m.st. Warszawa > Biuro Zamówień Publicznych > Karta zamówienia
ikona wyślijwyślij | ikona drukujdrukuj
Tryb podstawowy
Wartość zamówieniaPoniżej 214 000 EURO
Rodzaj zamówieniaDostawa
Data umieszczenia ogłoszenia na stronie Miasta 2021-11-03 , 15:52:50
I Zamawiający
ZamawiającyMiasto Stołeczne Warszawa
- adresPl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa, woj. mazowieckie
- telefon(+48 22) 443-14-00
- faks(+48 22) 443-14-02
- e-mail
- adres internetowyhttp://www.um.warszawa.pl
Biuro Zamówień Publicznych
- adresNiecała 2, 00-098 Warszawa, woj. mazowieckie
- telefon(+48 22) 443-14-00
- faks(+48 22) 443-14-02
- e-mail
- adres internetowyhttp://www.um.warszawa.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach proceduralnych Monika Bartosiak
- adresBiuro Zamówień Publicznych, Niecała 2, 00-098 Warszawa
- lokal302
- telefon(0-22) 443-14-39
- emailzamowieniabzp@um.warszawa.pl
Adres, pod którym można uzyskać specyfikację istotnych warunków zamówieniap. osoba upoważniona do kontaktów
Adres, na który należy przesyłać ofertyp. osoba upoważniona do kontaktów
II Przedmiot zamówienia
Nazwa zamówienia
Dostawa papieru do urządzeń biurowych dla Urzędu m.st. Warszawy
Opis zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa papieru do urządzeń biurowych na potrzeby biur Urzędu m.st. Warszawy w 2021/2022 r. Przedmiot zamówienia w zakresie szczegółowym określony został we wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 6 do SWZ, zwanym dalej „wzorem umowy”.
Miejsce wykonania robót budowlanych, usług lub miejsce dostawWarszawa, woj. mazowieckie
Główny przedmiot (CPV)30.19.76.44-2
Dodatkowe przedmioty (CPV) 30.19.76.30-1


Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowejNie
Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowejNie
Czy Zamawiający zamierza zawrzeć umowę ramowąNie
Czy Zamawiający zamierza ustanowić Dynamiczny System ZakupówNie
Czy Zamawiający zamierza zastosować aukcję elektroniczną do wyboru najkorzystniejszej ofertyTak
Adres strony internetowej, na której zostanie przeprowadzona aukcjahttp://aukcje.um.warszawa.pl
Czas trwania zamówienia lub termin wykonania12 miesięcy/ące (licząc od daty udzielenia zamówienia)
III Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym, i technicznym
Wymagane wadium0,00 zł.
Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne
1. Warunki udziału w postępowaniu.
Za spełniających warunki udziału w postępowaniu zamawiający uzna Wykonawców, którzy wykażą, że w okresie ostatnich trzech lat, przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzonej działalności jest krótszy, w tym okresie, zrealizowali lub realizują co najmniej dwie dostawy papieru do urządzeń biurowych, każda o wartości nie mniejszej niż 300 000,00 zł brutto. W przypadku dostaw, które są w trakcie realizacji, Wykonawca musi wykazać, że do chwili składania ofert, wartość zrealizowanej dostawy wynosiła co najmniej 300 000,00 zł brutto.

2. KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: W niniejszym postępowaniu Zamawiający nie określa podmiotowych środków dowodowych potwierdzających brak podstaw do wykluczenia.

Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od otrzymania wezwania, aktualnych na dzień złożenia, podmiotowych środków dowodowych potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu:
a) wykaz dostaw – przygotowany wg wzoru określonego w Załączniku nr 5 do SWZ na potwierdzenie spełniania warunku określonego w pkt. 12.2.1. SWZ.
b) dowody, że wykazane w w/w wykazie dostawy zostały wykonane należycie. Dowodami, o których mowa powyżej są:
– referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz, którego dostawy zostały wykonane;
– oświadczenie Wykonawcy, jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać dokumentów. W takim przypadku należy uzasadnić brak możliwości uzyskania dokumentów;
– w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:
W niniejszym postępowaniu Zamawiający nie wymaga złożenia wraz z ofertą przedmiotowych środków dowodowych.

Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:
a) oświadczenie Wykonawcy o podwykonawcach, ze wskazaniem części zamówienia których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom z podaniem firm podwykonawców, o ile są znane, lub informacji o samodzielnym wykonaniu zamówienia (sporządzonego wg wzoru określonego w Załączniku nr 4 do SWZ),
b) w przypadku, gdy oferta została podpisana przez inną osobę niż umocowana w dokumencie rejestrowym Wykonawcy, dokument (np. pełnomocnictwo) potwierdzający umocowanie do reprezentowania Wykonawcy,
c) w przypadku, gdy oferta zawiera informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa – dokument zawierający dowody, o których mowa w pkt. 18 SWZ,
d) w przypadku, gdy Wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji innych Podmiotów, załączenie do oferty w systemie:
– oświadczeń, o których mowa w pkt 14.1. lit. b) i c) SWZ dotyczących każdego Podmiotu,
– zobowiązanie każdego Podmiotu udostępniającego zasoby potwierdzające, że stosunek łączący Wykonawcę z Podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz określające w szczególności:
• zakres dostępnych Wykonawcy zasobów Podmiotu udostępniającego zasoby;
• sposób i okres udostępnienia Wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów Podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia;
• czy i w jakim zakresie Podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą.
e) w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, załączenie do oferty w systemie:
– oświadczeń, o których mowa w pkt 14.1. lit. b) i c) SWZ dotyczących każdego z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie,
– oświadczenia z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni Wykonawcy (sporządzonego wg wzoru określonego w Załączniku nr 3 do SWZ).

3. Złożenie oferty odbywa się poprzez:
a) wypełnienie zdefiniowanego przez Zamawiającego w systemie Formularza oferty – zakres danych wypełnianych przez Wykonawcę w systemie został określony w pkt. 22 i 24 SWZ;
b) załączenie do oferty w systemie oświadczenia Wykonawcy stanowiącego potwierdzenie,
że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania (sporządzonego wg wzoru określonego w Załączniku nr 1 do SWZ);
c) załączenie do oferty w systemie oświadczenia Wykonawcy stanowiącego potwierdzenie,
że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu (sporządzonego wg wzoru określonego w Załączniku nr 2 do SWZ)

IV Kryteria oceny ofert i informacje administracyjne
Kryteria oceny ofert
Cena100 %
Warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz dodatkowych wyjaśnieńFormularz można odebrać do dnia 2021-11-15
Cena: 0.00 zł.
Adres internetowy, pod którym można pobrać siwz: http://ogloszeniabzp.um.warszawa.pl/info.php?zamowienie=71904
Termin i miejsce składania ofertOferty należy składać do dnia 2021-11-15 godzina 11:00
Miejsce: patrz wyżej (adres, na który należy przesyłać oferty)
Termin związania ofertą30 dni od ostatecznego terminu składania ofert
Do dnia 2021-12-14
Data, godzina i miejsce otwarcia ofert2021-11-15, 11:15, https://zamowienia.um.warszawa.pl
V Inne informacje
Czy zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków UE?Nie
Data zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub przekazania do UOPWE2021-11-03


© Urząd m.st. Warszawa  |  Webmaster |  Biuro Zamówień Publicznych  |