m.st. Warszawa > Biuro Zamówień Publicznych > Karta zamówienia
ikona wyślijwyślij | ikona drukujdrukuj
Przetarg nieograniczony
Wartość zamówieniaPowyżej 214 000 EURO
Rodzaj zamówieniaUsługa
Data umieszczenia ogłoszenia na stronie Miasta 2021-10-26 , 10:06:16
I Zamawiający
ZamawiającyMiasto Stołeczne Warszawa
- adresPl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa, woj. mazowieckie
- telefon(+48 22) 443-14-00
- faks(+48 22) 443-14-02
- e-mail
- adres internetowyhttp://www.um.warszawa.pl
Biuro Zamówień Publicznych
- adresNiecała 2, 00-098 Warszawa, woj. mazowieckie
- telefon(+48 22) 443-14-00
- faks(+48 22) 443-14-02
- e-mail
- adres internetowyhttp://www.um.warszawa.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach proceduralnych Grzegorz Piątkowski
- adresBiuro Zamówień Publicznych, Niecała 2, 00-098 Warszawa
- lokal311
- telefon(0-22) 443-14-19
- emailzamowieniabzp@um.warszawa.pl
Adres, pod którym można uzyskać specyfikację istotnych warunków zamówieniaBiuro Zamówień Publicznych, https://zamowienia.um.warszawa.pl
- lokalhttps://zamowienia.um.warszawa.pl
Adres, na który należy przesyłać ofertyBiuro Zamówień Publicznych, https://zamowienia.um.warszawa.pl
- lokalhttps://zamowienia.um.warszawa.pl
II Przedmiot zamówienia
Nazwa zamówienia
Warszawski Program Ubezpieczeniowy na lata 2022-2024
Opis zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług ubezpieczeniowych dla Miasta Stołecznego Warszawy wraz z jednostkami organizacyjnymi, samorządowych zakładów budżetowych m.st. Warszawy oraz instytucji kultury w latach 2022-2024.
2. Realizacja zamówienia nastąpi na podstawie umowy ramowej i umów wykonawczych, podpisywanych osobno, przez każdego z Zamawiających, wyszczególnionych w załączniku nr 1 do Umowy ramowej, która stanowi Załącznik nr 7A, 7B, 7C, 7D, 7E, 7F, 7G, 7H do SWZ, odpowiednio dla danej Części zamówienia.
3. Przedmiot zamówienia został podzielony na 8 części. Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części.
Część 1 – ubezpieczenie mienia
a) Zakres 1 – ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk
b) Zakres 2 – ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk
c) Zakres 3 – ubezpieczenie od aktów terroryzmu i sabotażu
Część 2 – ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności i posiadanego mienia
Część 3 – ubezpieczenia komunikacyjne
a) Zakres 1 – ubezpieczenie pojazdów, ich części lub wyposażenia od uszkodzeń, zniszczenia lub utraty (w tym również wskutek kradzieży) – AUTOCASCO
b) Zakres 2 – ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdów mechanicznych za szkody powstałe w związku z ruchem tych pojazdów
c) Zakres 3 - ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków
d) Zakres 4 – ubezpieczenie Assistance,
Część 4 – ubezpieczenia osobowe
a) Zakres 1 - ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków pracowników Biura Podatków i Egzekucji
b) Zakres 2 – ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków Pracowników Biura Księgowości i Kontrasygnaty („Pracowników kas”)
c) Zakres 3 – krótkoterminowe ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków
d) Zakres 4 – ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków i kosztów leczenia w trakcie podróży zagranicznej
e) Zakres 5 – ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków i kosztów leczenia uczniów szkół technicznych i zawodowych w trakcie odbywania praktyk zawodowych
Część 5 - ubezpieczenia ryzyk cybernetycznych
Część 6 – ubezpieczenie OC nadwyżkowe
Część 7 – obowiązkowe ubezpieczenie OC operatora bezzałogowych statków powietrznych
Część 8 – ubezpieczenie ryzyk budowlano-montażowych


INFORMACJE DODATKOWE:

1. Instytucja zamawiająca
Lista Zamawiających:
1) Miasto Stołeczne Warszawa, pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa, Krajowy nr identyfikacyjny:15259640;
2) Centrum Sportu Wilanów m.st. Warszawy ul. Wiertnicza 26A, 02-952 Warszawa, Krajowy nr identyfikacyjny:147302974;
