m.st. Warszawa > Biuro Zamówień Publicznych > Karta zamówienia
ikona wyślijwyślij | ikona drukujdrukuj
Tryb podstawowy
Wartość zamówieniaPoniżej 214 000 EURO
Rodzaj zamówieniaUsługa
Data umieszczenia ogłoszenia na stronie Miasta 2021-09-24 , 15:52:28
I Zamawiający
ZamawiającyMiasto Stołeczne Warszawa
- adresPl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa, woj. mazowieckie
- telefon(+48 22) 443-14-00
- faks(+48 22) 443-14-02
- adres internetowyhttp://www.um.warszawa.pl
Biuro Zamówień Publicznych
- adresNiecała 2, 00-098 Warszawa, woj. mazowieckie
- telefon(+48 22) 443-14-00
- faks(+48 22) 443-14-02
- adres internetowyhttp://www.um.warszawa.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach proceduralnych Laura Kinsner
- adresBiuro Zamówień Publicznych, Niecała 2, 00-098 Warszawa
- lokal311
- telefon(022) 443-14-17
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach merytorycznychLaura Kinsner
- adresBiuro Zamówień Publicznych, Niecała 2, 00-098 Warszawa
- lokal311
- telefon(022) 443-14-17
Adres, pod którym można uzyskać specyfikację istotnych warunków zamówieniaBiuro Zamówień Publicznych, https://zamowienia.um.warszawa.pl
- lokalhttps://zamowienia.um.warszawa.pl
Adres, na który należy przesyłać ofertyBiuro Zamówień Publicznych, https://zamowienia.um.warszawa.pl
- lokalhttps://zamowienia.um.warszawa.pl
II Przedmiot zamówienia
Nazwa zamówienia
Zapewnienie kompleksowego doradztwa prawnego, ekonomiczno-finansowego oraz technicznego przy realizacji projektu pn. "Modernizacja, rozbudowa i zagospodarowanie Ośrodka Polonia przy ul. Konwiktorskiej 6 w Warszawie".
Opis zamówienia
6.1. Przedmiotem zamówienia jest zapewnienie kompleksowego doradztwa prawnego, ekonomiczno-finansowego oraz technicznego dla strony publicznej przy przeprowadzeniu postępowania zmierzającego do wyboru partnera prywatnego przy realizacji projektu pod nazwą „Modernizacja, rozbudowa i zagospodarowanie Ośrodka Polonia przy
ul. Konwiktorskiej 6 w Warszawie”.

Wartość zamówienia wynosi 240 000,00 zł netto tj. 295 200,00 zł brutto.

Zamawiający nie zamierza udzielić zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt. 7 ustawy.
Miejsce wykonania robót budowlanych, usług lub miejsce dostawWarszawa
Główny przedmiot (CPV)66.17.10.00-9
Dodatkowe przedmioty (CPV) 79.10.00.00-5


Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowejNie
Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowejNie
Czy Zamawiający zamierza zawrzeć umowę ramowąNie
Czy Zamawiający zamierza ustanowić Dynamiczny System ZakupówNie
Czy Zamawiający zamierza zastosować aukcję elektroniczną do wyboru najkorzystniejszej ofertyNie
Czas trwania zamówienia lub termin wykonaniaData zakończenia: 2023-11-30
III Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym, i technicznym
Wymagane wadium0,00 zł.
Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
1. Za spełniających warunki udziału w postępowaniu Zamawiający uzna Wykonawców, którzy:
1.1. w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzonej działalności jest krótszy, w tym okresie należycie zrealizowali:
a) co najmniej dwie usługi doradztwa prawnego przy realizacji przedsięwzięcia dotyczącego budowy obiektu użyteczności publicznej o wartości projektu nie mniejszej niż 40 000 000 PLN brutto nakładów inwestycyjnych, prowadzonym
na podstawie:
• ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym lub
• ustawy z dnia 9 stycznia 2009 r. o koncesji na roboty budowlane lub usługi lub
• ustawy z dnia 21 października 2016 r. o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi
w tym uczestniczyli po stronie podmiotu publicznego w dialogu konkurencyjnym lub negocjacjach oraz w przygotowaniu projektu umowy z partnerem prywatnym lub koncesjonariuszem, a w postępowaniu wpłynęła co najmniej jedna oferta.
