m.st. Warszawa > Biuro Zamówień Publicznych > Karta zamówienia
ikona wyślijwyślij | ikona drukujdrukuj
Przetarg nieograniczony
Wartość zamówieniaPowyżej 214 000 EURO
Rodzaj zamówieniaUsługa
Data umieszczenia ogłoszenia na stronie Miasta 2021-10-13 , 09:50:19
I Zamawiający
ZamawiającyMiasto Stołeczne Warszawa
- adresPl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa, woj. mazowieckie
- telefon(+48 22) 443-14-00
- faks(+48 22) 443-14-02
- e-mail
- adres internetowyhttp://www.um.warszawa.pl
Biuro Zamówień Publicznych
- adresNiecała 2, 00-098 Warszawa, woj. mazowieckie
- telefon(+48 22) 443-14-00
- faks(+48 22) 443-14-02
- e-mail
- adres internetowyhttp://www.um.warszawa.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach proceduralnych Jolanta Kotowicz
- adresBiuro Zamówień Publicznych, Niecała 2, 00-098 Warszawa
- lokal302
- telefon(0-22) 443-14-13
- emailzamowieniabzp@um.warszawa.pl
Adres, pod którym można uzyskać specyfikację istotnych warunków zamówieniap. osoba upoważniona do kontaktów
Adres, na który należy przesyłać ofertyBiuro Zamówień Publicznych, https://zamowienia.um.warszawa.pl
- lokalhttps://zamowienia.um.warszawa.pl
II Przedmiot zamówienia
Nazwa zamówienia
Przedłużenie wsparcia McAfee wraz z rozbudową i aktualizacją systemu ochrony antywirusowej komputerów i urządzeń Urzędu m.st. Warszawy
Opis zamówienia
1.Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa i aktualizacja systemu ochrony antywirusowej komputerów i urządzeń Urzędu m.st. Warszawy.
2.Zakup systemu zaawansowanej analizy kodu wykonywalnego McAfee Advanced Threat Defense Appliance w wersji 3200 lub równoważnego (dalej zwanego Sandbox), który będzie realizował analizę rzeczywistą próbek kodu. Analiza powinna odbywać się z wykorzystaniem testowego środowiska złożonego z maszyn wirtualnych osadzonych na dedykowanej platformie sprzętowej oraz integrować się z obecnie posiadaną infrastrukturą. Zakup rozwiązania ma zwiększyć skuteczność wykrywania złośliwego oprogramowania typu 0-day w ramach zaawansowanych ataków z użyciem kodu złośliwego. Integralną częścią zakupu urządzenia jest wsparcie producenta dla tego urządzenia. Urządzenie to, ma zastąpić obecnie posiadany przez Zamawiającego McAfee Advanced Threat Defense Appliance (ATD) w wersji 3000, dla którego Producent planuje zakończyć świadczenie usług wsparcia tzw. end-of-life.
3.Odnowienie licencji do wersji rozszerzonej i zaktualizowanej, dla pracowników Urzędu m.st. Warszawy oraz jednostek organizacyjnych posiadających konta w domenie Urzędu m.st. Warszawy oraz serwerów stanowiących własność Urzędu, umożliwiające wykorzystanie posiadanych obecnie funkcjonalności ochrony antywirusowej oraz wykorzystanie możliwości urządzenia z pkt 2.

4.Termin realizacji zamówienia
a) w zakresie przedmiotu zamówienia wskazanego w § 3 ust. 1 pkt 2 lit. a-f oraz pkt 3 i 4 wzoru umowy 25 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy;
b) w zakresie przedmiotu zamówienia wskazanego w § 3 ust. 1 pkt 2 lit. g-h wzoru umowy dotyczącego wszystkich produktów wymienionych w tabeli zawartej w § 3 ust. 1 pkt 2 lit. b-d wzoru umowy 12 miesięcy od dnia podpisania protokołu odbioru, o którym mowa w § 3 ust. 2 wzoru umowy.

5.Zamawiający informuje, iż kwota, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi 1 334 510,00 zł brutto.
6.Postępowanie prowadzone będzie w języku polskim
7.Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt. 7 ustawy.
8.Zamawiający przewiduje możliwość zastosowania do badania i oceny ofert „procedury odwróconej”, opisanej w art. 139 ustawy Pzp.
9.Zmiany umowy zostały określone we wzorze umowy
Miejsce wykonania robót budowlanych, usług lub miejsce dostawUrząd m.st. Warszawy
Główny przedmiot (CPV)72.25.00.00-2
Dodatkowe przedmioty (CPV) 32.42.00.00-3


Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowejNie
Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowejNie
Czy Zamawiający zamierza zawrzeć umowę ramowąNie
Czy Zamawiający zamierza ustanowić Dynamiczny System ZakupówNie
Czy Zamawiający zamierza zastosować aukcję elektroniczną do wyboru najkorzystniejszej ofertyNie
Czas trwania zamówienia lub termin wykonania12 miesięcy/ące (licząc od daty udzielenia zamówienia)
III Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym, i technicznym
Wymagane wadium0,00 zł.
Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne
III.1. Warunki udziału
III.1.1)
Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
III.1.2)
Sytuacja ekonomiczna i finansowa
III.1.3)
Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował co najmniej dwoma osobami inżynierami skierowanymi do realizacji zamówienia, z których każdy posiada certyfikat Producenta Systemu, o którym mowa w § 2 ust. 5 wzoru umowy


III.2. Informacje dodatkowe:
1. Złożenie oferty odbywa się poprzez:
a) wypełnienie zdefiniowanego przez Zamawiającego w systemie Formularza oferty – zakres danych wypełnianych przez Wykonawcę w systemie został określony w pkt. 23 i 25 SWZ; W formularzu oferty wykonawca zobowiązany jest podać nazwę oferowanego urządzenia, nazwę producenta, model, wersję oferowanego urządzenia
b) załączenie do oferty w systemie oświadczenia w postaci Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (JEDZ) zgodnie z zapisami pkt 14 lit. b), c), d) SWZ
c) w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, załączenie do oferty w systemie oświadczenia z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni Wykonawcy (sporządzonego wg wzoru określonego w Załączniku nr 2 do SWZ)

2. Załączenie do oferty w systemie następujących podmiotowych i przedmiotowych środków dowodowych oraz oświadczeń i dokumentów innych niż wymienionych wyżej:
2.1. Podmiotowe środki dowodowe
nie dotyczy
2.2. Przedmiotowe środki dowodowe
W niniejszym postępowaniu Zamawiający wymaga złożenia wraz z ofertą przedmiotowego środka dowodowego, tj.:
• aktualnego dokumentu potwierdzającego posiadanie na rok 2021 statusu Partnera Producenta Systemu oraz autoryzacji do sprzedaży rozwiązań Advanced Threat Defence i Endpoint Security. Dokument nie podlega uzupełnieniu

3. Inne oświadczenia lub dokumenty
a) w przypadku, gdy oferta została podpisana przez inną osobę niż umocowana w dokumencie rejestrowym Wykonawcy, dokument (np. pełnomocnictwo) potwierdzający umocowanie do reprezentowania Wykonawcy;
b) w przypadku, gdy oferta zawiera informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa – dokument zawierający dowody, o których mowa w pkt. 19 SWZ;
4 Wykaz podmiotowych środków dowodowych, jakie na wezwanie Zamawiającego mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw do wykluczenia z postępowania.
Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni od otrzymania wezwania, aktualnych na dzień złożenia, podmiotowych środków dowodowych, o których mowa poniżej.
4.1. Podmiotowe środki dowodowe potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu:
Nie dotyczy
4.2. Podmiotowe środki dowodowe potwierdzające brak podstaw do wykluczenia
z postępowania:
a) informacje z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 ustawy, sporządzone nie wcześniej niż 6 miesięcy przed ich złożeniem;
b) w przypadku, gdy Wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji innych Podmiotów:
- informacje, o których mowa w lit. a) dotyczące każdego Podmiotu,
c) w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców:
- informacje, o których mowa w lit. a) dotyczące każdego Wykonawcy,
d) oświadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2021 r. poz. 275), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej, sporządzone wg wzoru określonego w Załączniku nr 3 do SWZ

IV Kryteria oceny ofert i informacje administracyjne
Kryteria oceny ofert
Cena100 %
Warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz dodatkowych wyjaśnieńFormularz można odebrać do dnia 2021-11-09
Cena: 0.00 zł.
Adres internetowy, pod którym można pobrać siwz: http://ogloszeniabzp.um.warszawa.pl/info.php?zamowienie=71708
Termin i miejsce składania ofertOferty należy składać do dnia 2021-11-09 godzina 10:00
Miejsce: patrz wyżej (adres, na który należy przesyłać oferty)
Termin związania ofertą88 dni od ostatecznego terminu składania ofert
Do dnia 2022-02-04
Data, godzina i miejsce otwarcia ofert2021-11-09, 10:15, https://zamowienia.um.warszawa.pl
V Inne informacje
Czy zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków UE?Nie
Data zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub przekazania do UOPWE2021-10-08


© Urząd m.st. Warszawa  |  Webmaster |  Biuro Zamówień Publicznych  |