m.st. Warszawa > Biuro Zamówień Publicznych > Karta zamówienia
ikona wyślijwyślij | ikona drukujdrukuj
Przetarg nieograniczony
Wartość zamówieniaPowyżej 214 000 EURO
Rodzaj zamówieniaUsługa
Data umieszczenia ogłoszenia na stronie Miasta 2021-10-25 , 11:52:42
I Zamawiający
ZamawiającyMiasto Stołeczne Warszawa
- adresPl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa, woj. mazowieckie
- telefon(+48 22) 443-14-00
- faks(+48 22) 443-14-02
- e-mail
- adres internetowyhttp://www.um.warszawa.pl
Biuro Zamówień Publicznych
- adresNiecała 2, 00-098 Warszawa, woj. mazowieckie
- telefon(+48 22) 443-14-00
- faks(+48 22) 443-14-02
- e-mail
- adres internetowyhttp://www.um.warszawa.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach proceduralnych Agata Cendrowska
- adresBiuro Zamówień Publicznych, Niecała 2, 00-098 Warszawa
- lokal306
- telefon(0-22) 443-14-16
- emailzamowieniabzp@um.warszawa.pl
Adres, pod którym można uzyskać specyfikację istotnych warunków zamówieniap. osoba upoważniona do kontaktów
Adres, na który należy przesyłać ofertyp. osoba upoważniona do kontaktów
II Przedmiot zamówienia
Nazwa zamówienia
Świadczenie usług utrzymania oraz usług rozwoju narzędzia informatycznego ROB
Opis zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług utrzymania oraz usług rozwoju narzędzia informatycznego ROB.
Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określony został w OPZ oraz we Wzorze umowy.

