m.st. Warszawa > Biuro Zamówień Publicznych > Karta zamówienia
ikona wyślijwyślij | ikona drukujdrukuj
Tryb podstawowy
Wartość zamówieniaPoniżej 750 000 EURO
Rodzaj zamówieniaUsługa
Data umieszczenia ogłoszenia na stronie Miasta 2021-11-16 , 15:55:42
I Zamawiający
ZamawiającyMiasto Stołeczne Warszawa
- adresPl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa, woj. mazowieckie
- telefon(+48 22) 443-14-00
- faks(+48 22) 443-14-02
- adres internetowyhttp://www.um.warszawa.pl
Biuro Zamówień Publicznych
- adresNiecała 2, 00-098 Warszawa, woj. mazowieckie
- telefon(+48 22) 443-14-00
- faks(+48 22) 443-14-02
- adres internetowyhttp://www.um.warszawa.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach proceduralnych Laura Kinsner
- adresBiuro Zamówień Publicznych, Niecała 2, 00-098 Warszawa
- lokal311
- telefon(022) 443-14-17
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach merytorycznychLaura Kinsner
- adresBiuro Zamówień Publicznych, Niecała 2, 00-098 Warszawa
- lokal311
- telefon(022) 443-14-17
Adres, pod którym można uzyskać specyfikację istotnych warunków zamówieniaBiuro Zamówień Publicznych, https://zamowienia.um.warszawa.pl
- lokalhttps://zamowienia.um.warszawa.pl
Adres, na który należy przesyłać ofertyBiuro Zamówień Publicznych, https://zamowienia.um.warszawa.pl
- lokalhttps://zamowienia.um.warszawa.pl
II Przedmiot zamówienia
Nazwa zamówienia
Udzielanie całodobowo pomocy weterynaryjnej zwierzętom bezdomnym i kotom wolno żyjącym z terenu m.st. Warszawy, poszkodowanym w wypadkach drogowych
Opis zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest udzielanie całodobowo pomocy weterynaryjnej zwierzętom bezdomnym i kotom wolno żyjącym z terenu m.st. Warszawy, poszkodowanym w wypadkach drogowych.
2. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt. 7 ustawy do wartości 20% zamówienia podstawowego.
3. Zamówienie będzie zrealizowane w terminie 20 miesięcy od dnia zawarcia Umowy, nie dłużej jednak niż do 31 lipca 2023 r.
4. Wartość zamówienia podstawowego wynosi 138 888,89 zł netto tj. 150 000,00 zł brutto
Miejsce wykonania robót budowlanych, usług lub miejsce dostawWarszawa
Główny przedmiot (CPV)85.20.00.00-1
Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowejNie
Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowejNie
Czy Zamawiający zamierza zawrzeć umowę ramowąNie
Czy Zamawiający zamierza ustanowić Dynamiczny System ZakupówNie
Czy Zamawiający zamierza zastosować aukcję elektroniczną do wyboru najkorzystniejszej ofertyNie
Czas trwania zamówienia lub termin wykonania20 miesięcy/ące (licząc od daty udzielenia zamówienia)
III Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym, i technicznym
Wymagane wadium0,00 zł.
Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: W niniejszym postępowaniu Zamawiający nie określa podmiotowych środków dowodowych potwierdzających brak podstaw do wykluczenia składanych na wezwanie.
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: W niniejszym postępowaniu Zamawiający nie określa podmiotowych środków dowodowych potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu składanych na wezwanie.
5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:
W niniejszym postępowaniu Zamawiający wymaga złożenia wraz z ofertą następujących przedmiotowych środków dowodowych:
• Wykaz co najmniej dwóch całodobowych zakładów leczniczych dla zwierząt będących w dyspozycji Wykonawcy, wyposażonych zgodnie z wymaganiami Zamawiającego opisanymi w OPZ, w których będą świadczone przedmiotowe usługi weterynaryjne (z których co najmniej jeden znajduje w lewobrzeżnej części Warszawy i co najmniej jeden w prawobrzeżnej części Warszawy) – wypełnionego zgodnie z załącznikiem nr 3 do SIWZ oraz
• Aktualnych wypisów z ewidencji zakładów leczniczych dla zwierząt z Okręgowej Izby Lekarsko - Weterynaryjnej dla wskazanych w ww. wykazie zakładów leczniczych.
5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak
5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:
• Wykaz co najmniej dwóch całodobowych zakładów leczniczych dla zwierząt będących w dyspozycji Wykonawcy, wyposażonych zgodnie z wymaganiami Zamawiającego opisanymi w OPZ, w których będą świadczone przedmiotowe usługi weterynaryjne (z których co najmniej jeden znajduje w lewobrzeżnej części Warszawy i co najmniej jeden w prawobrzeżnej części Warszawy) – wypełnionego zgodnie z załącznikiem nr 3 do SIWZ oraz
• Aktualnych wypisów z ewidencji zakładów leczniczych dla zwierząt z Okręgowej Izby Lekarsko - Weterynaryjnej dla wskazanych w ww. wykazie zakładów leczniczych.
5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:
1. Złożenie oferty odbywa się poprzez:
a) wypełnienie zdefiniowanego przez Zamawiającego w systemie Formularza oferty – zakres danych wypełnianych przez Wykonawcę w systemie został określony w pkt. 23 i 26 SWZ;
b) załączenie do oferty w systemie oświadczenia Wykonawcy stanowiącego potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania (sporządzonego wg wzoru określonego w Załączniku nr 1 do SWZ),
c) w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, załączenie do oferty w systemie
– oświadczeń, o których mowa w lit. b) dotyczących każdego z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie,
– oświadczenia z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni Wykonawcy (sporządzonego wg wzoru określonego w Załączniku nr 4 do SWZ),
2. Inne oświadczenia lub dokumenty
a) oświadczenie Wykonawcy o podwykonawcach, ze wskazaniem części zamówienia których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom z podaniem firm podwykonawców, o ile są znane, lub informacji o samodzielnym wykonaniu zamówienia (sporządzonego wg wzoru określonego w Załączniku nr 2 do SWZ);
b) w przypadku, gdy oferta została podpisana przez inną osobę niż umocowana
w dokumencie rejestrowym Wykonawcy, dokument (np. pełnomocnictwo) potwierdzający umocowanie do reprezentowania Wykonawcy;
c) w przypadku, gdy oferta zawiera informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa – dokument zawierający dowody, o których mowa w pkt. 18 SWZ.
IV Kryteria oceny ofert i informacje administracyjne
Kryteria oceny ofert
Cena100 %
Warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz dodatkowych wyjaśnieńFormularz można odebrać do dnia 2021-11-24
Cena: 0.00 zł.
Adres internetowy, pod którym można pobrać siwz: http://ogloszeniabzp.um.warszawa.pl/info.php?zamowienie=72005
Termin i miejsce składania ofertOferty należy składać do dnia 2021-11-24 godzina 12:00
Miejsce: patrz wyżej (adres, na który należy przesyłać oferty)
Termin związania ofertą29 dni od ostatecznego terminu składania ofert
Do dnia 2021-12-23
Data, godzina i miejsce otwarcia ofert2021-11-24, 12:05, https://zamowienia.um.warszawa.pl
V Inne informacje
Czy zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków UE?Nie
Data zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub przekazania do UOPWE2021-11-16


© Urząd m.st. Warszawa  |  Webmaster |  Biuro Zamówień Publicznych  |