m.st. Warszawa > Biuro Zamówień Publicznych > Karta zamówienia
ikona wyślijwyślij | ikona drukujdrukuj
Tryb podstawowy
Wartość zamówieniaPoniżej 214 000 EURO
Rodzaj zamówieniaUsługa
Data umieszczenia ogłoszenia na stronie Miasta 2021-10-05 , 11:04:44
I Zamawiający
ZamawiającyMiasto Stołeczne Warszawa
- adresPl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa, woj. mazowieckie
- telefon(+48 22) 443-14-00
- faks(+48 22) 443-14-02
- e-mail
- adres internetowyhttp://www.um.warszawa.pl
Biuro Zamówień Publicznych
- adresNiecała 2, 00-098 Warszawa, woj. mazowieckie
- telefon(+48 22) 443-14-00
- faks(+48 22) 443-14-02
- e-mail
- adres internetowyhttp://www.um.warszawa.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach proceduralnych Grzegorz Piątkowski
- adresBiuro Zamówień Publicznych, Niecała 2, 00-098 Warszawa
- lokal311
- telefon(0-22) 443-14-19
- emailzamowieniabzp@um.warszawa.pl
Adres, pod którym można uzyskać specyfikację istotnych warunków zamówieniaBiuro Zamówień Publicznych, https://zamowienia.um.warszawa.pl
- lokalhttps://zamowienia.um.warszawa.pl
Adres, na który należy przesyłać ofertyBiuro Zamówień Publicznych, https://zamowienia.um.warszawa.pl
- lokalhttps://zamowienia.um.warszawa.pl
II Przedmiot zamówienia
Nazwa zamówienia
Wykonywanie przeglądów i usług hot-line systemów instalacji klimatyzacji i wentylacji mechanicznej zainstalowanych w budynkach Urzędu m.st. Warszawy
Opis zamówienia
Przedmiotem Części 1 zamówienia jest wykonanie przeglądów i usługi hot-line systemów instalacji klimatyzacji zainstalowanych w budynkach Urzędu m.st. Warszawy, w lokalizacjach określonych w załączniku nr 1 do Wzoru umowy (dla Części 1).

Przedmiotem Części 2 zamówienia jest wykonanie przeglądów i usługi hot-line systemów instalacji wentylacji mechanicznej zainstalowanych w budynkach Urzędu m.st. Warszawy, w lokalizacjach określonych w załączniku nr 1 do Wzoru umowy (dla Części 2).

INFORMACJE DODATKOWE
1. Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z
postępowania w tym SWZ wraz z załącznikami można uzyskać pod
adresem http://ogloszeniabzp.um.warszawa.pl/wyszukiwarka.php oraz https://zamowienia.um.warszawa.pl
2. Zamawiający nie zamierza udzielić zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt. 7 ustawy.
3. Postępowanie prowadzone będzie w języku polskim
4. Szczegółowe warunki realizacji zamówienia zawarte zostały w ogłoszeniu opublikowanym w Biuletynie Zamówień Publicznych o numerze 2021/BZP 00205177 z dnia 2021-10-05
5. Ofertę można składać na wszystkie części (na jedną lub dwie części).
Miejsce wykonania robót budowlanych, usług lub miejsce dostawWarszawa
Główny przedmiot (CPV)50.73.00.00-1
Dodatkowe przedmioty (CPV) 50.71.20.00-9


Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowejTak
Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowejNie
Czy Zamawiający zamierza zawrzeć umowę ramowąNie
Czy Zamawiający zamierza ustanowić Dynamiczny System ZakupówNie
Czy Zamawiający zamierza zastosować aukcję elektroniczną do wyboru najkorzystniejszej ofertyNie
Wartość lub zakres zamówienia (z uwzględnieniem wszystkich części i opcji, o ile dotyczy)