b) co najmniej dwie usługi doradztwa finansowego na rzecz inwestora, przy realizacji przedsięwzięcia dotyczącego budowy obiektu użyteczności publicznej o wartości projektu nie mniejszej niż 40 000 000 PLN brutto nakładów inwestycyjnych, prowadzonym na podstawie:
• ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym lub
• ustawy z dnia 9 stycznia 2009 r. o koncesji na roboty budowlane lub usługi lub
• ustawy z dnia 21 października 2016 r. o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi
c) usługi doradcze podczas procedury wyboru partnera prywatnego lub koncesjonariusza w co najmniej jednym postępowaniu, prowadzonym na podstawie:
• ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym lub
• ustawy z dnia 9 stycznia 2009 r. o koncesji na roboty budowlane lub usługi lub
• ustawy z dnia 21 października 2016 r. o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi
w ramach którego została podpisana umowa.
Usługi doradcze, o których mowa w pkt 12.1.1. lit. c) SWZ obejmowały przygotowanie dokumentacji niezbędnej do przeprowadzenia postępowania
na wybór partnera prywatnego, w tym dokumentacji przetargowej i umowy
o partnerstwie publiczno-prywatnym i były świadczone na rzecz jednostki sektora finansów publicznych dla projektu o wartości nie mniejszej niż 40 000 000 PLN brutto nakładów inwestycyjnych.
Uwaga: Wykonawca może wykazać jedną usługę na spełnienie kilku wymogów spośród wymienionych w ppkt a) do c), jeśli zakres usługi jest odpowiedni. W takim przypadku Wykonawca nadal jest zobowiązany do wypełnienia i złożenia Wykazu wykonanych usług na potwierdzenie spełnienia każdego z wymogów z ppkt a) do c).
1.2. dysponują/będą dysponować co najmniej pięcioosobowym zespołem, z których
co najmniej trzy będą posiadały wykształcenie wyższe, odpowiednio; ekonomiczne, prawnicze i techniczne, i będą pełniły w trakcie realizacji Zamówienia rolę kluczowych ekspertów:
a) Ekspert ds. prawnych – niniejsza osoba ma posiadać następujące kwalifikacje zawodowe, doświadczenie i wykształcenie:
• wyższe wykształcenie prawnicze;
• ukończona aplikacja radcowska lub adwokacka;
• posiadający aktualny wpis do rejestru okręgowej izby radców prawnych lub okręgowej izby adwokackiej
• w ciągu ostatnich pięciu lat od terminu składania ofert świadczyła usługi doradztwa prawnego przy co najmniej jednym przedsięwzięciu realizowanym
na podstawie ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym lub ustawy z dnia 9 stycznia 2009 r. o koncesji na roboty budowlane lub usługi lub ustawy z dnia 21 października 2016 r. o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi), lub ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o zmianie ustawy
o partnerstwie publiczno-prywatnym oraz niektórych innych ustaw, w tym uczestniczyła po stronie podmiotu publicznego w dialogu konkurencyjnym lub negocjacjach oraz w przygotowaniu projektu umowy z partnerem prywatnym lub koncesjonariuszem, w wyniku którego została podpisana umowa o partnerstwie publiczno-prywatnym albo umowa o koncesji.
b) Ekspert ds. ekonomicznych – niniejsza osoba ma posiadać następujące kwalifikacje zawodowe, doświadczenie i wykształcenie:
• wyższe wykształcenie ekonomiczne/finansowe/rachunkowość
• doświadczenie w przygotowaniu co najmniej jednego studium wykonalności
(w zakresie analizy wykonalności i rozwiązań alternatywnych, analizy finansowej wraz z zestawieniem przepływów pieniężnych) dla projektu infrastrukturalnego
z zakresu obiektów użyteczności publicznej o wartości co najmniej 40 000 000 zł brutto nakładów inwestycyjnych, dotyczącego partnerstwa publiczno-prywatnego;
c) Ekspert ds. technicznych – niniejsza osoba ma posiadać następujące kwalifikacje zawodowe, doświadczenie i wykształcenie:
• wyższe wykształcenie z uprawnieniami w specjalności architektura
• posiadający doświadczenie w przygotowaniu programów funkcjonalno-użytkowych, pozyskiwaniu decyzji o pozwoleniu na budowę, w realizacji koncepcji architektonicznych wielobranżowych, projektów budowy lub przebudowy obiektów kubaturowych użyteczności publicznej, obejmujących również aranżację wnętrz, który w ciągu ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, uczestniczył w przygotowaniu co najmniej jednego projektu budowlanego dla obiektu użyteczności publicznej o powierzchni użytkowej powyżej 2000 m2.
