m.st. Warszawa > Biuro Zamówień Publicznych > Karta zamówienia
ikona wyślijwyślij | ikona drukujdrukuj
Przetarg nieograniczony
- zamówienie sektorowe
Wartość zamówieniaPowyżej 428 000 EURO
Rodzaj zamówieniaUsługa
Data umieszczenia ogłoszenia na stronie Miasta 2021-12-15 , 10:28:54
I Zamawiający
ZamawiającyMetro Warszawskie Sp. z o.o.
- adresWilczy Dół 5, 02-798 Warszawa, woj. mazowieckie
- telefon(0-22) 655-46-78
- faks(0-22) 655-46-79
- adres internetowyhttp://www.metro.waw.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach proceduralnych Rafał Olędzki
- adresMetro Warszawskie Sp. z o.o., Wilczy Dół 5, 02-798 Warszawa
- lokal101C
- telefon(0-22)655-46-96
Adres, pod którym można uzyskać specyfikację istotnych warunków zamówieniap. osoba upoważniona do kontaktów
Adres, na który należy przesyłać ofertyp. osoba upoważniona do kontaktów
II Przedmiot zamówienia
Nazwa zamówienia
Dostawa i montaż Systemu Ochrony Tunelu na 34 stacjach I, II linii Metra i STP Kabaty - nr referencyjny WP.25.00233.2021.S.P.RAOL

Opis zamówienia
Na łączny zakres Przedmiotu Zamówienia składa się:

1) dostawa, montaż/instalacja oraz uruchomienie Systemu Ochrony Tunelu (dalej: „SOT”) na 34 stacjach I linii metra w Warszawie(stacje od A1 do A23), II linii metra w Warszawie (stacje od C6 do C18) oraz wjeździe do tunelu na Stacji Techniczno-Postojowej Kabaty (ul. Wilczy Dół 5 w Warszawie) wraz z wykonaniem dokumentacji wykonawczej i powykonawczej „SOT” dla ww. stacji metra oraz wjazdu do tunelu na STP Kabaty, 2) wykonanie i przekazaniem Zamawiającemu w III etapie realizacji zamówienia, dokumentacji wykonawczej „SOT” dla nowobudowanych 8 stacji II linii metra w Warszawie (stacje od C1 do C5 oraz od C19 do C21) i wjazdu do tunelu na Stacji Techniczo-Postojowej „Karolin”.
Wykonawca udzieli co najmniej 36-miesięcznej gwarancji i rękojmi na dostarczony sprzęt oraz usługi (on-site) na zasadach określonych we Wzorze Umowy (zał. nr 2 do SWZ). Faktyczny okres gwarancji i rękojmi będzie wynikać z treści oferty Wykonawcy w związku z pkt 23.4 ppkt 2) niniejszej SWZ.

2) Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks Pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1320 ze zm.) przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących czynności obejmujące instalację/montaż infrastruktury technicznej „SOT”.

3) Przedmiot Zamówienia zostanie zrealizowany zgodnie z dokumentacją postępowania, tj. Specyfikacją Warunków Zamówienia i jej załącznikami, w szczególności Specyfikacją Techniczną (załącznik nr 1 do SWZ – dalej: „ST”) oraz wzorem umowy (załącznik nr 2 do SWZ).

4) Zamawiający informuje, że zorganizuje w dniu 23.12.2021r o godzinie 9.00 wizję lokalną. Przedstawiciele zainteresowanych Wykonawców proszeni są o stawienie się w ww. terminie na stacji metra A13 – „Centrum” – Antresola Północna, poziom „minus 2”. Z uwagi na konieczność zachowania zasady równego traktowania Wykonawców, wszelkie pytania sformułowane w trakcie spotkania należy zgłaszać zgodnie z zasadami określonymi w pkt 17 SWZ. Zamawiający zastrzega, że uczestnictwo w wizji lokalnej jest obowiązkiem każdego Wykonawcy, a brak uczestnictwa w wizji lokalnej, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego będzie skutkował odrzuceniem oferty złożonej przez takiego Wykonawcę na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 18) ustawy Pzp.

5) Przedmiot Zamówienia należy zrealizować w terminie 33 miesięcy licząc od daty zawarcia Umowy w tym:

- Etap I:

a) rozpoczęcie realizacji: od dnia zawarcia Umowy lub od dnia 01.03.2022 r. (w przypadku zawarcia Umowy wcześniej niż w dniu 01.03.2022 r.),

b) zakończenie realizacji: w terminie 12 miesięcy od daty zawarcia Umowy,

- Etap II – realizacja do 24 miesięcy od daty zawarcia Umowy,

- Etap III – realizacja do 33 miesięcy od daty zawarcia Umowy.
Miejsce wykonania robót budowlanych, usług lub miejsce dostawI i II linia metra w Warszawie oraz Stacja Techniczno-Postojowa "Kabaty"
Główny przedmiot (CPV)51.90.00.00-1
Dodatkowe przedmioty (CPV) 45.31.00.00-3
45.31.43.00-4

Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowejNie
Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowejNie
Czy Zamawiający zamierza zawrzeć umowę ramowąNie
Czy Zamawiający zamierza ustanowić Dynamiczny System ZakupówNie
Czy Zamawiający zamierza zastosować aukcję elektroniczną do wyboru najkorzystniejszej ofertyNie
Czas trwania zamówienia lub termin wykonania33 miesięcy/ące (licząc od daty udzielenia zamówienia)
III Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym, i technicznym
Wymagane wadium120000,00 zł.
Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne
Ofertę z zał. w tym JEDZ należy złożyć w formie elektronicznej opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez Platformę Zakupową Zamawiającego. Wykonawca uzupełnia formularz oferty przygotowany przez Zamawiającego na platformie, a w polu "dokumenty" dodaje zał. do oferty (poza JEDZ) używając "dodaj dokument". Dopuszczalne formaty danych: .pdf, .doc, .docx, .rtf, .odt, .xls, .xlsx.