INFORMACJE DODATKOWE:
1. Numer postępowania: ZP/AC/271/III-126/21
2. Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony.
3. Oferta musi być sporządzona w języku polskim.
4. Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie.
5. Oferty należy przesłać drogą elektroniczną za pośrednictwem https://zamowienia.um.warszawa.pl
6. Zamawiający przewiduje możliwość zastosowania do badania i oceny ofert „procedury odwróconej”, opisanej w art. 139 ustawy Pzp.
7. Zmiany umowy zostały określone we wzorze umowy.
8. Zamawiający informuje, iż kwota, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, wynosi 492.000,00 zł brutto.
Miejsce wykonania robót budowlanych, usług lub miejsce dostawWarszawa
Główny przedmiot (CPV)72.00.00.00-5
Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowejNie
Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowejNie
Czy Zamawiający zamierza zawrzeć umowę ramowąNie
Czy Zamawiający zamierza ustanowić Dynamiczny System ZakupówNie
Czy Zamawiający zamierza zastosować aukcję elektroniczną do wyboru najkorzystniejszej ofertyNie
Czas trwania zamówienia lub termin wykonania12 miesięcy/ące (licząc od daty udzielenia zamówienia)
III Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym, i technicznym
Wymagane wadium0,00 zł.
Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne
Za spełniających warunki udziału w postępowaniu Zamawiający uzna Wykonawców, którzy:
I. wykażą, że wykonali co najmniej dwie usługi polegające na wdrożeniu rozwiązań zbudowanych w oparciu o platformę Jobrouter w ciągu ostatnich 3 lat wraz z transferem kompetencji w utrzymaniu narzędzia do klienta.
W każdym ze zrealizowanych wdrożeń:
1. liczba końcowych, nazwanych użytkowników narzędzia wyniosła co najmniej 200 osób;
2. występowała integracja z zewnętrznymi systemami wykorzystaniem mechanizmu WebServices.
Co najmniej:
1) jedno ze zrealizowanych wdrożeń obejmowało zakresem automatyzację procesów biznesowych angażujących w realizację zadań wiele (przynajmniej 10) oddziałów rozproszonych geograficznie;
2) jedno ze zrealizowanych wdrożeń było realizowane dla jednostek administracji publicznej w rozumieniu ustawy Kodeks postępowania administracyjnego;
3) jedno ze zrealizowanych wdrożeń miało wartość przynajmniej 400 000,00 złotych brutto.
II. wykażą, że dysponują zespołem min 6 specjalistów, którzy będą uczestniczyli w realizacji przedmiotu zamówienia, w skład którego wchodzą:
1) Kierownik projektu:
a) posiada aktualny certyfikat metodyki zarządzania projektami informatycznymi,
b) kierował realizacją co najmniej dwóch usług wdrożeniowych rozwiązań BPM/ Workflow, w których zarządzał, w obszarze IT, zespołem złożonym co najmniej z 5 osób;
c) posiada co najmniej 5-letnie doświadczenie w zakresie kierowania projektami wdrożeniowymi, w tym z doświadczeniem we wdrażaniu narzędzia opartego na platformie BPM / Workflow;
2) co najmniej dwóch konsultantów wiodących / programistów, którzy:
a) posiadają co najmniej 3-letnie doświadczenie we wdrażaniu rozwiązań BPM/ Workflow;
b) posiadają doświadczenie związane z pełnieniem funkcji konsultanta wiodącego/ programisty w co najmniej dwóch projektach informatycznych, w których projektowano i wdrożono narzędzia IT oparte o platformę BPM/ Workflow;
c) posiadają certyfikat potwierdzający kompetencje w budowaniu rozwiązań w oparciu o platformę BPM / Workflow;
d) posiadają certyfikat potwierdzający kompetencje programistyczne wymagane na potrzeby budowy narzędzia.
3) co najmniej jeden analityk biznesowy, który:
a) posiada co najmniej 5-letnie doświadczenie związane z dokumentowaniem wymagań funkcjonalnych i poza-funkcjonalnych dla systemów IT wraz z analizą systemową
b) posiada aktualny certyfikat potwierdzający znajomość notacji BPMN;
c) posiada doświadczenie związane z pełnieniem funkcji analityka w co najmniej dwóch projektach informatycznych, w których zaprojektowano i wdrożono system BPM/ Workflow.
4) co najmniej jeden administrator narzędzia, który:
a) posiada co najmniej 5-letnie doświadczenie związane z konfigurowaniem środowisk i administrowaniem rozwiązań IT, w tym zarządzaniem ich bezpieczeństwem;
b) posiada co najmniej 2-letnie doświadczenie związane z konfigurowaniem środowisk i administrowaniem rozwiązań IT, w tym zarządzaniem ich bezpieczeństwem, opartych o platformę wykorzystywaną do budowy Narzędzia.
5) co najmniej jeden specjalista ds. testów, który:
a) posiada co najmniej 2-letnie doświadczenie zawodowe z zakresu testowania aplikacji oraz znajomości procedur, metod i narzędzi testowych dla systemów informatycznych;
b) posiada aktualny certyfikat potwierdzający wiedzę z zakresu organizacji i realizacji procesu testowego np. ISTQB lub ISEB, na poziomie co najmniej podstawowym;
c) posiada doświadczenie związane z zarządzaniem testami w co najmniej jednym projekcie informatycznym, w którym zaprojektowano i wdrożono system BPM/ Workflow.
Uwaga: Funkcji nie można łączyć.

Numeracja przeniesiona z SWZ:

