m.st. Warszawa > Biuro Zamówień Publicznych > Karta zamówienia
ikona wyślijwyślij | ikona drukujdrukuj
Tryb podstawowy
Wartość zamówieniaPoniżej 214 000 EURO
Rodzaj zamówieniaDostawa
Data umieszczenia ogłoszenia na stronie Miasta 2021-11-10 , 13:38:50
I Zamawiający
ZamawiającyMiasto Stołeczne Warszawa
- adresPl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa, woj. mazowieckie
- telefon(+48 22) 443-14-00
- faks(+48 22) 443-14-02
- e-mail
- adres internetowyhttp://www.um.warszawa.pl
Biuro Zamówień Publicznych
- adresNiecała 2, 00-098 Warszawa, woj. mazowieckie
- telefon(+48 22) 443-14-00
- faks(+48 22) 443-14-02
- e-mail
- adres internetowyhttp://www.um.warszawa.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach proceduralnych Agata Cendrowska
- adresBiuro Zamówień Publicznych, Niecała 2, 00-098 Warszawa
- lokal306
- telefon(0-22) 443-14-16
- emailzamowieniabzp@um.warszawa.pl
Adres, pod którym można uzyskać specyfikację istotnych warunków zamówieniap. osoba upoważniona do kontaktów
Adres, na który należy przesyłać ofertyp. osoba upoważniona do kontaktów
II Przedmiot zamówienia
Nazwa zamówienia
Zakup urządzeń MFP A3, A4 i plotera
Opis zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa fabrycznie nowych urządzeń MFP A3 kolor i MFP A4 kolor oraz drukarki wielkoformatowej (Ploter).
Zamówienie podzielone jest na 3 części.
Część 1: Zakup i dostawa fabrycznie nowych urządzeń MFP A3 kolor - 10szt.
Część 2: Zakup i dostawa fabrycznie nowych urządzeń MFP A4 kolor - 18 szt.
Część 3: Zakup i dostawa fabrycznie nowej drukarki wielkoformatowej (Ploter) - 1szt.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony odpowiednio dla każdej części zamówienia: w Załączniku nr 7A do SWZ, Załączniku nr 7B do SWZ oraz Załączniku nr 7C do SWZ.
Wykonawca może złożyć ofertę na dowolną ilość części zamówienia.

3. Zamawiający informuje, iż kwota, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia 263.835,00 PLN brutto w tym:
Część 1: 141.450,00 PLN brutto
Część 2: 77.450,00 PLN brutto
Część 3: 44.895,00 PLN brutto

4. Postępowanie prowadzone będzie w języku polskim.

5. Numer postępowania: ZP/AC/271/II-145/21
Miejsce wykonania robót budowlanych, usług lub miejsce dostawWarszawa
Główny przedmiot (CPV)30.23.21.00-5
Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowejTak
Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowejNie
Czy Zamawiający zamierza zawrzeć umowę ramowąNie
Czy Zamawiający zamierza ustanowić Dynamiczny System ZakupówNie
Czy Zamawiający zamierza zastosować aukcję elektroniczną do wyboru najkorzystniejszej ofertyNie
Wartość lub zakres zamówienia (z uwzględnieniem wszystkich części i opcji, o ile dotyczy)

Nr
części
Nazwa częściWadium
części
1Zakup i dostawa fabrycznie nowych urządzeń MFP A3 kolor - 10szt.0,00
2Zakup i dostawa fabrycznie nowych urządzeń MFP A4 kolor - 18 szt.0,00
3Zakup i dostawa fabrycznie nowej drukarki wielkoformatowej (Ploter) - 1szt. 0,00
Razem 0,00