3) Ośrodek Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Bemowo ul. Obrońców Tobruku 11, 01-494 Warszawa, Krajowy nr identyfikacyjny:17359400;
4) Ośrodek Sportu i Rekreacji Dzielnicy Śródmieście ul. Polna 7A, 00-625 Warszawa, Krajowy nr identyfikacyjny: 15206773;
5) Ośrodek Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Targówek, ul. Łabiszyńska 20, 03-379 Warszawa, Krajowy nr identyfikacyjny:145972096;
6) Ośrodek Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Ursus ul. Sosnkowskiego 3, 02-495 Warszawa Krajowy nr identyfikacyjny:15720381;
7) Ośrodek Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Żoliborz, ul. Potocka 1, 01-652 Warszawa Krajowy nr identyfikacyjny: 16077929;
8) Ursynowskie Centrum Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy ul. Pileckiego 122, 02-781 Warszawa, Krajowy nr identyfikacyjny: 13053785;
9) Zarząd Cmentarzy Komunalnych, ul. Powązkowska 43/45, 01-797 Warszawa, Krajowy nr identyfikacyjny: 11957726;
10) Biblioteka Publiczna Im. W. J. Grabskiego W Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy, ul. Plutonu AK "Torpedy 47" 02-495 Warszawa, Krajowy nr identyfikacyjny:12222665;
11) Biblioteka Publiczna W Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy, ul. Powstanców Śląskich 17, 01-381 Warszawa, Krajowy nr identyfikacyjny: 11421210;
12) Biblioteka Publiczna W Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy, ul. Św. Wincentego 85, 03-291 Warszawa, Krajowy nr identyfikacyjny: 12425150;
13) Biblioteka Publiczna W Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy ul. Kolegiacka 3, 02-960 Warszawa, Krajowy nr identyfikacyjny: 15646800;
14) Biblioteka Publiczna W Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy ul. Słowackiego 19A, 01-592 Warszawa, Krajowy nr identyfikacyjny: 12871926,
15) Centrum "Łowicka" - Dom Kultury W Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy, ul. Łowicka 21, 02-502 Warszawa, Krajowy nr identyfikacyjny: 285920;
16) Centrum Myśli Jana Pawła II ul. Foksal 11, 00-372 Warszawa, Krajowy nr identyfikacyjny: 140469560;
17) Centrum Promocji Kultury W Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy, ul. Podskarbińska 2, 03-833 Warszawa, Krajowy nr identyfikacyjny: 11217870;
18) Dom Kultury "Wygoda" w dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy, ul. Koniecpolska 14, 04-267 Warszawa Krajowy nr identyfikacyjny: 17214334;
19) Dom Kultury "Zacisze" W Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy, ul. Blokowa 1, 03-641 Warszawa, Krajowy nr identyfikacyjny: 266396;
20) Dzielnicowy Ośrodek Kultury – Ursynów, ul. Indiry Gandhi 9, 02-776 Warszawa, Krajowy nr identyfikacyjny: 9512519023;
21) Muzeum Warszawy, Rynek Starego Miasta 28, 00-272 Warszawa, Krajowy nr identyfikacyjny:16387044;
22) Służewski Dom Kultury W Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy, ul. Bacha 15, 02-743 Warszawa, Krajowy nr identyfikacyjny: 15845616;
23) Teatr Ochoty im. Haliny i Jana Machulskich, ul. Reja 9, 02-053 Warszawa, Krajowy nr identyfikacyjny: 10971658;
24) Wolskie Centrum Kultury, ul. Obozowa 85, 01-425 Warszawa, Krajowy nr identyfikacyjny: 362359692;
25) Teatr Rozmaitości, ul. Marszałkowska 8, 00-590 Warszawa Krajowy nr identyfikacyjny: 278570;
26) Ursynowskie Centrum Kultury "Alternatywy", ul. Indiry Gandhi 9, 02-776 Warszawa, Krajowy nr identyfikacyjny: 388837020;
27) Dom Kultury "KADR" w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy, ul. Rzymowskiego 32, 02-697 Warszawa, Krajowy nr identyfikacyjny: 841120;
2. Informacja o zamówieniu wspólnym:
W zamówieniu stosowane jest wspólne udzielanie zamówień.
3. Numer postępowania: ZP/GP/271/IV-134/21
4. Informacja o zamówieniu wspólnym W zamówieniu stosowane jest wspólne udzielanie zamówień
5. Rodzaj procedury: Procedura otwarta, procedura przyśpieszona.
Skrócenie terminu składania ofert wynika z pilnej potrzeby udzielenia zamówienia i podyktowane jest koniecznością zagwarantowania ciągłości ochrony ubezpieczeniowej dla Miasta Stołecznego Warszawy
od dnia 1 stycznia 2022 r. Szczegółowe uzasadnienie zawiera SWZ.