14.1. Złożenie oferty odbywa się poprzez:
a) wypełnienie zdefiniowanego przez Zamawiającego w systemie Formularza oferty – zakres danych wypełnianych przez Wykonawcę w systemie został określony w pkt 23. i 25. SWZ;
b) załączenie do oferty w systemie oświadczenia w postaci Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (JEDZ) – zakres danych wypełnianych przez Wykonawcę jest możliwy do pobrania z systemu w sposób określony w Instrukcji, o której mowa w pkt 5.2. SWZ. Szczegółowe zasady wypełniania JEDZ zostały określone w pkt 15. SWZ;
c) w przypadku, gdy Wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, załączenie do oferty w systemie:
– oświadczenia (JEDZ), o którym mowa w lit. b), dotyczącego każdego podmiotu,
– zobowiązania każdego podmiotu udostępniającego zasoby potwierdzającego, że stosunek łączący Wykonawcę z podmiotem udostępniającym zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz określające w szczególności:
• zakres dostępnych Wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby;
• sposób i okres udostępnienia Wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia;
• czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą;
d) w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, załączenie do oferty w systemie:
– oświadczenia (JEDZ), o którym mowa w lit. b), dotyczącego każdego z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie,
– oświadczenia z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni Wykonawcy (sporządzonego wg wzoru określonego w Załączniku nr 2 do SWZ).
14.2. Załączenie do oferty w systemie następujących podmiotowych i przedmiotowych środków dowodowych oraz oświadczeń i dokumentów innych niż wymienionych wyżej:
14.2.1. Podmiotowe środki dowodowe
W niniejszym postępowaniu Zamawiający nie wymaga złożenia wraz z ofertą podmiotowych środków dowodowych.
14.2.2. Przedmiotowe środki dowodowe
W niniejszym postępowaniu Zamawiający nie wymaga złożenia wraz z ofertą przedmiotowych środków dowodowych.
14.2.3. Inne oświadczenia lub dokumenty:
a) W przypadku gdy oferta została podpisana przez inną osobę niż umocowana
w dokumencie rejestrowym Wykonawcy – dokument (np. pełnomocnictwo) potwierdzający umocowanie do reprezentowania Wykonawcy;
b) W przypadku, gdy oferta zawiera informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa – dokument zawierający dowody, o których mowa w pkt 19. SWZ.
14.3. Wykaz podmiotowych środków dowodowych, jakie na wezwanie Zamawiającego mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw do wykluczenia z postępowania
Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia
w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni od otrzymania wezwania, aktualnych na dzień złożenia, podmiotowych środków dowodowych, o których mowa poniżej.
14.3.1. Podmiotowe środki dowodowe potwierdzające spełnianie warunków udziału
w postępowaniu:
a) dowody, że wykazane w oświadczeniu JEDZ usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie. Dowodami, o których mowa powyżej są:
– referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz, którego usługi zostały wykonane;
– oświadczenie Wykonawcy, jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać dokumentów. W takim przypadku należy uzasadnić brak możliwości uzyskania dokumentów.
W przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych – referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
14.3.2. Podmiotowe środki dowodowe potwierdzające brak podstaw do wykluczenia
z postępowania:
a) informacje z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 ustawy, sporządzone nie wcześniej niż 6 miesięcy przed ich złożeniem;
b) w przypadku, gdy Wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów:
- informacje, o których mowa w lit. a), dotyczące każdego podmiotu,
c) w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców:
- informacje, o których mowa w lit. a), dotyczące każdego Wykonawcy,
d) oświadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2021 r. poz. 275), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej, sporządzone wg wzoru określonego w Załączniku nr 1 do SWZ.


IV Kryteria oceny ofert i informacje administracyjne
Kryteria oceny ofert
Cena60 %
Dodatkowe godziny rozwojowe25 %
Skrócenie czasu realizacji umowy15 %
Warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz dodatkowych wyjaśnieńFormularz można odebrać do dnia 2021-11-23
Cena: 0,00 zł.

Adres internetowy, pod którym można pobrać siwz: http://ogloszeniabzp.um.warszawa.pl/info.php?zamowienie=71818
Termin i miejsce składania ofertOferty należy składać do dnia 2021-11-23 godzina 12:00
Miejsce: patrz wyżej (adres, na który należy przesyłać oferty)
Termin związania ofertą90 dni od ostatecznego terminu składania ofert
Do dnia 2022-02-20
Data, godzina i miejsce otwarcia ofert2021-11-23, 12:30, https://zamowienia.um.warszawa.pl
V Inne informacje
Czy zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków UE?Nie
Data zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub przekazania do UOPWE2021-10-20


© Urząd m.st. Warszawa  |  Webmaster |  Biuro Zamówień Publicznych  |