Zamawiający dopuszcza, żeby wykazane osoby w pkt 1.2. lit. a) – c) uczestniczyły
w tym samym przedsięwzięciu/postępowaniu.
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: W niniejszym postępowaniu Zamawiający nie określa podmiotowych środków dowodowych potwierdzających brak podstaw do wykluczenia składanych na wezwanie.
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: a) wykaz usług – przygotowany wg wzoru określonego w Załączniku nr 5 do SWZ na potwierdzenie spełniania warunku określonego w pkt. 12.2.1.1. SWZ.
b) dowody, że wykazane w w/w wykazie usługi zostały wykonane należycie. Dowodami,
o których mowa powyżej są:
– referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz, którego usługi zostały wykonane;
– oświadczenie Wykonawcy, jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać dokumentów. W takim przypadku należy uzasadnić brak możliwości uzyskania dokumentów;
c) wykaz osób na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu określonego w pkt. 12.2.1.2. SWZ. – przygotowany wg wzoru określonego w Załączniku
nr 6 do SWZ.
5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:
W niniejszym postępowaniu Zamawiający nie wymaga złożenia wraz z ofertą przedmiotowych środków dowodowych.
5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie
5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:
1.1. Złożenie oferty odbywa się poprzez:
a) wypełnienie zdefiniowanego przez Zamawiającego w systemie Formularza oferty – zakres danych wypełnianych przez Wykonawcę w systemie został określony w pkt. 23 i 26 SWZ;
b) załączenie do oferty w systemie oświadczenia Wykonawcy stanowiącego potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania (sporządzonego wg wzoru określonego w Załączniku nr 1 do SWZ),
c) załączenie do oferty w systemie oświadczenia Wykonawcy stanowiącego potwierdzenie, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu (sporządzonego wg wzoru określonego w Załączniku nr 2 do SWZ),
d) w przypadku, gdy Wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji innych Podmiotów, załączenie do oferty w systemie:
– oświadczeń, o których mowa w lit. b) i c) dotyczących każdego Podmiotu,
– zobowiązanie każdego Podmiotu udostępniającego zasoby potwierdzające, że stosunek łączący Wykonawcę z Podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz określające w szczególności:
• zakres dostępnych Wykonawcy zasobów Podmiotu udostępniającego zasoby;
• sposób i okres udostępnienia Wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów Podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia;
• czy i w jakim zakresie Podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą.
e) w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, załączenie do oferty w systemie
– oświadczeń, o których mowa w lit. b) dotyczących każdego z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie,
– oświadczenia z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni Wykonawcy (sporządzonego wg wzoru określonego w Załączniku nr 4 do SWZ),
1.2. Załączenie do oferty oświadczeń i dokumentów innych niż wymienione wyżej:
a) oświadczenie Wykonawcy o podwykonawcach, ze wskazaniem części zamówienia których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom z podaniem firm podwykonawców, o ile są znane, lub informacji o samodzielnym wykonaniu zamówienia (sporządzonego wg wzoru określonego w Załączniku nr 3 do SWZ);
b) w przypadku, gdy oferta została podpisana przez inną osobę niż umocowana
w dokumencie rejestrowym Wykonawcy, dokument (np. pełnomocnictwo) potwierdzający umocowanie do reprezentowania Wykonawcy;
c) w przypadku, gdy oferta zawiera informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa – dokument zawierający dowody, o których mowa w pkt. 18 SWZ.
IV Kryteria oceny ofert i informacje administracyjne
Kryteria oceny ofert
Cena100 %
Warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz dodatkowych wyjaśnieńFormularz można odebrać do dnia 2021-10-11
Cena: 0.00 zł.
Adres internetowy, pod którym można pobrać siwz: http://ogloszeniabzp.um.warszawa.pl/info.php?zamowienie=71569
Termin i miejsce składania ofertOferty należy składać do dnia 2021-10-11 godzina 12:00
Miejsce: patrz wyżej (adres, na który należy przesyłać oferty)
Termin związania ofertą29 dni od ostatecznego terminu składania ofert
Do dnia 2021-11-09
Data, godzina i miejsce otwarcia ofert2021-10-11, 12:05, https://zamowienia.um.warszawa.pl
V Inne informacje
Czy zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków UE?Nie
Data zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub przekazania do UOPWE2021-09-24


© Urząd m.st. Warszawa  |  Webmaster |  Biuro Zamówień Publicznych  |