Warunki udziału:
Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada koncesję wydaną przez ministra właściwego ds. wewnętrznych upoważniającą do prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony i mienia w formie zabezpieczenia technicznego zgodnie z Ustawą z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz.U. 2018 poz. 2142,2245 z późn. zm.). W zakresie wykazania spełnienia niniejszego warunku udziału w postępowaniu, Wykonawca nie może powołać się na zasoby innego podmiotu. Wykonawca musi wykazać samodzielnie spełnienie ww. warunku udziału w postępowaniu.

W przypadku, gdy ofertę złoży dwóch lub więcej Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Zamawiający uzna warunek za spełniony w przypadku, gdy co najmniej jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia będzie posiadał koncesję, o której mowa powyżej.

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że:

1) dysponuje co najmniej 1 osobą (kierownikiem robót elektrycznych) zrzeszoną w Okręgowej Izbie Inżynierów Budownictwa, która zostanie skierowana do realizacji Przedmiotu Zamówienia,

2) dysponuje co najmniej 1 osobą posiadającą świadectwo kwalifikacyjne „D” uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku dozoru, która zostanie skierowana do realizacji Przedmiotu Zamówienia,

3) dysponuje co najmniej 1 osobą wpisaną na listę kwalifikowanych pracowników zabezpieczenia technicznego prowadzoną przez Komendanta Głównego Policji, która zostanie skierowana do realizacji Przedmiotu Zamówienia.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału dot. zdolności technicznej, Wykonawca którego oferta zostanie najwyżej oceniona składa w odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego "Wykaz osób" (zgodnie ze wzorem, stanowiącym załącznik nr 3 do SWZ), jakimi dysponuje Wykonawca, wraz z podaniem wymaganych kwalifikacji zawodowych, uprawnień, niezbędnych do wykonania Przedmiotu Zamówienia.

Zamawiający podczas badania ofert zastosuje procedurę odwróconą określoną w art. 139 ustawy Pzp i pkt 24.2 SWZ. Zamawiający wykluczy z udziału w postępowaniu Wykonawcę, wobec którego zachodzi, co najmniej jedna z przesłanek określonych w art. 108 ust. 1, z wyłączeniem art. 108 ust. 1 pkt 1 lit. h, oraz przypadku, o którym mowa w art. 108 ust. 1 pkt 2, jeżeli osoba, o której mowa w tym przepisie została skazana za przestępstwo wymienione w art. 108 ust. 1 pkt 1 lit. h (podstawa prawna art. 393 ust. 4 ustawy Pzp).Zamawiający wykluczy również Wykonawcę jeżeli wystąpi względem niego fakultatywna przesłanka wykluczenia z udziału w postępowaniu, o której mowa w art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp. Zamawiający podejmując decyzję o wykluczeniu Wykonawcy z udziału w postępowaniu na podstawie pkt 10.1 lub 10.2 SWZ uwzględniał będzie okoliczności wymienione w art. 110 -111 ustawy Pzp, a dodatkowo w przypadkach, o których mowa w pkt 10.2 SWZ – okoliczności wymienione w art. 109 ust. 3 ustawy Pzp.Jako dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia, spełnianie warunków udziału w postępowaniu na dzień składania ofert, tymczasowo zastępujący wymagane przez zamawiającego podmiotowe środki dowodowe, Wykonawca ZAŁĄCZA DO OFERTY, aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu w zakresie wskazanym przez Zamawiającego w SWZ i niniejszym Ogłoszeniu, w formie JEDZ. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu, Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć następujące dokumenty:

1) informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie:

- art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy Pzp,

- art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, dotyczącej orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka karnego,

sporządzonej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem;

2) oświadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę lub ofertę częściową albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty lub oferty częściowej niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej;

3) odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;

4) oświadczenie wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ustawy Pzp, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez zamawiającego, o których mowa w:

- art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp,

- art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, dotyczących orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka zapobiegawczego,

- art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, dotyczących zawarcia z innymi wykonawcami porozumienia mającego na celu zakłócenie konkurencji,

- art. 108 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp.

W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców ww. dokumenty muszą być złożone dla każdego z nich oddzielnie.

Zamawiający nie przewiduje zamówień określonych w art. 214 ust. 1 pkt 7 i 8 oraz art. 388 pkt 2 lit. c) ustawy Pzp. Zamawiający wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy służącego pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. Zamawiający ustala zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% ceny całkowitej brutto podanej w ofercie.
IV Kryteria oceny ofert i informacje administracyjne
Kryteria oceny ofert
Cena88 %
Okres gwarancji i rękojmi na dostarczone i zamontowane urządzenia, uruchomiony System Ochrony Tunelu oraz usługi (on-site)12 %
Warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz dodatkowych wyjaśnieńFormularz można odebrać do dnia 2022-01-19
Cena: 0.00 zł.
Adres internetowy, pod którym można pobrać siwz: https://postepowania.metro.waw.pl/servlet/HomeServlet
Termin i miejsce składania ofertOferty należy składać do dnia 2022-01-19 godzina 12:00
Miejsce: patrz wyżej (adres, na który należy przesyłać oferty)
Termin związania ofertą90 dni od ostatecznego terminu składania ofert
Do dnia 2022-04-18
Data, godzina i miejsce otwarcia ofert2022-01-19, 13:00, STP Kabaty - otwarcie ofert nie jest jawne
V Inne informacje
Czy zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków UE?Nie
Data zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub przekazania do UOPWE2021-12-10


© Urząd m.st. Warszawa  |  Webmaster |  Biuro Zamówień Publicznych  |