m.st. Warszawa > Biuro Zamówień Publicznych > Karta zamówienia
ikona wyślijwyślij | ikona drukujdrukuj
Przetarg nieograniczony
- zamówienie sektorowe
Wartość zamówieniaPoniżej 428 000 EURO
Rodzaj zamówieniaDostawa
Data umieszczenia ogłoszenia na stronie Miasta 2021-12-17 , 13:20:12
I Zamawiający
ZamawiającyTramwaje Warszawskie Sp. z o.o.
- adresSiedmiogrodzka 20, 01-232 Warszawa, woj. mazowieckie
- telefon(0-22) 53-26-140
- faks(0-22) 532-61-17
- e-mailzampubl@tw.waw.pl
- adres internetowyhttp://www.tw.waw.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach proceduralnych Edyta Soćko
- adresTramwaje Warszawskie Sp. z o.o., Tramwaje Warszwskie Sp. zo.o al. Prymasa Tysiąclecia 102 01-424 Warszawa
- lokal103
- telefon(0-22) 532-60-27
- emailesocko@tw.waw.pl
Adres, pod którym można uzyskać specyfikację istotnych warunków zamówieniap. osoba upoważniona do kontaktów
Adres, na który należy przesyłać ofertyp. osoba upoważniona do kontaktów
II Przedmiot zamówienia
Nazwa zamówienia
Dostawa urządzeń naprężających, sprężynowych do automatycznego naprężania sieci trakcyjnej i uchwytów do tych urządzeń
Opis zamówienia
Dostawa urządzeń naprężających, sprężynowych do automatycznego naprężania sieci trakcyjnej i uchwytów do tych urządzeń:
1. 17 sztuk urządzeń naprężających sprężynowych 750 kg/750 m.
2. 2 sztuk urządzeń naprężających sprężynowych 750 kg/450 m.
3. 14 sztuk uchwytów montażowych do urządzeń naprężających
4. 6 sztuk uchwytów montażowych do urządzeń naprężających, wymienionych w punktach 1 i 2, na słup trakcyjny rurowy o średnicy 280 mm
Miejsce wykonania robót budowlanych, usług lub miejsce dostawWarszawa
Główny przedmiot (CPV)34.94.60.00-0
Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowejNie
Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowejNie
Czy Zamawiający zamierza zawrzeć umowę ramowąNie
Czy Zamawiający zamierza ustanowić Dynamiczny System ZakupówNie
Czy Zamawiający zamierza zastosować aukcję elektroniczną do wyboru najkorzystniejszej ofertyNie
Czas trwania zamówienia lub termin wykonania70 dni (licząc od daty udzielenia zamówienia)
III Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym, i technicznym
Wymagane wadium0,00 zł.
Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne
I. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
2) posiadania wiedzy i doświadczenia,
3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
4) sytuacji ekonomicznej i finansowej
oraz
II. W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:
1) w przypadku Wykonawców będących osobami fizycznymi – Wykonawca, który w okresie ostatnich 3 lat przed terminem składania ofert nie został prawomocnie skazany za przestępstwo:
a) udziału w zorganizowanej grupie przestępczej albo związku mającym na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, o którym mowa w art. 258 kodeksu karnego,
b) handlu ludźmi, o którym mowa w art. 189a kodeksu karnego,
c) finansowania przestępstwa o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 165a kodeksu karnego, lub przestępstwo udaremniania lub utrudniania stwierdzenia przestępnego pochodzenia pieniędzy lub ukrywania ich pochodzenia, o którym mowa w art. 299 kodeksu karnego,
d) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 kodeksu karnego, lub mające na celu popełnienie tego przestępstwa,
e) przeciwko obrotowi gospodarczemu, o których mowa w art. 296-307 kodeksu karnego, przestępstwo oszustwa, o którym mowa w art. 286 kodeksu karnego, przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, o których mowa w art. 270-277d kodeksu karnego, lub przestępstwo skarbowe,
– lub za odpowiedni czyn zabroniony określony w przepisach prawa obcego;
2) Wykonawca, jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta w okresie ostatnich 3 lat przed terminem składania ofert nie skazano prawomocnie za przestępstwo, o którym mowa w pkt 1,
3) Wykonawca, wobec którego w okresie ostatnich 3 lat przed terminem składania ofert
nie wydano prawomocnego wyroku sądu ani ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu
z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne,
chyba że Wykonawca odpowiednio przed upływem terminu do składania ofert dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne wraz
z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności,
4) Wykonawca, wobec którego nie orzeczono prawomocnie zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne, a jeśli taki zakaz orzeczono, określony w nim termin obowiązywania upłynął przed terminem składania ofert,
5) Wykonawca, który w okresie ostatnich 3 lat przed terminem składania ofert nie zawarł z innymi Wykonawcami porozumienia mającego na celu zakłócenie konkurencji, w szczególności
jeżeli należąc do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r.