Czas trwania zamówienia lub termin wykonaniaData zakończenia: 2021-12-23
III Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym, i technicznym
Wymagane wadium0,00 zł.
Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne
III.1. Zdolność techniczna i zawodowa:
Część 1 (Urządzenia MFP A3 kolor)
1. Za spełniających warunki udziału w postępowaniu Zamawiający uzna Wykonawców, którzy na potwierdzenie spełnienia warunku wykażą, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie należycie zrealizowali co najmniej 1 dostawę urządzeń MFP za kwotę co najmniej 70.000,00 zł. brutto;
W przypadku zamówienia, które jest w trakcie realizacji, Wykonawca musi wykazać, że do dnia składania ofert, zrealizował w ramach zamówienia dostawę w/w sprzętu za kwotę co najmniej 70.000,00 zł. brutto.
Część 2 (Urządzenia MFP A4 kolor)
2. Za spełniających warunki udziału w postępowaniu Zamawiający uzna Wykonawców, którzy na potwierdzenie spełnienia warunku wykażą, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie należycie zrealizowali co najmniej 1 dostawę urządzeń MFP za kwotę co najmniej 30.000,00 zł. brutto;
W przypadku zamówienia, które jest w trakcie realizacji, Wykonawca musi wykazać, że do dnia składania ofert, zrealizował w ramach zamówienia dostawę w/w sprzętu za kwotę co najmniej 30.000,00 zł. brutto.
Część 3 (Drukarka Wielkoformatowa (Ploter)
3. Za spełniających warunki udziału w postępowaniu Zamawiający uzna Wykonawców, którzy na potwierdzenie spełnienia warunku wykażą, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie należycie zrealizowali co najmniej 1 dostawę urządzeń drukujących za kwotę co najmniej 30.000,00 zł. brutto
W przypadku zamówienia, które jest w trakcie realizacji, Wykonawca musi wykazać, że do dnia składania ofert, zrealizował w ramach zamówienia dostawę w/w sprzętu za kwotę co najmniej 30.000,00 zł. brutto.

III.2. Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

III.3. Podmiotowe środki dowodowe potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu.(na wezwanie Zamawiającego)
a) wykaz dostaw – przygotowany wg wzoru określonego w Załączniku 5 do SWZ na potwierdzenie spełnienia warunku udziału w postępowaniu określonego w pkt. 12.2.1. dla Części 1, pkt. 12.2.2. dla Części 2, pkt. 12.2.3 dla Części 3.
b) dowody, że wykazane w w/w wykazach dostawy zostały wykonane należycie. Dowodami,o których mowa powyżej są:
– referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz, którego dostawy zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane;
– w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy;
– oświadczenie Wykonawcy, jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać dokumentów. W takim przypadku należy uzasadnić brak możliwości uzyskania dokumentów;

III.4. Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:
a) w przypadku, gdy Wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji innych Podmiotów, załączenie do oferty w systemie:
– oświadczeń, o których mowa w lit. b) i c) dotyczących każdego Podmiotu,
– zobowiązanie każdego Podmiotu do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Zobowiązanie powinno zawierać informacje dotyczące w szczególności:
• zakresu dostępnych Wykonawcy zasobów innego Podmiotu;
• sposobu wykorzystania zasobów innego Podmiotu przez Wykonawcę przy wykonaniu zamówienia;
• zakresu i okresu udziału innego Podmiotu przy wykonywaniu zamówienia;
• czy Podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje usługi, których wskazane zdolności dotyczą (czy będzie brał udział w wykonaniu zamówienia);
b) w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, załączenie do oferty w systemie – oświadczeń, oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu, spełnianiu warunków udziału w postępowaniu dotyczących każdego Podmiotu; – oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy;
c) w przypadku, gdy oferta została podpisana przez inną osobę niż umocowana w dokumencie rejestrowym Wykonawcy, dokument (np. pełnomocnictwo) potwierdzający umocowanie do reprezentowania Wykonawcy;
d) w przypadku, gdy oferta zawiera informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa – dokument zawierający dowody, o których mowa w pkt. 18 SWZ.
IV Kryteria oceny ofert i informacje administracyjne
Kryteria oceny ofert
Cena100 %
Warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz dodatkowych wyjaśnieńFormularz można odebrać do dnia 2021-11-18
Cena: 0,00 zł.

Adres internetowy, pod którym można pobrać siwz: http://ogloszeniabzp.um.warszawa.pl/info.php?zamowienie=71968
Termin i miejsce składania ofertOferty należy składać do dnia 2021-11-18 godzina 12:00
Miejsce: patrz wyżej (adres, na który należy przesyłać oferty)
Termin związania ofertą30 dni od ostatecznego terminu składania ofert
Do dnia 2021-12-17
Data, godzina i miejsce otwarcia ofert2021-11-18, 12:30, https://zamowienia.um.warszawa.pl
V Inne informacje
Czy zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków UE?Nie
Data zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub przekazania do UOPWE2021-11-10


© Urząd m.st. Warszawa  |  Webmaster |  Biuro Zamówień Publicznych  |