m.st. Warszawa > Biuro Zamówień Publicznych > Karta zamówienia
ikona wyślijwyślij | ikona drukujdrukuj
Tryb podstawowy
Wartość zamówieniaPoniżej 214 000 EURO
Rodzaj zamówieniaUsługa
Data umieszczenia ogłoszenia na stronie Miasta 2021-09-28 , 11:05:10
I Zamawiający
ZamawiającyMiasto Stołeczne Warszawa
- adresPl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa, woj. mazowieckie
- telefon(+48 22) 443-14-00
- faks(+48 22) 443-14-02
- e-mail
- adres internetowyhttp://www.um.warszawa.pl
Biuro Zamówień Publicznych
- adresNiecała 2, 00-098 Warszawa, woj. mazowieckie
- telefon(+48 22) 443-14-00
- faks(+48 22) 443-14-02
- e-mail
- adres internetowyhttp://www.um.warszawa.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach proceduralnych Sławomir Wyszyński
- adresBiuro Zamówień Publicznych, Niecała 2, 00-098 Warszawa
- lokal306
- telefon(0-22) 44 314 36
- emailswyszynski@um.warszawa.pl
Adres, pod którym można uzyskać specyfikację istotnych warunków zamówieniap. osoba upoważniona do kontaktów
Adres, na który należy przesyłać ofertyp. osoba upoważniona do kontaktów
II Przedmiot zamówienia
Nazwa zamówienia
Zakup usługi konfekcjonowania przesyłek ws. decyzji podatkowych polegającej na nadruku adresów na drukach potwierdzenia odbioru oraz na dołączaniu tych druków na zapakowane decyzje podczas procesu wysyłania decyzji ws. podatku od nieruchomości na potrzeby Centrum Obsługi Podatnika w 2022 r.
Opis zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest zakup usługi konfekcjonowania przesyłek ws. decyzji podatkowych polegającej na nadruku adresów na drukach potwierdzenia odbioru oraz na dołączaniu tych druków na zapakowane decyzje podczas procesu wysyłania decyzji ws. podatku od nieruchomości na potrzeby Centrum Obsługi Podatnika w 2022 r.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (OPZ) zawiera Załącznik nr 2 do umowy, której wzór stanowi Załącznik nr 4 do SWZ.
Miejsce wykonania robót budowlanych, usług lub miejsce dostawWarszawa
Główny przedmiot (CPV)79.82.40.00-6
Dodatkowe przedmioty (CPV) 79.57.00.00-0


Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowejNie
Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowejNie
Czy Zamawiający zamierza zawrzeć umowę ramowąNie
Czy Zamawiający zamierza ustanowić Dynamiczny System ZakupówNie
Czy Zamawiający zamierza zastosować aukcję elektroniczną do wyboru najkorzystniejszej ofertyNie
Czas trwania zamówienia lub termin wykonania350 dni (licząc od daty udzielenia zamówienia)
III Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym, i technicznym
Wymagane wadium0,00 zł.
Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne
12.2. Warunki udziału w postępowaniu:
Za spełniających warunki udziału w postępowaniu Zamawiający uzna Wykonawców, którzy:
12.2.1. Za spełniających warunki udziału w postępowaniu Zamawiający uzna Wykonawców, którzy wykażą, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzonej działalności jest krótszy, w tym okresie należycie zrealizowali co najmniej 2 usługi w zakresie konfekcjonowania korespondencji masowej o jednorazowym wolumenie min. 300 000 sztuk każda, dla dwóch różnych podmiotów.
W przypadku występowania usług, które są w trakcie realizacji Wykonawca musi wykazać, że do dnia składania ofert, wskazane usługi osiągnęły jednorazowo wolumen co najmniej 300 000 sztuk.
Wykonawca, który w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert świadczył lub nadal świadczy ww. usługę na rzecz Zamawiającego nie musi przedstawiać referencji dla tej usługi, pod warunkiem, że spełnia ona warunki uczestnictwa w postępowaniu oraz zostanie wpisana do wykazu (Załącznik nr 5 do SWZ) wraz z numerem i datą zawarcia umowy z Zamawiającym oraz informacją o nazwie biura, którego przedstawi-ciel zawierał umowę. W takim przypadku Zamawiający potwierdzi ww. referencje we właściwej komórce Zamawiającego.
14.2. Załączenie do oferty w systemie następujących podmiotowych i przedmiotowych środków dowodowych oraz oświadczeń i dokumentów innych niż wymienionych wyżej:
14.2.1. Podmiotowe środki dowodowe
W niniejszym postępowaniu Zamawiający nie wymaga złożenia wraz z ofertą podmiotowych środków dowodowych.
14.2.2. Przedmiotowe środki dowodowe
W niniejszym postępowaniu Zamawiający nie wymaga złożenia wraz z ofertą przedmiotowych środków dowodowych
14.2.3. Inne oświadczenia lub dokumenty
a) oświadczenie Wykonawcy o podwykonawcach, ze wskazaniem części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom z podaniem firm podwykonawców, o ile są znane, lub informacji o samodzielnym wykonaniu zamówienia (sporządzonego wg wzoru określonego w Załączniku nr 3 do SWZ);
b) w przypadku, gdy oferta została podpisana przez inną osobę niż umocowana
w dokumencie rejestrowym Wykonawcy, dokument (np. pełnomocnictwo) potwierdzający umocowanie do reprezentowania Wykonawcy;
c) w przypadku, gdy oferta zawiera informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa – dokument zawierający dowody, o których mowa w pkt. 18 SWZ.
IV Kryteria oceny ofert i informacje administracyjne
Kryteria oceny ofert
Cena100 %
Warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz dodatkowych wyjaśnieńFormularz można odebrać do dnia 2021-10-08
Cena: 0,00 zł.

Adres internetowy, pod którym można pobrać siwz: http://ogloszeniabzp.um.warszawa.pl/info.php?zamowienie=71583
Termin i miejsce składania ofertOferty należy składać do dnia 2021-10-08 godzina 12:00
Miejsce: patrz wyżej (adres, na który należy przesyłać oferty)
Termin związania ofertą30 dni od ostatecznego terminu składania ofert
Do dnia 2021-11-05
Data, godzina i miejsce otwarcia ofert2021-10-08, 12:15, https://zamowienia.um.warszawa.pl
V Inne informacje
Czy zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków UE?Nie
Data zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub przekazania do UOPWE2021-09-28


© Urząd m.st. Warszawa  |  Webmaster |  Biuro Zamówień Publicznych  |