6. Zamówienie obejmuje zawarcie umowy ramowej. Umowa ramowa zostanie zawarta z jednym Wykonawcą.
7. Oferta musi być sporządzona w języku polskim.
8. Niniejsze zamówienie nie podlega wznowieniu.
9. Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną wprowadzone do treści tej umowy, zawiera wzór umowy stanowiący Załącznik nr 7A, 7B, 7C, 7D, 7E, 7F, 7G, 7H do SWZ, odpowiednio dla danej Części zamówienia.
10. Oferty należy przesłać drogą elektroniczną za pośrednictwem https://zamowienia.um.warszawa.pl
Miejsce wykonania robót budowlanych, usług lub miejsce dostawWarszawa
Główny przedmiot (CPV)66.51.00.00-8
Dodatkowe przedmioty (CPV) 66.51.54.00-7
66.51.60.00-0
66.51.41.10-0
66.51.21.00-3
Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowejTak
Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowejNie
Czy Zamawiający zamierza zawrzeć umowę ramowąTak
Czy Zamawiający zamierza ustanowić Dynamiczny System ZakupówNie
Czy Zamawiający zamierza zastosować aukcję elektroniczną do wyboru najkorzystniejszej ofertyNie
Wartość lub zakres zamówienia (z uwzględnieniem wszystkich części i opcji, o ile dotyczy)

Nr
części
Nazwa częściWadium
części
1Część 1 – ubezpieczenie mienia0,00
2Część 2 – ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności i posiadanego mienia0,00
3Część 3 – ubezpieczenia komunikacyjne0,00
4Część 4 – ubezpieczenia osobowe0,00
5Część 5 - ubezpieczenia ryzyk cybernetycznych0,00
6Część 6 – ubezpieczenie OC nadwyżkowe 0,00
7Część 7 – obowiązkowe ubezpieczenie OC operatora bezzałogowych statków powietrznych 0,00
8Część 8 – ubezpieczenie ryzyk budowlano-montażowych0,00
Razem 0,00

Czas trwania zamówienia lub termin wykonania36 miesięcy/ące (licząc od daty udzielenia zamówienia)
III Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym, i technicznym
Wymagane wadium0,00 zł.
Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne
III.1) Warunki udziału
III.1.1) Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego Wykaz i krótki opis warunków:
Warunek dot. uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, wymagany dla każdej z Części (1-8) zamówienia:
Za spełniających warunki udziału w postępowaniu Zamawiający uzna Wykonawców, którzy wykażą że posiadają zezwolenie na prowadzenie działalności ubezpieczeniowej wydane przez organ nadzoru zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Dz.U. z 2021 r. poz 1130, ze późn. zm.) lub inny dokument równoważny potwierdzający prowadzenie działalności ubezpieczeniowej na terenie Polski – w zakresie nie węższym niż to wynika z przedmiotu zamówienia.
Jeżeli Wykonawca ma siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej składa potwierdzenie faktu notyfikacji otrzymane od organu nadzoru kraju siedziby Wykonawcy, a jeżeli organ nadzoru kraju
siedziby Wykonawcy takiego potwierdzenia nie wystawia, Wykonawca składa oświadczenie organu uprawnionego do reprezentowania Wykonawcy, iż notyfikacja została dokonana i przyjęta przez polskie organ nadzoru.
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, warunki opisane powyżej musi spełniać każdy z nich.
III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Nie dotyczy.
III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Nie dotyczy.
III.2) Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2) Warunki realizacji umowy:
Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną wprowadzone do treści tej umowy, zawiera wzór umowy stanowiący Załącznik nr 7A, 7B, 7C, 7D, 7E, 7F, 7G, 7H do SWZ, odpowiednio dla danej Części zamówienia.. III.3) Informacje dodatkowe:
1. Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawców, w stosunku do których zachodzą przesłanki wykluczenia wskazane w art. 108 ust. 1 ustawy oraz w art. 109 ust. 1 pkt. 4 ustawy.
2. Złożenie oferty odbywa się poprzez:
a) wypełnienie zdefiniowanego przez Zamawiającego w systemie Formularza oferty – zakres danych wypełnianych przez Wykonawcę w systemie został określony w pkt 23.
i 25. SWZ;
b) załączenie do oferty w systemie Formularza cenowego (odpowiednio dla danej Części zamówienia, wg wzoru Załącznika 6A, 6B, 6C, 6D, 6E, 6F, 6G, 6H).
