m.st. Warszawa > Biuro Zamówień Publicznych > Karta zamówienia
ikona wyślijwyślij | ikona drukujdrukuj
Tryb podstawowy
Wartość zamówieniaPoniżej 750 000 EURO
Rodzaj zamówieniaUsługa
Data umieszczenia ogłoszenia na stronie Miasta 2021-11-10 , 12:10:15
I Zamawiający
ZamawiającyMiasto Stołeczne Warszawa
- adresPl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa, woj. mazowieckie
- telefon(+48 22) 443-14-00
- faks(+48 22) 443-14-02
- e-mail
- adres internetowyhttp://www.um.warszawa.pl
Biuro Zamówień Publicznych
- adresNiecała 2, 00-098 Warszawa, woj. mazowieckie
- telefon(+48 22) 443-14-00
- faks(+48 22) 443-14-02
- e-mail
- adres internetowyhttp://www.um.warszawa.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach proceduralnych Ewa Mścichowska
- adresBiuro Zamówień Publicznych, Niecała 2, 00-098 Warszawa
- lokal306
- telefon(0-22) 443-14-07
- emailzamowieniabzp@um.warszawa.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach merytorycznychEwa Mścichowska
- adresBiuro Zamówień Publicznych, Niecała 2, 00-098 Warszawa
- lokal306
- telefon(0-22) 443-14-07
- emailzamowieniabzp@um.warszawa.pl
Adres, pod którym można uzyskać specyfikację istotnych warunków zamówieniaBiuro Zamówień Publicznych, https://zamowienia.um.warszawa.pl
- lokalhttps://zamowienia.um.warszawa.pl
Adres, na który należy przesyłać ofertyBiuro Zamówień Publicznych, https://zamowienia.um.warszawa.pl
- lokalhttps://zamowienia.um.warszawa.pl
II Przedmiot zamówienia
Nazwa zamówienia
Zakup usług dotyczących ochrony zdrowia w zakresie medycyny pracy dla osób przyjmowanych do pracy oraz pracowników Urzędu m.st. Warszawy na lata 2022-2024
Opis zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług medycznych dla osób przyjmowanych do pracy oraz pracowników Urzędu m.st. Warszawy w zakresie medycyny pracy w latach 2022- 2024. Obejmuje swym zakresem: badania profilaktyczne, tj. badania wstępne, okresowe i kontrolne, o których mowa w art. 229 Kodeksu pracy, a także badania realizowane w ramach profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami, niezbędnej z uwagi na warunki pracy, na zasadach określonych w przepisach prawa oraz warunkach umowy.
Miejsce wykonania robót budowlanych, usług lub miejsce dostawWarszawa
Główny przedmiot (CPV)85.12.12.00-5
Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowejNie
Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowejNie
Czy Zamawiający zamierza zawrzeć umowę ramowąNie
Czy Zamawiający zamierza ustanowić Dynamiczny System ZakupówNie
Czy Zamawiający zamierza zastosować aukcję elektroniczną do wyboru najkorzystniejszej ofertyNie
Czas trwania zamówienia lub termin wykonania36 miesięcy/ące (licząc od daty udzielenia zamówienia)
III Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym, i technicznym
Wymagane wadium0,00 zł.
Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne
1. Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
Za spełniających warunki udziału w postępowaniu zamawiający uzna Wykonawców, którzy wykażą, że:
1. w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres pro-wadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie, należycie wykonali lub wykonują usługi medyczne z zakresu medycyny pracy, o których mowa w art. 229 kodeksu pracy, dla co najmniej 2 zamawiających, z których każdy zatrudnia/zatrudniał w trakcie realizacji za-mówienia minimum 1000 pracowników objętych obowiązkiem wykonania takich badań, przy czym w ramach każdej z umów poddano ww. badaniom co najmniej 500 pracowników.
(W przypadku zamówień, które są w trakcie realizacji, Wykonawca musi wykazać, że do dnia składania ofert w ramach każdej z umów poddano ww. badaniom co najmniej 500 pracowników).
2. dysponują co najmniej 6 placówkami medycznymi na terenie m.st. Warszawy, w tym minimum dwoma na terenie prawobrzeżnej Warszawy i minimum czteroma na terenie lewo-brzeżnej Warszawy, z tym że każda z wykazanych placówek powinna być zlokalizowana w innej dzielnicy.

