m.st. Warszawa > Biuro Zamówień Publicznych > Karta zamówienia
ikona wyślijwyślij | ikona drukujdrukuj
Tryb podstawowy
Wartość zamówieniaPoniżej 750 000 EURO
Rodzaj zamówieniaUsługa
Data umieszczenia ogłoszenia na stronie Miasta 2021-11-15 , 15:21:51
I Zamawiający
ZamawiającyMiasto Stołeczne Warszawa
- adresPl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa, woj. mazowieckie
- telefon(+48 22) 443-14-00
- faks(+48 22) 443-14-02
- e-mail
- adres internetowyhttp://www.um.warszawa.pl
Biuro Zamówień Publicznych
- adresNiecała 2, 00-098 Warszawa, woj. mazowieckie
- telefon(+48 22) 443-14-00
- faks(+48 22) 443-14-02
- e-mail
- adres internetowyhttp://www.um.warszawa.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach proceduralnych Jolanta Kotowicz
- adresBiuro Zamówień Publicznych, Niecała 2, 00-098 Warszawa
- lokal302
- telefon(0-22) 443-14-13
- emailzamowieniabzp@um.warszawa.pl
Adres, pod którym można uzyskać specyfikację istotnych warunków zamówieniap. osoba upoważniona do kontaktów
Adres, na który należy przesyłać ofertyBiuro Zamówień Publicznych, https://zamowienia.um.warszawa.pl
- lokalhttps://zamowienia.um.warszawa.pl
II Przedmiot zamówienia
Nazwa zamówienia
Pełnienie jednoosobowych dyżurów na stanowisku Koordynatora ds. Organizacji Ochrony Zdrowia w Biurze Polityki Zdrowotnej Urzędu m.st. Warszawy
Opis zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie na rzecz Zamawiającego powtarzalnej usługi polegającej na pełnieniu jednoosobowo dyżurów na stanowisku Koordynatora ds. Organizacji Ochrony Zdrowia (dalej zwanego KOOZ) w Biurze Polityki Zdrowotnej Urzędu m.st. Warszawy. Obsługa stanowiska KOOZ w formie dyżurów będzie wykonywana nieprzerwanie w ciągu całego roku, całodobowo, przez wszystkie dni tygodnia, łącznie z dniami ustawowo wolnymi od pracy, zgodnie z ustalonym Miesięcznym Grafikiem Dyżurów.

2. Zamawiający informuje, że łączna kwota, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie umowy wynosi 741 600,00 zł brutto. Zamawiający informuje, że przeznaczył maksymalnie 40 zł brutto za jedną godzinę pełnienia jednoosobowego dyżuru na stanowisku Koordynatora ds. Organizacji Ochrony Zdrowia.
Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy jako niezgodną z warunkami zamówienia na podst. art. 226 ust. 1 pkt. 5) ustawy jeżeli Wykonawca zaproponuje wyższą kwotę za jedną godzinę pełnienia jednoosobowego dyżuru na stanowisku Koordynatora ds. Organizacji Ochrony Zdrowia niż wskazana przez Zamawiającego.

3. Zamawiający nie zamierza udzielić zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt. 7 ustawy

4. Postępowanie prowadzone będzie w języku polskim
Miejsce wykonania robót budowlanych, usług lub miejsce dostawUrząd m.st. Warszawy
Główny przedmiot (CPV)85.14.00.00-2
Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowejNie
Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowejNie
Czy Zamawiający zamierza zawrzeć umowę ramowąTak
Czy Zamawiający zamierza ustanowić Dynamiczny System ZakupówNie
Czy Zamawiający zamierza zastosować aukcję elektroniczną do wyboru najkorzystniejszej ofertyNie
Czas trwania zamówienia lub termin wykonaniaData zakończenia: 2023-11-30
III Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym, i technicznym
Wymagane wadium0,00 zł.
Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne
1. Warunki udziału w postępowaniu:
1.1. Zdolność techniczna i zawodowa
Za spełniającego warunki udziału w postępowaniu Zamawiający uzna Wykonawcę, który
dysponuje lub będzie dysponował 1 osobą skierowaną do realizacji zamówienia, która:
a)posiada wykształcenie co najmniej średnie;
b)posiada co najmniej roczne doświadczenie w udzielaniu telefonicznej informacji o charakterze medycznym w mieście, na którego obszarze działa nie mniej niż 10 podmiotów leczniczych udzielających świadczeń szpitalnych.

