m.st. Warszawa > Biuro Zamówień Publicznych > Karta zamówienia
ikona wyślijwyślij | ikona drukujdrukuj
Przetarg nieograniczony
Wartość zamówieniaPowyżej 214 000 EURO
Rodzaj zamówieniaUsługa
Data umieszczenia ogłoszenia na stronie Miasta 2021-10-19 , 10:15:29
I Zamawiający
ZamawiającyMiasto Stołeczne Warszawa
- adresPl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa, woj. mazowieckie
- telefon(+48 22) 443-14-00
- faks(+48 22) 443-14-02
- e-mail
- adres internetowyhttp://www.um.warszawa.pl
Biuro Zamówień Publicznych
- adresNiecała 2, 00-098 Warszawa, woj. mazowieckie
- telefon(+48 22) 443-14-00
- faks(+48 22) 443-14-02
- e-mail
- adres internetowyhttp://www.um.warszawa.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach proceduralnych Sławomir Wyszyński
- adresBiuro Zamówień Publicznych, Niecała 2, 00-098 Warszawa
- lokal306
- telefon(0-22) 44 314 36
- emailswyszynski@um.warszawa.pl
Adres, pod którym można uzyskać specyfikację istotnych warunków zamówieniap. osoba upoważniona do kontaktów
Adres, na który należy przesyłać ofertyp. osoba upoważniona do kontaktów
II Przedmiot zamówienia
Nazwa zamówienia
Opracowanie oraz dostarczenie Mapy lokalizacji pni drzew w wersji cyfrowej dla wskazanego obszaru m. st. Warszawy.
Opis zamówienia
Przedmiotem Umowy jest opracowanie oraz dostarczenie Mapy lokalizacji pni drzew w wersji cyfrowej dla wskazanego obszaru m.st. Warszawy o całkowitej powierzchni ok. 24,8 km2, po-przez wykonanie Produktów:
1) Dokumentacji projektowej,
2) Klucza interpretacyjnego,
3) Obszarów niedostępnych,
4) Map dla Części (Map),
5) Raportów.
Przedmiot zamówienia w zakresie szczegółowym określony został w we wzorach umów wraz z załącznikami, stanowiącymi Załącznik nr 1 do SWZ.
Miejsce wykonania robót budowlanych, usług lub miejsce dostawWarszawa
Główny przedmiot (CPV)71.35.40.00-4
Dodatkowe przedmioty (CPV) 72.31.60.00-3
71.35.5.00-1

Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowejNie
Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowejNie
Czy Zamawiający zamierza zawrzeć umowę ramowąNie
Czy Zamawiający zamierza ustanowić Dynamiczny System ZakupówNie
Czy Zamawiający zamierza zastosować aukcję elektroniczną do wyboru najkorzystniejszej ofertyNie
Czas trwania zamówienia lub termin wykonania628 dni (licząc od daty udzielenia zamówienia)
III Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym, i technicznym
Wymagane wadium0,00 zł.
Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne
III.1. Warunki udziału
III.1.3)
Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Za spełniających warunki udziału w postępowaniu Zamawiający uzna Wykonawców, którzy:
1. wykażą, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeże-li okres prowadzonej działalności jest krótszy, w tym okresie, należycie zrealizowali:
a) co najmniej dwa projekty obejmujące bezpośredni pomiar terenowy lokalizacji pni drzew na obszarze miejskim obejmującym co najmniej 1 000 drzew w każdym projekcie z dokładnością nie niższą niż 1 m;
b) co najmniej dwa projekty obejmujące opracowanie bazy danych przestrzennych (mapy w wersji cyfrowej) dla obszaru miejskiego w oparciu o fotointerpretację oraz analizę danych przestrzennych (wektorowych oraz rastrowych), a przypadku jednego z tych projektów - również o dane pozyskane bezpośrednio w terenie.
Na potwierdzenie spełniania poszczególnych warunków określonych w lit. a) - b) SWZ, Zamawiający dopuszcza wskazanie tych samych projektów, pod warunkiem spełniania przez te projekty jednocześnie wymagań określonych w lit. a) - b).
W przypadku Wykonawców składających ofertę wspólną (konsorcjum) Zamawiający do-puszcza łączne spełnianie warunku określonego w lit. a) – b).
.2. wykażą, że dysponują zespołem składającym się z minimum 6 osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, o następujących kwalifikacjach:
a) minimum 2 specjalistów ds. pomiarów terenowych:
• Co najmniej 1,5-letnie doświadczenie w zakresie pomiarów geodezyjnych w terenie na obszarze miejskim.
Udział w co najmniej dwóch projektach obejmujących pomiar na obszarze miejskim lokalizacji drzew, z wykorzystaniem tachimetru lub/i GPS – RTK oraz opracowanie kameralne wyników pomiarów (zrealizowanych po 1 stycznia 2016 r.).
• W przypadku jednego ze specjalistów wymagane jest posiadanie uprawnień w zakresie geodezyjnych pomiarów sytuacyjno-wysokościowych, realizacyjnych i inwentaryzacyjnych w rozumieniu ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2020 r. poz. 2052 t.j.);
b) minimum 2 specjalistów ds. fotointerpretacji i analizy danych:
• Co najmniej 2-letnie doświadczenie w fotointerpretacji oraz analizie danych przestrzennych (wektorowych i rastrowych).
• Udział w co najmniej dwóch projektach obejmujących tworzenie baz danych przestrzennych (map cyfrowych) w oparciu o fotointerpretację oraz przetworzenie źródłowych danych przestrzennych (wektorowych i rastrowych), w tym danych terenowych (zrealizowanych po 1 stycznia 2016 r.);
c) minimum 2 specjalistów ds. botaniki:
• Wykształcenie wyższe (lub średnie*) o kierunkach ogrodnictwo, leśnictwo, architektura krajobrazu lub równoważne oraz 2-letnie doświadczenie związane z praktyczną znajomością gatunków drzew (*w przypadku wykształcenia średniego wymagane jest 4-letnie doświadczenie zawodowe).
• Udział w co najmniej 2 projektach obejmujących inwentaryzację terenową drzew, tj. co najmniej pomiar lokalizacji drzewa oraz ustalenie jego gatunku (zrealizowanych po 1 stycznia 2016 r.).
IV Kryteria oceny ofert i informacje administracyjne
Kryteria oceny ofert
Cena80 %
Kryterium „specjalista ds. pomiarów terenowych”15 %
Kryterium „specjalista ds. fotointerpretacji i analizy danych”5 %
Warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz dodatkowych wyjaśnieńFormularz można odebrać do dnia 2021-11-24
Cena: 0,00 zł.

Adres internetowy, pod którym można pobrać siwz: http://ogloszeniabzp.um.warszawa.pl/info.php?zamowienie=71759
Termin i miejsce składania ofertOferty należy składać do dnia 2021-11-24 godzina 12:15
Miejsce: patrz wyżej (adres, na który należy przesyłać oferty)
Termin związania ofertą90 dni od ostatecznego terminu składania ofert
Do dnia 2022-02-21
Data, godzina i miejsce otwarcia ofert2021-11-24, 12:15, https://zamowienia.um.warszawa.pl
V Inne informacje
Czy zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków UE?Nie
Data zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub przekazania do UOPWE2021-10-14


© Urząd m.st. Warszawa  |  Webmaster |  Biuro Zamówień Publicznych  |