2.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

3.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: W niniejszym postępowaniu Zamawiający nie określa podmiotowych środków dowodowych potwierdzających brak podstaw do wykluczenia składanych na wezwanie.

4.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: a) wykazy usług
b) dowody, że wykazane w w/w wykazach usługi zostały wykonane należycie. Dowodami, o których mowa powyżej są:– referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz, którego usługi zostały wykonane;– oświadczenie Wykonawcy, jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać dokumentów. W takim przypadku należy uzasadnić brak możliwości uzyskania dokumentów; c) wykaz placówek;

5.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:
W niniejszym postępowaniu Zamawiający nie wymaga złożenia wraz z ofertą przedmiotowych środków dowodowych

6.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

7.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:
a) w przypadku, gdy Wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji innych Podmiotów - zobowiązanie każdego Podmiotu udostępniającego zasoby potwierdzające, że stosunek łączący Wykonawcę z Podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów,
b) oświadczenie Wykonawcy o podwykonawcach, ze wskazaniem części zamówienia których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom z podaniem firm podwykonawców, o ile są znane, lub informacji o samodzielnym wykonaniu zamówienia,
c) w przypadku, gdy oferta została podpisana przez inną osobę niż umocowana w dokumencie rejestrowym Wykonawcy, dokument (np. pełnomocnictwo) potwierdzający umocowanie do reprezentowania Wykonawcy;
d) w przypadku, gdy oferta zawiera informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa – dokument zawierający dowody, o których mowa w pkt. 18 SWZ. e) w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni Wykonawcy (w trybie art. 117 ust. 4 ustawy)

INFORMACJE DODATKOWE:
1. Zamawiający nie zamierza udzielić zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt. 7 ustawy.
2. Numer referencyjny: ZP/EM/271/II-133/21
3. Oferta musi zostać sporządzona w języku polskim.
4. Warunki zmian umowy zostały określone we wzorze umowy stanowiącym załącznik do SWZ.
5. Zamawiający informuje, iż kwota, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi 2 250 000,00 zł brutto.
7. Szczegółowe warunki realizacji zamówienia zawarte zostały w ogłoszeniu opublikowanym w Biuletynie Zamówień Publicznych o nr 2021/BZP 00264352/01 z dnia 2021-11-10.
8. Zamówienie będzie realizowane przez okres trzech lat od dnia podpisania umowy lub do wyczerpania kwoty, o której mowa w § 4 ust.1 wzoru umowy.
IV Kryteria oceny ofert i informacje administracyjne
Kryteria oceny ofert
Cena80 %
Liczba placówek20 %
Warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz dodatkowych wyjaśnieńFormularz można odebrać do dnia 2021-11-19
Cena: 0,00 zł.

Adres internetowy, pod którym można pobrać siwz: http://ogloszeniabzp.um.warszawa.pl/info.php?zamowienie=71966
Termin i miejsce składania ofertOferty należy składać do dnia 2021-11-19 godzina 12:00
Miejsce: patrz wyżej (adres, na który należy przesyłać oferty)
Termin związania ofertą29 dni od ostatecznego terminu składania ofert
Do dnia 2021-12-17
Data, godzina i miejsce otwarcia ofert2021-11-19, 12:30, https://zamowienia.um.warszawa.pl
V Inne informacje
Czy zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków UE?Nie
Data zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub przekazania do UOPWE2021-11-10


© Urząd m.st. Warszawa  |  Webmaster |  Biuro Zamówień Publicznych  |