Nr
części
Nazwa częściWadium
części
1Część 10,00
2Część 20,00
Razem 0,00

Czas trwania zamówienia lub termin wykonania24 miesięcy/ące (licząc od daty udzielenia zamówienia)
III Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym, i technicznym
Wymagane wadium0,00 zł.
Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne
1. Zamawiający nie przewiduje fakultatywnych podstaw wykluczenia.
2. Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
Zdolność techniczna i zawodowa:
Dla Części 1:
Za spełniających warunki udziału w postępowaniu Zamawiający uzna Wykonawców, którzy wykażą że:
a) w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzonej działalności jest krótszy, w tym okresie, należycie zrealizowali bądź realizują co najmniej 2 (dwie) usługi, o wartości nie mniejszej niż 50 000,00 zł brutto każda, których
przedmiotem było/jest wykonywanie przeglądów oraz napraw systemów instalacji klimatyzacji identycznych lub zbliżonych parametrami do urządzeń zawartych w opisie przedmiotu
zamówienia.
W przypadku usługi/usług, która/-e jest/są w trakcie realizacji, wykonawca musi wykazać, że do chwili składania ofert wartość wykonanej/-ych częściowo usługi/usług wyniosła co najmniej 50
000,00 zł brutto.
Uwaga: W przypadku zamówień, które są w trakcie realizacji, Wykonawca musi wykazać, że do chwili składania ofert, wartość zrealizowanego zamówienia wyniosła co najmniej 50 000,00 zł brutto;
b) będą dysponować co najmniej 2 pracownikami wyznaczonymi do realizacji zamówienia, z których każdy posiada następujące minimalne kwalifikacje:
- uprawnienia SEP E,
- świadectwo kwalifikacji w zakresie substancji kontrolowanych (certyfikat F-Gaz),
- przy czym jedna ze wskazanych wyżej osób musi być przewidziana do nadzorowania prac w ramach realizacji zamówienia i posiadać uprawnienia SEP D,
- certyfikat dopuszczenia do wszelkich czynności związanych z ustawą z dnia 15.05.2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluoryzowanych gazach cieplarnianych.
Zmiana osób dedykowanych do realizacji zamówienia podczas realizacji przedmiotu zamówienia w terminie jego wykonywania, możliwa będzie wyłącznie za zgodą Zamawiającego. Nowe osoby
muszą posiadać nie mniejsze kwalifikacje niż te, które zostały określone przez Zamawiającego w SWZ.
Dla Części 2:
Za spełniających warunki udziału w postępowaniu Zamawiający uzna Wykonawców, którzy wykażą że:
a) w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzonej działalności jest krótszy, w tym okresie, zrealizowali bądź realizują co najmniej 2 (dwie) usługi, o wartości nie mniejszej niż 50 000,00 zł brutto każda, których przedmiotem było/jest wykonywanie przeglądów oraz napraw systemów wentylacji mechanicznej identycznych lub zbliżonych parametrami do urządzeń zawartych w opisie przedmiotu zamówienia.
W przypadku usługi/usług, która/-e jest/są w trakcie realizacji, wykonawca musi wykazać, że do chwili składania ofert wartość wykonanej/-ych częściowo usługi/usług wyniosła co najmniej 50 000,00 zł brutto.
Uwaga: W przypadku zamówień, które są w trakcie realizacji, Wykonawca musi wykazać, że do chwili składania ofert, wartość zrealizowanego zamówienia wyniosła co najmniej 50 000,00 zł brutto;
b) będą dysponować co najmniej 2 pracownikami wyznaczonymi do realizacji zamówienia, z których każdy posiada następujące minimalne kwalifikacje:
- uprawnienia SEP E,
- świadectwo kwalifikacji w zakresie substancji kontrolowanych (certyfikat F-Gaz),
- przy czym jedna ze wskazanych wyżej osób musi być przewidziana do nadzorowania prac w ramach realizacji zamówienia i posiadać uprawnienia SEP D,
- certyfikat dopuszczenia do wszelkich czynności związanych z ustawą z dnia 15.05.2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluoryzowanych gazach cieplarnianych.
Zmiana osób dedykowanych do realizacji zamówienia podczas realizacji przedmiotu zamówienia w terminie jego wykonywania, możliwa będzie wyłącznie za zgodą Zamawiającego. Nowe osoby
muszą posiadać nie mniejsze kwalifikacje niż te, które zostały określone przez Zamawiającego w SWZ.
3. Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy.
4. Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu:
W niniejszym postępowaniu Zamawiający nie określa podmiotowych środków dowodowych potwierdzających brak podstaw do wykluczenia składanych na wezwanie.
5. Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu:
a) wykaz usług – przygotowany wg wzoru określonego w Załączniku nr 5 do SWZ na potwierdzenie spełniania warunku określonego w pkt. 12.2.1 lit. a) SWZ;
b) dowody, że wykazane w w/w wykazie usługi zostały wykonane należycie. Dowodami, o których mowa powyżej są:
– referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz, którego usługi zostały wykonane;
– oświadczenie Wykonawcy, jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać dokumentów. W takim przypadku należy uzasadnić brak możliwości
uzyskania dokumentów;
c) wykaz osób na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu określonego w pkt.
12.2.1 lit. b) SWZ – przygotowany wg wzoru określonego w Załączniku nr 6 do SWZ.
6. Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:
W niniejszym postępowaniu Zamawiający nie wymaga złożenia wraz z ofertą przedmiotowych środków dowodowych.
7. Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:
a) oświadczenie Wykonawcy o podwykonawcach, ze wskazaniem części zamówienia których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom z podaniem firm podwykonawców, o ile są
znane, lub informacji o samodzielnym wykonaniu zamówienia (sporządzonego wg wzoru określonego w Załączniku nr 3 do SWZ);
b) w przypadku, gdy oferta została podpisana przez inną osobę niż umocowana w dokumencie rejestrowym Wykonawcy, dokument (np. pełnomocnictwo) potwierdzający umocowanie do reprezentowania Wykonawcy;
c) w przypadku, gdy oferta zawiera informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa – dokument zawierający dowody, o których mowa w pkt. 18 SWZ, na to, że:
– zastrzeżone informacje mają charakter techniczny, technologiczny, organizacyjny lub inny posiadający wartość gospodarczą,
– zastrzeżone informacje nie zostały ujawnione do wiadomości publicznej,
– podjęto w stosunku do nich niezbędne działania w celu zachowania poufności.
IV Kryteria oceny ofert i informacje administracyjne
Kryteria oceny ofert
Cena100 %
Warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz dodatkowych wyjaśnieńFormularz można odebrać do dnia 2021-10-13
Cena: 0.00 zł.
Adres internetowy, pod którym można pobrać siwz: http://ogloszeniabzp.um.warszawa.pl/info.php?zamowienie=71628
Termin i miejsce składania ofertOferty należy składać do dnia 2021-10-13 godzina 12:00
Miejsce: patrz wyżej (adres, na który należy przesyłać oferty)
Termin związania ofertą29 dni od ostatecznego terminu składania ofert
Do dnia 2021-11-11
Data, godzina i miejsce otwarcia ofert2021-10-13, 12:30, https://zamowienia.um.warszawa.pl
V Inne informacje
Czy zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków UE?Nie
Data zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub przekazania do UOPWE2021-10-05


© Urząd m.st. Warszawa  |  Webmaster |  Biuro Zamówień Publicznych  |