2.Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125
ust. 1 ustawy: Tak

3.Podmiotowe środki dowodowe
Zamawiający wymaga złożenia wraz z ofertą podmiotowych środków dowodowych tj.:
„Wykazu doświadczenia zawodowego i wykształcenia osoby wyznaczonej do realizacji zamówienia na potwierdzenie spełniania warunku udziału w postępowaniu opisanego w pkt. 12.2.1. SWZ oraz pozacenowego kryterium oceny ofert określonego w pkt. 25.2. i 25.3. SWZ. /dalej Wykaz/-sporządzonego zgodnie ze wzorem określonym w Załącznikiem nr 4 do SWZ

Jeżeli Wykonawca nie załączy do oferty wskazanego Wykazu lub załączy do oferty Wykaz, który zawiera błędy lub będzie niekompletny, Zamawiający wezwie, do jego uzupełnienia w zakresie spełniania warunku udziału w postępowaniu na podst. art. 128 ust. 1 ustawy. Wykaz należy sporządzić zgodnie ze wzorem określonym w Załączniku nr 4 do SWZ.
Wykaz nie podlega uzupełnieniu w zakresie pozacenowego kryterium oceny ofert.

4. Podmiotowe środki dowodowe potwierdzające brak podstaw do wykluczenia
z postępowania:
W niniejszym postępowaniu Zamawiający nie określa podmiotowych środków dowodowych potwierdzających brak podstaw do wykluczenia składanych na wezwanie.

5.Przedmiotowe środki dowodowe
W niniejszym postępowaniu Zamawiający nie wymaga złożenia wraz z ofertą przedmiotowych środków dowodowych

6. Inne oświadczenia i dokumenty
a) w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, załączenie do oferty w systemie
– oświadczeń o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania dotyczących każdego Podmiotu
– oświadczenia z którego wynika, które dostawy, usługi lub roboty budowlane wykonają poszczególni Wykonawcy
b) oświadczenie Wykonawcy o podwykonawcach, ze wskazaniem części zamówienia których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom z podaniem firm podwykonawców, o ile są znane, lub informacji o samodzielnym wykonaniu zamówienia
c) w przypadku, gdy oferta została podpisana przez inną osobę niż umocowana w dokumencie rejestrowym Wykonawcy, dokument (np.pełnomocnictwo) potwierdzający umocowanie do reprezentowania Wykonawcy;
d) w przypadku, gdy oferta zawiera informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa – dokument zawierający dowody, o których mowa w pkt.18 SWZ
IV Kryteria oceny ofert i informacje administracyjne
Kryteria oceny ofert
Cena30 %
doświadczenie zawodowe osoby wskazanej do realizacji zamówienia 50 %
wykształcenie osoby wskazanej do realizacji zamówienia 20 %
Warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz dodatkowych wyjaśnieńFormularz można odebrać do dnia 2021-11-24
Cena: 0.00 zł.
Adres internetowy, pod którym można pobrać siwz: http://ogloszeniabzp.um.warszawa.pl/info.php?zamowienie=71998
Termin i miejsce składania ofertOferty należy składać do dnia 2021-11-24 godzina 10:00
Miejsce: patrz wyżej (adres, na który należy przesyłać oferty)
Termin związania ofertą30 dni od ostatecznego terminu składania ofert
Do dnia 2021-12-23
Data, godzina i miejsce otwarcia ofert2021-11-24, 10:15, https://zamowienia.um.warszawa.pl
V Inne informacje
Czy zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków UE?Nie
Data zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub przekazania do UOPWE2021-11-15


© Urząd m.st. Warszawa  |  Webmaster |  Biuro Zamówień Publicznych  |