c) załączenie do oferty w systemie oświadczenia w postaci Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (JEDZ) – zakres danych wypełnianych przez Wykonawcę jest możliwy do pobrania z systemu w sposób określony w Instrukcji, o której mowa w pkt 5.2. SWZ. Szczegółowe zasady wypełniania JEDZ zostały określone w pkt 15. SWZ;
d) w przypadku, gdy Wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, załączenie do oferty w systemie:
– oświadczenia (JEDZ), o którym mowa w lit. b), dotyczącego każdego podmiotu,
– zobowiązania każdego podmiotu udostępniającego zasoby potwierdzającego, że stosunek łączący Wykonawcę z podmiotem udostępniającym zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz określające w szczególności:
• zakres dostępnych Wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby;
• sposób i okres udostępnienia Wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia;
• czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą;
e) w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, załączenie do oferty w systemie:
– oświadczenia (JEDZ), o którym mowa w lit. b), dotyczącego każdego z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie,
– oświadczenia z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni Wykonawcy (sporządzonego wg wzoru określonego
w Załączniku nr 10 do SWZ).
3. Załączenie do oferty w systemie następujących podmiotowych i przedmiotowych środków dowodowych oraz oświadczeń i dokumentów innych niż wymienionych wyżej:
3.1. Podmiotowe środki dowodowe
W niniejszym postępowaniu Zamawiający nie wymaga złożenia wraz z ofertą podmiotowych środków dowodowych.
3.2. Przedmiotowe środki dowodowe
W niniejszym postępowaniu Zamawiający nie wymaga złożenia przedmiotowych środków dowodowych.
3.3. Inne oświadczenia lub dokumenty:
a) W przypadku gdy oferta została podpisana przez inną osobę niż umocowana
w dokumencie rejestrowym Wykonawcy – dokument (np. pełnomocnictwo) potwierdzający umocowanie do reprezentowania Wykonawcy;
b) W przypadku, gdy oferta zawiera informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa – dokument zawierający dowody, o których mowa w pkt 19. SWZ.
4. Wykaz podmiotowych środków dowodowych, jakie na wezwanie Zamawiającego mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw do wykluczenia z postępowania
Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia
w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni od otrzymania wezwania, aktualnych na dzień złożenia, podmiotowych środków dowodowych, o których mowa poniżej.
4.1. Podmiotowe środki dowodowe potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu:
a) zezwolenie na prowadzenie działalności ubezpieczeniowej wydane przez organ nadzoru zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Dz.U. z 2021 r. poz 1130, ze późn. zm.) lub inny dokument równoważny potwierdzający prowadzenie działalności ubezpieczeniowej na terenie Polski – w zakresie nie węższym niż to wynika z przedmiotu zamówienia.
Jeżeli Wykonawca ma siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej składa potwierdzenie faktu notyfikacji otrzymane od organu nadzoru kraju siedziby Wykonawcy, a jeżeli organ nadzoru kraju siedziby Wykonawcy takiego potwierdzenia nie wystawia, Wykonawca składa oświadczenie organu uprawnionego do reprezentowania Wykonawcy, iż notyfikacja została dokonana i przyjęta przez polskie organ nadzoru.
4.2. Podmiotowe środki dowodowe potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania:
a) informacje z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 ustawy, sporządzone nie wcześniej niż 6 miesięcy przed ich złożeniem;
b) w przypadku, gdy Wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów:
- informacje, o których mowa w lit. a), dotyczące każdego podmiotu,
c) w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców:
- informacje, o których mowa w lit. a), dotyczące każdego Wykonawcy,
d) oświadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2021 r. poz. 275), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej, sporządzone wg wzoru określonego w Załączniku nr 9 do SWZ,
e) odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;
5. Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania, w tym SWZ wraz z załącznikami, można uzyskać również pod adresem: https://zamowienia.um.warszawa.pl
IV Kryteria oceny ofert i informacje administracyjne
Kryteria oceny ofert
Cena100 %
Warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz dodatkowych wyjaśnieńFormularz można odebrać do dnia 2021-11-19
Cena: 0,00 zł.

Adres internetowy, pod którym można pobrać siwz: http://ogloszeniabzp.um.warszawa.pl/info.php?zamowienie=71824
Termin i miejsce składania ofertOferty należy składać do dnia 2021-11-19 godzina 12:00
Miejsce: patrz wyżej (adres, na który należy przesyłać oferty)
Termin związania ofertą43 dni od ostatecznego terminu składania ofert
Do dnia 2022-01-01
Data, godzina i miejsce otwarcia ofert2021-11-19, 12:30, https://zamowienia.um.warszawa.pl
V Inne informacje
Czy zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków UE?Nie
Data zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub przekazania do UOPWE2021-10-21


© Urząd m.st. Warszawa  |  Webmaster |  Biuro Zamówień Publicznych  |