m.st. Warszawa > Biuro Zamówień Publicznych > Karta zamówienia
ikona wyślijwyślij | ikona drukujdrukuj
Tryb podstawowy
Wartość zamówieniaPoniżej 5 350 000 EURO
Rodzaj zamówieniaRobota budowlana
Data umieszczenia ogłoszenia na stronie Miasta 2021-12-17 , 15:48:59
I Zamawiający
ZamawiającyZakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy
- adresMarii Kazimiery 1, 01-641 Warszawa, woj. mazowieckie
- telefon(0-22) 832-18-35
- faks(0-22) 833-57-35
- e-mail
- adres internetowy
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach proceduralnych Piotr Grochot
- adresZakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy, Marii Kazimiery 1, 01-641 Warszawa
- lokal10
- telefon(0-22) 390 36 09
- emailpgrochot@zgnzoliborz.waw.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach merytorycznychMarek Makowski
- adresZakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy, Marii Kazimiery 1, 01-641 Warszawa
- lokal8
- telefon(0-22)3903600
- emailmmakowski@zgnzoliborz.waw.pl
Adres, pod którym można uzyskać specyfikację istotnych warunków zamówieniaZakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy, Marii Kazimiery 1, 01-641 Warszawa
- lokal10
Adres, na który należy przesyłać ofertyZakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy, Marii Kazimiery 1, 01-641 Warszawa
- lokal10
II Przedmiot zamówienia
Nazwa zamówienia
Wykonanie bieżących napraw, konserwacji i usuwanie awarii w branży ogólnobudowlanej na terenach zewnętrznych nieruchomości znajdujących się w zasobach Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Żoliborz m. st. Warszawa
Opis zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest Wykonanie bieżących napraw, konserwacji i usuwanie awarii w branży ogólnobudowlanej na terenach zewnętrznych nieruchomości znajdujących się w zasobach Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Żoliborz m. st. Warszawa w latach 2022 - 2024 r. Szczegółowy zakres zamówienia określony został w załączniku Nr 7 do SWZ – Katalogu Norm Rzeczowych, Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót – załącznik Nr 5 do SWZ oraz Opisie Przedmiotu Zamówienia – załącznik Nr 6 do SWZ.
Miejsce wykonania robót budowlanych, usług lub miejsce dostawWarszawa, wg SWZ
Główny przedmiot (CPV)45.45.30.00-7
Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowejNie
Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowejNie
Czy Zamawiający zamierza zawrzeć umowę ramowąNie
Czy Zamawiający zamierza ustanowić Dynamiczny System ZakupówNie
Czy Zamawiający zamierza zastosować aukcję elektroniczną do wyboru najkorzystniejszej ofertyNie
Czas trwania zamówienia lub termin wykonaniaData zakończenia: 2024-11-30
III Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym, i technicznym
Wymagane wadium0,00 zł.
Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne
1. O udzielenie zamówienia określonego w niniejszej SWZ mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego, dotyczące:
1) nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 108 ust.1 i 109 ust.1 pkt.4
2) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym tzn.
są wpisani do jednego z rejestrów zawodowych lub handlowych prowadzonych w kraju, w którym mają siedzibę lub miejsce zamieszkania, co w przypadku wykonawców mających siedzibę na terenie Rzeczypospolitej Polskiej (RP) oznacza, że są wpisani do Krajowego Rejestru Sądowego lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej
3) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów tzn.:
Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie
4) sytuacji ekonomicznej lub finansowej tzn.
W celu wykazania spełnienia warunku posiadania sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia Wykonawca winien wykazać się posiadaniem dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia w wysokości sumy gwarancyjnej nie mniejszej niż 150.000,00 zł;
5) zdolności technicznej lub zawodowej tzn.
Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że
- jedną osobę posiadającą uprawnienia kierownika robót w branży konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń i jest członkiem Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa wraz z informacjami na temat jej uprawnień oraz informacją o podstawie do dysponowania tą osobą;
- posiada doświadczenie w realizacji co najmniej 2 robót budowlanych w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia (w tym co najmniej 1 zamówienie trwające przez min. 12 miesięcy), o wartości nie mniejszej niż 100 000,00 zł brutto (każda). Wykonawca może wykazać się realizacją zamówień z okresu ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie;
IV Kryteria oceny ofert i informacje administracyjne
Kryteria oceny ofert
Cena60 %
Gwarancja20 %
Czas podjęcia działań zmierzających do usunięcia awarii od otrzymania zlecenia20 %
Warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz dodatkowych wyjaśnieńFormularz można odebrać do dnia 2022-12-31
Cena: 0.00 zł.
Adres internetowy, pod którym można pobrać siwz: https://zgnzoliborz.ezamawiajacy.pl/
Termin i miejsce składania ofertOferty należy składać do dnia 2022-12-31 godzina 11:00
Miejsce: patrz wyżej (adres, na który należy przesyłać oferty)
Termin związania ofertą30 dni od ostatecznego terminu składania ofert
Do dnia 2022-01-30
Data, godzina i miejsce otwarcia ofert2022-12-31, 11:13, https://zgnzoliborz.ezamawiajacy.pl/
V Inne informacje
Czy zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków UE?Nie
Data zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub przekazania do UOPWE2021-12-17


© Urząd m.st. Warszawa  |  Webmaster |  Biuro Zamówień Publicznych  |