniem) karmy przez Wykonawcę do pomieszczeń Urzędów Dzielnic: Praga-Północ, Rembertów, Wawer (magazyn).0,00
Razem 0,00

Czas trwania zamówienia lub termin wykonania21 miesięcy/ące (licząc od daty udzielenia zamówienia)
III Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym, i technicznym
Wymagane wadium0,00 zł.
Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne
IV Kryteria oceny ofert i informacje administracyjne
Kryteria oceny ofert
Cena50 %
Warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz dodatkowych wyjaśnieńFormularz można odebrać do dnia 2021-10-11
Cena: 0,00 zł.

Adres internetowy, pod którym można pobrać siwz: http://ogloszeniabzp.um.warszawa.pl/info.php?zamowienie=71563
Termin i miejsce składania ofertOferty należy składać do dnia 2021-10-11 godzina 12:00
Miejsce: patrz wyżej (adres, na który należy przesyłać oferty)
Termin związania ofertą90 dni od ostatecznego terminu składania ofert
Do dnia 2022-01-08
Data, godzina i miejsce otwarcia ofert2021-10-11, 12:15, https://zamowienia.um.warszawa.pl
V Inne informacje
Czy zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków UE?Nie
Projekt/program
1. Złożenie oferty odbywa się poprzez:
a) wypełnienie zdefiniowanego przez Zamawiającego w systemie Formularza oferty – zakres danych
wypełnianych przez Wykonawcę w systemie został określony w pkt. 23 i 25 SWZ;
b) załączenie do oferty w systemie oświadczenia w postaci Jednolitego Europejskiego Dokumentu
Zamówienia (JEDZ) - zakres danych wypełnianych przez Wykonawcę jest możliwy do pobrania z
systemu w sposób określony w Instrukcji, o której mowa w pkt 5.2. SWZ. Szczegółowe zasady
wypełniania JEDZ zostały określone w pkt 15 SWZ;
c) w przypadku, gdy Wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji innych Podmiotów, załączenie do
oferty w systemie:
– oświadczenia (JEDZ), o których mowa w lit. b) dotyczącego każdego Podmiotu,
– zobowiązanie każdego Podmiotu udostępniającego zasoby potwierdzające, że stosunek łączący
Wykonawcę z Podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów
oraz określające w szczególności:
• zakres dostępnych Wykonawcy zasobów Podmiotu udostępniającego zasoby;
• sposób i okres udostępnienia Wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów Podmiotu
udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia;
• czy i w jakim zakresie Podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego Wykonawca polega w
odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych
lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą.
d) w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, załączenie do oferty w
systemie:
– oświadczenia (JEDZ), o których mowa w lit. b) dotyczącego każdego z Wykonawców wspólnie
ubiegających się o zamówienie,
– oświadczenia z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni
Wykonawcy (sporządzonego wg wzoru określonego w Załączniku nr 3 do SWZ),
2. Załączenie do oferty w systemie następujących podmiotowych i przedmiotowych środków
dowodowych oraz oświadczeń i dokumentów innych niż wymienionych wyżej:
2.1. Podmiotowe środki dowodowe
W niniejszym postępowaniu Zamawiający nie wymaga złożenia wraz z ofertą podmiotowych środków
dowodowych
2.2. Przedmiotowe środki dowodowe
W niniejszym postępowaniu Zamawiający wymaga złożenia wraz z ofertą przedmiotowych środków
dowodowych:
a) oryginału, w postaci dokumentu elektronicznego, wypełnionego przez Wykonawcę „Opisu
dostarczanych karm” o treści zgodnej z określoną we wzorze stanowiącym Załącznik nr 2 do SWZ,
podpisanego podpisem elektronicznym osoby/osób upoważnionej/upoważnionych do reprezentowania
Wykonawcy zgodnie z formą reprezentacji, określoną w dokumencie rejestrowym właściwym dla formy
organizacyjnej. Jeżeli Wykonawca składa ofertę na dwie części należy złożyć dwa opisy odpowiednio
zaznaczając w treści dla której części opis jest składany.
Uwaga! W przypadku, gdy Wykonawca nie załączy do oferty w systemie przedmiotowego dokumentu,
jego oferta zostanie odrzucona. Dokument ten nie podlega uzupełnieniu.
b) w postaci elektronicznej kopii etykiety, fotografii oferowanych produktów lub inne dokumenty,
zawierające m.in.:
– nazwę produktu,
– nazwę dostawcy - producenta, adres,
– masę netto,
– informację o procentowej zawartości: białka ogólnego, tłuszczu, popiołu, włókna surowego w karmie
suchej,
– informację o procentowej zawartości: wody, białka ogólnego, tłuszczu, popiołu, włókna surowego w
karmie mokrej,
– informację o kaloryczności karmy (kcal/100g),
– inne istotne właściwości oferowanych karm określone w OPZ.
Dopuszcza się wskazanie adresów stron internetowych, gdzie jest pełny opis parametrów wymaganych
przez Zamawiającego co do oferowanej karmy przez Wykonawcę. Adresy stron internetowych – linki
należy zamieścić w wydzielonym miejscu w Załączniku nr 2 do SWZ – Opis dostarczanych karm.
Uwaga! W przypadku, gdy Wykonawca nie załączy do oferty w systemie przedmiotowego dokumentu,
podlega on uzupełnieniu.
2.3. Inne oświadczenia lub dokumenty
a) w przypadku, gdy oferta została podpisana przez inną osobę niż umocowana w dokumencie
rejestrowym Wykonawcy, dokument (np. pełnomocnictwo) potwierdzający umocowanie do
reprezentowania Wykonawcy;
b) w przypadku, gdy oferta zawiera informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa – dokument
zawierający dowody, o których mowa w pkt. 19 SWZ
3. Wykaz podmiotowych środków dowodowych, jakie na wezwanie Zamawiającego mają dostarczyć
Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw do
wykluczenia z postępowania.
3.1. Podmiotowe środki dowodowe potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania:
a) informacje z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 ustawy,
sporządzone nie wcześniej niż 6 miesięcy przed ich złożeniem;
b) w przypadku, gdy Wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji innych Podmiotów:
– informacje, o których mowa w lit. a) dotyczące każdego Podmiotu;
c) w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców:
– informacje, o których mowa w lit. a) dotyczące każdego Wykonawcy,
d) oświadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej
samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i
konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę,
ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenie o
przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi
przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej, sporządzone wg wzoru
określonego w Załączniku nr 4 do SWZ
Data zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub przekazania do UOPWE2021-09-24


© Urząd m.st. Warszawa  |  Webmaster |  Biuro Zamówień Publicznych  |