m.st. Warszawa > Biuro Zamówień Publicznych > Karta zamówienia
ikona wyślijwyślij | ikona drukujdrukuj
Tryb podstawowy
Wartość zamówieniaPoniżej 214 000 EURO
Rodzaj zamówieniaUsługa
Data umieszczenia ogłoszenia na stronie Miasta 2021-12-14 , 14:32:47
I Zamawiający
ZamawiającyMiasto Stołeczne Warszawa
- adresPl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa, woj. mazowieckie
- telefon(+48 22) 443-14-00
- faks(+48 22) 443-14-02
- e-mail
- adres internetowyhttp://www.um.warszawa.pl
Biuro Zamówień Publicznych
- adresNiecała 2, 00-098 Warszawa, woj. mazowieckie
- telefon(+48 22) 443-14-00
- faks(+48 22) 443-14-02
- e-mail
- adres internetowyhttp://www.um.warszawa.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach proceduralnych Laura Kinsner
- adresBiuro Zamówień Publicznych, Niecała 2, 00-098 Warszawa
- lokal311
- telefon(022) 443-14-17
- emailzamowieniabzp@um.warszawa.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach merytorycznychLaura Kinsner
- adresBiuro Zamówień Publicznych, Niecała 2, 00-098 Warszawa
- lokal311
- telefon(022) 443-14-17
- emailzamowieniabzp@um.warszawa.pl
Adres, pod którym można uzyskać specyfikację istotnych warunków zamówieniaBiuro Zamówień Publicznych, Niecała 2, 00-098 Warszawa
- lokal311
Adres, na który należy przesyłać ofertyBiuro Zamówień Publicznych, Niecała 2, 00-098 Warszawa
- lokal311
II Przedmiot zamówienia
Nazwa zamówienia
Wykonanie okresowych przeglądów i konserwacji oraz usługa serwisowa systemów zabezpieczenia technicznego SSWiN, SKD oraz CCTV w budynkach Urzędu m.st. Warszawy
Opis zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie okresowych przeglądów i konserwacji oraz usługa serwisowa systemów zabezpieczenia technicznego SSWiN, SKD oraz CCTV w budynkach Urzędu m.st. Warszawy, w tym:
2. Zamawiający przewiduje prawo opcji
Opis opcji: Usługa serwisowa (prawo opcji) - Usługa serwisowa zabezpieczenia technicznego SSWiN, SKD oraz CCTV - dotyczy czynności dokonywanych poza okresowymi przeglądami i konserwacjami. Obejmuje naprawy kosztowe (w przypadku konieczności wymiany części zamiennych). W przypadku gdy osoba upoważniona przez Zamawiającego zgłosi Wykonawcy awarię ww. systemów, Wykonawca zobowiązany jest do realizacji Usługi serwisowej, w terminach, o których mowa § 7 ust. 1 z zastrzeżeniem, że naprawa kosztowa wymaga, niezwłocznie po otrzymaniu zgłoszenia i stwierdzeniu przyczyny usterki/awarii, przedstawienia przez Wykonawcę kosztorysu naprawy do akceptacji Zamawiającego. Jeżeli Zamawiający nie zaakceptuje kosztorysu naprawy, Wykonawca nie może przystąpić do jej usunięcia.
Maksymalna wartość opcji: 141 450,00 zł brutto
3. Wizja lokalna
Zamawiający przewiduje możliwość zapoznania się z systemami funkcjonującymi w poszczególnych obiektach. Wykonawcy chcący wziąć udział w wizji lokalnej zobowiązani są zgłosić chęć odbycia wizji za pośrednictwem poczty elektronicznej. Wnioski w tym zakresie należy przesłać na adres e-mail: sslupski@um.warszawa.pl
4. Wartość przedmiotowego zamówienia z opcją wynosi 345 861,05 zł netto tj. 425 409,09 zł brutto.
Wartość zamówienia (część gwarantowana) wynosi 230 861,05 zł netto tj. 283 959,09 zł brutto
Wartość zamówienia (dot. opcji) wynosi 115 000,00 zł netto tj. 141 450,00 zł brutto
5. Zmiana postanowień warunków umowy w zakresie sposobu jej realizacji może nastąpić w przypadku:
1) zmniejszenia liczby budynków, w których realizowany jest przedmiot umowy w granicach +/- 25% w stosunku do liczby określonej w wykazie lokalizacji oraz formularzu cenowym Wykonawcy,
które stanowią odpowiednio załączniki nr 1 i 2 do umowy;
2) rezygnacji przez Zamawiającego z usług Wykonawcy na terenie danego budynku lub powiększenia zakresu usług, stanowiących przedmiot umowy, o kolejne budynki z uwagi na rezygnację z danej lokalizacji lub przejęcie kolejnej.
6. Zamawiający wprowadził do umowy klauzule waloryzacyjne. Szczegóły zmian zostały zawarte we wzorze umowy stanowiącej załącznik do SWZ
Miejsce wykonania robót budowlanych, usług lub miejsce dostawWarszawa
Główny przedmiot (CPV)
Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowejNie
Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowejNie
Czy Zamawiający zamierza zawrzeć umowę ramowąNie
Czy Zamawiający zamierza ustanowić Dynamiczny System ZakupówNie
Czy Zamawiający zamierza zastosować aukcję elektroniczną do wyboru najkorzystniejszej ofertyNie
Czas trwania zamówienia lub termin wykonaniaData zakończenia: 2023-09-30
III Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym, i technicznym
Wymagane wadium0,00 zł.
Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
Za spełniających warunki udziału w postępowaniu Zamawiający uzna Wykonawców, którzy:
1. Posiadają koncesję MSWiA na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie zabezpieczenia technicznego polegającego na montażu urządzeń i systemów alarmowych sygnalizujących zagrożenie ochranianych osób i mienia oraz eksploatacji, konserwacji i naprawach w miejscach ich zainstalowania, oraz montażu urządzeń i środków mechanicznego zabezpieczenia oraz ich eksploatacji, konserwacji, naprawach w miejscach zainstalowania.
2. w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzonej działalności jest krótszy, w tym okresie należycie zrealizowali lub realizują usługi z zakresu przeglądów i napraw serwisowych systemów SSWiN, SKD oraz CCTV o wartości kontraktów nie mniejszej niż 80.000,00 zł brutto łącznie, przy czym Wykonawca może w ramach kwoty 80 000,00 zł brutto wykazać maksimum 4 kontrakty, które łącznie dotyczą usług przeglądów i napraw serwisowych każdego z w/w systemów;
3. dysponują osobą lub zespołem osób, które posiadają łącznie poniższe kwalifikacje:
a) wpis na listę pracownika zabezpieczenia technicznego (PZT),
b) certyfikat o ukończeniu kursu urządzeń i aplikacji "ATS Master”
c) uprawnienia elektryczne SEP do 1 kV
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: W niniejszym postępowaniu Zamawiający nie określa podmiotowych środków dowodowych potwierdzających brak podstaw do wykluczenia składanych na wezwanie.
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: a) Koncesja MSWiA na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie zabezpieczenia technicznego, o której mowa w pkt 12.2.1.1. SWZ
b) wykaz usług – przygotowany wg wzoru określonego w Załączniku nr 4 do SWZ na potwierdzenie spełniania warunku określonego w pkt. 12.2.1.2. SWZ.
c) dowody, że wykazane w w/w wykazie usługi zostały wykonane należycie. Dowodami,
o których mowa powyżej są:
– referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz, którego usługi zostały wykonane;
– oświadczenie Wykonawcy, jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać dokumentów. W takim przypadku należy uzasadnić brak możliwości uzyskania dokumentów;
d) wykaz osób na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu określonego w pkt. 12.2.1.3. SWZ. – przygotowany wg wzoru określonego w Załączniku
nr 5 do SWZ.
5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:
W niniejszym postępowaniu Zamawiający nie wymaga złożenia wraz z ofertą przedmiotowych środków dowodowych.
5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie
5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:
1. Złożenie oferty odbywa się poprzez:
a) wypełnienie zdefiniowanego przez Zamawiającego w systemie Formularza oferty – zakres danych wypełnianych przez Wykonawcę w systemie został określony w pkt. 23 i 26 SWZ;
b) załączenie do oferty w systemie oświadczenia Wykonawcy stanowiącego potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania (sporządzonego wg wzoru określonego w Załączniku nr 1 do SWZ),
c) załączenie do oferty w systemie oświadczenia Wykonawcy stanowiącego potwierdzenie, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu (sporządzonego wg wzoru określonego w Załączniku nr 2 do SWZ),
d) w przypadku, gdy Wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji innych Podmiotów, załączenie do oferty w systemie:
– oświadczeń, o których mowa w lit. b) i c) dotyczących każdego Podmiotu,
– zobowiązanie każdego Podmiotu udostępniającego zasoby potwierdzające, że stosunek łączący Wykonawcę z Podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz określające w szczególności:
• zakres dostępnych Wykonawcy zasobów Podmiotu udostępniającego zasoby;
• sposób i okres udostępnienia Wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów Podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia;
• czy i w jakim zakresie Podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą.
e) w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, załączenie do oferty w systemie
– oświadczeń, o których mowa w lit. b) i c) dotyczących każdego z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie,
– oświadczenia z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni Wykonawcy (sporządzonego wg wzoru określonego w Załączniku nr 3 do SWZ),
2. Inne oświadczenia lub dokumenty
a) w przypadku, gdy oferta została podpisana przez inną osobę niż umocowana
w dokumencie rejestrowym Wykonawcy, dokument (np. pełnomocnictwo) potwierdzający umocowanie do reprezentowania Wykonawcy;
b) w przypadku, gdy oferta zawiera informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa – dokument zawierający dowody, o których mowa w pkt. 18 SWZ.
IV Kryteria oceny ofert i informacje administracyjne
Kryteria oceny ofert
Cena55 %
Cena brutto za roboczogodzinę świadczenia usługi serwisowej – prawo opcji15 %
Czas reakcji18 %
Liczba pracowników posiadających wpis na listę pracowników zabezpieczenia technicznego12 %
Warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz dodatkowych wyjaśnieńFormularz można odebrać do dnia 2021-12-28
Cena: 0.00 zł.
Adres internetowy, pod którym można pobrać siwz: http://ogloszeniabzp.um.warszawa.pl/info.php?zamowienie=72234
Termin i miejsce składania ofertOferty należy składać do dnia 2021-12-28 godzina 12:00
Miejsce: patrz wyżej (adres, na który należy przesyłać oferty)
Termin związania ofertą29 dni od ostatecznego terminu składania ofert
Do dnia 2022-01-27
Data, godzina i miejsce otwarcia ofert2021-12-28, 12:05, https://zamowienia.um.warszawa.pl
V Inne informacje
Czy zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków UE?Nie
Data zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub przekazania do UOPWE2021-12-14


© Urząd m.st. Warszawa  |  Webmaster |  Biuro Zamówień Publicznych  |