o ochronie konkurencji i konsumentów z innymi Wykonawcami, nie złożył odrębnej oferty lub oferty częściowej, chyba że wykaże, że oferty te przygotowane zostały niezależnie od siebie,
6) Wykonawca, który w okresie 2 lat przed wszczęciem postępowania nie odmówił podpisania
ze Spółką umowy na warunkach określonych w złożonej ofercie,
7) Wykonawca, który w okresie 2 lat przed wszczęciem postępowania nie uchylał się od realizacji
na rzecz Spółki obowiązków wynikających z zawartych umów oraz realizował zamówienia udzielone przez Zamawiającego z należytą starannością,
8) Wykonawca, z którym w okresie 2 lat przed wszczęciem postępowania Spółka nie rozwiązała umowy z uwagi na naruszenie klauzul umownych dot. zastąpienia przedmiotów jednorazowego użytku wykonanych z tworzyw sztucznych oraz zastąpienia ich biodegradowalnymi albo mogącymi być poddane recyklingowi,
9) Wykonawca, w stosunku do którego nie otwarto likwidacji, nie ogłoszono upadłości, którego aktywami nie zarządza likwidator ani sąd, który nie zawarł układu z wierzycielami, którego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury.
5.3. Ocena spełniania przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu, zostanie dokonana
w oparciu o dokumenty wymienione w ust. 6 niniejszego rozdziału. Ocena będzie dokonywana
na zasadzie spełnia/ nie spełnia.
5.4. W przypadku, gdy o zamówienie ubiegają się Wykonawcy występujący wspólnie, warunki, o których mowa w pkt 5.2 musi spełniać każdy z Wykonawców.
5.5. Oferta Wykonawcy nie podlega odrzuceniu w okolicznościach określonych w pkt 5.1 ppkt 1, 2 i 5, jeżeli Wykonawca udowodni Zamawiającemu, że podjęte przez niego czynności po zaistnieniu okoliczności, o których mowa w pkt 5.1 ppkt 1, 2 i 5 są wystarczające do wykazania jego rzetelności. Zamawiający oceni, czy podjęte przez Wykonawcę czynności są wystarczające do wykazania jego rzetelności, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu Wykonawcy. Jeżeli podjęte przez Wykonawcę czynności nie są wystarczające do wykazania jego rzetelności, Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy.

IV Kryteria oceny ofert i informacje administracyjne
Kryteria oceny ofert
Cena100 %
Warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz dodatkowych wyjaśnieńFormularz można odebrać do dnia 2022-12-29
Cena: 0.00 zł.
Termin i miejsce składania ofertOferty należy składać do dnia 2022-12-29 godzina 11:00
Miejsce: patrz wyżej (adres, na który należy przesyłać oferty)
Termin związania ofertą44 dni od ostatecznego terminu składania ofert
Do dnia 2022-02-11
Data, godzina i miejsce otwarcia ofert2022-12-29, 12:00, https://tw.ezamawiajacy.pl/
V Inne informacje
Czy zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków UE?Nie


© Urząd m.st. Warszawa  |  Webmaster |  Biuro Zamówień Publicznych  |